Hlavní stránka Volby Archiv Parlamentní volby 2017 Volební program Obrana a bezpečí - konec iluzí

Obrana a bezpečí - konec iluzí

VÝCHOZÍ STAV NÁVRHY STAN 1. ROK VLÁDY 4 ROKY CÍLOVÝ STAV

Výchozí stav

Území České republiky už je přímo ohroženo nepřátelskými aktéry - dezinformační kampaně nebo útočné kybernetické operace agresivně se chovajících režimů již na českém území působí, nebo je tato možnost v blízkých letech pravděpodobná. Narůstá hrozba tzv. hybridních útoků.
Gradující krize v severní Africe a na Blízkém východě způsobená nedostatkem zdrojů i mocenskými krizemi vyvine další migrační tlak na Evropu.
Česká armáda je personálně podhodnocená, tisíce tabulkových míst jsou neobsazené. Stát vynakládá na obranu jen polovinu peněz vzhledem k tomu, k čemu se zavázal svým spojencům při vstupu do NATO.

Situace ale zdaleka není kritická, je čas na nápravu.


 • Zvýšit náklady na obranu a připravit krizové operační plány
 • Zavést kurzy “krizové připravenosti”
 • Vytvořit specializované složky pro kybernetický boj v dostatečné síle
 • Přizpůsobit střední a vysoké vojenské školství novým hrozbám a společenským potřebám

Urgentní opatření (1. rok vlády)

 • Zahájíme posílení armády. Předložíme novelu zákona, která mj. zavede pohyblivou složku mzdy v odměňování vojáků podle schopností a zásluhovosti. Vytvoříme tím podmínky pro nábor, který by vedl k doplnění početních stavů.
 • Připravíme dohodu politických stran o dlouhodobém financování. Politická reprezentace napříč spektrem se musí nadstranicky shodnout na nutnosti navyšovat výdaje na obranu. Do roku 2021 by měla ČR dospět k výdajům 2 % HDP, jak se zavázala spojencům při vstupu do NATO.
 • Zadáme přípravu krizových operačních plánů. Skupina expertů vypracuje scénáře možných hrozeb a spolu s armádou koncepci dozbrojování podle nynějších trendů hrozeb. Teprve poté - podle skutečných potřeb - může začít navyšování peněz pro armádu. Do té doby budou vkládány do armádního vyzbrojovacího fondu.
 • Zavedeme funkci státního tajemníka pro obranu. Jako podřízený přímo předsedovi vlády bude řídit expertní úroveň Bezpečnostní rady státu.
 • Okamžitě zahájíme přípravu reformy vojenského školství.

Plán pro funkční období vlády (4 roky)

Kurzy krizové připravenosti

 • S vědomím, že obrana země je věcí nejen relativně malé armády, ale celé společnosti, zavedou ministerstva obrany a školství kurz elementárního výcviku pro chování v případě krizí.
 • Všeobecný kurz naváže na ukončení středoškolského vzdělání v rozsahu 2-3 měsíce, příp. na dosažení 18. let věku.
 • Cílem bude elementární příprava na stav krize, nikoliv výcvik nových vojáků. Kurz však zároveň bude základem pro další možný výcvik.
 • Kurz bude v gesci ozbrojených složek a Integrovaného záchranného systému.
 • Pro pořádání těchto kurzů využijeme stávající kapacity středních škol v době letních prázdnin.

Modernizace ozbrojených sil

 • V návaznosti na krizové plány představí armáda požadavky na techniku, kterou potřebuje s ohledem na současné hrozby a rizika tak, aby splnila zadání: obrana země nejen proti regulérním, ale i proti tzv. hybridním útokům.
 • Armáda ukončí outsourcing IT techniky, namísto soukromými firmami bude tyto služby zajišťovat vzhledem k bezpečnostním rizikům sama.

Speciální kybernetické síly

 • Armáda vytvoří speciální útvar (útvary) pro boj s kybernetickými hrozbami.
 • Tyto síly se specializují na odvracení hackerských útoků ať už za účelem sběru informací nebo napadení infrastruktury, ale také na dezinformační kampaně.
 • Pomocí atraktivních podmínek se proto armáda pokusí získat přední specialisty nejen z oboru IT technologií, ale také z prostředí specialistů na dezinformační kampaně (i z řad žurnalistů).

Aktivní zálohy

 • Současné - fakticky pouze symbolické - stavy armáda navýší i za cenu snížení požadavků pro vstup.
 • Armáda připraví a začne uvádět do praxe plán víceúrovňových záloh začleněných do velitelských struktur armády a s vlastním velením.

Cvičení ozbrojených sil

 • Testy a prověrky připravenosti ozbrojených sil budou postavené na simulaci reálných situací.
 • Skončí praxe předem ohlášených cvičení.
 • Do cvičení budou zapojeny nejen ozbrojené složky, ale i civilní správa včetně úrovně ministrů vlády.

Vnitřní bezpečnost

 • Nechceme navyšovat počet policistů. Prosadíme ale výrazné snížení agend a tím administrativní práce a policii tak uvolníme ruce pro její hlavní poslání - zajištění bezpečnosti.

Výhled za horizont

Vojenské školství, výzkum a vývoj

 • Ministerstva školství a obrany spolu s armádou provedou - opět v souladu s krizovými plány - revizi vojenské výuky a přípravy.
 • Univerzita obrany rozšíří o studium v potřebných oborech – IT, lékařství, strojírenství. Díky financování univerzity mohou za závazek služby studium absolvovat i talentovaní lidé ze sociálně slabšího prostředí, pro které je dosud přístup ke vzdělání značně omezen.
 • Zvážíme zřízení dalších Vojenských vysokých škol k pokrytí potřeb bezpečnosti.

Cílový stav

 • Armáda ČR doplnila stavy a techniku v souladu s hrozbami současnosti a těmi, které hrozí v budoucnu.
 • Česká armáda se stala jednou z vedoucích armád NATO, které jsou vybavené proti kybernetickým hrozbám, a stává se lídrem v této oblasti.
 • Pro obranu státu neočekává společnost aktivitu jen od armády. Aktivní zálohy a alespoň elementárně připravené civilní obyvatelstvo skýtá záruku, že v případě krize nenastane panika a chaos.

 


Volební program ke stažení