Hlavní stránka Volby Archiv Parlamentní volby 2017 Volební program Kultura – základ naší identity

Kultura – základ naší identity

VÝCHOZÍ STAV NÁVRHY STAN 1. ROK VLÁDY 4 ROKY CÍLOVÝ STAV

Výchozí stav

Kulturu chápeme široce – jako kulturu národa a společnosti, jako kulturu člověka v rozměru osobním, sociálním, mravním, ekonomickém, estetickém, filosofickém, duchovním i právním. Vážíme si její kultivační a vzdělávací funkce.

Svobodný a kreativní občan je základem svébytné demokratické společnosti, jasně orientované na hodnoty západní civilizace. Identitu v dnešním světě nám definuje zejména česká kultura a její historie.

Systém podpory české kultury je přes pokrok v posledních letech stále podfinancovaný – nejen v platech zaměstnanců kulturních institucí zřízených státem nebo samosprávami, ale i v přímé podpoře nezávislé umělecké tvorby.

Chybí systémové rozložení odpovědnosti za kulturní aktivity mezi státem, kraji a obcemi.


 • Zpracovat strategii podpory kultury včetně stanovení priorit, cílů a konkrétních nástrojů k jejich dosažení
 • Dosáhnout podílu 1 % ze státního rozpočtu pro přímou podporu kultury tj. bez započtení prostředků pro církve
 • Dosáhnout transparentního a spravedlivého kooperativního financování živé kultury na ose “stát – kraje – obce”
 • Předložit nový zákon o památkové péči, zvýšit financování programů Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska na obnovu a údržbu městských památkových zón a rezervací
 • Předložit nový zákon o veřejnoprávních institucích
 • Oddlužit a transformovat Státní fond kultury jako základní nástroj pro financování  kultury na úrovni státu
 • Vytvořit investiční program na podporu revitalizace kulturních domů, sokoloven a tradičních spolkových domů či besed v menších městech a obcích
 • Iniciovat stavbu nové budovy Národní knihovny

Urgentní opatření (1. rok vlády)

Jasná pravidla státní podpory. Ministr kultury předloží veřejnosti koncepci rozvoje a financování kultury, která bude zahrnovat konkrétní opatření, jak kulturu financovat, včetně možností kooperativního financování státu s kraji a obcemi. Při tvorbě této strategie a jejím uvádění v život bude přihlížet k funkčním zahraničním modelům (Slovensko, Velká Británie).

Vícezdrojové financování kulturních institucí. Ministr kultury navrhne zákon, který umožní vznik veřejnoprávních kulturních institucí s rozšířenými možnostmi zakládání a financování z více zdrojů. Tento zákon umožní transformovat stávající příspěvková divadla, galerie a další kulturní zařízení na modernější a efektivnější právní formu.

Plán pro funkční období vlády (4 roky)

Kultura podporovaná

 • Resort kultury stanoví ve své strategii jasná kritéria, která odvětví a které kulturní počiny podporovat. Státní podpora vybraných kulturních aktivit je nezbytná. Kulturní politika pak vyrůstá ze společenské shody na podpoře těch institucí a aktivit, které považujeme za prvořadé z hlediska kvality, propagace české kultury a za nezbytná pro svobodný kulturní rozvoj občanů.
 • Strategii předloží ministr do jednoho roku s výhledem na pěti a desetileté období. Konkrétní opatření budou uvedena do praxe nejpozději do tří let.
 • Vláda bude věnovat péči a podporu místním tradicím.
 • Zároveň si při vědomí si úcty ke svobodě umělce vyhradí právo na základě odborného posouzení rozhodovat, které počiny finančně podpoří a které nikoliv.
 • Zahájíme kroky k výstavbě nové budovy Národní knihovny.

Financování

 • Dosáhneme zvýšení rozpočtu ministerstva kultury na úroveň 1 % státního rozpočtu (bez započtení prostředků na podporu církví) s cílem tento podíl minimálně udržet, v ideálním případě zvýšit. Jedná se o navýšení rozpočtové kapitoly MK o minimálně 3,5 mld. Kč.
 • Zajistíme nové zdroje podpory kultury, včetně využití výnosů z hazardu.
 • Nastavíme nové vztahy mezi obcemi, kraji a státem na jedné straně a soukromými mecenáši na straně druhé, které usnadní podporu kultury a budou k ní motivovat – zvážíme např. úpravu možností daňových odpisů.
 • Aktualizujeme investiční programy, vyjednáme podporu z evropských fondů.

Podpora prezentace české kultury

 • Připravíme program na podporu a prezentaci české kultury v kulturně a ekonomicky vyspělých zemích s vysokým potenciálem turistů mířících do ČR. Pro prezentaci české kultury využijeme i nadcházející velká výročí (100 let založení Československa, 30. výročí svatořečení Anežky České, 600 let od narození Jiřího z Poděbrad atd.).

Podpora revitalizace místních kulturních a tělovýchovných zařízení

 • Ministerstvo kultury připraví investiční program revitalizace sokoloven, spolkových či kulturních domů (včetně investice do moderních technologií), aby mohly být efektivněji využívány pro pořádání kulturních akcí a společenský rozvoj obcí a jejich občanů.

Média veřejné služby - Česká televize a Český rozhlas

 • Vláda vnímá Českou televizi a Český rozhlas jako záruku svobodného přístupu k informacím a veřejnou podporou (vyjádřenou odvodem koncesionářských poplatků) jako garanci nezávislosti médií veřejné služby.
 • Vláda předloží zcela nový zákon o ČT a ČRo, který stanoví smysl a povinnosti médií veřejné služby, změní výběr členů Rady ČT a Rady ČRo tak, aby nemohlo docházet k politickému ani jinému ovlivňování činnosti médií veřejné služby.
 • Zákonem nastaví financování médií veřejné služby v dlouhodobém horizontu.

Památková péče

 • Ochranu památek považujeme za prioritní. Památková péče musí vést k trvalému zachování významu historické kulturní památky, nikoliv ale k trvalé konzervaci ve stavu, v jakém se nachází nyní.
 • Vláda předloží zcela nový zákon o památkové péči, který jasně definuje práva a povinnosti vlastníků památek a práva a povinnosti státu vůči vlastníkům památek.

Cílový stav

 • Česká kultura je respektovaná v evropském i světovém kontextu. 
 • Stát disponuje funkčním a efektivním systémem podpory kultury, který umožňuje podporovat jak národní kulturní instituce a významné regionální kulturní instituce, tak i nezávislou uměleckou tvorbu, a to na celé ose „stát – kraj – obec – občan“.
 • Rozpočet Ministerstva kultury je dlouhodobě na důstojné úrovni 1% podílu ze státního rozpočtu (bez započtení prostředků pro církve) a umožňuje v potřebné výši podporovat jak špičkové živé umění, památkovou péči a paměťové instituce, tak i podporovat rozvoj soudobé kulturní infrastruktury.
 • Stát cílevědomě a smysluplně zvyšuje povědomí o české kultuře v zahraničí.
 • Česká kultura je obohacována o využívání nových technologií a využívá technicky vyhovující kulturní infrastrukturu (budovy, sály, technické vybavení).
 • K posilování povědomí o vlastní kulturní identitě jsou pravidelně využívána významná historická výročí a významné události. Probíhá výstavba nové budovy Národní knihovny.
 • Média veřejné služby – Český rozhlas a Česká televize - jsou silná a nezávislá na politickém vlivu, jsou garantem svobodného přístupu k informacím a liberálně demokratického vývoje u nás.

 


Volební program ke stažení