Hlavní stránka Volby Archiv Parlamentní volby 2017 Volební program Doprava: konec “černé díry” v srdci Evropy

Doprava: konec “černé díry” v srdci Evropy

VÝCHOZÍ STAV NÁVRHY STAN 1. ROK VLÁDY 4 ROKY CÍLOVÝ STAV

Výchozí stav

Česká republika připomíná zčásti “černou díru” uprostřed Evropy: Stále není dokončena základní síť dálnic. Chybí kvalitní železniční propojení s EU, vysokorychlostní tratě. Technický stav tratí není dobrý. Hnutí STAN velmi negativně vnímá nedostatečnou rychlost výstavby obchvatů měst a obcí zatížených kamionovou dopravou.
Tento stav může způsobit, že se ČR stane periferií uprostřed kontinentu.
Mezinárodní letiště není napojené na železniční síť.

Česká republika zaspala v budování terminálů pro multimodální dopravu budoucnosti, kdy se přepravují ne vozové zásilky (např. formou kontejnerů), ale např. kamiony na železničních vagónech na části své trasy. Právě na dopravní infrastruktuře z velké části záleží, jak se bude dařit ekonomice. Např. u 1 kilometru dálnice se dají očekávat následný ekonomický přínos pro daný region ve výši 100-160 tisíc Kč za rok

Můžeme mluvit o přímém vztahu:

ROZŠÍŘENÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY -> RŮST VEŘEJNÉHO KAPITÁLU -> RŮST HDP STÁTU


 • Zajistit dlouhodobé financování výstavby a údržby dopravní infrastruktury
 • Dokončit základní dálniční síť
 • Urychleně připravit výstavbu vysokorychlostních železničních tratí
 • Podpořit výstavbu terminálů a logistických center pro moderní druhy dopravy
 • Urgentní opatření (1. rok vlády)
 • Akční plán pro investice do dopravní infrastruktury

Garantovat na úrovni Vlády ČR, že Prioritní stavby budou financovány z národních zdrojů, pokud nebude možné financování z evropských fondů (Operačního programu dopravy II).

Priority stanovíme podle:

 • strategického posouzení potřeb krajů v integritě s rozvojovými plány státu
 • postupu čerpání peněz z Evropských fondů
 • přípravy projektů dopravních staveb
 • stavu výkupu pozemků
 • možností využití PPP projektů (propojení státního a soukromého kapitálu)

Plán pro funkční období vlády (4 roky)

Silnice a Dálnice

Poptávka po dokončení základní sítě je akutní.
Především jde o dálniční spojení:

 • Praha-České Budějovice-Rakousko
 • Pardubice-Oloumouc
 • z Hradce Králové do Jaroměře a následně na státní hranici s Polskem
 • Brno – Vídeň
 • dokončení úseků D1
 • dokončení pražského okruhu
 • Praha – Karlovy Vary
 • zkapacitnění komunikace Ostrava – Třinec – státní hranice se Slovenskem (Mosty u Jablunkova)
 • a další stavby dle priorit krajů.

Budeme preferovat "inteligentní dálnice" a Inteligentní dopravní systémy řízení. Zajistíme přípravu infrastruktury na autonomní systémy dopravy (jak nákladní, tak osobní). Nastavíme systém pro dlouhodobě udržitelnou kvalitu infrastruktury – Systém hospodaření s vozovkou. Důraz položíme na zajištění kvality již stávající infrastruktury (silniční/železniční) - zajištění financí na údržbu komunikací nižších tříd (II a III a vedlejších komunikací) skrze rozpočty krajů (případně měst a obcí) a umožnění financovat (kofinancovat takové stavby penězi ze Státního fondu dopravní infrastruktury).Budeme se věnovat využití nových technologií – např. nízko-hlukové asfalty – používané zejména ve městech a u příměstských aglomerací.
V návaznosti na dálniční síť podpoříme obchvaty kolem měst a obcí.

Železnice

Je nutné dokončit základní síť železničních koridorů:

 • napojení na rozhodující transevropské směry (Plzeň-Česká Kubice)
 • propojení všech regionů (Brno-Přerov, napojení Liberecka)
 • zlepšit vybavení tratí na “úzkých místech” (Beroun-Praha, Říčany-Praha, vstup do Brna, Ostravy)
 • napojit letiště Václava Havla v Praze na železniční síť, i na síť vysokorychlostních železnic

Nastavíme dlouhodobý plán financování a řešení neutěšeného stavu nádražních budov (jako příklad je ostudný stav nádraží v Brně). Dokončíme liberalizaci železniční dopravy.

Vodní doprava

Dokončení výstavby labské vodní cesty (plavební stupně Děčín a Přelouč) a napojení na Německo.

Vysokorychlostní železnice

Jejich vybudování přesahuje rámec volebního období, začít se musí ale co nejdříve.
V první fázi je třeba napojit Českou republiku na celoevropskou síť vysokorychlostních tratí/RS trasou Drážďany-Lovosice-Praha.
Dále urychleně otevřít odbornou diskusi ohledně nové trasy Praha-Brno - Vídeň (nejlépe projektováno jako vysokorychlostní trať).

Městská doprava

 • Urychlíme rozvoj integrovaných dopravních systémů.
 • Zvážíme možnost snížení, případně nulové úrovně DPH pro veřejnou hromadnou dopravu.
 • Podpoříme rozvoj dopravní telematiky (“inteligentní dopravní systémy” s využitím digitálních technologií).
 • Značný potenciál skýtá cyklistická doprava - finančně nenáročná a ekologická.

Multimodální terminály

Uvědomujeme si budoucí trend v dopravě - postupný přesun od vozových zásilek k převážení kompletních celků (“kamiony po železnici”). Podpoříme výstavbu terminálů pro tyto druhy dopravy a napojení na logistická centra.

Letecký a kosmický průmysl

Na základě tradice českého leteckého průmyslu je třeba zásadně podporovat rozšíření leteckého průmyslu a jeho úzkou spolupráci s kosmickým průmyslem, který přináší produkty s vysokou přidanou hodnotou a nové technologie, které zasahují většinu průmyslových odvětví, jako např. inovativní vývoj elektromobilů a strojírenství. Je nutné využívat technologický potenciál, který nabízí ČR její členství v Evropské kosmické agentuře ESA a také toho, že Evropská agentura pro družicovou navigaci sídlí v Praze.

Budeme podporovat:

 • dlouhodobé strategické projekty, které obsahují technologický vývoj, testovaní, výrobu a opravy a údržbu (jako např. evropská raketa Ariane 6).rozvoj regionálních letišť pomocí moderních technologií (např. satelitní LPV přiblížení)
 • nastavení pravidel pro používání a rozvoj UAV systémů (tzv. dronů)

Elektromobilita a alternativní pohony

Zasadíme se o rozvoj distribuční sítě, dobíjecích stanic, pro elektromobily v souladu s trendy v Západní Evropě a ve světě.

Výhled za horizont

Během jednoho volebního období lze projekty připravit, nikoliv však dokončit - dobudování dálniční sítě, vysokorychlostních tratí, modernizace městských systémů. Základem je ale strategie a stanovení jasných priorit. Tedy určení směru, kterým by se dopravní politika státu měla ubírat.
Pro rychlé řešení je třeba zajistit dlouhodobou garanci financování z "vlastní" národních zdrojů (NE aby se každý rok měnily priority dle výše rozpočtu).
Dále nastavení efektivní správy pomocí „Transformace Ředitelství silnic a dálnic po vzoru rakouského ASFINAGU“ a s tím spojené nutné legislativní změny (např. převod příjmů z mýta ze Státního fondu dopravní infrastruktury přímo na transformované ŘSD. Zrychlení projektové přípravy dopravních staveb, povolovacího řízení a výkupu pozemků (např. vytvoření takového prostředí, aby variantní řešení dálnic bylo vyhodnoceno na základě multikriteriálních parametrů)

Důraz na Inteligentní dopravní systémy:

 • Kooperativní systémy a systémy pro autonomní vozidla
 • Prediktivní a inteligentní řízení dopravního proudu a dopravního značení – s důrazem na snížení kongescí

Budeme usilovat o omezení vlivu outsourcingu (dodavatelských vazeb) na provoz nezbytných registrů (dopravně správních agend). Cílem je řádný, hospodárný, a především zákonný provoz těchto systémů ve vlastní režii státu a jemu podřízených institucí.


Cílový stav

 • Síť dálnic propojila všechny regiony a napojila ČR v základních směrech na okolní státy. Dálnice disponují telematikou nejen pro zpoplatnění, ale také pro komfort a bezpečí dopravy.
 • Modernizované železnice ztratily “úzká hrdla”. ČR je napojena na síť vysokorychlostních tratí v Evropě. Krajská města jsou propojena elektrifikovanými koridory. Regulátor v nabídce dopravních služeb zaručuje rovné podmínky pro operátory železničního provozu.
 • Dobudování dopravní infrastruktury přineslo vyšší prosperitu regionům a tím pádem nová pracovní místa.
 • Zlepšilo se životní prostředí pro obyvatele žijící kolem nyní přetížených komunikací (hluk, exhalace).
 • Podporovat a být aktivní na projektech Evropské unie, agentury GSA a Evropské vesmírné agentury

 


Volební program ke stažení