Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Kraj podpoří výstavbu vodovodů, ČOV i výstavbu kanalizací

Kraj podpoří výstavbu vodovodů, ČOV i výstavbu kanalizací

8. 1. 2021

Program na spolufinancování projektů obcí a dobrovolných svazků obcí, které zlepší zásobování obyvatel pitnou vodou a povedou k výstavbě kanalizací a ČOV, dnes projednala krajská rada. „Celkový objem prostředků alokovaných pro tento účel v krajském rozpočtu pro tento rok bude minimálně 50 milionů korun. Při nejbližší revizi rozpočtu budu navrhovat navýšení na 100 milionů korun, protože nezávadná pitná voda je základní lidskou potřebou,“ říká radní pro oblast financí, dotací a inovací Věslav Michalik (STAN). O dotace budou mít města a obce možnost žádat ze Středočeského Infrastrukturního fondu.

Kraj podpoří výstavbu vodovodů, ČOV i výstavbu kanalizací

Kraj podpoří výstavbu vodovodů, ČOV i výstavbu kanalizací

Program 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu v rámci tematického zadání Životní prostředí bude po schválení zastupiteli vyhlášen hejtmankou kraje a zveřejněn na úřední desce kraj od 15. 2. 2021 do 30. 6. 2021. Zveřejnění bude umožněno dálkovým přístupem.

V Tematickém zadání ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ jsou stanoveny následující oblasti podpory:

a) „Projekty podpořené ze státního rozpočtu (Ministerstvo zemědělství) v rámci programu 129 300 Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“

Jde o podporu výstavby vodovodů za účelem zabezpečení zásobování obyvatelstva pitnou vodou a podpora výstavby kanalizací a ČOV za účelem odkanalizování a zajištění potřebné úrovně čištění odpadních vod.

b) „Projekty podpořené z Operačního programu Životní prostředí pro období 2014-2020 v Prioritní ose 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní

Sledovanými cíli jsou: snížení množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod, zajištění dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství, dále zajištění povodňové ochrany intravilánu a podpora preventivních protipovodňových opatření.

c) „Projekty podpořené ze státního rozpočtu (Ministerstvo životního prostředí) v rámci Národního programu Životní prostředí – Výzvy č. 8/2018“

Prioritní oblast: 1. Voda, podoblast 1.1 Snížení množství vypouštěného znečištění povrchových vod.

d) „Projekty podpořené ze státního rozpočtu (Ministerstvo životního prostředí) v rámci Národního programu Životní prostředí – Výzvy č. 4/2019“

Prioritní oblast: 1. Voda, podoblast 1.3 Čistota povrchových i podzemních vod a podoblast 1.6 Zdroje vody a zlepšení dodávek pitné vody.

Lhůta pro podávání žádostí je stanovena od 1. dubna 2021 od 9:00 hodin do 3. května 2021 do 16:00 hodin.