Hlavní stránka Volby Archiv Parlamentní volby 2017 Volební program Vláda práva - pilíř demokracie

Vláda práva - pilíř demokracie

VÝCHOZÍ STAV NÁVRHY STAN 1. ROK VLÁDY 4 ROKY CÍLOVÝ STAV

Výchozí stav

Pokládáme za nezvratitelný fakt, že se justice v minulých letech vymanila ze sevření výkonné moci.
Zároveň ale STAN vnímá, že justici hrozí opačné riziko: neodpovědnost a chybějící řízení soudnictví. Soudce je fakticky jmenován na doživotí, ovšem chybí odpovídající nezávislé vyhodnocování jeho činnosti. Soudní moc se neumí zbavit těch, kteří se v praxi neosvědčí.
Postrádáme rovněž propojení kárné odpovědnosti soudců s jejich odpovědností majetkovou. Za 25 let existence samostatné ČR byla způsobená škoda vymáhána resortem spravedlnosti ani ne ve 20 případech.


 • Zřídit Nejvyšší radu soudnictví, která bude vyhodnocovat postup soudců
 • Zrychlit soudní řízení tím, že by odvolací soudy častěji meritorně rozhodovaly a nevracely zbytečně případy soudům nižší instance
 • Zavést majetkovou odpovědnost pro soudce, státní zástupce i úředníky - vznikla-li škoda, kterou stát musel uhradit, musí škodu vymáhat na odpovědné osobě

Urgentní opatření (1. rok vlády)

 • Zákon o majetkové odpovědnosti úředníků, státních zástupců i soudců. Rubem moci nad osudem každého z nás musí být i zvýšená odpovědnost za zaviněné justiční excesy. Prosadíme již připravený zákon o majetkové odpovědnosti (do zákonem stanovených limitů) za úřední rozhodnutí. Stav, kdy jediným odpovědným je pouze daňový poplatník, nelze akceptovat.
 • Nejvyšší rada soudnictví. Rada bude složena z nominací více ústavních orgánů a samotných soudců. Bude vyhodnocovat stav soudnictví včetně finančních otázek, určovat kariérní postup, mít vliv na určování majetkové odpovědnosti soudců při kárném řízení.

Plán pro funkční období vlády (4 roky)

Konec soudního “ping-pongu"

 • V rámci civilního i trestního řízení usilujeme o to, aby odvolací soudy častěji meritorně rozhodovaly předložené věci. Současné zákonné možnosti nejsou odvolacími soudy efektivně využívány. Tytéž možnosti zvýšíme u rozhodování nejvyšších soudů. Vracet věc soudu prvého stupně bude možné jen ve výjimečných případech.
 • Zkrátí se tím nyní zdlouhavé soudní řízení a vracení kauz k rozhodnutí zpět na nižší úroveň.

Znalci

 • Zásadní problém české justice spočívá v zastaralých předpisech upravující činnost znalců. Je nutné nově upravit odpovědnost znalců za zpracovaný znalecký posudek v případě jeho pochybné kvality. Zároveň je třeba změnit pravidla odměňování znalců. Ve čtyřech letech zcela reformujeme znaleckou činnost na standardy platné v jiných evropských zemích.

Třístupňové soudnictví

 • Zavedeme třístupňovou soudní soustavu, neboť čtyři soudní stupně jsou pro unitární stát nadbytečným luxusem.
 • Vrchní soudy by měly být zrušeny.
 • Naopak při vybraných okresních soudech chceme zřídit specializované soudní senáty pro závažnou trestnou činnost a právně složité odvětví soukromého práva (směnečná řízení, duševní vlastnictví apod.).

Zveřejňování anonymizovaných soudních rozsudků

 • Anonymizované rozsudky soudů by měly být veřejně dostupné. Zkvalitní to soudní rozhodování, posílí důvěru v justici a učiní ji transparentnější.

Právo na straně slušných a poctivých

 • Nejen u drobných krádeží, ale i u dalších přestupků (např. přestupků proti občanskému soužití) prosadíme princip “třikrát a dost!” - třetí totožný přestupek v určité době by soud posoudil jako trestný čin.

Nové procesní předpisy, nezávislé vyšetřování

 • Řízení před soudy má být pružné, efektivní a ve smyslu fair play.
 • Proto navrhneme namísto archaického občanského soudního řádu a trestního řádu nová pravidla, včetně tolik potřebných pravidel doručování.
 • Investujeme do moderních technologií a zvýšíme platy nesoudním zaměstnancům.
 • Po dokončení procesní reformy soudnictví navrhneme nový zákon o státním zastupitelství, který naváže na trestní kodex a poskytne záruky nezávislého vyšetřování pod dohledem moci soudní. Zároveň posílíme postavení poškozených, kdy státní zástupci budou odpovědni za vymáhání náhrady škody, kterou má poškozenému dle trestního rozsudku uhradit pachatel.

Dluhové pasti

 • Odmítáme slepě oddlužovat dlužníky (přes 300 tisíc lidí žije v zajetí svých dluhů).
 • Zároveň ale nelze akceptovat přemrštěné úroky z půjček poskytovaných již s vědomím, že dlužník se ocitne v problémech. Chceme proto přenést částečnou odpovědnost za nevymahatelné dluhy též na poskytovatele půjček tím, že budou souhlasit s oddlužením dlužníků.
 • Chceme reformovat exekuční řízení posílením práv účastníků tak, aby neoprávněné exekuce bylo možné zastavit, a posílit kontrolu nad činností exekutorů ze strany státu zavedením principu teritoriality. Zároveň chceme omezit byznys s dluhy tím, že náklady exekuce by neměly být zjevně nepřiměřené vymáhané částce a vynaložené práci exekutora.
 • Chceme zpřísnit pravidla insolvenčního řízení tak, aby bylo možné zabránit tzv. insolvenčním mafiím toto řízení ovládat a posílit dozor státního zastupitelství nad zákonností v insolvenčních řízeních.

Výhled za horizont

Postupné ladění soudního systému

Volební období jedné vlády může reformy pouze nastartovat. Několik let bude trvat doladění soudní soustavy i způsobů vyšetřování.
Proto v každé fázi bude nutné co nejširší shoda napříč politickým spektrem tak, aby nová vládní garnitura celý, ještě nezaběhlý systém nezvrátila jiným směrem.


Cílový stav

 • Soudní řízení se zrychlilo, práva se člověk domůže v horizontu měsíců či maximálně několika málo let.
 • Klesl počet excesů - případů nestandardního vyšetřování.
 • Soudci, státní zástupci, znalci, úředníci i politici nesou jasnou odpovědnost za svá rozhodnutí.

 


Volební program ke stažení