Hlavní stránka Volby Archiv Parlamentní volby 2017 Volební program Zahraniční politika - podmínka bezpečnosti státu

Zahraniční politika - podmínka bezpečnosti státu

VÝCHOZÍ STAV NÁVRHY STAN 1. ROK VLÁDY 4 ROKY CÍLOVÝ STAV

Výchozí stav

Za základní smysl zahraniční politiky pokládáme zajištění vnější stability a ochrany České republiky. Proto je pro STAN jednoznačným východiskem konstatování, že Česká republika jednoznačně patří na západ, je integrální součástí evropského prostoru, který je pro ni zásadní z hlediska hodnotového, ekonomického, politického i bezpečnostního. Stabilita evropského prostoru je naprosto zásadní pro zajištění existence a úspěšného rozvoje státu. Toto je umocněno integrací české ekonomiky do vnitřního trhu EU.

Smyslem naší politiky není vícerychlostní Evropa, která z podstaty Evropskou unii spíše rozděluje, než spojuje, ale další společné prohlubování vnitřního trhu EU s ohledem na ekonomiku ČR, na proces vytváření prostoru bezpečnosti, spravedlnosti a práva pro občany EU, včetně ochrany vnějších hranic.

V současné fázi globalizace dochází ke zrychlování všech procesů přerozdělení moci, zvyšuje se role nestátních aktérů. Vyostřuje se konkurence v boji nejen o vliv a zdroje, ale rovněž o trhy. Může to být projevem rostoucího si uvědomění omezenosti zdrojů.

Důsledkem je současný tlak na integrační i decentralizační tendence, kdy důležitou roli hrají regiony na úkor státu. Tento vývoj může vést k destabilizaci, kdy důležitým signálem může být rostoucí počet násilných konfliktů v některých částech světa, včetně okolí Evropy. Zvládání těchto procesů si vyžaduje propojování jednotlivých rovin vládnutí a uznání hesla “Mysli globálně, jednej lokálně”.


 • Jasně formulovat pozici ČR, jak dovnitř státu směrem k občanům, tak navenek
 • Orientaci na západ deklarovat nejen slovně, ale především činy: aktivitou a plněním závazků na půdě EU i NATO
 • Hrát mnohem aktivnější roli na summitech EU i při diplomatických jednáních v rámci evropských struktur - podle principu “aktivně ovlivňovat rozhodování EU, nevymlouvat se na ni doma”
 • Zjednodušit čerpání evropských peněz, využít je na smysluplné projekty a zajistit důslednou kontrolu
 • Klást důraz na podporu lidských práv a demokracie ve světě
 • Profesionalizovat českou diplomacii

Urgentní opatření (1. rok vlády)

 • Prvním krokem bude vyjasnění priorit a kompetencí v oblasti zahraniční politiky a vztahů k EU mezi Ministerstvem zahraničních věcí, Kanceláří prezidenta ČR, Úřadem vlády a ostatními ministerstvy, vyjasnění vztahů mezi českou diplomacií a rodící se diplomacií EU (Evropská služba vnější akce). Východiskem je, že zahraniční politiku formuluje vláda.
 • Prosadíme reformu organizačního uspořádání Ministerstva zahraničních věcí ČR a budeme klást důraz na tematickou a kompetenční komplexnost v rámci jednotlivých odborů.
 • S okamžitou platností zvýšíme důraz na kompetence a vzdělávání všech aktérů zahraniční politiky ČR v širším pojetí, profesionalizaci diplomacie v podobě přilákání a výchovy špičkových odborníků, na úkor „trafikantů“ a politických spolustraníků.

 

Plán pro funkční období vlády (4 roky)

Stabilizace evropského prostoru

 • Důraz budeme klást na spolupráci NATO a EU v rámci zajištění evropské bezpečnosti.
 • Budeme apelovat na nutnost zvyšování obranných schopností s rovnoměrným přispěním všech spojenců.
 • S vědomím, že řešení problémů na co nejnižší úrovni vládnutí přispívá k jeho efektivitě a legitimitě, budeme klást důraz na princip víceúrovňového vládnutí kombinujícího místní, regionální, národní, evropskou a globální úroveň. Budeme se zaměřovat na vytváření nadstandardních vztahů se sousedními státy a státy Visegradské čtyřky.

Evropská unie

 • Důležitý pro nás bude postupující evropský integrační proces, prosazování a dodržování principu subsidiarity - rozhodování co nejblíže lidem.
 • Zároveň si uvědomujeme nutnost reformy institucí EU, která by posílila demokratické principy a legitimitu EU, daleko více přiblížila Unii občanovi a občana Unii. Řešením stávající krize integračního procesu není vícerychlostní Evropa, která by z podstaty Evropskou unii spíše rozdělovala, než spojovala, ale konsenzus o dalším společném směřování založeném na prohlubování vnitřního trhu EU, nikoliv omezování stávajících svobod.

Čerpání peněz z evropských fondů

 • Budeme prosazovat snížení počtu operačních programů i pro období 2021-2027. Chceme zjednodušit pravidla čerpání v souladu s moderními trendy v EU a využít takových nástrojů jako jsou např. zjednodušené či paušální platby.
 • Zároveň chceme nastavit jasnou kontrolu, která se nebude několikanásobně opakovat a nastolit systém založený na větší důvěře a partnerském vztahu mezi žadateli a řídícími orgány.
 • Budeme prosazovat jasnou předvídatelnost pro potenciální žadatele, rovnoměrné čerpání fondů EU v průběhu celého programovacího období. Nepřípustné pro nás je řídit se při schvalování projektů a čerpání peněz politickým cyklem volebních období v ČR.
 • Naším cílem je vytvoření objektivního a jednotného systém výběru projektů. Zcela jednoduše: je třeba vybírat ty nejpotřebnější a nejkvalitnější. Budeme chtít do systému plánování a výběru projektů zapojit regionální partnery, zájmové organizace a svazy a neziskový sektor. Cílem podpory EU by vedle veřejného sektoru měly být zejména mikropodniky, malé a střední podniky a neziskový sektor. Důraz chceme klást na místní integrované strategie projednané komunitním způsobem.

Spolupráce mimo EU

 • ČR by měla směřovat k roli mediátora a mostu mezi Evropskou unií a sociokulturně spřízněnými východními sousedy. Zacílení zahraniční politiky ČR by se mělo ubírat k Ukrajině, Gruzii, Arménii, Moldavsku a zemím Balkánu.
 • Základním východiskem zahraniční politiky České politiky bude důraz na dodržování lidských práv a demokratických principů ve světě.
 • V rámci prohlubujícího se procesu globalizace roste také význam ekonomické diplomacie. Měli bychom využít potenciálu českých výrobců a vazeb na tradiční trhy z minulosti a zohlednit také možnosti nově rostoucích ekonomik, avšak při zachování vyváženého postavení a morální integrity.

Migrační krize

 • Migraci chápeme coby následek, nikoliv příčinu mezinárodní nestability. Veřejně konstatujeme, že zásadními partnery jsou státy euroatlantického prostoru, se kterými ČR sdílí základní hodnotový rámec.
 • Budeme tak klást důraz na prevenci a předcházení konfliktů efektivním zacílením rozvojové pomoci a zahraničněpolitické spolupráce. V případě eskalace napětí je nutné využít všech dostupných nástrojů krizového managementu (mírové mise apod.) s důrazem na komplexní rekonstrukci po skončení konfliktu. Včasná prevence migrace je účinnější a levnější než řešení jejích následků.
 • Zároveň předpokládáme větší a koordinovanější ochranu vnějších hranic EU.

Výhled za horizont

Zasadíme se o diskusi o reformě institucionální struktury EU a OSN.
Dlouhodobě se chceme zasadit o lepší spolupráci municipalit a regionů v evropském prostoru, profesionalitu a kompetentnost vyjednavačů (politiků i úředníků), jejich lepší koordinaci a formální i neformální propojení v rámci institucí EU i dalších mezinárodních organizací.


Cílový stav

 • Česká diplomacie je z většiny sestavena ze špičkových odborníků (nikoliv politických trafikantů), kteří dokážou zájmy České republiky prosazovat diplomatickou cestou účinně a s noblesou.
 • Není pochyb o zahraniční orientaci ČR, kterou formuluje vláda zaštítěná většinou v Poslanecké sněmovně. Pozice ČR je pevně ukotvena politicky a hospodářsky v EU, vojensky v NATO a hodnotově na Západě.
 • Peníze z evropských fondů čerpá ČR na opravdu smysluplné projekty, které ekonomicky prospívají danému regionu a v souladu s principy a smyslem poskytování peněz EU zvyšují jeho úroveň a soudržnost s vyspělými evropskými regiony. Kontroly jsou jasné, ale nikoliv se opakující s rozdílnými výsledky.

 


Volební program ke stažení