Hlavní stránka Volby Archiv Parlamentní volby 2017 Volební program Průmysl - základ české ekonomiky

Průmysl - základ české ekonomiky

VÝCHOZÍ STAV NÁVRHY STAN 1. ROK VLÁDY 4 ROKY CÍLOVÝ STAV

Výchozí stav

Česko je nejprůmyslovější země z celé EU - průmysl vytváří téměř 40% HDP, což je více než v Německu i kdekoli jinde v Evropě. Budoucí konkurenceschopnost celé české ekonomiky je tak přímo navázána na kondici domácího průmyslu.
Průmysl je tedy páteří ekonomiky, ale aby nás i nadále táhla dopředu, je potřeba ji výrazně modernizovat a internacionalizovat. Pokud by se tak nestalo, mohl by českou ekonomiku naopak táhnout dolů.
Momentálně jsme kvůli podobě české transformace vůbec nejvíce závislá ekonomika na zahraničním kapitálu z celé střední a východní Evropy.

Ekonomika je závislá na exportu (více než 80 % HDP), vývoz směřuje v drtivé většině do zemí EU (84 % vývozu). Bude třeba jej diverzifikovat.
V první řadě je potřeba vystoupit z pasti „levné ekonomiky“, tedy dostat se z pozice subdodavatelů s minimálními maržemi do pozice producentů finálních výrobků a služeb, kteří mají jednak mnohonásobně vyšší marže, jednak větší manévrovací prostor kde, jak a komu mohou svoje výrobky nabízet.
Za druhé je třeba posílit český kapitál, aby zisky zůstávaly doma a zde byly reinvestovány.


 • Nezvyšovat daňovou zátěž
 • Pružný trh práce
 • Změnit systém vzdělávání
 • Přitáhnout špičkové odborníky ze zahraničí
 • Připravit se na Průmysl 4.0, důraz klást na výzkum a inovace

Urgentní opatření (1. rok vlády)

Změníme systém investičních pobídek

 • Tento nástroj z 90. let je třeba přehodnotit: není nutné klást důraz na počet pracovních míst a zvýhodňovat jakéhokoliv investora.
 • Umožníme pobídky i pro domácí malé a střední podniky.
 • Ze zahraničních investorů vybírat jen ty, kteří přinesou výrobu s vysokou přidanou hodnotou a také inovace či spolupráci s vysokými školami.

Výzkum, vývoj a inovace

 • Podpoříme společný výzkum výzkumných organizací a průmyslových podniků. Připravíme nový zákon o podpoře výzkumu, vývoje a inovací. Zajistíme dostatečné financování aplikovaného výzkumu a důsledně zavedeme Metodiku hodnocení výzkumných organizací a programů s důrazem na spolupráci výzkumných organizací s firmami a využitelnost výsledků pro praxi (viz kapitola Vzdělání a věda – klíč k budoucnosti).

Plán pro funkční období vlády (4 roky)

Trh práce

 • Inovujeme systém rekvalifikací tak, aby uchazečům o zaměstnání umožňoval absolvovat individuální plán vzdělávání podle potřeb konkrétních uchazečů a trhu práce.
 • Přijmeme systémová opatření v oblasti zaměstnávání cizinců ze třetích zemí, která by snížila administrativní bariéry a urychlila proces při náboru cizinců k pokrytí tzv. nedostatkových profesí zaměstnavatelů a podnikatelů na českém trhu práce. Týká se to špičkových odborníků, ale i profesí, o které není mezi českými uchazeči zájem.
 • Navrhneme transparentní zákonem stanovenou metodu regulace minimální mzdy, která zajistí její předvídatelný vývoj (např. navázání na 40 % průměrné mzdy).
 • V oblasti nemocenského pojištění zpracujeme systémové řešení poskytování nemocenských dávek s důrazem na zabezpečení lidí při dlouhodobé pracovní neschopnosti, ne na tzv. karenční dobu prvních 3 dnů nemoci.
 • Při revizi sociálních systémů budeme respektovat tato základní kritéria: adresnost, účelovost, efektivnost čerpání sociálních dávek a nezvyšování nákladů práce zaměstnavatelům.
 • V oblasti důchodové reformy zohledníme podmínky pro dřívější odchody zaměstnanců v předdůchodovém věku do starobního důchodu při finanční participaci zaměstnavatelů, zaměstnanců i státu, zejména u namáhavých, popř. rizikových profesí.

Vzdělávání

 • Obnovíme polytechnické vzdělávání na ZŠ a technické kroužky ve spolupráci s odbornými školami a zaměstnavateli.
 • Prosadíme praktické vzdělávání žáků středních škol na reálných pracovištích (podrobněji v kapitole školství).
 • Na vysokých školách podpoříme tvorbu profesně orientovaných programů a multioborových programů, vycházejících z principů Průmyslu 4.0.

Digitální ekonomika

 • V rámci plánu celkové digitalizace předložíme plán rozvoje digitální ekonomiky ČR a eGovernmentu.
 • Stát poskytne podporu podnikům při zavádění nových pravidel pro ochranu dat a kybernetické bezpečnosti.
 • Aktivně podpoříme vytvoření jednotného digitálního trhu, volného toku dat v rámci EU i ve styku se třetími zeměmi v rámci mezinárodních obchodních dohod, potírání protekcionistických opatření např. k lokalizaci dat.

Podpora PPP projektů

 • Spojení veřejných a soukromých peněz - za podmínky transparentní kontroly - v tzv. PPP projektech pokládáme za vhodný nástroj financování významných staveb.

Průmysl 4.0

 • Budeme prosazovat efektivní implementaci Průmyslu 4.0 (který přichází se zaváděním digitalizace a automatizace výroby a přinese i změna na trhu práce) jednotlivými ministerstvy se zaměřením na vytváření nutných podmínek v oblasti vzdělávání, výzkumu a vývoje, ICT infrastruktury, legislativy, trhu práce, standardizace a kybernetické bezpečnosti.

Podpora exportu

 • Podpoříme prosazování zájmů českých firem na zahraničních trzích (doprovodné podnikatelské mise, ekonomická diplomacie, rozšiřování zahraniční sítě ekonomických diplomatů a zastoupení CzechTrade – především v zemích mimo EU) a větší diverzifikaci exportu, aniž bychom ale oslabovali vnitřní trh EU.
 • Reformou institucí zajišťujících státní finanční podporu exportérů (ČEB, EGAP a ČMZRB) zlepšíme přístup firem k exportnímu financování, a tím podpoříme konkurenceschopnost českých exportérů.

Stavební legislativa

 • Zásadně novelizujeme stavební právo a všechny povolovací procesy (včetně např. změny kompetenčního zákona) - a to na principu “jeden úřad, jedno řízení a jedno rozhodnutí”.
 • Legislativu zjednodušíme, ovšem s důrazem na ochranu krajiny.
 • Zohledníme specifika staveb, což výrazně zjednoduší a zrychlí povolovací řízení, zvýší atraktivitu ČR pro široké spektrum domácích i zahraničních investorů a zajistí podmínky pro realizaci klíčových dopravních staveb ve všech dopravních módech bez zbytečných odkladů.

Tvorba zákonů

 • Při tvorbě zákonů nebo novelizaci stávajících budeme dodržovat nastavení dostatečných legisvakančních lhůt, aby bylo reálné se na změny připravit.
 • Při zavádění evropského práva zhodnotit, zda navrhovaný zákon neobsahuje ustanovení nad rámec povinností stanovených EU. Pokud ano, požadovat zdůvodnění a zhodnocení dopadů.

Směřování k euru

 • Stanovíme podmínky, za kterých ČR vydá definitivní politické rozhodnutí o konkrétním termínu vstupu do ERM II a následně do eurozóny. Naše mezinárodní závazky nezpochybňujeme.
 • Vláda připraví harmonogram kroků ke snížení rizik vstupu a bude průběžně vyhodnocovat jejich plnění.

Cílový stav

 • Průmysl se digitalizuje a orientuje na finální výrobky s přidanou hodnotou.
 • Export nadále směřuje nejvíce do zemí EU, ale ve větší míře i do jiných částí světa.
 • Trh práce je pružnější, minimální mzda více odráží mzdový stav celkově a přestala být závislá na libovůli vlády.

 


Volební program ke stažení