Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Od středy 12. ledna se otevřou další fondy Středočeského kraje. Kraj rozdělí přes 200 milionů korun

Od středy 12. ledna se otevřou další fondy Středočeského kraje. Kraj rozdělí přes 200 milionů korun

11. 1. 2022

Životní prostředí, sociální služby či podpora sportu a volného času, to vše jsou oblasti, v rámci kterých
mají zájemci možnost v průběhu ledna podávat své žádosti o finanční prostředky. Zároveň se otevírá
Fond prevence na podporu projektů prevence kriminality a adiktologických služeb. O finanční
prostředky mohou žádat rovněž sbory dobrovolných hasičů a jednotky požární ochrany.

Od středy 12. ledna se otevřou další fondy Středočeského kraje. Kraj rozdělí přes 200 milionů korun

Od středy 12. ledna se otevřou další fondy Středočeského kraje. Kraj rozdělí přes 200 milionů korun

„Od počátku našeho působení na Kraji dbáme na to, aby se naše podpora dostala k těm
nejpotřebnějším. I v letošním roce máme připraveny peněžní fondy a dotační programy, které jsou
určeny na podporu všech oblastí života našeho kraje. Sociální služby, životní prostředí, školství, sport
nebo bezpečnost občanů. Tam všude vidíme naše priority. Obce, občané, dobrovolnické spolky či
příspěvkové organizace, ti všichni mohou žádat o podporu z krajských Fondů“ uvádí hejtmanka Petra
Pecková. Fondy, které se 12. ledna otevřou pro zájemce z řad občanů, organizací či obcí jsou následující:


Středočeský Fond prevence
„Důležitější než trestání je prevence. Předcházení, snížení nebo omezení zejména majetkové, násilné,
drobné pouliční kriminality, stejně jako ochrana zdraví osob v dopravě, na to jsou zaměřeny prostředky
z Fondu prevence,“ vysvětluje hejtmanka. Fond je určen pro celkem 4 programy. Prvním z nich jsou
projekty primární prevence – výchovně vzdělávací či volnočasové aktivity. Maximální výše podpory pro
žadatele je 200 tis. korun. Prevence kriminality je druhá část tohoto fondu. Maximální výše dotace je 200
tisíc korun u investičních nákladů a 100 tisíc u neinvestičních nákladů. Program podpory adiktologických
služeb se týká terénních programů, ambulantní léčby či lůžkové péče. Maximální výše podpory je 1
milion korun. Poslední část Fondu prevence je určena na nákup zdravotnického materiálu až do výše 100
tisíc korun. O dotace bude možné žádat v termínu od 12. 1. 2022 do 27. 1. 2022. Podrobnosti ZDE.


Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS
Fond je vyhrazený primárně pro obce, které jsou zřizovateli jednotek sboru dobrovolných hasičů. Cílem
fondu je financování zabezpečení plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany. O dotace bude
možné žádat v termínu od 12. 1. 2022 do 27. 1. 2022. Podrobnosti jsou k dispozici ZDE.


Středočeský Fond sportu a volného času
„Prostředky z fondu jsou určeny k rozvoji sportu a volného času na území Středočeského kraje. To se
týká nejširší veřejnosti včetně handicapovaných či naopak vrcholových sportovců,“ popisuje radní pro

oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha široké zaměření fondu. V investiční podpoře se jedná zejména o
finanční prostředky na rekonstrukce, modernizaci a opravy sportovních zařízení a jejich vybavení.
Maximální výše investiční podpory je 400 tisíc korun, neinvestiční pak 150 tisíc. Podpora vrcholového
sportu se týká sportovních subjektů souvisejících s vrcholovou sportovní činností. Subjekty mohou žádat
o maximálně 200 tisíc korun. Poslední oblastí podpory jsou aktivity handicapovaných dětí, mládeže a
dospělých. Maximální výše podpory na aktivity handicapovaných je 80 tisíc korun. O dotace bude možné
žádat v termínu od 12. 1. 2022 do 27. 1. 2022. Podrobnosti ZDE.


Středočeský Fond životního prostředí a zemědělství
Předmětem Programu je podpora projektů řešících výstavbu nových rybníků, obnovu zaniklých,
rekonstrukci a odbahnění rybníků, malých vodních nádrží, mokřadů, tůní a svejlů, které přispívají ke
zvýšení retenční schopnosti krajiny. „Biodiverzita krajiny se ukazuje jako jediné správné řešení sušších
období roku. Chceme poskytnout podporu těm subjektům a jejich projektům, které mají příznivý dopad
na diverzitu a přispívají ke zvýšení retenční a akumulační schopnosti krajiny,“ doplňuje radní pro oblast
životního prostředí a zemědělství Jana Skopalíková. Maximální výše dotace je 1 milion korun. Primárními
žadateli jsou obce do 2000 obyvatel nebo jejich spolky. O dotace bude možné žádat od 12. 1. 2022 do
27. 1. 2022. Podrobnosti ZDE.


Program 2022 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na Environmentální vzdělávání,
výchovu a osvětu

Cílem Programu je zvyšování environmentální gramotnosti obyvatel na území Středočeského kraje, která
úzce souvisí se vzděláním k udržitelnému rozvoji. Prostředky jsou určeny jednak na osvětovou činnost,
která zahrnuje např. ekologické výukové programy, pobyty v naučných střediscích ekologické výchovy či
například realizace nových a obnova stávajících naučných stezek. Druhá část programu je určena na
vytváření technického a odborného zázemí středisek EVVO. Maximální výše dotace je 500 tisíc korun. O
dotace z Programu bude možné žádat od 13. 1. 2022 do 26. 1. 2022. Více informací najdete ZDE.


Středočeský Humanitární fond – oblast sociální
V rámci tohoto fondu je podpora rozdělena na „Podporu sociálních služeb" a „Podporu sociálních
aktivit". Radní pro oblast sociálních věcí Martin Hrabánek k tomu dodává: „Naše podpora sociálních
aktivit a služeb je velmi široká. Nově nyní nabízíme také podporu rodinné politiky a aktivit věnujících
se slaďování rodinného a profesního život. Uvědomujeme si obtížnou situaci matek po rodičovské
dovolené, a proto jsme do našich fondů zařadili též programy pro opětovnou adaptaci a uplatnění na
pracovním trhu. Již tradičně se věnujeme podpoře programů pro seniory a nezapomínáme ani na
sociálně právní ochranu dětí. Rozvoj kraje se neobejde bez dostupnosti služeb sociální podpory a bez
podpory těch nejslabších.“ Programy pro rodiny, pro seniory, podpora mezigenerační spolupráce, pomoc a podpora ohroženým či
znevýhodněným dětem, to jsou oblasti, kterých se týká podpora sociálních aktivit. Maximální výše
dotace činí 200 tisíc korun. Podpora sociálních služeb je zaměřena na dostupnost sociálních služeb, jako
jsou služby pro seniory či zdravotně postižené. Maximální výše dotace je 600 tisíc korun.
Žádosti o dotace je možné podávat v termínu od 12. ledna 2022 do 27. ledna 2022. V sociální oblasti
Humanitárního fondu mohou žádat o příspěvky obce, právnické osoby, církve či příspěvkové organizace,
a to dle tematického zadání. Podrobnosti ZDE.


Informace o dalších fondech a dotačních programech Středočeského kraje najdete ZDE.