Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Rada doporučila zastupitelům pro období 2021-2024 schválit Program Fondu obnovy venkova. Bude v něm celkem 578 milionů korun

Rada doporučila zastupitelům pro období 2021-2024 schválit Program Fondu obnovy venkova. Bude v něm celkem 578 milionů korun

8. 1. 2021

Program 2021-2024 pro poskytování dotací na rozvoj obcí do 2000 obyvatel ze Středočeského Fondu obnovy venkova, který patří k nejžádanějším ze strany starostů a starostek měst a obcí, dnes projednala Rada kraje. „Celkový předpokládaný objem finančních prostředků na celé čtyřleté období bude podle doporučení vedení kraje činit 578 milionů korun. V letošním roce by tak mohli žadatelé čerpat prvních 50 milionů korun,“ říká náměstek pro oblast financí, dotací a inovací Věslav Michalik (STAN). Zastupitelé o tomto návrhu rady rozhodnou na svém nejbližším zasedání 25. ledna 2021.

Rada doporučila zastupitelům pro období 2021-2024 schválit Program Fondu obnovy venkova. Bude v něm celkem 578 milionů korun

Rada doporučila zastupitelům pro období 2021-2024 schválit Program Fondu obnovy venkova. Bude v něm celkem 578 milionů korun

„Fond obnovy venkova patří k těm, s nimiž byli v minulých letech žadatelé nejvíce spokojeni,“ říká radní V. Michalik a upřesňuje, že lhůta pro podávání žádostí je podle programu stanovena od 1. dubna 2021 od 9:00 do 28. června 2024 do 14 hodin. „V případě vyššího zájmu čerpání již v letošním roce jsem připraven ve druhé polovině roku navrhnout navýšení alokace tohoto fondu,“ doplnil V. Michalik a upozornil, že spoluúčast žadatelů o dotaci byla snížena z 20 % na 15 %. „Snažíme se tím obcím pomoci v době, kdy v důsledku přijatého daňového balíčku budou hospodařit v následujících letech s menším objemem daňových příjmů,“ zdůraznil.

Pokud nové zastupitelstvo navržený Program 2021-2024 pro poskytování dotací na rozvoj obcí do 2000 obyvatel ze Středočeského Fondu obnovy venkova schválí, bude zveřejněn na úřední desce kraje od 15. 2. 2021 do 28. 6. 2024 způsobem, který umožňuje dálkový přístup. „Předpokládaný objem prostředků pro jednotlivé roky bude vždy schvalován jako součást návrhu rozpočtu,“ dodal náměstek V. Michalik.

Žadatelé budou moci podat v rámci platnosti Programu maximálně tři žádosti. Dotaci bude možné poskytnout na projekty, které splní vymezený účel v rámci tematického zadání „Veřejná infrastruktura“. Jde o projekty na výstavbu, rekonstrukci, modernizaci a opravy veřejné infrastruktury, a to v následujících oblastech:  - dopravní infrastruktura (stavby pozemních komunikací, chodníků a s nimi souvisejících zařízení a další), b) technická infrastruktura (stavby a s nimi provozně související zařízení technického vybavení, například vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny odpadních vod, stavby ke snižování ohrožení území živelními nebo jinými pohromami, stavby a zařízení pro nakládání s odpady a další), c) občanské vybavení (stavby sloužící například pro vzdělávání a výchovu, zdravotní služby, kulturu, sport, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva a další) a d) veřejná prostranství.

Dotace se bude poskytovat do výše maximálního podílu 85 % z celkových uznatelných nákladů projektu. Minimální spoluúčast žadatele je stanovena na 15 %.