Hlavní stránka Volby Archiv Parlamentní volby 2017 Volební program Ústava a zákony - kotva státu

Ústava a zákony - kotva státu

VÝCHOZÍ STAV NÁVRHY STAN 1. ROK VLÁDY 4 ROKY CÍLOVÝ STAV

Výchozí stav

Naše země je parlamentní demokracií, v níž zdrojem veškeré moci jsou skrze volby svých zástupců do parlamentu a dalších zastupitelských orgánů občané.
Starostové a nezávislí vyznávají zásadu, že žádný člověk není přirozeně nadřazen jinému člověku a že všichni si jsou rovni podřízenosti právu.
STAN je zároveň přesvědčen, že 24 let fungování Ústavy České republiky ukázalo dostatečně její silné, ale i slabé stránky.
Např. přímá volba prezidenta nepřinesla normativní zvýšení pravomocí hlavy státu, ale fakticky posílila tendence k postupům na hraně kodifikované Ústavy.  Zpřesnění pravidel by dle našeho názoru nebylo na škodu. Právní systém trpí doslova chrlením nových zákonů a jejich novelizací, což vytváří právní systém, ve kterém se stěží orientují i právníci.
Zároveň se ukazuje, že více voleb ještě neznamená více demokracie - 11 volebních let za sebou znamená jednak neúměrnou zátěž na voliče, jednak se vláda i další politické orgány rozhodují pod tlakem prakticky permanentního volebního zápolení.


 • V několika bodech jasně zpřesnit Ústavu ČR, aniž by šlo o převratné a podstaty se dotýkající změny
 • Zpomalit přijímání zákonů, prodloužit lhůty na jejich posouzení, zastavit legislativní smršť.
 • Snížit počet voleb nebo alespoň sloučit termíny některých z nich

Urgentní opatření (1. rok vlády)

 • Vytvoříme komisi (konvent) pro návrh změn Ústavy. Pro ústavní změny je nezbytné, aby byly promyšlené, nijak samoúčelně revoluční a aby na nich byla shoda napříč politickým spektrem. Proto by složení komise (konvent) mělo odrážet nejen politické, ale i občanské síly ve společnosti.
 • Zahájíme celonárodní diskusi o systému voleb do každé z komor parlamentu. Východiskem musí být vysvětlovací kampaň o úloze obou komor a systému voleb do každé z nich. Výsledkem pak odpověď na otázku, zda ponechat volební systém tak, jak je, či jej modifikovat.

Plán pro funkční období vlády (4 roky)

Zpřesnění Ústavy

Postup prezidenta při jmenování vlády

 • Navrhneme prohodit první a druhý pokus při jmenování nového premiéra - první pokus by náležel jako dosud prezidentovi ČR, už druhý ale předsedovi Poslanecké sněmovny. Třetí pak opět prezidentovi, teprve při tomto neúspěchu by prezident mohl vypsat nové volby. Prezident by tak nemohl taktizovat s vědomím, že hned následující pokus je taktéž jeho. Domníváme se rovněž, že je nemyslitelné, aby vláda rozhodovala bez důvěry Poslanecké sněmovny i řadu měsíců a opírala se jen o jmenování prezidentem.

Zpřesnění pravomocí Senátu

 • Za nezbytné pokládáme prodloužení lhůty na posouzení zákonů, které postoupí Senátu Poslanecká sněmovna, a to nejméně na 60 dnů oproti nynějším 30.
 • Zároveň navrhneme oblasti, ve kterých nebude moci Poslanecká sněmovna přehlasovat Senát - zjm. v případě zákonů zasahujících do postavení samospráv tak, aby se ztížila možnost státu narušovat chod obcí, měst a krajů.
 • Navrhneme po slovenském vzoru, aby Parlament (lze uvažovat jen o Senátu) získal pravomoc 3/5 většinou všech svých členů rušit pro zásadní rozpor s principy právního státu vyhlášenou amnestii či individuální milost (např. Klausova amnestie, která také zastavovala trestní stíhání u závažných hospodářských trestných činů s výrazným dopadem na poškozené, by tak mohla být zrušena).

Méně voleb, více odpovědnosti

 • Po pečlivém zkoumání se pokusíme zredukovat počet šestera všeobecných voleb a prosadit volební zákony v obou komorách parlamentu.
 • V minimální variantě navrhneme sloučit termíny voleb do různých zastupitelských orgánů (“election day” po vzoru USA).

Rušení zbytných zákonů

 • S přebujelostí zákonů přichází nárůst byrokracie. Provedeme tedy revizi veřejných agend, kterou navrhne pracovní skupina složená napříč politickým spektrem, ze zástupců tripartity i expertů na veřejnou správu.
 • Navrhneme zrušení zákonů, které tato skupina vyhodnotí jako zbytečné.
 • U každého nového zákona budeme důsledně vyžadovat posouzení, jaké dopady na růst byrokracie nový zákon může mít. Zároveň budeme důsledně trvat na principu “za každý nový zákon, jedna zrušená veřejná agenda”.

Kvalitní příprava zákonů

 • Do tvorby a přípravy zákonů zapojíme více veřejných institucí, nejen jako připomínková místa, ale jako zástupce v Legislativní radě vlády ČR (Asociace krajů, Svaz měst a obcí, Sdružení místních samospráv, odborových svazů atd.)
 • Těžištěm posuzování zákonů budou parlamentní výbory - posílením jejich pravomocí.

Výhled za horizont

Diskuse o volebním systému

Na konci volebního období vlády by měl být znám výsledek celonárodní diskuse o volebním systému, který by měl odpovědět na otázky:

 • Ponechat volební systém tak, jak je, či jej změnit?
 • Posílit většinu v Poslanecké sněmovně “bonusem pro vítěze” a tím posílit pozici vlády?
 • Změnit charakter Senátu jako “komory regionů” tak, aby se vznik mandátu senátorů propojil s krajskými volbami?

Prosazení doporučení, která by vzešla z diskuse, by byla až na další vládní garnituře.


Cílový stav

 • Výrazně klesl počet nově přijímaných zákonů.
 • Ústava zpřesnila postup pro špičky politické scény v klíčových okamžicích, jako je jmenování premiéra, celé vlády i jednotlivých ministrů.
 • Počet voleb, resp. volebních termínů klesl na únosnou míru (redukce o min. 2 volební akty).

 


Volební program ke stažení