Hlavní stránka Volby Archiv Parlamentní volby 2017 Volební program Ekonomika - cesta k prosperitě

Ekonomika - cesta k prosperitě

VÝCHOZÍ STAV NÁVRHY STAN 1. ROK VLÁDY 4 ROKY CÍLOVÝ STAV

Výchozí stav

Klíčové pro budoucnost je vzdělání. V českých podmínkách počet, struktura a kvalita absolventů neodpovídá potřebám praktického uplatnění. Beze změn nastanou výrazné problémy.
Podnikání - zjm. drobné a střední - se potýká s byrokratickými problémy a neodůvodněnými průtahy při založení firmy (zvláště obchodní společnosti), v průběhu fungování i při ukončování podnikatelských aktivit.
Stát zcela rezignoval na zdravotní a důchodovou reformu, zjm. s ohledem na nutnost zkrotit finanční bilanci.
Výzkum, vývoj a inovace jsou často samoúčelné a nereflektují potřeby ekonomiky.
Daňový systém je komplikovaný, náklady daňové evidence a povinností z hlediska daňového poplatníka patří k nejvyšším ve světě. Zatížení práce (formou vedlejších mzdových nákladů) je jednou z bariér konkurenceschopnosti české ekonomiky.


 • Urychleně zavést elektronizaci veškeré úřední agendy a vytvořit jednotné koordinační místo, otevřít datové zdroje i pro podnikání
 • Propojit školy všech úrovní se zaměstnavateli (firmami i veřejným sektorem)
 • Připravit zdravotní a důchodovou reformu
 • Koncept nového daňového systému, který nebude podvazovat ekonomiku

Urgentní opatření (1. rok vlády)

 • Vytvoříme jednotné místo pro elektronickou úřední agendu. Propojíme registry a odstraníme opakování týchž úředních aktů na různých úřadech. V druhém sledu tak zjednodušíme zakládání i fungování podnikatelských aktivit.
 • Ustavíme komise pro zdravotní a důchodovou reformu. Jejich cílem nebudou léta zkoumání, ale poměrně rychlé navržení praktických řešení pro třetí dekádu 21. století.

Plán pro funkční období vlády (4 roky)

Školství

 • Vzdělání chápeme jako základ budoucnosti.
 • Propojíme školy a zaměstnavatele - včetně veřejného sektoru.
 • Zkoordinujeme obsah, osnovy a otevírání oborů v počtech, o které bude ve střednědobém výhledu zájem.
 • Zasadíme se o vyšší podíl praxe na výuce, o více praktikantských míst, systematických stáží a podnikových stipendií.

Podnikání

 • Kromě elektronizace agendy povede naše politika ke stabilitě a předvídatelnosti podnikatelského prostředí. S tím souvisí i umírněnost v zákonodárné činnosti - nebudeme překreslovat hrací hřiště nijak často a podstatně.
 • U EET (elektronické evidence tržeb) odsuneme 3. a 4. fázi. Vyhodnotíme dopady 1. a 2 fáze a na základě jejich analýzy rozhodneme, na koho dalšího ještě (a zda vůbec) se bude EET ještě vztahovat. Provážeme EET na potvrzení finanční správy o obratovém příjmu pro jednoduché vytváření daňového přiznání. Zvážíme, zda u živnostníků s malým obratem nenahradit EET jednoduchým stanovením paušální daně.

Makroekonomická stabilita

 • Cílem rozpočtové politiky bude snižování deficitů.
 • Stabilizujeme finance ve zdravotnictví (zdravotní reforma).
 • Navrhneme ucelený koncept důchodové reformy s cílem vytvořit systém, který bez deficitů vydrží několik desetiletí. Konečnou podobu reformy projednáme s opozicí - nesmí se opakovat situace, kdy nová garnitura zcela změní pravidla hry.
 • Koordinací všech těchto aktivit pověříme nově vzniklé ministerstvo hospodářství namísto oborově oddělených ministerstva průmyslu a obchodu a ministerstva dopravy.

Daňový systém

 • Do poloviny funkčního období navrhneme optimalizaci daňového systému, který bude preferovat nepřímé daně (DPH) před daněmi přímými (z příjmu). Výsledný mix bude cílit na to, aby nepodvazoval konkurenceschopnost české ekonomiky a vyvaroval se experimentů se sektorovými daněmi.
 • Změníme fungování finančních úřadů, které dnes trestají formální provinění a leckdy nechávají bez povšimnutí faktické daňové úniky.
 • Snížíme daňové zatížení práce, respektive vedlejší mzdové náklady - ovšem pouze v návaznosti na provedenou důchodovou reformu.
 • Chceme pokračovat v projektu jednotného inkasního místa.
 • Budeme prosazovat jednu veřejnosprávní kontrolu pro daný podnikatelský subjekt v jednom roce (s výjimkou oprávněných namátkových kontrol). Nepřipustíme šikanu podnikatelů.
 • Sjednotíme základy zdravotního a sociálního pojištění pro účely odvodů.

Zastavení odlivu dividend z ČR

 • Každoroční odliv dividend z dceřiných společností zahraničních korporací mimo českou ekonomiku znamená řádově stovky miliard korun. Korporacím proto umožníme, aby reinvestovaly cestou zrychlených odpisů na českém území svůj zisk (chceme mj. podpořit zvýšení mezd zaměstnancům českých poboček a dceřiných společností).

Věda, výzkum, inovace

 • Zřídíme jednotné centrální místo pro výkon komplexní politiky výzkumu - nabízí se Technologická agentura ČR.
 • Stát jasně řekne, jaký směr výzkumu, vývoje a inovací bude podporovat.

Fondy EU

 • Máme za to, že na fondy EU musíme pohlížet jako na časově omezené, zároveň je ale využít v maximální možné míře.
 • Urychleně vytvoříme jednotné autoritativní kompetenční centrum, které zajistí co nejlepší zužitkování přidělených prostředků (zejm. v novém rozpočtovém období EU po r. 2020) pro skutečně smysluplné projekty.

Export

 • Pomocí investičních pobídek podpoříme ty malé a střední firmy, které jsou schopné dodávat na zahraniční trhy nikoliv komponenty, ale finální výrobky. Tato podpora se bude týkat i domácích podnikatelů tak, aby podmínky pro investování v ČR byly srovnatelné.
 • Rozvineme tak systém investičních podpor, které nepodnítí pouze zahraniční firmy, aby investovaly v České republice, ale rovněž české firmy schopné expandovat do perspektivních zemí.

Infrastruktura

 • Stanovíme jasný harmonogram dobudování dopravní infrastruktury (viz dopravní politika).
 • Připravíme dlouhodobou energetickou strategii s vědomím, že jde o klíčový prvek stability společnosti.
 • Připravíme strategii podpory digitální ekonomiky, kterou považujeme za nejdůležitější složku pro budoucnost.

Cestovní ruch

 • Podpoříme vznik chybějícího komplexního, trvalého a předvídatelného systému spolupráce obcí, měst, krajů, podnikatelů a státu na konkrétních produktech a moderním marketingu cestovního ruchu.
 • Tento systém bude založen na možnosti dobrovolného zapojení, ale zároveň i efektivní motivaci ke spolufinancování a sdružování do přirozených celků v logických turistických oblastech a regionech.
 • Bereme v potaz, že cestovní ruch je významným a perspektivním zaměstnavatelem, pro mnohé regiony a jejich obyvatele navíc představuje příležitost jejich dalšího všeobecného rozvoje, protože v jiných hospodářských sférách nemají kvůli své poloze a charakteru mnoho jiných příležitostí. Finance, které produkuje, také nezanedbatelně posilují vybírané daně a veřejné prostředky.

Cílový stav

 • Státní politika bude nastavena jako “neškodící”, “misionářská”.
 • Nastolíme otázky typu “co chceme?”, “kam směřujeme?”, “co je cílem našeho snažení?
 • V souladu se zásadou svobodného podnikání ponecháme volný prostor pro aktivity podnikavých jedinců a firem za dodržení základních pravidel.

 


Volební program ke stažení