Hlavní stránka Regiony Plzeňský kraj K aktivitě Zdravá krajina byl vyhlášen dotační program

K aktivitě Zdravá krajina byl vyhlášen dotační program

16. 1. 2023

V rámci aktivity Zdravá krajina, která má za cíl zlepšit životní prostředí regionu, vyhlašuje Plzeňský kraj dotační program stejného názvu. Program je členěn do tří titulů, a to na výsadbu dřevin, retenci vody a ochranu druhů, jejich rozmanitost a ochranu biotopů a arboristická ošetření stromů. Alokovaná částka v rozpočtu Plzeňského kraje pro rok 2023 je 6 mil. Kč na celý dotační program.

K aktivitě Zdravá krajina byl vyhlášen dotační program

K aktivitě Zdravá krajina byl vyhlášen dotační program

„Naše krajina není v dobrém stavu. Sucho, eroze nebo povodně ji v současné době zasahují mnohem víc než kdy v minulosti. Proto chceme krajině vrátit její původní funkci a rozmanitost. Problémy v krajině nezmizí ze dne na den, ale pomocí malých dílčích opatření dokážeme zlepšit její stav. Každý z nás může pomoci, zapojit se drobným zásahem. A právě na podporu výsadby dřevin, péče o významné stromy a vznik mokřadů či tůní pro přirozenou retenci vody je určen dotační program Zdravá krajina,“ vysvětluje náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství Josef Bernard.

Zdravá krajina, to je aktivita Plzeňského kraje, která má za úkol zadržet vodu v krajině, revitalizovat vodní toky, obnovit prameniště a staré polní cesty, zkrátka celkově zlepšit stav krajiny a její funkce. V rámci aktivity budou během března přijímány žádosti celkem do tří oblastí – tří dotačních titulů celého programu.

Dotační titul č. 1: Zvyšování druhové rozmanitosti, ochrana druhů, biotopů a stanovišť, arboristická ošetření významných stromů

Žádosti budou přijímány od 1. 3. 2023 do 15. 3. 2023. Účelem dotačního titulu je udržení a zvyšování biologické rozmanitosti, zachování významných stromů a jejich skupin a zajištění jejich provozní bezpečnosti, iniciativy vedoucí k zachování původních krajových odrůd ovocných dřevin. Dotace bude poskytována jako neinvestiční. Schválený objem finančních prostředků určený pro tento dotační titul je 2 mil. Kč.

Dotační titul č. 2: Výsadba dřevin

Žádosti budou přijímány od 1. 3. 2023 do 15. 3. 2023. Účelem dotačního titulu je zajistit podporu pro ekologicky zaměřené projekty s opatřeními cílenými na zlepšení lokálního mikroklimatu v krajině a retenci vody pomocí nových výsadeb. Podpora v rámci tohoto titulu se týká projektů na výsadbu místně vhodných, původních druhů dřevin ve volné krajině. Dotace bude poskytována jako neinvestiční. Schválený objem finančních prostředků určený pro tento dotační titul je 2 mil. Kč.

Dotační titul č. 3: Retence vody

Žádosti budou přijímány od 1. 3. 2023 do 31. 3. 2023. Účelem tohoto dotačního titulu je zajistit podporu pro projekty, které jsou primárně zaměřeny na retenci vody v krajině a na snižování dopadů sucha na životní prostředí. Podpora se týká projektů zlepšujících vodní bilanci a zvyšujících stabilitu ekosystémů při hydrologických extrémech prostřednictvím navracení krajiny do přírodě blízkého stavu. Jsou to tůně, mokřady, opatření pro přirozenou/přírodní retenci srážkových vod z nepropustných ploch – zasakovací prvky, průlehy, opatření zabraňující vtoku srážkových vod do kanalizace, apod., dále pak opatření pro zpomalení odtoku z lesních pozemků (svodnice, přehrázky, vsakovací jímky). Dotace bude poskytována jako investiční i neinvestiční. Schválený objem finančních prostředků určený pro tento dotační titul je 2 mil. Kč.

„Naše krajina není v dobré kondici. Ztrácí vodu, přicházíme o řadu biotopů. Je chybou, že jsme vodu svedli do umělých koryt řek, která jsme vybetonovali a vykamenovali či narovnali. Dnes se voda stává v přírodě tou nejvzácnější komoditou a my krajinu musíme změnit tak, abychom biodiverzitu zvyšovali, abychom vytvářeli remízky, tedy místa mezi poli a polními cestami, kde nezasahuje člověk a kde necháme přírodu volně působit tak, abychom v ní mohli mít různé živočišné druhy. Pojďme navrátit zpět to, co se po desetiletí kazilo. Nebude to hned a určitě to nezvládneme sami,“ vyzývá hejtmanův náměstek Josef Bernard.

V rámci aktivity Zdravá krajina vznikl zcela nový informační web www.zdravakrajinapk.cz. Na tomto webu lze najít příklady dobré praxe. Tedy přehledně zde jsou konkrétní ukázky již realizovaných příkladů, metodika, jak toho dosáhnout a kde na to získat finance. „Věřím, že takové příklady ukáží, že každý má šanci se zapojit a může mít osobní účast na zlepšení stavu naší krajiny. Krajinu můžeme zlepšit všichni, ať jde o výsadbu stromů nebo obnovu zaniklých polních cest až po zadržování srážkových vod ve městech. Není to krátkodobá záležitost, nepůjde to hned, ale půjde to,“ věří v zapojení institucí i široké veřejnosti náměstek Josef Bernard.

Žádosti se podávají prostřednictvím aplikace eDotace.
 

Kontaktní osoba:

Dotační titul č. 1 a 2
Ing. Alena Bratková
tel.: 377 195 594; e-mail: alena.bratkova@plzensky-kraj.cz

Dotační titul č. 3
Bc. Monika Rückaufová
tel.: 377 195 757, e-mail: monika.ruckaufova@plzensky-kraj.cz

Soubory ke stažení u popisu dotačního titulu.

Autor: Václav Cinádr