Hlavní stránka Regiony Karlovarský kraj Komunální volby 2022 Sokolov

Sokolov

Volební program pro komunální volby 2022 v Sokolově

 

Rozvoj

"Město budeme nejen udržovat, ale i rozvíjet"

Odemkneme budoucnost rozvoje města

Rozvojové aktivity a plány přehledně zveřejníme všem zájemcům – občanům i investorům. Zásadní stavby ve veřejném prostoru Vám společně s architekty představíme a prodiskutujeme v rámci architektonických soutěží. Zřídíme pozici městského architekta ve spolupráci s kanceláří architekta města Karlovy Vary. Připravíme projekt na moderní rekonstrukci náměstí Budovatelů včetně podzemního parkování pro rezidenty i návštěvníky. Vytvoříme podmínky pro další výstavbu bytových a rodinných domů.

Budeme tlačit na majitele zanedbaných a nevyužívaných objektů, aby provedli opravy anebo objekt prodali městu.  Budeme uplatňovat zákonem povolené sankce.

Zpřístupníme řeku Ohři lidem

Připravíme projekt, ve kterém budou zpřístupněny břehy řeky Ohře lidem, budou vytvořeny odpočinkové zóny, náplavky, mola a přístaviště pro vodáky. Zvýšíme tak atraktivitu Starého náměstí a přirozeně propojíme nejen lesopark s městem, ale i vodáky s cyklisty.

Pomůžeme Vám snížit cenu za energie

Zajistíme poradenství společenstvím vlastníků domů pro realizaci instalace solárních panelů na bytových domech a vylepšíme tak ekonomickou bilanci vlastníků bytů i domů.

V maximální možné míře osadíme v objektech ve vlastnictví města obnovitelné zdroje energie: vytápění tepelnými čerpadly, ohřev TUV fotovoltaikou a solárními panely, budeme pokračovat v rozšiřování systému pro zachytávání a využívání dešťových vod.

 

Doprava

"Máme klíč k modernizaci dopravy"

Moderní MHD

Zlepšíme dostupnost MHD novými linkami a zastávkami reflektujícími na rozvoj města a potřeby občanů za posledních několik let.

Začneme efektivně řešit parkování na sídlištích

Ve vybraných lokalitách zavedeme zóny přednostního stání pro obyvatele s trvalým bydlištěm v daném místě, tím se zlepší problematika parkování na sídlištích a zároveň tím i zbavíme město autovraků.

 

Podnikání

"Podpoříme drobné podnikání"

Vytvoříme databázi sokolovských živnostníků a firem

Na webových stránkách města Sokolov vyhotovíme bezplatně přehledný seznam místních obchodů, řemeslníků a poskytovatelů služeb. Databáze bude veřejně přístupná a pravidelně aktualizována, bez klamavých reklam.

Zlepšíme dostupnost provozoven

Před kamennými obchody a provozovnami vybudujeme zamykatelné stojany na kola. Rozšíříme bezplatná parkovací místa v blízkosti provozoven s časově omezeným stáním.

Pomůžeme Sokolovu s novým kabátem

Podpoříme vlastníky komerčních objektů nízkoúročnými půjčkami na opravu fasád za podmínky, že se zaváží funkčně provozovat řemesla, obchod nebo služby po dobu minimálně 5 let a jejich sídlo firmy bude v Sokolově.

Otevřeme více veřejná prostranství

Usnadníme využití veřejných prostranství pro konání jednorázových akcí. Pro kulturní, sportovní a vzdělávací aktivity zavedeme jejich bezplatné užívání. Podpoříme komunitní setkávání Sokolováků ve všech částech našeho města (Michal, Vítězná, “Čapkárna”, “Starák” i parky)  - můžeme jim říkat například „Sousedské trávníky“ nebo „Sokolovské trávníky“.

Budeme naslouchat podnikatelům

Zavedeme pravidelná setkání s podnikateli směřující k vyslechnutí připomínek a zlepšení spolupráce s radnicí.

 

Životní prostředí

"Zkvalitníme životní prostředí"

Snížíme energetickou náročnost městských budov

Na školách a dalších městských objektech budeme pokračovat ve snižování energetických vstupů. Prověříme možnosti využití tepelných čerpadel a využití solárního ohřevu vody.

V krytém bazénu zprovozníme systém na filtraci vody a její zpětné využití v systému s využitím nejmodernějších technologií. Snížíme tím náklady za odběr, vypouštění a ohřev vody.

Do veřejného prostoru přivedeme vodní prvky

Voda musí být součástí našeho života. Na vybraná frekventovaná místa a do odpočinkových zón nainstalujeme pítka a drobné fontánky, které v letních vedrech osvěží a zvlhčí vzduch.

Z nesečených travnatých ploch uděláme květnaté louky

Trávníky nejen klimatizují životní prostředí, ale mohou být i pastvou pro oči. Nesečené plochy nemusí být pouze nevzhledné, ale mohou v průběhu roku kvést, vonět a poletovat na nich motýli. Vymezené trávníky osejeme a bude udržovat s principy květnatých luk.

Rozšíříme sběr bioodpadu

Kontejner na biodpad musí být dostupný ve všech lokalitách. Ať už na sídlištích nebo u rodinných domů. Proto navýšíme počet kontejnerů. Zpracovaný biodpad přeměníme na kompost a ten využijeme v péči o zeleň.  

Péče o stromy a zeleň

Budeme pokračovat v kvalitní péči o stromy. Zaměříme se na vhodnou výsadbu podél chodníků a v zatížených místech. Budeme uplatňovat moderní technologické postupy výsadby stromů v městském prostředí a vrátíme je tak tam, kde kvůli sítím růst nemohly. 

 

Sociální oblast

"Odemkneme společenský život"

Vytvoříme prostor pro vznik komunitní zahrady, místa relaxace a scházení všech věkových kategorií

Oslovíme sociální služby, školská zařízení, umělce, kluby, spolky atd. ve městě, aby se do projektu komunitní zahrady zapojili a pro tyto aktivity najdeme vhodná místa. Komunitní zahrada umožní mezigenerační setkávání, propojí místní komunity, vytvoří inspirativní prostor pro seberealizaci a sounáležitost. A i nějaké bylinky a zelenina pro ty, kteří nemají vlastní zahrádku, bude. V komunitní zahradě se budou konat setkání občanů, koncerty, výstavy, akce pro rodiny s dětmi,... Zkrátka vše, co si budou Sokolovští žádat a o co bude zájem.

Podpoříme vznik nábytkové banky a veřejného šatníku

Nábytková banka a veřejný šatník umožní mladým i sociálně slabším rodinám, seniorům i jednotlivcům žít důstojným životem ve svém vlastním bydlení. Najdeme provozovatele banky a šatníku, nebo využijeme veřejně prospěšné práce k jejich obsluze a vyčleníme pro ně dostatečný prostor. Sníží se tak odpad nábytku a ošacení, který ještě není k zahození a dá se dále používat.

V Sokolově se na nikoho nezapomíná

Zachováme všechny stávající projekty určené pro seniory, které jsou v Sokolově dostupné. Vážíme si zkušeností seniorů a budeme se nadále snažit usnadnit jim život k jejich spokojenosti. Podpoříme nové ročníky úspěšné Univerzity třetího věku.

Podpoříme časnější návrat do zaměstnání u mladých rodin

Budeme jednat se zaměstnavateli o možnostech práce z domova tzv. home office a zkrácení úvazků pro mladé rodiny, které chtějí zvýšit svou životní úroveň a zároveň chtějí trávit čas spolu. Podpoříme také vznik dětských skupin (jeslí), které by převzaly péči o děti před nástupem do mateřské školy.

 

Kultura

"Rozsvítíme kulturu"

Vytvoříme prostor pro městskou galerii

Podpoříme vznik, nebo přímo vytvoříme městskou galerii, která bude rovněž plnit funkci kulturně-společenského centra a tvůrčích dílen. Takovýto prostor přímo nabízí bývalé sklady zeleniny v kopci u Parkhotelu.

Podpoříme lokální kulturu

Podpoříme a budeme iniciovat činnost souborů a jednotlivců zabývajících se kulturou, za podmínky, že prezentují a provozují svou činnost i mimo okres a propagují tím město.

Budeme podporovat a iniciovat konání kulturně-společenských akcí s nadregionálním přesahem, jako jsou přehlídky, festivaly a veletrhy.

Místní kulturu zpřístupníme širšímu okruhu zájemců

Otevřeme venkovní prostředí města, zejména sídliště a obydlené části, pro drobná kulturní představení a aktivity.

Zavedeme zvýhodněné vstupné na dětská představení tak, aby nepřesáhlo 50 Kč.

Přivedeme pobočku Paměti národa do Sokolova

Paměť národa patří mezi nejvýznamnější projekty o naší soudobé historii a je součástí vzdělávacích osnov na školách. Pokusíme se vyjednat, aby krajská pobočka byla u nás v Sokolově.

Zvýšíme propagaci města

Podpoříme a budeme iniciovat tvorbu zpravodajských informací, příspěvků a prezentaci kulturního života ve městě v regionálním zpravodajství (televize, internet, atd.).

Podpoříme, nebo přímo vytvoříme prezentační videa (klipy, filmy) o městě, jeho historii, kultuře, současnosti a rozvoji.

Zlepšíme spolupráci s Muzeem Sokolov

Ve spolupráci s krajem finančně podpoříme modernizaci muzejní expozice v  sokolovském zámku tak, aby zde vznikla návštěvnicky atraktivní a moderní expozice města Sokolov a Sokolovska. Za předpokladu, že budeme moci do tvorby expozice zasahovat.

 

Sport

"Rozhýbeme město sportem"

Zrealizujeme městskou sportovní halu

Podpoříme výstavbu městské haly míčových sportů v areálu Baník splňující parametry pro jednotlivé sporty, aby naše sportovní kluby nemusely hrát domácí zápasy mimo naše město. Rádi bychom připravili studii a projekt nové ubytovny pro sportovce v blízkosti této nové haly.

Podpoříme vznik nových sportů

Pořídíme venkovní ledovou plochu, která by mohla být umístěna v zimních měsících na náměstí Budovatelů a přístupná veřejnosti. Zároveň podpoříme i rozvíjející se sporty jako například diskgolf, softball nebo baseball.

Zvýšíme podporu mládežnického sportu

Zvýšíme finanční podporu malých klubů a mládežnického sportu ve městě. Zajistíme podporu pro akce typu ples sportovců či vyhlášení sportovce roku zejména v mládežnických kategoriích a tím zvýšíme zájem dětí o sport.

Modernizace dětských hřišť

Zmodernizujeme či postavíme nová dětská hřiště v našem městě podle nejnovějších trendů z hlediska zábavy i bezpečnosti.

 

Školství

"Oživíme školství"

Personálně posílíme základní školy

Přivedeme do Sokolova nové učitele pomocí motivačních příspěvků a zvýšíme tím počet aprobovaných učitelů na základních školách.

Budeme podporovat vznik přípravných tříd na základních školách.

Jednotlivé školy podpoříme v oblasti školních psychologů, speciálních pedagogů a asistentů.

Zlepšíme vybavení a zázemí škol

Zmodernizujeme odborné učebny a vybavíme je materiálním zázemím.

Vypracujeme a zrealizujeme projekty na snížení energetické náročnosti budov mateřských a základních škol a domu dětí a mládeže, ušetřené finanční prostředky investujeme zpět do školství.

Budeme finančně podporovat školy v přírodě, lyžařské výcviky a adaptační pobyty. Podpoříme veškerou činnost škol nad rámec běžné školní výuky.

Nezrušíme žádnou základní ani mateřskou školu

 

Zdraví

"Zlepšíme dostupnost lékařské péče"

Získáme nové doktory

Vytvoříme podmínky pro příchod nových doktorů do města všech odborností, v první řadě zubaře a pediatry.

Vytvoříme motivační podmínky pro příchod nových lékařů všech odborností, především zubařů a pediatrů. Pro lékaře, kteří se zavážou v Sokolově vykonávat praxi, vyčleníme pozemky pro bydlení a zřízení ordinace, dále jim umožníme získat zvýhodněné půjčky na zařízení ordinací.

Odemkneme nové ordinace

Praktickým lékařům nabídneme prostory k otevření nových ordinací. Od končících lékařů vykoupíme jejich ordinace a ty následně nabídneme v pobídkovém nájmu nově příchozím lékařům.

Ordinace a lékař pro chudé

Pokusíme se zajistit praktického lékaře pro pacienty s omezeným přístupem ke zdravotní péči, zejména lidem bez domova či z azylových domů.

Spolupráce s nemocnicí

Zachováme a zvýšíme partnerskou podporu sokolovské nemocnice. Nemocnici Sokolov vnímáme jako podstatnou součást města a chceme, aby se kvalita lékařské péče se stále zvyšovala a rozvíjela.

 

Radnice

"Otevřeme radnici lidem"

Zavedeme dny otevřených dveří na radnici.

Program vedení města bude veřejný a transparentní.

Zlepšíme online vysílání zasedání zastupitelstva města a zpřístupníme ho ze záznamu.

Vize Sokolov 2035

Připravíme rozvojovou mapu města, aby investoři i občané věděli, jakým směrem se město bude vyvíjet. Dáme Vám možnost diskutovat nad stěžejními projektovými záměry s jejich autory a s vedením města.

Povedeme veřejnou diskuzi s občany o zásadních změnách ve městě a jeho rozvoji.

Budeme pokračovat a rozvíjet práci Studentského zastupitelstva.

Začneme spolupracovat s akademickou sférou na vizích a možnostech rozvoje města. Nabídneme vysokým školám realizovat v Sokolově tematická studijní cvičení.

Digitální město

Zmodernizujeme a zpřehledníme městské webové stránky.

Zdigitalizujeme jednotlivé procesy na radnici.

Zlepšíme informovanost občanů pomocí městských sociálních sítí.

Vytvoříme městskou mobilní aplikaci s nejnovějšími informacemi, notifikacemi na akce, kontakty, aj.

Infrastrukturu města budeme vybavovat chytrými řešeními, v podobě chytrých laviček, zastávek, dobíjecích stanic, chytrého parkování, hlášení o dopravní situaci a dalších.

 

Bezpečnost

"Klademe důraz na bezpečnost"

Pocit bezpečí je základní lidská potřeba

Navážeme na dobrou práci městské policie a budeme ji dál rozvíjet. Městský strážník se stane nejen autoritou, ale i partnerem pro každého Sokolováka.

Pokusíme se zřídit výjezdové stanice MP v problematických lokalitách. Ještě více se zaměříme na dodržování nočního klidu.

Posílíme propojení městské policie s veřejností

Podpoříme diskuzi nad lokálními bezpečnostními problémy, do které se pokusíme se zapojit co nejširší sokolovskou veřejnost.

 

Úspory

Úsporné město

Město plné moderních technologiích a chytrých řešení dokáže uspořit mnoho nadbytečných výdajů sobě i lidem v něm žijícím. Uspořené finance vrátíme do oběhu města - do vybavení dětských hřišť, školních zahrad a družin, do chytrých laviček i do lepšího parkování.  A mohou to být miliony ročně i více, v závislosti na rozsahu úsporných inovací.

Výměnou současné osvětlovací techniky pouličních lamp za LED světla snížíme spotřebu elektřiny o desítky procent. Ušetřené finance použijeme na zlepšení stavu chodníků a pořízení odpočinkových laviček.

Instalací fotovoltaických panelů na bytové domy se vlastníkům rázem sníží náklady na elektřinu. Chytré ukládání energie do baterií tyto úspory ještě zvyšuje.

Využitím tepelných čerpadel u vybraných městských provozů, například v mateřských školkách, dojde ke snížení výdajů za ohřev vody a vytápění. Ušetřené finance použijeme do rozvoje školek.

Instalací bazénové filtrace s brzkou investiční návratností začneme šetřit v nákladech na ohřev a odběr vody. Ušetřené finance využijeme na udržení nízkého vstupného do bazénu.

Rekonstrukce MHD zlepší dostupnost a sníží využívání osobních automobilů v dopravě po městě.