Hlavní stránka Regiony Jihomoravský kraj Novinky z Jihomoravského kraje na začátku roku 2022

Novinky z Jihomoravského kraje na začátku roku 2022

13. 1. 2022

Na jižní Moravě se nám podařilo dokončit několik větších investic a další rozjet. Obce, spolky i občané mohou letos využít také několika nových dotačních titulů. O aktualitách informuje krajský zastupitel a předseda výboru pro regionální rozvoj Radomír Pavlíček.

Novinky z Jihomoravského kraje na začátku roku 2022

Novinky z Jihomoravského kraje na začátku roku 2022

V závěru loňského roku byl dokončen a uveden do provozu nově vybudovaný ambulantní trakt v tišnovské nemocnici. Podmínky byly už nevyhovující, nový trakt přinese výrazné zkvalitnění ambulantní péče.

V Tišnově zůstaneme, pokračují totiž práce na investiční akci spočívající v celkové rekonstrukci části ulice Riegrova a Černohorská, včetně realizace nového kruhového objezdu v místě křížení těchto ulic. Na akci se podílejí 3 samostatní investoři – Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, město Tišnov a Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko. Zahájení realizace bylo vázáno na získání dotace pro Jihomoravský kraj, ukončení rekonstrukce je plánováno do 31. října 2022.

V letošním roce začne také stavba obchvatu Čebína, akce za více než půl miliardy musí být hotová do konce roku. Obchvat dlouhý téměř čtyři kilometry vyvede z Čebína frekventovanou silnici druhé třídy a bude z jižní strany kopírovat železniční trať. V budoucnu na něj má navazovat ještě severní obchvat Hradčan.

Dotační tituly

Důležitou a tradiční podporou regionu jsou dotační tituly, vyhlašované v lednu Jihomoravským krajem.

V dotačním programu „Podpora adaptačních opatření na změnu klimatu“ mohou obce, svazky a nově i zemědělci nebo spolky žádat o podporu na výstavbu a obnovu rybníků a malých vodních nádrží, tvorbu mokřadů a tůní, výsadbu zeleně a následnou péči o ni. Z úrovně kraje se tak snažíme podpořit boj proti suchu.

Účelem dotačního programu „Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy“ je zkvalitnění infrastruktury cyklistické dopravy jako jedné ze základních forem dojížďky do zaměstnání, škol a za službami. Z programu lze podpořit budování cyklostezek a nově také například i jejich osvětlení.

Zajímavým titulem je „Podpora vinařství, vinohradnictví, ovocnářství a zelinářství“, zde je možno podpořit žádosti obcí, dobrovolných svazků obcí nebo spolků na pořízení zařízení na zpracování ovoce, zeleniny (lisy, drtiče, sušárny apod.) nebo zařízení na zpracování bylin. Chceme tak podpořit odvětví, která mají na jižní Moravě tradici i ekonomický význam.

Už tradičním titulem je „Podpora provozu venkovských prodejen“, jehož cílem je zachování služeb na venkově a udržení kvality života venkovských obyvatel. Dotační program je zaměřen na udržení chodu venkovských prodejen v místech, kde jediná prodejna potravin bez podpory obce není schopna pokračovat v provozu.

Dotační program rozvoje venkova slouží obcím a svazkům obcí na rekonstrukci obecního majetku – komunitní centra, kulturní domy, školy, hřiště a místní komunikace. Součástí tohoto titulu je také podpora vybavení obecních knihoven – např. počítačové vybavení, promítací a ozvučovací zařízení a mobiliář vnitřního vybavení.

Připravuje se také dotační titul „Podpora výstavby domů s byty zvláštního určení“, účelem tohoto programu je zajištění a zkvalitnění prostor určených pro bydlení osob (senioři, začínající rodiny). Jedná se především o malé komplexy, maximálně do 20 bytových jednotek, měly by se tak naplnit potřeby menších obcí, případně svazků obcí tak, aby senioři zůstávali ve svém prostředí a mezi svými známými a rodinami. Program bude podporovat jak projektovou přípravu, tak i vlastní realizaci.

Nesmím zapomenout ani na vyhlášenou podporu na výměnu kotlů za nové ekologické zdroje. Dále je k dispozici několik dalších možností podpořit projekty například v oblastech kultury, památkové péče, sportu a volnočasových aktivit. Kompletní informace naleznete na www.jmk.cz, v sekci Granty a dotace.

Radomír Pavlíček, zastupitel JMK, předseda výboru pro regionální rozvoj, starosta obce Železné

 

Autor: Martin Vérteši