Hlavní stránka Regiony Hlavní město Praha 100 dní ve funkci

100 dní ve funkci

26. 2. 2019

Je to 100 dní, co jsem se stal náměstkem pražského primátora. Skončilo mi tak pomyslné období hájení, které bývá zvykem dodržovat. Proměnil se mi život, zpravidla se s Prahou
probouzím i usínám. Vyžaduje to hodně sil, ale baví mě to. Myslím, že se nám podařilo nabrat správný kurz a přinášet změny, které jsme na podzim slibovali. Nehádáme se, lidsky spolu dobře vycházíme a to se promítá i do politiky.

Ing. Petr Hlubuček, náměstek primátora, starosta Lysolají a předseda pražského STANu.

Ing. Petr Hlubuček, náměstek primátora, starosta Lysolají a předseda pražského STANu.

Každý čtvrtek se scházíme k jednání spolu s primátorem, ostatními náměstky a radními. Ladíme detaily k tiskům, které pak každé pondělí schvalujeme na pravidelném zasedání Rady. To, co schválíme na Radě, pak zhruba jednou za měsíc schvalujeme ještě na zastupitelstvu. To je doba, kdy svou práci musíme obhajovat před opozicí. Každý pátek se scházíme spolu s ostatními zastupiteli za Spojené síly pro Prahu, abychom kontrolovali, jak se nám daří naplňovat náš volební a koaliční program. Zbylý čas v týdnu se pak věnuji svým gescím, tedy životnímu prostředí, bezpečnosti, technické infrastruktuře a vybavenosti města. Zpravidla je to jedno jednání za druhým, řada schůzek a neuvěřitelné množství materiálů, které musím pročíst a opřipomínkovat. Můj diář je tak plný, že kolikrát nemám čas ani na oběd a tak třeba celý den jen uždibuji kousky ovoce a zeleniny, které mi má sekretářka Jana ochotně chystá. Za to jsem jí opravdu vděčný. Pracovní den nekončí ani večer nebo o víkendech. Povinností náměstka primátora je i účastnit se různých společenských akcíí.

Pokud bych měl rekapitulovat uběhnutých 100 dní a vybrat ty nejzásadnější věci, které se zatím podařilo v mých gescích prosadit, byly by to asi tyto:

Životní prostředí
- Prahu trápí špatná kvalita ovzduší. Hlavním zdrojem znečištění je doprava. Řešení tohoto problému jsou krátkodobá i dlouhodobá. Inicioval jsem zavedení bezplatné přepravy v MHD při vyhlášení smogové situace. Zároveň budou vyzvány ke spolupráci jednotlivé městské části a příspěvkové organizace hl. m. Prahy, aby doporučily svým zaměstnancům využít místo jízdy automobilem MHD. Pokud to lze, zaměstnanci města a městských firem si vezmou home office. Teď v únoru probíhá informační kampaň, která upozorňuje obyvatele Prahy na nebezpečí smogu a jak se při smogové situaci chovat. Zároveň jsou prověřována dlouhodobější opatření jako je zavedení nízkoemisní zóny či zpoplatnění vjezdu do centra města. Praha také podporuje pořízení ekologického vytápění v domácnostech. Aktuálně bylo schváleno přidělení tzv. kotlíkové dotace dalším 25 fyzickým osobám na výměnu kotlů pro vytápění. Praha zároveň přijímá další žádosti o příspěvek.
- Praha udělala další krok k vyřešení problému nakládání s kaly, které vznikají ve velkém množství v Ústřední čistírně odpadních vod. Na základě veřejné soutěže jsme zadali zpracování studie proveditelnosti, která posoudí technickoekonomické a environmentální parametry jednotlivých variant komplexního řešení kalového hospodářství Ústřední čističky odpadních vod, které budou následně sloužit mimo jiné jako doporučující podklad pro volbu konkrétního řešení kalového hospodářství. Ve hře je například spalování kalů.
- Nová vodní linka v Ústřední čističce vod úspěšně testuje provoz s plnou kapacitou. Ukončí jej do konce roku 2019. Pokračuje zároveň přestavba ÚČOV v dalších částech. Mezi aktuálně probíhajícími projekty je nátokový labyrint na pravém břehu, pro který bude vybrán zhotovitel stavby.

Bezpečnost
- Odsouhlasili jsme zřízení základny letecké výjezdové skupiny u Zdravotní záchranné služby HMP na letišti Václava Havla
- Díky schválenému rozpočtu celé Rady hl. m. Prahy došlo u městských strážníků od 1.1.2019 k zvýšení rizikového příplatku strážníků z 6 000 Kč na 7 500 Kč
- Stále probíhá jednání s Ministerstvem práce a sociálních věcí ohledně zvýšení rizikového příplatku pro strážníky městské na 9000 Kč

Technická vybavenost Prahy
- V prosinci jsem převzal hotovou stavbu nového Kolektoru Hlávkův most. Nový ražený kolektor byl vybudován pod Vltavou v hloubce 28 až 38 metrů. Vede paralelně s osou Hlávkova mostu a spojuje dva již provozované kolektory na protilehlých březích Vltavy. Jde o důležitou stavbu v komplikovaných geologických podmínkách. Do kolektoru nyní můžeme přeložit inženýrské sítě z konstrukce Hlávkova mostu a následně začít s rekonstrukcí mostu. Vzhledem k tomu, že kolektor prochází pod dnem řeky Vltavy, je jeho důležitou součástí i systém odvodnění se dvěma výkonnými čerpadly a protipovodňová opatření.
- V březnu 2019 bude uveden do plného provozu zcela nový moderní kotel ve spalovně odpadů ZEVO v Malešicích. Půjde o první výsledek procesu obnovy technického vybavení spalovny v Malešicích. Každý rok by pak měl projít obnovou další ze 4 stávajících kotlů. Výměna čtyř kotlů, které jsou po 20 letech nepřetržitého provozu na konci své životnosti, bude trvat do začátku roku 2022. Nový kotel má díky vyspělejší technologii vyšší účinnost, zároveň produkuje nižší množství emisí. Po dokončení výměny v roce 2022 se může množství spáleného odpadu zvýšit na 330.000 tun ročně.


Zoologická zahrada
- Udělám radost hlavně gorilám. Nový pavilon goril získal pravomocné stavební povolení, je vypracována projektové dokumentace pro zhotovení stavby a je vybírán zhotovitel stavby. Stavba bude zahájena v prvním pololetí roku 2019. Gorily se tak konečně budou moct vystěhovat ze záplavové zóny v Troji. Zároveň připravujeme podklady pro stavbu dalších pavilonů.
- Na podzim a na jaře příštího roku dojde k otevření Rákosova pavilonu a pavilonu australské fauny. Takže se budeme moci do zoo chodit dívat na tasmánské čerty a na vombaty.

Botanická zahrada
- V současné době používá Botanická zahrada na zalévání pitnou vodu, což je jak neekonomické tak i neekologické. V prosinci 2018 byl proto schválen záměr na výstavbu vodovodu na užitkovou vodu vedeného do areálu Botanické zahrady. Vodovod bude napájen z jímacího objektu umístěného na břehu Vltavy pod jižním vstupem do areálu zahrady Trojského zámku, odtud bude trasa pokračovat přes areál Trojského zámku, projde pod veřejnou komunikací a vstoupí na území zahrady. V prostoru zahrady bude potrubí napojeno na již zbudovanou část páteřního areálového vedení a rovněž na stávající zavlažovací systém. V prostoru pod vinicemi bude potrubí pokládáno protlakem, v horní části Botanické zahrady bude umístěn podzemní vodojem. Stavba bude zahájena v roce 2019 a dokončena v roce 2020. Celkové náklady stavby podle dokumentace pro výběr zhotovitele činí 22 mil. Kč bez DPH.
- Probíhá stavba nového západního vstupu. Jde o vstupní prostor v sousedství tropického skleníku Fata Morgana. Smyslem stavby je zajistit zázemí pro návštěvníky s občerstvením a sociálním zázemím. Dále umožnit návštěvníkům přístup ke skleníku s překonáním asi 10 metrového výškového rozdílu mezi vstupem do botanické zahrady a prostorem před skleníkem Fata Morgana. Stavbu tvoří vstup pro návštěvníky s pokladnami, restaurací, přednáškovým sálem a dalšími. Pozemek bude od ulice Trojská pohledově oddělen sadovými úpravami. Dále od vstupu je navržena vstupní expozice tvořená soustavou teras z gabionových opěrných zdí a venkovních schodišť. Hotovo má být za 18 měsíců tedy v roce 2020 a cena stavby je 85 mil bez DPH.

Takže tolik asi k dosavadní práci.

Kdybyste měli pocit, že vám mohu nějak pomoct, popřípadě kdybyste chtěli slyšet více detailů o mé práci, nebojte se mi napsat. Jsem rád za každou zpětnou vazbu. A děkuji za vaši podporu.

Autor: Petr Hlubuček