Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Program 22. Zastupitelstva Středočeského kraje dne 27.2. 2023

Program 22. Zastupitelstva Středočeského kraje dne 27.2. 2023

22. 2. 2023

V pondělí 27. února 2023 se bude konat 22. zasedání Krajského zastupitelstva. Návrhy materiálů najdete zde. Online přenos můžete sledovat od 10:00 na tomto odkaze

Program 22. Zastupitelstva Středočeského kraje dne 27.2. 2023

Program 22. Zastupitelstva Středočeského kraje dne 27.2. 2023

Návrh programu zasedání Zastupitelstva Středočeského kraje dne 27. 2. 2023 

 

název materiálu

okruhy

číslo tisku

1.

Volba ověřovatelů

Procesní záležitosti

0103(2023)

2.

Volba mandátové a volební komise

Procesní záležitosti

0104(2023)

3.

Volba návrhové komise

Procesní záležitosti

0105(2023)

4.

Schválení zapisovatelů a skrutátorek

Procesní záležitosti

0106(2023)

5.

Schválení programu

Procesní záležitosti

0107(2023)

6.

Návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace Potravinové bance Praha a Středočeský kraj, z.s.

Finanční záležitosti

0136(2023)

7.

Zásobník projektů spolufinancovaných z EU/EHP a národních zdrojů a Zásobník akcí 2021+ – aktualizace č. 1.2023

Finanční záležitosti

0142(2023)

8.

Program Smart Akcelerátor III – Věda v praxi obcí pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na podporu inovačního prostředí ve Středočeském kraji

Finanční záležitosti

0115(2023)

9.

Schválení partnerské smlouvy pro projekt "Smart Akcelerátor III ve Středočeském kraji"

Finanční záležitosti

0116(2023)

10.

Poskytnutí daru dle Pravidel 2022 pro poskytování darů obcím z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu na podporu obecního bydlení – část II.

Finanční záležitosti

0096(2023)

11.

Pravidla 2023/2024 pro poskytování darů obcím z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu na podporu obecního bydlení

Finanční záležitosti

0098(2023)

12.

Poskytnutí dotací dle Programu 2021-2024 pro poskytování dotací na rozvoj obcí do 2000 obyvatel z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova

Finanční záležitosti

0109(2023)

13.

Rozpočtové opatření č. 033/23/2023 – navýšení rozpočtu Středočeského kraje roku 2023 z volného zůstatku hospodaření Středočeského kraje roku 2022

Finanční záležitosti

0113(2023)

14.

Zásobník investic Středočeského kraje na rok 2023 – změna č. 1

Investice a veřejné zakázky

0112(2023)

15.

Smlouva o spolupráci na projektu „Cyklostezka Srbsko“

Doprava

0095(2023)

16.

Smlouva o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy s dopravcem KAD BUS spol. s r. o.

Doprava

0141(2023)

17.

Dodatek č. 14 ke Smlouvě o veřejných službách v drážní osobní dopravě mezi Středočeským krajem a dopravcem České dráhy, a.s.

Doprava

0152(2023)

18.

Program 2023 pro poskytování dotací z rozpočtu SK ze Středočeského Fondu homogenizace krajské dopravní infrastruktury

Doprava

0125(2023)

19.

Žádost o souhlas s odepsáním nedobytných pohledávek u Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizace

Doprava

0146(2023)

20.

„II/240 a II/101 přeložka silnic v úseku D7-D8, II etapa“ Kralupy nad Vltavou, obchvat  - schválení technických podmínek při úplatném nabytí pozemků od Správy železnic, státní organizace

Doprava

0128(2023)

21.

Schválení změny charakteru poskytnutých prostředků PO KSÚS na projekt „II/112, Jemniště - Domašín“

Doprava

0117(2023)

22.

Poskytnutí individuálních návratných finančních výpomocí z rozpočtu Středočeského kraje – Sociální oblast

Sociální věci

0154(2023)

23.

Rozpis dotace na přímé neinvestiční výdaje pro školy a školská zařízení zřizované Středočeským krajem a obcemi Středočeského kraje za rok 2022

Školství

0099(2023)

24.

Návrh rozpisu rozpočtu přímých neinvestičních výdajů hrazených ze státního rozpočtu školám a školským zařízením zřizovaným Středočeským krajem a obcemi Středočeského kraje na rok 2023

Školství

0101(2023)

25.

Poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu Středočeského kraje na provoz a činnost pilotního projektu Sportovního centra mládeže SC Kolín, z.s.

Školství

0138(2023)

26.

Odstranění stavby (montované haly) a oprávnění příspěvkové organizace zřizované Středočeským krajem k jednání se stavebním úřadem ve věci odstranění stavby 

 

Změna názvu

 

Odstranění stavby (montované haly)
u příspěvkové organizace zřizované Středočeským krajem

Školství

0100(2023)

27.

Poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace Krajskému sdružení Národní sítě Místních akčních skupin

Regionální rozvoj

0137(2023)

28.

Vývoj sledovaných parametrů v obcích z hlediska HSOÚ

Regionální rozvoj

0133(2023)

29.

Pořízení 14. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje

Regionální rozvoj

0126(2023)

30.

Pořízení 15. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje

Regionální rozvoj

0147(2023)

31.

Aktualizace Koncepce regionálních funkcí divadel ve Středočeském kraji na období 2021–2023

Kultura, památková péče a cestovní ruch

0135(2023)

32.

Program pro poskytování dotací na podporu regionálních funkcí statutárních divadel na území Středočeského kraje

Kultura, památková péče a cestovní ruch

0139(2023)

33.

Poskytnutí dotací ze Středočeského fondu podpory cestovního ruchu pro rok 2023

Kultura, památková péče a cestovní ruch

0110(2023)

34.

Program 2023 pro poskytování dotací na podporu kultury z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek

Kultura, památková péče a cestovní ruch

0131(2023)

35.

Poskytnutí dotací z Programu 2023 pro poskytování dotací na podporu destinačních managementů Středočeského kraje z rozpočtu Středočeského kraje

Kultura, památková péče a cestovní ruch

0111(2023)

36.

Žádost Dobrovolného svazku obcí Pečecký region o prodloužení termínu realizace projektu: „Dokončení prací na Studii odtokových poměrů na Výrovce - opatření SO 01a – Revitalizace Výrovky ř.km 4,390 – 10,700“

Životní prostředí a zemědělství

0114(2023)

37.

Poskytnutí neinvestičních účelových dotací na zajištění lékařské pohotovostní služby na území Středočeského kraje v roce 2023

Zdravotnictví

0130(2023)

38.

Oblastní nemocnice Kladno, a. s., nemocnice Středočeského kraje – převod finančních prostředků z akce „Ústavní kuchyně a jídelna“ na rekonstrukci bloku C2

Zdravotnictví

0143(2023)

39.

Individuální návratná finanční výpomoc pro Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnici Středočeského kraje, na nákup magnetické rezonance

Zdravotnictví

0140(2023)

40.

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Neustupov

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0145(2023)

41.

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Mníšek pod Brdy

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0144(2023)

42.

Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Kuní

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0148(2023)

43.

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Hlaváčova Lhota a Kouřim

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0123(2023)

44.

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Kolín

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

0124(2023)

45.

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Prčice a Přestavlky u Sedlce

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

0118(2023)

46.

Směna pozemků v k.ú. Třemošnice

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

0121(2023)

47.

Prodej pozemku v k.ú. Bořeňovice

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0119(2023)

48.

Úplatné nabytí pozemků v k.ú. Kolín

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0122(2023)

49.

Úplatné nabytí pozemků pod silnicí v k.ú. Hrachov

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0151(2023)

50.

Úplatné nabytí pozemku pod silnicí v k. ú. Vráž u Berouna

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0149(2023)

51.

„II/245 Čelákovice, obchvat“

Majetek - různé

0150(2023)

52.

Uplatnění předkupního práva k odkupu podílu pozemku č. 255/22 v k. ú. Zbožíčko

Majetek - různé

0102(2023)

53.

Poskytnutí individuální účelové dotace společnosti Jagello 2000, z. s. na akci Den otevřených dveří letiště Čáslav

Bezpečnost

0127(2023)

54.

Plán práce Výboru pro regionální rozvoj na rok 2023 a hodnocení činnosti Výboru za rok 2022

Různé

0120(2023)

55.

Zpráva o činnosti Výboru pro životní prostředí a zemědělství za rok 2022

Různé

0132(2023)

56.

Volba přísedících Krajského soudu v Praze

Různé

0129(2023)

57.

Zpráva o činnosti Rady Středočeského kraje od 19. 1. 2023 do 9. 2. 2023

Různé

0108(2023)

58.

Diskuze

   

59.

Závěr