Hlavní stránka Regiony Zlínský kraj I zápisy do mateřinek budou bez dětí

I zápisy do mateřinek budou bez dětí

23. 4. 2020

Současná opatření spojená se snahou zamezit šíření pandemie nového koronaviru se po zápisech do základních škol dotknou i zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Ty se uskuteční v zákonném termínu od 2. do 16. května bez osobní přítomnosti dítěte v mateřské škole.

Tomáš Pifka, místostarosta Vsetína za STAN

Tomáš Pifka, místostarosta Vsetína za STAN

„Každá mateřská škola má zveřejněný podrobný postup zápisu na webových stránkách školy včetně formulářů Čestné prohlášení k očkování a Souhlas se zpracováním osobních údajů,“ informoval místostarosta pro školství Tomáš Pifka (STAN).

Podmínkou přijetí dítěte do mateřinky je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání).

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce zákonem dané náležitosti, kterými jsou: jméno popř. jména a příjmení žadatele (dítěte), datum narození, místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování, označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola), podpis osoby, která žádost podává (podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).
S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat: jméno a příjmení tohoto zástupce, místo jeho trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.


V případě využití bezkontaktního způsobu přihlášení dítěte k zápisu je potřeba údaje v přihlášce doložit kopií rodného listu dítěte, doložením vyplněného vzorového souhlasu se zpracováním osobních údajů v rodném listě, čestným prohlášením zákonného zástupce, že je dítě řádně očkované a kopií očkovacího průkazu dítěte. 
Nevyužije-li zákonný zástupce bezkontaktní způsob přihlášení, bude muset podat přihlášku osobně předáním ve škole s tím, že rodný list a očkovací průkaz dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce bude muset předložit k nahlédnutí pro účely ověření údajů v přihlášce. 


Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby: 
a) do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku), 
b) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail), 
c) poštou, 
d) osobním podáním, a to předáním ve škole: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte bude organizovat škola příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy, nebo vhozením do klasické poštovní schránky, pokud je umístěna na budově školy. 

Autor: Aleš Durďák