Hlavní stránka Volby Archiv Parlamentní volby 2017 Volební program Sociální politika - cílená pomoc oslabeným

Sociální politika - cílená pomoc oslabeným

VÝCHOZÍ STAV NÁVRHY STAN 1. ROK VLÁDY 4 ROKY CÍLOVÝ STAV

Výchozí stav

Z výhledu demografického a socioekonomického vývoje jednoznačně vyplývá, že pro následujících 30 let dojde ke stagnaci podílu mladé generace, oslabí se podíl obyvatel v produktivním věku a významně naroste počet obyvatel ve věku nad 65 let. “Stárnutí populace” se dotkne prakticky všech oblastí života společnosti.
Síť sociální pomoci se musí zaměřit na skutečně potřebné, sociálně oslabené - seniory, mentálně a zdravotně postižené, obyvatele tzv. vyloučených lokalit.
Sociální pomoc chápeme opravdu jako pomoc, nikoliv jako životní styl.


 • Zaměřit sociální služby na občany ve věku 65+
 • Státní dotace rozdělovat bez ohledu na zřizovatele
 • Podporovat startovací byty pro mladé rodiny, sociální byty i chráněné byty pro handicapované
 • Zaměřit se na poradenské služby pro sociálně ohrožené skupiny při řešení tíživých životních situací (lichva apod.)
 • Chceme investovat do vzdělání, ne do dávek. Ty hodláme rozdělovat adresně i díky nezastupitelné roli obcí při rozdělování dávek.

Urgentní opatření (1. rok vlády)

 • Zavedeme rozdělování dotací bez ohledu na zřizovatele. Dotace bude stát rozdělovat podle skutečné kvality poskytované péče.
 • Příprava plánu dlouhodobého rozvoje péče o seniory. S vědomím toho, že každý bude jednou ve stáří potřebovat větší či menší míru pomoci, vypracujeme strategii aktivit a péče pro seniory.
 • Plán sociálního bydlení. Zmapujeme různorodé regionální potřeby pro výstavbu a provozování sociálních a chráněných bytů. V dalších letech už musí začít výstavba v přesně zaměřených oblastech.
 • Senior – partner obce – partner státu. Volnočasové a denní aktivity seniorů budou podporovat i obce (rozpočtové určení daní zahrne i podíl financí, které stát obcím za seniory začne posílat).

Plán pro funkční období vlády (4 roky)

Péče o seniory

 • Namísto velkých komplexů finančně podpoříme spíše asistenční služby a terénní pracovníky pro ty seniory, kteří s touto pomocí mohou a chtějí zůstat u sebe doma.
 • Pro domovy seniorů podpoříme výstavbu nebo adaptaci spíše menších objektů.
 • Podpoříme programy pro cílenou denní aktivitu seniorů, kteří jinak žijí v kruhu své rodiny. Podobná řešení jsou sociálně citlivá a rodinami, ve kterých senioři žijí, žádaná (např. univerzity třetího věku a jiné podobné kurzy a vzdělávací a volnočasové aktivity). Senioři budou aktivními partnery obcí i státu.
 • Je nezbytné vytvořit rezidenční místa pro seniory se zvláštním režimem (např. pro klienty s Alzheimerovou nemocí).

Startovací, sociální a chráněné byty

 • Obce, města i regiony, nikoliv centrální vláda, by měly určit, kolik sociálních bytů v dané lokalitě potřebují.
 • Podpoříme dotace pro startovací byty pro mladé rodiny.
 • Podpoříme půjčky na bydlení pro osoby mladší 35 let - obnovením systému této podpory ze Státního fondu rozvoje bydlení.
 • Podpoříme výstavbu chráněného bydlení pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením spolu se službami následné péče a sociální rehabilitace. Cílem musí být sociální integrace takto postižených lidí, kteří si zaslouží náš respekt a spravedlivý podíl na sociální politice.

Přiznávání sociálních dávek

 • Rozhodování o přiznání sociálních dávek se přesune na obce či městské části větších měst. Je mnohem větší šance, že rozhodnou se znalostí, zda dotyčný člověk či rodina jsou oprávněnými příjemci sociální pomoci.
 • Je nepřijatelné, aby sociální pomoc byla brána jako životní styl.

Sociální prevence a poradenství

 • Zaměříme se na poradenské služby pro sociálně ohrožené skupiny obyvatel při řešení tíživých životních situací: předcházení nezaměstnanosti, obrana proti lichvě, bezplatné právní poradenství.
 • Posílíme programy na zvyšování finanční gramotnosti a síť poraden při pádu do dluhové pasti (spirálu půjček přitom musí vyřešit oblast justice).

Sociálně vyloučené lokality

 • Zamezíme vytváření dalších.
 • Ve stávajících podpoříme poradenskou síť s pomocí terénních pracovníků. Recepty musí být ale šité na míru té které konkrétní lokalitě.
 • Chceme vyváženě kombinovat prevenci s represí, koncentrované celky postupně rozrušovat a bránit vzniku nových sociálně vyloučených lokalit komplexními intervencemi.

Financování sociálních služeb

 • Je zřejmé, že sociální pomoc bude mít z různých důvodů vyšší nároky na přísun peněz. Proto budeme prosazovat jejich financování z více zdrojů: z fondů EU, státního rozpočtu, ze soukromých zdrojů.
 • Financování zároveň musí být víceleté a tím i předvídatelné.
 • S tím souvisí důsledná a po podstatě věci (nikoliv formálních nedostatcích) jdoucí kontrola. Služby, které nebudou odpovídat standardům kvality, dotace státu nedostanou.

Výhled za horizont

Vytvoření skutečného funkčního systému péče o seniory, výstavba bytů pro mladé, vytvoření sítě sociálních a chráněných bytů přesahuje horizont jednoho volebního období. Zároveň ale musí být veřejná správa schopna reagovat na výkyvy situace a na požadavky populace.


Cílový stav

 • Těžiště péče o seniory se přesunulo od velkých “domovů důchodců” k terénní pomoci v bydlišti (kde to zdravotní a mentální stav seniora dovoluje) nebo k menším bytovým komplexům.
 • Seniorům nabídla společnost více vyžití (programy pro denní péči) i přes zhodnocení seniorů v podílu obcí na sdílených daních se státem.
 • Obce a města za přispění státu zřídila nezbytný fond bytů pro sociálně slabé, chráněných bytů pro tělesně postižené a následné rehabilitační služby, ale také podporují volnočasové denní aktivity seniorům.
 • Síť poraden ulehčila nezaměstnaným, lidem v dluhové pasti či obyvatelům sociálně vyloučených lokalit jejich úděl. Neznamená to vyřešení problému, který z velké části spočívá v individuální aktivitě, ale alespoň jeho zmírnění.
 • Sociální dávky jsou rozdělovány se znalosti místních podmínek, nový systém tak generuje adresné úspory, směřující na investice do vzdělání a strukturálně postiženým regionům (obcím).

 


Volební program ke stažení