Hlavní stránka Volby Archiv Parlamentní volby 2017 Volební program Strategický plán

Strategický plán

Hnutí Starostové a nezávislí vychází z předpokladu, že základem lidského soužití je rodina a okruh blízkých lidí a následně obec.

Stát chápeme jako servis pro občany, který nemá “myslet” za své občany, podvazovat iniciativu a “vychovávat” občana. Stát chápeme jako servisní organizaci.

Silný, ale štíhlý stát

STAN prosazuje základní vymezení “silný stát, silné samosprávy”, tj. v praxi posílení státu v oblastech, kde je nezastupitelný - zjm. v otázkách obrany, zahraniční politiky, vnitřního bezpečí a justice. Ve všech těchto oblastech má centrální správa své neoddiskutovatelné opodstatnění. V nich musí být stát silný.

STAN bude prosazovat zjm. zjednodušení právního řádu - postupné rušení zbytných agend a zákonů, přijímání nových, které budou psané tak, aby se v nich vyznal i laik - odmítáme názor, že právní řád má být srozumitelný pouze odborníkům.

Parlament nechápeme jako továrnu na zákony, ale jako fórum, na kterém se mají přijímat co nejkvalitnější zákony, a také jako místo, kde se má diskutovat o celospolečenských problémech. S plným vědomím se hlásíme k cíli zpomalit a zkvalitnit tvorbu a posuzování nových zákonů.

Zahraniční politiku chápeme jako zabezpečení státu navenek a jeho ukotvení v mezinárodních strukturách. V této souvislosti STAN jasně deklaruje, že Česká republika patří na Západ, do svazku zemí sdružených v Evropské unii a z hlediska obrany je a má zůstat členem Severoatlantické aliance. Snahy o rozvolnění pozice ČR v těchto strukturách či rozvolnění těchto mezinárodních struktur jako takových je přímý hazard s naší budoucností.

Silné samosprávy - rozhodování co nejblíže lidem

Stát se musí vzdát rozhodování v oblastech, kde rodina, obec, město nebo i kraj mají mnohem účinnější nástroje, jak situace vyhodnocovat a řešit. Těžištěm rozhodování ve věcech, na které stát už není s to dohlédnout, se musejí stát právě obce a města.
Příkladem je přiznávání sociálních dávek, kde znalost místních poměrů umožňuje lépe cílit sociální dávky na skutečně potřebné. Roli obcí chceme v sociální oblasti zvýšit.
Sociální systém přitom STAN chápe jako “záchrannou síť” pro případ nouze, nikoliv životní styl. Chceme investovat do vzdělání, ne do dávek.

Základem by měly být následující změny

Přesun kompetencí a revize agend

Budeme prosazovat přesun kompetencí směrem z centra k samosprávám, krajů a obcí a měst.
STAN se zasadí, aby co nejvíce záležitostí veřejného zájmu byly oprávněny řešit obce a kraje, teprve až poté centrální státní orgány (tvorba práva, zásadní koncepce celostátního významu).
Nutným důsledkem dodržování principu subsidiarity (“rozhodování co nejblíže lidem a problému”) je zeštíhlení ministerstev a zároveň vyšší odpovědnost každého člověka za svůj život a život svých blízkých. Jsme také přesvědčeni, že ústřední orgány státní správy s výjimkou ústavních institucí nemusí vždy sídlit v Praze, ale je možné je přesunout do regionů.
Hodláme vytvořit pracovní skupinu pro revizi veřejných agend, složenou ze zástupců politických stran napříč spektrem a zaměstnavatelů, zaměstnanců a odborníků na veřejnou správu s cílem provést žádoucí revizi (a redukci) veřejných agend. V návaznosti na tuto redukci hodláme během volebního období snížit počet úředníků v rámci státní služby o 10% (tj. cca o 8.000 úřednických míst).

Reforma veřejné správy

Základním východiskem musí být pojetí “veřejná správa je tu pro občany, ne občané pro veřejnou správu”.
Prosadíme skutečnou elektronizaci veřejné správy s dálkovým přístupem pro každého občana (“digitální klíč”), sdílení dat a tím odstranění odesílání týchž údajů různým složkám veřejné správy. To se týká jednotlivců, ale i obcí. Současně respektujeme právo volby občana na jinou, pro něj dostupnější formu komunikace s úřady (osobní návštěva, doručení poštou).
Budeme prosazovat zjednodušení stávajícího modelu a rušení zbytných nebo málo efektivních veřejných agend a tím i snižovat administrativu a byrokracii.

Ústavní, volební a legislativní změny

Budeme prosazovat redukci množství voleb a zároveň upevnění pozice voliče a posílení jeho vlivu.  Jsme pro odzkoušení elektronických voleb v pilotním případě (např. vybraného senátního obvodu) s cílem po osvědčení zavést tuto možnost pro všechny typy voleb zastupitelských orgánů.
Chceme zastavit chrlení nových zákonů a zasadit se o rušení těch zbytných.

Priority

  • Žádné daňové revoluce. V první fázi navrhujeme ponechat daňové sazby víceméně beze změn s výhledem celkové optimalizace daňového systému tak, aby výsledkem byl daňový systém co nejméně podvazující ekonomiku a především hybné síly v ní.
  • Snížit zatížení práce. V návaznosti na sociální a zdravotní reformu by tedy mělo přijít i snížení nákladů na práci, tj. snížit odvody na zdravotní a sociální pojištění.
  • Zastavit odliv dividend z ČR. Řešením je zavedení snížené nebo dokonce nulové daně na tu část zisku, kterou korporace reinvestuje na českém území nebo kterou použije na zvýšení mezd zaměstnancům českých poboček (zrychlením odpisů).
  • Dobudovat páteřní dopravní síť. Prioritou musí být dálniční spojení na jih (České Budějovice a Rakousko) a na západ (Karlovy Vary a Německo). V oblasti železniční dopravy je nutné klást důraz na vysokorychlostní tratě.
  • Větší spojení škol a zaměstnavatelů. Budeme prosazovat větší spojení školského systému a praxe - zaměstnavatelů z řad soukromých firem, ale i veřejného sektoru. Profesní poptávka a výhled do budoucna by měl lépe určit strukturu oborů tak, aby absolventi měli větší šance na trhu práce.
  • Zdravotnictví musí zajistit standard péče na vysoké a zároveň finančně přijatelné úrovni. Prioritou musí být lepší regulace systému (ze strany ministerstva zdravotnictví a zdravotních pojišťoven), odstranění nerovnosti mezi poskytovateli podobné péče a zvýšení platů zdravotnického personálu.
  • Důchodová reforma. Vzhledem ke schodkům na důchodovém pojištění je nutné - a tentokrát doopravdy - připravit a navrhnout důchodovou reformu. Pracovní skupina, která navrhne řešení, musí mít jasný časový mandát.
  • Podpora středních a malých zemědělců. Zemědělské dotace by primárně měly směřovat k menším producentům potravin, zohledňovat rodinné farmy (především živočišnou výrobu). Spolu s nimi se musíme zaměřit na boj se suchem.
  • Obranná politika musí zohlednit hrozby současnosti, zjm. kyber útoky, hybridní formy války apod. Populace musí být mnohem lépe připravená na stavy krize než nyní. Policii zároveň nesmí tížit zbytečná administrativa.
  • Návrat vodárenství do rukou měst a obcí.

 


Volební program ke stažení