Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Program Zastupitelstva Středočeského kraje 27. 11. 2023

Program Zastupitelstva Středočeského kraje 27. 11. 2023

27. 11. 2023

Návrh programu zasedání Zastupitelstva Středočeského kraje dne 27. 11. 2023

Program Zastupitelstva Středočeského kraje 27. 11. 2023

Program Zastupitelstva Středočeského kraje 27. 11. 2023

 

název materiálu

okruhy

číslo tisku

1.

Volba ověřovatelů

Procesní záležitosti

0661(2023)

2.

Volba mandátové a volební komise

Procesní záležitosti

0662(2023)

3.

Volba návrhové komise

Procesní záležitosti

0663(2023)

4.

Schválení zapisovatelů a skrutátorek

Procesní záležitosti

0664(2023)

5.

Schválení programu

Procesní záležitosti

0665(2023)

6.

Záměr Středočeského kraje podmínit poskytnutí dotací z rozpočtu Středočeského kraje obcím Středočeského kraje zákazem provozování hazardních her dle § 12 zák. 186/2016 Sb. o hazardních hrách, v platném znění, v katastrálním území obce, a to ke dni podání

Bezpečnost

0698(2023)

7.

Pravidla hospodaření klubů zastupitelů Středočeského kraje pro rok 2024

Finanční záležitosti

0705(2023)

8.

Poskytnutí dotací dle Pravidel 2023 pro poskytování dotací a darů z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu hejtmanky

Finanční záležitosti

0708(2023)

9.

Zásobník projektů spolufinancovaných z EU/EHP a národních zdrojů a Zásobník akcí 2021+ – aktualizace č. 5.2023

Finanční záležitosti

0699(2023)

10.

Poskytnutí dotací dle Programu 2023 po poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu v rámci tematického zadání Podpora rozvoje základních škol – navýšení kapacity

Finanční záležitosti

0728(2023)

11.

Poskytnutí dotací dle Programu 2021-2024 pro poskytování dotací na rozvoj obcí do 2000 obyvatel z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova

Finanční záležitosti

0660(2023)

12.

Návrh na schválení žádostí Programu 2023 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory včasné přípravy projektů EU 2021+ a NIP

Finanční záležitosti

0724(2023)

13.

Návrh rozpočtu Středočeského kraje na rok 2024

Finanční záležitosti

0677(2023)

14.

Střednědobý výhled rozpočtu Středočeského kraje na roky 2025 až 2029

Finanční záležitosti

0719(2023)

15.

Zásobník investic Středočeského kraje na rok 2023 – změna č. 5

Investice a veřejné zakázky

0654(2023)

16.

Veřejnoprávní smlouva o spolupráci k zajištění mezikrajské dopravní obslužnosti a o podmínkách úhrady finančního příspěvku při vzájemném zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou mezi Středočeským a Karlovarským krajem

Doprava

0706(2023)

17.

Rozpočtová úprava č. 719/04/2023 – rozpočtování příjmů v rámci projektů IROP a schválení změny charakteru poskytnutých prostředků PO KSÚS

Doprava

0734(2023)

18.

Schválení změny charakteru poskytnutých prostředků PO KSÚS na projekty „II/126 – Propojení D1 se silnicí I/2 – 1. etapa - úsek č. 1,2“ a „II/126 – Propojení D1 se silnicí I/2 – 1. etapa - úsek č. 7,8,9“

Doprava

0731(2023)

19.

Uzavření Smlouvy o převodu práv a povinností k akci „Celoplošná oprava komunikace do průmyslové zóny Řepov – Plazy“

Doprava

0674(2023)

20.

Rozhodnutí o žádostech z Programu 2023 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu homogenizace krajské dopravní infrastruktury - III. část

Doprava

0737(2023)

21.

Rozpočtová úprava č. 673/17/2023 – převod finančních prostředků na smlouvu o přidělení individuální účelové neinvestiční dotace organizaci Digitus Mise, z.ú., v rámci rozpočtu kapitoly 17 – Sociální věci

Sociální věci

0721(2023)

22.

Rozpočtová úprava č. 676/17/2023 – převod finančních prostředků na smlouvu o přidělení individuální účelové neinvestiční dotace organizaci Charita Beroun, v rámci rozpočtu kapitoly 17 – Sociální věci

Sociální věci

0723(2023)

23.

Rozpočtová úprava č. 675/17/2023 – převod finančních prostředků na smlouvu o přidělení individuální účelové neinvestiční dotace organizaci Socius, z. ú., v rámci rozpočtu kapitoly 17 – Sociální věci

Sociální věci

0720(2023)

24.

Rozpočtová úprava č. 678/17/2023 - poskytnutí individuální návratné finanční výpomoci organizaci Život Plus, z. ú., z rozpočtu Středočeského kraje – Sociální oblast

Sociální věci

0726(2023)

25.

Rozpočtová úprava č. 690/17/2023 – převod finančních prostředků na smlouvu o přidělení individuální účelové neinvestiční dotace organizaci Clementas Mlékovice, s.r.o., v rámci rozpočtu kapitoly 17 – Sociální věci

Sociální věci

0725(2023)

26.

Doplňující aktualizace Sítě sociálních služeb SK k 1.1.2024

Sociální věci

0710(2023)

27.

Dodatek č. 1 k Vyhlášení dotačního řízení Středočeského kraje pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2024

Sociální věci

0681(2023)

28.

Vydání „Vyjádření objednatele služeb o úmyslu žadatele pověřit výkonem služby obecného hospodářského zájmu v souladu s Rozhodnutím Komise 2012/21/EU“ pro poskytovatele Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. k rozšíření již poskytované pobytové odlehčovací služby.

 

Změna názvu

 

Vydání „Vyjádření objednatele služeb o úmyslu žadatele pověřit výkonem služby obecného hospodářského zájmu v souladu s Rozhodnutím Komise 2012/21/EU“ pro poskytovatele Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s.

Sociální věci

0717(2023)

29.

Poskytnutí návratných finančních výpomocí z rozpočtu Středočeského kraje – Sociální oblast

Sociální věci

0727(2023)

30.

Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje

Školství

0670(2023)

31.

Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Středočeským krajem

Školství

0669(2023)

32.

Převod movitého majetku příspěvkové organizace zřizované Středočeským krajem Základní umělecká škola Otakara Vondrovice Poděbrady, příspěvková organizace a příspěvkové organizace Základní umělecká škola, Mnichovo Hradiště, Palackého 38

Školství

0653(2023)

33.

Převod činností, práv, povinností a závazků činnosti školních hospodářství příspěvkové organizace zřizované Středočeským krajem Školní statek Středočeského kraje, příspěvková organizace

Školství

0652(2023)

34.

Návrh na uzavření smlouvy o finanční spoluúčasti Středočeského kraje na organizaci Her XI. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2024 v Jihočeském kraji

Školství

0709(2023)

35.

Program 2024 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na podporu nesportovních volnočasových aktivit dětí a mládeže ze Středočeského Fondu sportu a volného času

Školství

0716(2023)

36.

Program 2024 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže ze Středočeského Fondu sportu a volného času

Školství

0672(2023)

37.

Koncepce deinstitucionalizace a transformace dětských domovů zřizovaných Středočeským krajem

Školství

0730(2023)

38.

Program na podporu vzdělávacích programů v oblasti podnikání v hospodářsky a sociálně ohrožených obcích s rozšířenou působností a obcích s pověřeným obecním úřadem ve Středočeském kraji

Regionální rozvoj

0718(2023)

39.

Schválení Dodatku č. 1 Smlouvy o spolupráci při vytvoření a zajištění provozu, správy a aktualizace datového obsahu informačního systému digitální technické mapy

Regionální rozvoj

0741(2023)

40.

Aktualizace č. 2 Koncepce regionálních funkcí knihoven ve Středočeském kraji na období 2023–2026

Kultura, památková péče a cestovní ruch

0688(2023)

41.

Poskytnutí dotací z Programu na podporu regionálních funkcí statutárních divadel ve Středočeském kraji na rok 2024

Kultura, památková péče a cestovní ruch

0685(2023)

42.

Poskytnutí dotací z Programu 2023 pro poskytování dotací na podporu rozvoje doprovodné infrastruktury z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory cestovního ruchu

Kultura, památková péče a cestovní ruch

0693(2023)

43.

Poskytnutí dotací z rozpočtu Středočeského kraje na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v roce 2024

Kultura, památková péče a cestovní ruch

0686(2023)

44.

Poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje pro Dvořákovo Příbramsko, z. ú.

Kultura, památková péče a cestovní ruch

0687(2023)

45.

Poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje pro N.S.E.F. production s.r.o.

Kultura, památková péče a cestovní ruch

0696(2023)

46.

Poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje pro Klub českých turistů

Kultura, památková péče a cestovní ruch

0694(2023)

47.

Poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje pro SOUNDTRACK FESTIVAL a.s.

Kultura, památková péče a cestovní ruch

0695(2023)

48.

Poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje pro Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství

 

Změna názvu

 

Poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje pro Nadaci pro rozvoj architektury a stavitelství

Kultura, památková péče a cestovní ruch

0697(2023)

49.

Vyhodnocení spolupráce mezi SVATÁ LUDMILA, z. s. a Středočeským krajem v roce 2022 a poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje pro SVATÁ LUDMILA, z. s.

 

Změna názvu

 

Poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje pro SVATÁ LUDMILA, z. s.

Kultura, památková péče a cestovní ruch

0742(2023)

50.

Program rozvoje cestovního ruchu ve Středočeském kraji 2024-2030

Kultura, památková péče a cestovní ruch

0692(2023)

51.

Aktualizace stanov STŘEDNÍ ČECHY, z.s.

Kultura, památková péče a cestovní ruch

0691(2023)

52.

Podrobné podmínky koupě pozemků v katastrálním území Chrást u Mladé Boleslavi za účelem rozšíření činnosti Leteckého muzea Metoděje Vlacha

Kultura, památková péče a cestovní ruch

0740(2023)

53.

Poskytnutí daru dle Pravidel 2023 pro poskytování darů obcím z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství v rámci tematického zadání Výsadba stromů

Životní prostředí a zemědělství

0679(2023)

54.

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje – změna 2023, 1. část

Životní prostředí a zemědělství

0678(2023)

55.

Návrh Programu 2024 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství v rámci tematického zadání „Kofinancování vybraných výzev v oblasti životního prostředí“

Životní prostředí a zemědělství

0680(2023)

56.

Aktualizace Plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje pro období  2016 - 2025 s výhledem do roku 2035

Životní prostředí a zemědělství

0650(2023)

57.

Program 2024 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu

Životní prostředí a zemědělství

0682(2023)

58.

Rozpočtové opatření č. 186/10/2023 – navýšení rozpočtu kapitoly 10 – Životní prostředí a zemědělství o příjem z pokuty za porušení podmínek obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů

Životní prostředí a zemědělství

0704(2023)

59.

Program 2024 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství v rámci tematického zadání Rybníky a malé vodní nádrže

Životní prostředí a zemědělství

0738(2023)

60.

Programy 2024 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu

Životní prostředí a zemědělství

0739(2023)

61.

Souhlas se členstvím Středočeského kraje ve Svazu moderní energetiky, z.s. a schválení memoranda o partnerství a spolupráci v oblasti transformace energetiky

 

Bude navrženo na zařazení do programu

Životní prostředí a zemědělství

0735(2023)

62.

Investiční dotace pro Oblastní nemocnici Kolín, a. s., nemocnici Středočeského kraje, na akci „Telemetrický monitorovací systém pro ON Kolín“

Zdravotnictví

0736(2023)

63.

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Třebichovice

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0671(2023)

64.

Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Vysoká u Kosovy Hory

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0673(2023)

65.

Bezúplatné nabytí podílů pozemku v k.ú. Žižice

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0684(2023)

66.

Bezúplatný převod částí pozemku v k.ú. Kutná Hora

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0666(2023)

67.

Budoucí bezúplatný převod časti pozemku v k.ú. Žďár u Mnichova Hradiště

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0713(2023)

68.

Budoucí bezúplatný převod části pozemku v k.ú. Střemy

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0714(2023)

69.

Budoucí bezúplatný převod části pozemku v k.ú. Milovice nad Labem

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0711(2023)

70.

Směna nemovitého majetku v k. ú. Březové Hory za nemovitý majetek ve vlastnictví města Příbram

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0701(2023)

71.

Prodej pozemku v k.ú. Jivina u Hořovic

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0659(2023)

72.

Úplatné nabytí pozemku pod silnicí v k.ú. Vinec

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0702(2023)

73.

Úplatné nabytí pozemků pod silnicí v k.ú. Vinec II

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0703(2023)

74.

Úplatné nabytí pozemku v k.ú. Kročehlavy

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0683(2023)

75.

Úplatné nabytí pozemku p. č. 5825/12 k. ú. Kladno

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0707(2023)

76.

Stanovení postupu nakládání s nemovitými věcmi v k.ú. Ledce u Kladna

Majetek - různé

0344(2023)

77.

Stanovení postupu nakládání s nemovitými věcmi v k.ú. Brandýs nad Labem

Majetek - různé

0651(2023)

78.

Dohoda o narovnání za užívání movitých věcí Kolín

Majetek - různé

0676(2023)

79.

Rozpočtové opatření č. 173/25/2023 – navýšení rozpočtu Středočeského kraje, poskytnutí finančního daru Policii ČR - Krajskému ředitelství policie Středočeského kraje

Bezpečnost

0700(2023)

80.

Program 2024 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu prevence

Bezpečnost

0732(2023)

81.

Poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace na kontejnery FIXPOINT pro město Příbram a město Kralupy nad Vltavou.

Bezpečnost

0733(2023)

82.

Plán práce Výboru pro regionální rozvoj na rok 2024 a hodnocení činnosti Výboru za rok 2023

Různé

0715(2023)

83.

Volba přísedícího Krajského soudu v Praze

Různé

0667(2023)

84.

Harmonogram zasedání Zastupitelstva Středočeského kraje na 1. pololetí roku 2024

Různé

0675(2023)

85.

Zpráva o činnosti Rady Středočeského kraje od 19. 10. 2023 do 9. 11. 2023

Různé

0668(2023)

86.

Kontrola „Ochutnej Evropu“

Různé

0743(2023)

87.

Diskuze

 

 

88.

Závěr