Hlavní stránka Volby Archiv Parlamentní volby 2017 Volební program Lidé v krajině - politika pro životní prostředí

Lidé v krajině - politika pro životní prostředí

VÝCHOZÍ STAV NÁVRHY STAN 1. ROK VLÁDY 4 ROKY CÍLOVÝ STAV

Výchozí stav

Jsme svědky častých a mnohdy zbytečně vyhrocených konfliktů mezi ekonomickými zájmy a ochranou přírody.
Neumíme udržet vodu a úrodnou půdu v krajině a zastavit úbytek zásob spodních vod.
Stát fakticky podporuje spíše velkokapacitní zemědělskou výrobu a velká a plošná opatření namísto drobných a různorodých inteligentních řešení.

Jsme přesvědčeni, že ekologické, ekonomické a sociální problémy mají jen společná řešení - a jakýkoliv pokus řešit je izolovaně vede nutně ke ztroskotání. Sdílíme představu udržitelného rozvoje a usilujeme o to, aby se z relativně zdravého prostředí mohli těšit i naše děti a vnuci.


 • Urychlená opatření k zachování vody v krajině
 • Zabránit další erozi a znehodnocování půdy
 • Rozhodování o změnách co nejblíže dotčené krajině a lidem
 • Diskuse namísto direktivního rozhodování
 • Zlepšit kvalitu ovzduší a snížit hladinu hluku

Urgentní opatření (1. rok vlády)

 • Voda jako strategická surovina. Okamžité zahájení kroků k udržení vody v krajině se ukazuje jako nezbytné. Zaměříme se na opatření k udržení zásob podzemních vod a naopak k zamezení plýtvání vodou. Podpoříme obnovu přirozených vodních toků.
 • Ochrana před suchem a povodněmi.

Plán pro funkční období vlády (4 roky)

Jasné zákony

 • Připravíme jeden rámcový zákon o ochraně životního prostředí, který pevně stanoví v souladu s Ústavou základní principy a mantinely a který bude stručný a srozumitelný.
 • Na něj - a jen v jeho rámci - naváže několik zákonů upravujících praxi v jednotlivých oborech péče o životní prostředí.
 • K základním principům bude patřit, že nepřípustné jsou nevratné újmy a ohrožování ekologické stability.

Rozhodování o změnách co nejblíže dotčené krajině a lidem

 • Kde to je možné, měli by o podstatných zásazích do krajiny rozhodovat lidé v dané lokalitě.
 • Budeme usilovat (a to i zákonem), aby diskuse o jednotlivých záměrech začaly dříve, než se rozvinou v medializované spory.
 • Proces posuzování vlivů na životní prostředí musí mít jasná pravidla - musí proběhnout řádně a se všemi náležitostmi, ale nemůže být donekonečna protahován.

Péče o krajinu, ochranu vod a půdy

 • Prioritu budou mít malé a střední zásahy a opatření v jednotlivých povodích před stavbou větších vodních děl.
 • Podpoříme menší a střední zemědělce a šetrné zemědělství.
 • Podpoříme návrat drobných krajinných prvků - remízků, alejí - i jako prvků proti pokračující erozi půdy.
 • Zábory a zástavby půdy musejí mít jasná pravidla - prioritní bude ochrana zemědělské půdy.
 • Podpoříme šetrnější lesnictví, návrat původního složení lesů do krajiny a větší dohled nad těžbou dřeva.
 • Podpoříme ochranu zdrojů pitné vody.

Ochrana organismů

 • Dáváme přednost ochraně životního prostředí a stanovišť před ochranou jednotlivých organizmů.
 • Zajistíme přiměřenou péči o chráněná území.

Rozvoj měst

 • Podpoříme rozšiřování zelených ploch už v okamžiku návrhů nových projektů (požadavek na zeleň jako součást staveb - včetně např. střech).
 • Kde to jde, podpoříme alternativu k individuální a automobilové dopravě založené na spalování fosilních paliv.

Odpad

 • Problém řešení odpadu vidíme jako celek procesu od získávání surovin po nakládání s odpadem.
 • Soustředíme se na počátek a závěr tohoto procesu, zjm. na prevenci vzniku odpadu a na uzavřené výrobní cykly.
 • Finančně podpoříme nápady, které vedou ke snížení množství odpadu.

Cílový stav

 • Konsensuální způsoby rozhodování kultivovaly nejen diskusi o životním prostředí, ale veřejnou diskusi vůbec.
 • Příroda netvoří roztroušené ostrůvky v lidmi změněné krajině, ale sídla a kultivovaná území jsou zasazena do přírodního rámce.


Volební program ke stažení