Hlavní stránka Volby Archiv Parlamentní volby 2017 Volební program Zdraví - podmínka spokojeného života

Zdraví - podmínka spokojeného života

VÝCHOZÍ STAV NÁVRHY STAN 1. ROK VLÁDY 4 ROKY CÍLOVÝ STAV

Výchozí stav

Výdaje na zdravotnictví jsou v současnosti pro vládu závažnějším problémem než kdykoliv předtím. V mnoha zemích je podíl výdajů na zdravotnictví ze státního rozpočtu větší než v minulosti a náklady na zdravotní péči rostou rychleji než HDP. Důvodem je zjm. vývoj nových léčebných postupů a technologií, často nákladných, dále zvyšující se nároky lidí na přístup k vysoce kvalitní zdravotní péči a také vyšší nároky na ochranu před zdravotními riziky.

Rozevírají se tak nůžky mezi náklady na zdravotnictví ze strany státu a možnými náklady na nejmodernější zdravotní péči.
Výdaje na zdravotní péči činí v současnosti zhruba 7,5 % HDP - to je méně, než vynakládá řada vyspělých zemí.
Pouze zlomek nákladů zdravotnického rozpočtu jde na podporu zdraví a prevenci nemocí.


 • Zkrotit finance - tj. zlepšit regulační činnost státu a zdravotních pojišťoven, aby nedocházelo ke snižování dostupnosti a kvality zdravotní péče
 • Posílit některé formy poskytování zdravotní péče - včetně domácí a dlouhodobé péče
 • Urychlit zavádění digitalizace zdravotnické dokumentace a nahradit dokumentaci papírovou
 • Jasně stanovit standardy poskytované zdravotní péče

Urgentní opatření (1. rok vlády)

 • Prioritou je stabilizovat zdravotnictví - především cestou spravedlivého odměňování lékařů a zdravotnického personálu a tím zastavit jeho odliv.
 • Zavést rovné podmínky pro zdravotnická zařízení podobného typu, tedy odstranit stávající nerovnost ve financování výkonů a služeb pro zdravotnická zařízení stejného typu, která vykonávají srovnatelné zdravotní výkony. Regulaci musí provést ministerstvo zdravotnictví spolu se zdravotními pojišťovnami.
 • Vypracovat systém transparentního financování sportu a pohybových aktivit nejen mládeže, ale všech věkových skupin

Plán pro funkční období vlády (4 roky)

Podpoříme:

 • centra se superspecializovanou péčí
 • krajské nebo fakultní nemocnice
 • centra s návaznou péčí (specializovaná pracoviště v páteřních nemocnicích krajů)
 • nemocnice s následnou a rehabilitační péčí
 • léčebny různých typů
 • podpoříme hospice jako místa paliativní péče
 • změníme financování domácí péče

Posílíme roli praktických lékařů

 • Posílíme pravomoci praktických lékařů pro dospělé, pro děti a dorost, dětských stomatologů. Posílíme jejich těsnější zapojení do diagnostických, léčebných a preventivních procesů.
 • Finančně posílíme některé obory, které mohou být v blízké době hůře dostupné - praktické lékařství, dětskou stomatologii, psychiatrii, urgentní medicínu, plicní lékařství.
 • Finančně, organizačně i personálně posílíme lokality s nedostatkem lékařů a sester.

Urychlíme digitalizaci zdravotnických procesů

 • Elektronizace umožní zabezpečené předávání zdravotních záznamů, včetně žádanek o specializovaná vyšetření.
 • Sdílená data zlevní a zrychlí celý systém, odstraní duplicity (táž vyšetření u jednoho a téhož pacienta).
 • Digitální osobní záznam s chorobopisem, nasazenými léky a dalšími klinickými údaji mohou zabezpečeně sdílet různí poskytovatelé zdravotní péče.
 • Ke svým lékařským záznamům musí mít přístup každý pacient.

Vytvoření vyvážených vztahů mezi pacienty a zdravotními pracovníky

 • Pacient je klient a partner. Tento přístup nevyžaduje dodatečné náklady, ale zvýšenou pozornost při přípravě lékařů a dalších zdravotnických pracovníků na své povolání.

Zvýšení výdajů na zdravotní prevenci

 • Zaměříme se zjm. na programy monitorující nejdůležitější skupiny nemocí - kardiovaskulární choroby, cukrovku, onkologická onemocnění, psychiatrická onemocnění.
 • Budeme prosazovat možnost připlatit si za nadstandardní péči.

Výhled za horizont

Postupnou osvětou vést lidi k chápání nutnosti celoživotně investovat do zdraví, posilovat jejich roli ve zdravotním systému (zjm. chápání sebe sama jako klienta a partnera lékaře). Vzrůstající spoluzodpovědnost za zdraví bude nutností.


Cílový stav

 • Státu se podařilo udržet a postupně zvyšovat kvalitu standardu zdravotní péče, a to s ohledem na vývoj zdravotních ukazatelů u populace a také s ohledem na rozvoj světové medicíny. Cílem musí být tyto standardy udržet a aplikovat včas poznatky moderní medicíny.
 • Systémy zdravotní péče pokrývají potřeby klientů (pacientů) a jsou na vysoké úrovni.
 • Zdravotní péče je schopná se přizpůsobovat měnící se demografii obyvatelstva v jednotlivých regionech.
 • Podpora sportu zlepšila kondici napříč populací, omezila alespoň částečně v rámci prevence výdaje na léčbu, zjm. tzv. civilizačních chorob.

 


Volební program ke stažení