Hlavní stránka Volby Archiv Parlamentní volby 2017 Volební program Vzdělání a věda - klíč k budoucnosti

Vzdělání a věda - klíč k budoucnosti

VÝCHOZÍ STAV NÁVRHY STAN 1. ROK VLÁDY 4 ROKY CÍLOVÝ STAV

Výchozí stav

Momentálně nejsme schopni elementární dohody, kam má vzdělání směřovat. Přitom se náš vzdělávací systém v mezinárodním srovnání výsledků neustále propadá. Zároveň jsme si ale všichni vědomi, že kvalitní vzdělání je v zájmu budoucnosti České republiky - a v tom je rozpor v samé podstatě.
Počet a struktura absolventů neodpovídají potřebám praktického uplatnění. Toho zcela jistě nelze docílit stoprocentně, je ale možné strukturu optimalizovat, aby odpovídala poptávce. Bez toho jsou nutné náklady tzv. “prvního zaměstnavatele”, aby se absolvent byl schopen přizpůsobit místu, na které byl přijat. V horším případě nenajde absolvent práci vůbec a stává se závislým na sociální podpoře.
Žijeme v době překotných změn, které tíhnou k dalšímu zrychlování. Tomu neodpovídá poměrně konzervativní školský systém.

Jde o dlouhodobé cíle - je tedy nutná shoda napříč politickým spektrem.


 • Propojit systém škol se zaměstnavateli (soukromým i veřejným sektorem)
 • Zkvalitnit a stabilizovat učitelský stav - v první fázi zjm. zvýšením mezd
 • Zahájit celospolečenskou diskusi, kam má směřovat vzdělávání
 • Zřídit národní komisi pro vzdělávání, která propojí školy, jejich zřizovatele, zaměstnavatele, sociology, ekonomy

Urgentní opatření (1. rok vlády)

 • Státní rozpočet na následující rok už bude počítat s vyššími platy pro učitele. Pohybovat by se měly kolem 45 000,- měsíčně.
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy změníme (nikoliv pouze přejmenujeme) na ministerstvo vzdělávání a vědy.
 • Provedeme audit agend a podstatně zredukujeme byrokracii požadovanou po školských zařízeních.

Plán pro funkční období vlády (4 roky)

Propojíme školy a zaměstnavatele

 • Klíčem k úspěchu je  posílení sounáležitosti mezi školami všech stupňů a zaměstnavateli - firmami, ale i veřejným sektorem. Zaměříme se zvláště na technické obory.
 • Spolupráce bude spočívat v koordinaci obsahu, tedy učebních plánů. Cílem je také otevírat obory v počtech, o které bude ve střednědobém výhledu zájem.
 • Podpoříme větší podíl praxe a na vysokých školách i podíl výzkumu, podpoříme větší počet praktikantských míst, stáží a podnikových stipendií.

Prestižní pedagogické fakulty

 • Zasadíme se o zkvalitnění výuky na pedagogických fakultách. Vytvoříme motivační programy (finanční i nefinanční), aby absolventi odcházeli mimo školství v mnohem menším měřítku než dnes.

Vytvoříme Národní radu pro vzdělání

 • Strategickou prioritou bude vůbec zahájit celospolečenskou diskusi na téma vzdělávání, se zapojením odborníků a s výstupem, který pak akceptuje politická scéna napříč spektrem.
 • Moderátorem diskuse by měl být předseda vlády.

Experti do středních škol

 • Umožníme, aby na středních školách mohli učit i skutečně renomovaní experti z praxe, aniž bychom je nutili dodělávat si pedagogické vzdělání.

“Výchova k demokracii”

 • V rámci občanské výchovy a základů společenských věd podpoříme větší důraz na “výchovu k demokracii” (po vzoru Německa 50. let). Výuka a zjm. diskuse se neomezí na pouhé technikálie demokratického procesu (volby apod.), ale na podstatu demokracie jako správy veřejných záležitostí. Důraz by měl být kladen právě na diskuse se žáky a studenty, včetně otázky práv a svobod.

Financování škol

 • Podpoříme vznik dalších firemních škol.
 • Výrazně posílíme financování školství se zachováním dotace na třídu, nikoliv na žáka.

Debyrokratizace školství

 • Po důkladném auditu provedeném již v prvním roce vlády nastavíme systém tak, aby byly školy zbavené zbytné byrokracie, hlášení, tabulek a souhrnů.
 • Přednost musí mít jednoznačně výuka.
 • Základem musí být na druhé straně i kvalitnější výběr ředitelů škol.

Obsah výuky: Učební plány

V učebních plánech chceme klást důraz zjm. na tyto obory a dovednosti:

 • výuka jazyků
 • komunikativnost: mluvená i psaná
 • schopnost diskuse, argumentace - včetně naslouchání druhým
 • zvládání informačních a komunikačních technologií
 • znalost občanských práv a základy etiky
 • kritické myšlení
 • schopnost třídit fakta
 • kreativita
 • vytrvalost, sebekázeň, adaptabilita

Celoživotní a komunitní vzdělávání

 • Podpoříme další programy celoživotního vzdělávání při vědomí, že ukončením školy vzdělávání nekončí a že bez něj bude stále těžší uplatnit se na trhu práce.
 • Podpoříme rovněž komunitní centra jako přirozené instituce celoživotního vzdělávání na venkově.

Věda a výzkum

 • Svět se ocitá na rozhraní. I naše země potřebuje výzkum a vývoj, který zvyšuje šance na vývoj lepších adaptačních schopností člověka a společnosti na skokově probíhající a nastávající změny.
 • Je nutné stabilizovat systém hodnocení vědy, výzkumu a inovací a jejich podpory. Hodláme zařadit tyto instituce dle jejich objektivně měřitelných výsledků do skupin excelence, dobrých a průměrných výsledků a podle toho jim rovněž poskytovat podporu. Institucím s podprůměrnými výsledky bude zásadně snížena veřejná podpora.
 • Chceme stále pokračovat ve spolupráci podnikatelské sféry a výzkumných institucí, zvyšovat státní podporu za podmínky zvyšování podílu investic do soukromého sektoru. Namístě je více rozvíjet spolupráci s inovativními firmami a startupy.
 • Vnímáme rizika, kdy soustavná účast ve výběrových řízení na granty nese rizika diskontinuity ve výzkumu. Ve vědě a výzkumu je nutné zavést stabilní a víceletou veřejnou podporu. Usilujeme rovněž cílit jak soukromé, tak veřejné (národní i evropské) finance na projekty zvyšování konkurenceschopnosti.
 • Nejlepší mladí vědci (doktorandi) získají státní podporu svých stáží v zahraničí, to za podmínky dalšího působení v českých výzkumných institucích. Je klíčové výrazně zvyšovat ohodnocení doktorandů včetně jejich zázemí vázané na měřitelné výsledky jejich práce. 

Cílový stav

 • Vzdělávání se stalo celospolečenskou prioritou České republiky.
 • Učitelský stav získal - nejen díky finančnímu ohodnocení, ale také díky němu, větší prestiž.
 • Cílem vzdělání není “výroba kvalitní pracovní síly”, ale všestranný rozvoj osobnosti a její schopnosti se neustále učit. Škola tak připravuje na profesní růst a zároveň pomáhá žákům a studentům rozvíjet schopnosti a dovednosti, díky nimž jsou schopni se orientovat ve stále složitějších vztazích ve společnosti.
 • Školství se snaží vyvážit přístup mezi svobodným rozvojem osobnosti a nutností sebekázně ve smyslu vztahu “škola hrou” a ne vždy příjemnými povinnostmi. Cesta bez překážek na život nepřipraví

 


Volební program ke stažení