Hlavní stránka Jílové u Prahy Aktuality Sportovní hala – velká investice

Sportovní hala – velká investice

28. 9. 2018

(Jílovské noviny 12/2017)

Sportovní hala – velká investice

Sportovní hala – velká investice

Na červnovém zasedání zastupitelstva byla otevřena problematika nutnosti řešení kapacit, zejména tělocvičny, pro potřeby základní školy. Jak bylo paní zastupitelkou a ředitelkou ZŠ Trčkovou představeno, jednalo by se o sportovní halu pro florbal, velikostí hrací plochy 20 x 40 metrů. Na zasedání zastupitelstva byly veřejně představeny tři architektonické studie, z které byla vybrána na neveřejném jednání jedna varianta. V současné době probíhá obhlídka již postavených tělocvičen v blízkém okolí, a to zejména abychom si udělali představu o koncepčních a materiálových možnostech. S novostavbou sportovní haly souvisí i dostavba propojovacího uzlu, dostavba čtyř tříd pro výuku a související zázemí. Všechny tyto kroky souvisí s aktuální výzvou na spolufinancování ze státního rozpočtu, kde by předpokládaný finanční podíl ze společného rozpočtu města bude činit cca 25-40 mil. korun. Je logické, že tato spoluúčast na projektu bude financována úvěrem, tedy půjčkou, v samotném ročním rozpočtu na to peníze nejsou. Na základě tohoto byla sestavena pracovní skupina, které jsem členem, ve které probíhá koncepční diskuze a jsou diskutovány informace k architektonickému návrhům.

V této situaci mně však překvapuje fakt, že o tomto záměru nebyla městem blíže informována široká veřejnost. Jde o velmi ambiciózní projekt s velkým finančním rozsahem, který předpokládá podporu nejen zastupitelů, ale zejména občanů, kterých tato záležitost finančně nakonec dotkne nejvíce. Samozřejmě se jedná u dlouhodobý přínos pro občany města, ale i o obrovské finanční břemeno s přesahem vícero volebních období. Vzhledem k tomu, že k danému záměru města nebyla informace v posledním čísle JN 11/2017 uvedena žádná informace, jak ostatně dlouhodobě k i jiným zásadním tématům, činím tak já sám. Jako člen pracovní skupiny jsem začátkem září navrhl vypracování seznamu investic dle priorit vládního programu (s uvedením odhadu finančních částek), seznam vynucených a nevyhnutelných investic města s výhledem alespoň na 10–15 let (například v návaznosti na strategický plán), model financování z běžného rozpočtu, model splácení úvěru města na 10–20 let s uvedením roční splátky a zdůvodnění přínosu pro školu a město. Seznam investic pro budoucí období, je dle mého názoru nutný pro rozhodnutí, zda právě tento projekt je tím nejdůležitějším pro i město samotné.

Je tento projekt opravdu nejdůležitějším finančním projektem města? Vyžaduje obrovskou investici, město se zadluží a zároveň budou potlačeny nebo odsunuty v čase jiné možná stejně důležité rozvojové akce. Nechtěl bych, aby se město opět zbytečně dostalo do velké zadluženosti jako tomu bylo před 12 lety. Nakonec je také důležité dotknout se tématu výhledu příjmů (z tohoto projektu) města v horizontu 10 až 20 let a také očekávané změny v příjmech města, a to i z hlediska provozních výdajů, které logicky přijít musejí – tedy jednoduše řečeno, jestli v rozpočtu města na to budeme mít.

Paní ředitelka ZŠ zároveň vypracovala k sportovní hale pro zastupitele detailnější zdůvodnění opodstatněnosti. Vizualizaci aktuální architektonické studie musí poskytnout radnice, která má k tomu případné oprávnění. Na tomto místě je potřebné uvést, že kromě nevyhovující tělocvičny ZŠ máme ve městě tělocvičnu v Sokolovně a tělocvičnu v SOUP. Za mě osobně má pro ZŠ smysl tělocvična, mám však velké pochybnosti, zda je skutečně nutná potřeba výše zmíněné velikost haly pro florbal, při předpokladu tak velkého finančního příspěvku města. Předpokládám, že na prosincovém zasedání zastupitelstva budeme mít tedy k dispozici seznam všech dlouhodobých investic pro město, možnosti čerpání z úvěru a zřejmě i podrobnější architektonický návrh. Následně se bude hlasovat o podání žádosti o dotaci, jejíž součástí budou materiály vyžadované dotačním titulem – parametry haly a propojovacího uzlu i dostavby rozšíření ZŠ. V mezičase se již město investovalo finanční prostředky do přípravy architektonické studie a do přípravy podkladů pro územní rozhodnutí. Jednání zastupitelstva 11. prosince 2017 je jednáním o rozhodnutí, jestli jsme pro podání žádosti, ne však definitivním rozhodnutím, že do projektu jdeme. Potřebné finanční a koncepční doklady však obdržíme až k období před projednáváním zastupitelstva. Rozhodnutí o této velké investici města je vázáno na rozhodnutí, zda dotaci od státního rozpočtu obdržíme (předpokl. na jaře r. 2018), nicméně již teď předurčuje náš další postoj. Jestli má dle plánů vznikat paralelně stavební projektová dokumentace, tak konečná představa o tělocvičně je již předurčována teď. A to nejen k předmětné dotaci ale i pro jiné dotační možnosti, nebo samostatné kroky v budoucnu. Z uvedeného důvodu bych chtěl vědět názor občanů na tuto záležitost. Protože je tento článek uveřejněný s měsíčním opožděním do dodání příspěvku, některé informace mohou být aktualizovány. Tento článek tedy obdržíte z provozních důvodů samotných Jílovských novin, zřejmě až po jednání zastupitelstva.

Na závěr bych chtěl zároveň všem popřát pokojné prožití vánočních svátků v kruhu svých blízkých. Zároveň chci popřát příjemný a úspěšný vstup do nového roku 2018 všem občanům i městu Jílové u Prahy.

 Viktor Švec, zastupitel za STAN

Autor: Viktor Švec