Hlavní stránka Všejany Program

Program

Postaráme se o:
 
 1. Dopravní bezpečnost v obci – zabezpečení železničního přejezdu závorami,  osvětlení přechodů, dopravní  a místní značení
 2. Opravy a údržbu povrchové kanalizace, protipovodňovou prevenci, obnovu svodnic
 3. Využití budovy obecné školy pro mateřskou školku a zájmovou a kulturní činnost
 4. Získávaní a využívání dotací pro obecní projekty – škola - školka, chodníky, komunikace, veřejné osvětlení
 5. Opravy a údržbu místních komunikací – modernizace  
 6. Pokračování ve výstavbě nových chodníků 
 7. Hřbitov – vybudování chodníčků a vytvoření digitální evidence  hrobových míst 
 8. Podporu aktivit místních spolků a jejich zapojení do činnosti obce, podpora a pořádání tradičních kulturních akcí 
 9. Modernizaci vybavení a zvyšování odbornosti hasičské výjezdové jednotky obce Všejany
10. Vytváření podmínek pro zapojení dětí a mládeže do místních spolků
11. Rozšiřování zeleně v obci a její údržba – výsadba alejí, ovocných stromů, obnova stávající zeleně
12. Proaktivní pomoc při řešení krizových životních situací občanů obce – sociální služby, poradenská činnost
13. Vytváření nových podmínek pro potřeby a aktivity seniorů 
14. Zlepšení podmínek pro sběr tříděného a velkoobjemového odpadu
15. Přemístění a modernizaci sběrného místa
16. Další úspory výdajů místní správy - odpadové hospodářství, snížení nákladů na správu a údržbu obce
17. Obnovu a hospodárné využívání obecních rybníků a zabezpečení pramenišť
18. Hospodárné využívání obecních lesů – obnova lesního porostu
19. Přípravu stavebních parcel pro novou zástavbu v obci
20. Zajištění podpory provozu koupaliště  
21. Vybudování veřejné knihovny s internetem pro veřejnost a pomoc při práci s ním