Hlavní stránka Volby Archiv Parlamentní volby 2017 Volební program Energetika - zdroj síly a stability země

Energetika - zdroj síly a stability země

VÝCHOZÍ STAV NÁVRHY STAN 1. ROK VLÁDY 4 ROKY CÍLOVÝ STAV

Výchozí stav

Zdroje energií se stávají v současném rozkolísaném světě součástí bezpečnosti země - mluvíme o tzv. energetické bezpečnosti. Výpadky mohou mít v současné rozvinuté a na dodávkách energií velmi závislé společnosti nedozírné následky.
Česká republika potřebuje dostatečnou a stabilní dodávku energií, které jsou předpokladem prosperity a potřebného životního standardu obyvatel. Navíc s rozvojem nových i stávajících technologií, elektromobility, rozšíření využití klimatizací atd. lze očekávat i přes určitou optimalizaci postupný růst spotřeby energie.

Z hlediska zdrojů energie jsme zatím soběstační v oblasti výroby elektrické energie. Téměř zcela závislí jsme ale na dovoz plynu a ropy, přičemž tyto dodávky jsou jen do jisté míry diverzifikované.
V důsledku nepříliš rozumné ekologické politiky došlo k deformaci cen a poplatků za energie, jde zejména o dotace obnovitelných zdrojů. Sem patří i povinné přidávání biopaliv do pohonných hmot, což se projevuje „žlutou zemí“ (lány řepky) v jarním období.

I přes relativně dobré zajištění dodávek energií čelíme těmto potenciálním problémům:

Přenosová soustava pracuje na hranici svých možností.
Platby za obnovitelné zdroje (zejména fotovoltaika) značně zatěžují rozpočet i všechny odběratele.
Téměř se neinvestuje do nových zdrojů elektrické energie, přičemž konec životnosti těch stávajících se nezadržitelně blíží.
Stabilitu sítě negativně ovlivňuje kolísání výkonu obnovitelných zdrojů.
Zatěžující jsou různé nadbytečné povinnosti, vyplývající z legislativy posledních let, např. energetické štítky budov, energetické audity, kontroly kotlů atd.


 • Připravit plán, jak nahradit staré energetické zdroje a posílit přenosovou soustavu
 • Přehodnotit stávající energetickou legislativu týkající se podpory obnovitelných zdrojů či biopaliv; kdo nebude schopen zajistit stabilní dodávky elektřiny, musí se podílet na nákladech přenosové sítě
 • Prověřit efektivitu nových povinností (energetické štítky, audity, hlášení atd.), kde je to vhodné, zrušit či zjednodušit je
 • Podpořit vývoj technologií na skladování elektrické energie
 • Podpořit dodávky plynu (zkapalněný plyn) z dalších zdrojů

Urgentní opatření (1. rok vlády)

 • Pročistit legislativu. Zrušit ty povinnosti, které pouze generují zisky některých firem, ale v praxi nepřinášejí původně zamýšlený efekt a jen zvyšují náklady firmám a občanům.
 • Zahájit diskusi o způsobu, jak zajistit nové energetické zdroje. Je třeba najít společenskou shodu, jaké zdroje - s dostatečně výkonnou a stabilní dodávkou - rozvíjet, stavět a podporovat. A to za co nejlepších cenových podmínek, aby Česká republika zůstala konkurenceschopnou a náklady na energie ji nepřiměřeně nezatěžovaly. Zároveň vláda připraví systém podpory lokálních energetických zdrojů jakožto zásadní diverzifikace bezpečnostních hrozeb.

Plán pro funkční období vlády (4 roky)

Elektřina

 • Po revizi legislativy v oblasti podpory obnovitelných zdrojů nastavíme takové podmínky, aby tato podpora ekonomicky nesnižovala konkurenceschopnost průmyslu a minimálně zatěžovala domácnosti.
 • Zavedeme jasné pravidlo: každý, kdo není schopen dodávat elektrickou energii stabilně a spolehlivě, musí se podílet na nákladech na přenos a distribuci elektrické energie.
 • Obnovitelné zdroje by měly být vybaveny akumulací, aby nezpůsobovaly nestability sítě.
 • Připravíme plán výstavby nových energetických zdrojů. Jejich vybudování přesahuje rámec volebního období, začít se ale musí co nejdříve.
 • Zvážíme možnost “progresivního DPH“ na energie - do určité “základní” spotřeby 0%, odstupňovaně pak vyšší sazby. Tedy osvobození “základní spotřeby“ od DPH (pro domácnosti či malé firmy).

Plyn a uhlí

 • Podpoříme další diverzifikaci zdrojů plynu a možností jeho skladování na území ČR.
 • Zvážíme způsob zdanění a výše DPH pro domácnosti a malé firmy. Podobně jako u elektřiny je tu možnost “progresivní DPH“.
 • Po vyhodnocení zvážíme možnost zjednodušit a snížit pevné platby.
 • Nejít přes limity těžby uhlí, pokud to nebude v důsledku geopolitického vývoje nutné.

Lokální zdroje, “inteligentní domácnosti”

 • Omezíme podporu přidávání řepkových produktů do pohonných hmot.
 • Jednoznačně podpoříme lokální výrobu energie (elektrické, tepelné) z obnovitelných zdrojů, spotřebovávané nebo akumulované v místě produkce (individuální nebo obecní zdroje).
 • Podpoříme investice do výzkumu nových technologií přenosu a skladování elektrické energie.
 • Podpoříme “inteligentní domácnosti“, které řídí a optimalizují spotřebu energie.

Výhled za horizont

Během jednoho volebního období lze pročistit legislativu tak, aby byla stabilní, bez neustálých změn, bez zvýhodňování jen určitých skupin nebo oblastí.
Následovat musí plnění jasné koncepce, jakým směrem se energetika země bude ubírat, jaké zdroje stát podpoří a zajistí.


Cílový stav

 • Česká republika má zajištěnou maximální možnou soběstačnost v dodávce energií.
 • V oblasti energetických surovin, které je nutno dovážet, je dodávka diverzifikována tak, abychom nebyli závislí na vůli resp. zvůli jednoho dodavatele.
 • Cena, kterou platí domácnosti i firmy za energie, vychází z nutných nákladů a přiměřeného zisku. Zdanění energií není používáno jako snadný zdroj peněz pro lepení výdajů státního rozpočtu.
 • Obnovitelné zdroje jsou využívány s rozumem tak, že neohrožují konkurenceschopnost domácího průmyslu a nezatěžují domácnosti zbytečnými výdaji.
 • Legislativa je jednoznačná, předvídatelná, nepřidává zbytečné povinnosti.
 • Nerostné bohatství země je využíváno ve prospěch obyvatel a do zahraničí je exportováno s co nejvyšší přidanou hodnotou (např. lithium po zpracování jako baterie).

 


Volební program ke stažení