Naše vize pro Evropu

 

Česká republika je nezpochybnitelně hodnotově, kulturně, historicky a ekonomicky ukotvena v Evropské unii. Vážíme si stabilního geopolitického prostoru, který se dokázal vypořádat s řadou krizí, které v minulosti končily válečnými konflikty. Cítíme zodpovědnost za to, že tato hodnota bude i nadále zachována.

Reagujeme na bezprecedentní rizika a změny. Prokázali jsme, že se jako Unie dokážeme semknout a postavit se tváří v tvář napadení Ukrajiny Ruskou federací. Stabilitou EU neotřásl ani tolik diskutovaný BREXIT, který do jisté míry připomněl členům Unie hodnotu členství v EU. Věříme, že společně dokážeme čelit i novým hrozbám, jako je hybridní a dezinformační válka či zhoršování životního prostředí a změny klimatu.

Není náhoda, že ve většině členských zemí EU podpora občanů evropskému projektu stoupá. Je nepochybné, že Evropa v současnosti prožívá ve svých dějinách naprosto výjimečné období míru a prosperity.

Starostové a nezávislí (STAN) a TOP 09 a podporující strany a hnutí se plně hlásí k hodnotám demokracie, právního státu, základních práv, myšlenkové otevřenosti, svobody projevu včetně svobody médií, humanistické etiky a zásady rovnosti mužů, žen a příležitostí. Chceme přispět k tomu, aby Česká republika měla ve světě zajištěné důstojné a respektované místo. Jen pevná opora v euro-atlantickém spojenectví zajistí mírovou a svobodnou budoucnost naší země. Chceme nést svůj podíl na zajištění pevnosti tohoto spojenectví a našeho ukotvení v něm.

Někteří naši vrcholní politici bohužel svými slovy nebo činy poškozují obraz naší země v EU. Někdy to může znamenat i snížení či ztrátu vlivu na rozhodování v EU. Chceme, aby naše země byla v Evropě opět vnímána jako důvěryhodný a seriózní partner.. Nabízíme občanům volbu pravicového proevropského programu a kandidátů s nezpochybnitelnou odborností.

1 Evropa garantuje
bezpečnost

Základním předpokladem pro zajištění bezpečnosti obyvatel Evropské unie je fungování schengenského prostoru. Poslanci TOP 09 a STAN při svých hlasováních o evropském rozpočtu vždy podpořili navyšování výdajů na zabezpečení vnějších hranic EU, posílení rozpočtu agentur Frontex a EASO a dále podporuji směřování více zdrojů na efektivní zajištění vnitřní i vnější bezpečnosti EU.

 • Zajistíme vnější hranice společné Evropy. Podpoříme rozšíření Evropské hraniční a pobřežní stráže s nejnovějším vybavením proti obchodníkům s lidmi.
 • Podpoříme dohody o spolupráci se severní Afrikou k zajištění vlastní hranice a center pro uprchlíky.
 • Podpoříme větší propojení evropských bezpečnostních databází.
 • Budeme zvyšovat kybernetickou bezpečnosti stejně jako bezpečnost v oblasti dodávek energií. Nepomíjíme ani další aspekty bezpečnosti Evropanů, například bezpečnost potravin, a usilujeme i o přijímání racionálních politik snižujících například počet obětí dopravních nehod.
 • Prosadíme zvýšení ochrany EU proti hybridním hrozbám typu fake news, aniž by došlo k omezení práva na svobodu projevu garantovaného Chartou základních práv Evropské unie.
 • Podporujeme intenzivnější provádění stálé strukturované spolupráce (PESCO), která představuje důležitý krok na cestě k užší spolupráci v oblasti bezpečnosti a obrany mezi členskými státy s cílem zvýšit akceschopnost a odolnost EU v oblasti bezpečnosti a obrany a dosáhnout stavu, kdy se budou společné vojenské kapacity EU vhodně doplňovat s kapacitami členských států.
 • Trváme na tom, že členství v NATO a jeho akceschopnost je základem naší bezpečnosti.
 • Jsme si vědomi bezpečnostních rizik, které představují změny klimatu (možné války o zdroje a migrační vlny z důvodu zásadního zhoršení podmínek pro život), a budeme se zasazovat o jejich zmírňování jak podporou snižování emisí skleníkových plynů, tak podporou adaptačních opatření v nejvíce zasažených oblastech.

Naši podporu mají i civilní a vojenské mise, které jsou v souladu s mezinárodním právem a které sledují mimo jiné i cíl stabilizovat země, odkud přicházejí uprchlíci. Samozřejmostí je prohloubení spolupráce zemí EU v boji proti terorismu a organizované trestné činnosti (obchod s lidmi, narkotiky, zneužívání dětí, závažná hospodářská kriminalita, nelegální zaměstnávání cizinců až po moderní otrokářství).

Stojíme na principech právního státu, které poskytují svým občanům i těm, co legálně přicházejí do EU, patřičnou ochranu, ale také jasnou povinnost respektovat platné právo a pravidla. Jsme pro silnou společnou politiku zajišťující navracení občanů třetích zemí, kteří nemají právo v Unii pobývat, stejně jako pro poskytování mezinárodní ochrany – azylu či tzv. doplňkové ochrany – těm, kteří jsou ve svých zemích pronásledováni nebo prchají před válečnými konflikty.

Dlouhodobě hovoříme o potřebě evropské obranné strategie a nutnosti rozvíjet Společnou bezpečnostní a obrannou politiku EU. Nejednoznačnost přístupu administrativy prezidenta Donalda Trumpa k závazkům USA v rámci NATO znamená potřebu silnějšího evropského pilíře NATO a převzetí většího dílu odpovědnosti za zajištění vlastní bezpečnosti.

2 Evropa nabízí
příležitosti

Bohatství a stabilita naší země jsou neoddělitelně spjaty s prosperitou a stabilitou ostatních zemí Unie. Proto budeme prosazovat jednoznačná pravidla rozpočtové odpovědnosti členských států a taktéž pravidla pro jejich vynucování. Nechceme, aby občané a firmy byly zatěžovány nadměrnou a neodůvodněnou regulací.

 • Usnadníme přístup malých a středních podniků ke kapitálu, zjednodušíme regulaci tam, kde nepomáhá, ale škodí.
 • Vytvoříme podmínky pro rozvoj digitalizace a inovací.
 • V dnešním světě jsou malé a střední firmy znevýhodněny oproti globálním gigantům či velkým firmám. Podpoříme kroky vedoucí k fakticky rovnoprávným podmínkám na trhu včetně spravedlivého zdanění obřích technologických firem či omezení evropských dotací na aktivity, které jsou skutečně potřebné a pro společnost přínosné.
 • Prosadíme sebevědomější politiku Unie vůči třetím zemím a aktivní roli Unie v liberalizaci světového obchodu vyjádřenou mimo jiné vyjednáváním a uzavíráním dohod o volném obchodu a změnu dnes nevýhodného nastavení ekonomických vztahů Unie s Čínou. Při vyjednávání dohod budeme dbát na ochranu práv evropských výrobců a zaměstnanců, stejně jako na ochranu životního prostředí.
 • Zajistíme ochranu práv spotřebitelů ve všech oblastech, které se dotýkají jejich potřeb, a zajistíme přístup spotřebitelů ke spolehlivým a vědecky ověřeným informacím o výrobcích, službách a o jejich dopadech na bezpečnost, zdraví a životní prostředí.
 • Otevřeme novou kapitolu digitální ekonomiky a budeme vytvářet prostor pro to, aby Evropané měli prospěch z nových možností, které digitální technologie přináší a mohli je využívat v maximální míře bez ohledu na místo, kde žijí.
 • Podpoříme kohezní politiku (politiku hospodářské, sociální a územní soudržnosti) zaměřenou na projekty veřejného zájmu a na podporu malých a středních podniků. Budeme dbát o to, aby finanční podpora znevýhodněných regionů byla účelně zacílena. Naopak budeme vystupovat proti tomu, aby veřejné zdroje sloužily k posilování pozice velkých firem na trzích.
 • Budeme pravdivě a srozumitelně informovat o ekonomické politice Unie a fungování eurozóny. Věříme, že tím postupně změníme dosud převažující negativní postoj veřejnosti k přijetí eura.
 • Podporujeme společný evropský postup proti daňovým únikům a praní špinavých peněz, neboť tyto poškozují trh, připravují státy o peníze a podkopávají důvěru občanů ve společnost.

Připojení k tzv. fiskálnímu paktu vnímáme jako přihlášení se k principu rozpočtové odpovědnosti a rozpočtově odpovědnému chování jak dovnitř naší země, tak i jako signál vůči našim partnerům v Unii. Změny, které v Unii v této oblasti proběhly, vítáme jako krok správným směrem a budeme požadovat, aby všechny členské země vydaná doporučení náležitě promítaly do svých rozpočtových a hospodářských politik.

Jedním z cílů EU je udržitelný ekonomický růst. Nadměrná regulace ze strany Unie i na národní úrovni včetně tzv. goldplatingu (nadbytečné zpřísňování unijních pravidel) naopak růst podvazují, a proto proti nim budeme bojovat.

Je chybou, že Unie připustila vznik nerovnoprávného a nevýhodného postavení ve vztahu k některým obchodním partnerům zejména k Číně. Jsme jednoznačně pro rozšiřování obchodních a investičních dohod Unie s dalšími zeměmi, které představují příležitost i pro naše firmy, ale musíme razantněji vyžadovat jejich vyváženost. Jednání s Čínou o takovéto dohodě je pro to vhodná příležitost, kterou nesmíme promarnit.

Podporujeme snahu Unie nastavit pravidla pro novou digitální ekonomiku včetně omezení role oligopolů, zabránění zneužívání postavení dominantních firem či férového zdanění těchto firem v Evropě.

Naši podporu má mnohem důslednější přístup Unie k třetím zemím. Ten současný vykazuje systémové nedostatky v boji proti praní špinavých peněz či finančním a daňovým podvodům. V politice ochrany hospodářské soutěže musí být EU garantem férových podmínek a rozhodně zamezovat mnohdy vynalézavým postupům velkých nadnárodních firem vedoucím k pokřivování či uzavírání trhu, na což obvykle doplácejí malé a střední podniky i spotřebitelé.

Akceptujeme dnešní politický konsensus, že by rozpočet EU neměl významně přesáhnout 1 % HDP členských států. Zásadní je přidaná hodnota, kterou rozpočet vytváří. Ve středobodu našich rozpočtových zájmů stojí zajištění bezpečí pro Evropany a jejich kvality života (prioritu mají prorůstové investiční projekty v oblasti infrastruktury, životního prostředí, vzdělání, výzkumu a inovací) a nesouhlasíme s negativními zásahy do kohezní kapitoly s výjimkou zohlednění dopadů Brexitu.

Rostoucí podíl nových účastníků trhu – Fintech – vnímáme jako příležitost pro zvýšení konkurence a lepší služby klientům. Klient by měl mít dostatek informací o produktech a jejich poskytovatelích, proto jsme pro zvýšení transparentnosti finančního sektoru.

Euro považujeme za úspěšný projekt budování společné Evropy a krok, který napomáhá rozvoji společného trhu. Současně věříme, že přijetí eura by pro naši ekonomiku bylo přínosem.

3 Evropa chrání
životní prostředí

Společnými jmenovateli řady environmentálních problémů a největšími výzvami naší doby jsou změna klimatu, ztráta biodiverzity a znečištění životního prostředí odpady a chemickými polutanty. Evropská příroda a krajina si zasluhují prioritní ochranu a nesmí se stát obětí zemědělských, průmyslových či těžebních zájmů. Je třeba se jasně přihlásit k odpovědnosti za naši planetu a za to, abychom ji našim dětem předali v nezhoršeném stavu. Chceme, aby EU byla světovým lídrem v oblasti nových technologií, které s sebou přinesou ekonomickou efektivitu, šetrnost k životnímu prostředí a nová pracovní místa. A budeme usilovat o to, aby při tom významnou roli hrály i české firmy.

 • Podpoříme investice do technologických řešení vedoucích k nízkouhlíkové mobilitě ve všech oblastech, kde lze technologickým vývojem zlepšení dosáhnout. Vidíme v tom i velký potenciál pro rozvoj inovací a tvorbu nových pracovních míst a věříme, že se Unie stane lídrem v této oblasti a bude to jedním z motorů budoucího růstu
 • Budeme usilovat o to, aby EU byla světovým lídrem v boji proti změnám klimatu a podpoříme za tím účelem další snižování emisí CO2 a přechod na udržitelné nízkouhlíkové hospodářství.
 • Podpoříme inovace a rozvoj nových technologií v oblasti výroby a uchovávání energie z obnovitelných zdrojů a zachytávání a ukládání oxidu uhličitého.
 • Podpoříme rozvoj transevropské dopravní sítě s důrazem na výstavbu vysokorychlostních železničních tratí v České republice, které propojí evropská města a regiony rychlou železnicí a vytvoří tak cenově dostupnou alternativu letecké dopravě.
 • Zaměříme se na boj proti znečištění životního prostředí plasty, mimo jiné dalším omezováním spotřeby zbytečných plastů a podporou zavádění zálohových obalových systémů v členských státech.
 • Podpoříme přechod k oběhovému hospodářství, které zajistí prodloužení životnosti výrobků.
 • Podpoříme opatření na ochranu přírodně cenných lokalit a druhové rozmanitosti v členských zemích.
 • Budeme se zasazovat o to, aby dotační politika EU důsledně zohledňovala potřebu ochrany životního prostředí a udržitelného zemědělství.

Za správnou cestu ve vývoji společné zemědělské politiky považujeme tzv. greening – „ozelenění“. Je nutné reagovat na stěžejní problémy v podmínkách ČR (povodně, ochrana půdního fondu, podíl plodin na orné půdě) a dbát na dodržování správných osevních postupů, na zavádění větší pestrosti pěstovaných plodin a na zabránění eroze půdy a zlepšování jejích odtokových vlastností.

Voda, vzduch a půda jsou nezastupitelné přírodní zdroje, které musíme chránit a v zacházení s nimi musíme v evropském prostoru vyžadovat stejné standardy. Evropské dotace chceme směřovat především do udržitelných technologií a inovací. Podporujeme novou evropskou odpadovou legislativu s cílem vytvářet cirkulární modely užití výrobků a obalů (oběhová ekonomika).

EU se musí zaměřit díky svému mezinárodními vlivu na zpřísnění pravidel pro námořní dopravu a jí produkované znečištění. U letecké dopravy i s ohledem na její podíl na znečišťování ovzduší je nutné posílit vědecký výzkum technologických inovací a jednoznačně zvýhodnit transevropské dopravní koridory vč. stavby nových vysokorychlostních železnic před leteckou dopravou (např. cesta rychlovlakem cca 3,5 h je konkurenceschopná s letem 1,5 h).

4 Evropa podporuje
vzdělání a inovace

Základním předpokladem úspěšného rozvoje vysokého školství a vědeckého výzkumu je mezinárodní spolupráce. Svobodný pohyb znalostí ani mobilita vědeckých pracovníků stále nejsou samozřejmostí. Budeme hledat cesty k prohloubení studijní mobility a k propojení národních vzdělávacích systémů, například formou co nejširšího uznávání studijních výsledků dosažených v rámci programu Erasmus+ a dalšího rozvoje evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání (EHEA) založeného na srovnatelnosti a vzájemném uznávání akademické kvalifikace podle boloňského systému (bakalář, magistr, doktor).

 • Budeme podporovat další rozvoj programu Erasmus+ a navýšení jeho rozpočtu, neboť ten poskytuje studentům důležitou životní zkušenost stejně jako znalosti a kompetence.
 • Budeme motivovat firmy a podniky, aby investovaly do vědy a výzkumu, spolupracovaly se školami a zaměstnávaly mladé kvalifikované absolventy.
 • Budeme usilovat o maximální svobodu pohybu znalostí a mobility vědeckých pracovníků. Chceme, aby byla Evropa otevřená špičkovým vědcům z celého světa.
 • Budeme prosazovat, aby akademické kvalifikace byly v rámci evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání (EHEA) srovnatelné a uznatelné.
 • Zasadíme se o výstavbu celoevropské digitální infrastruktury a chytrých sítí a o rozvoj vysokorychlostního internetu.
  Učiníme maximum pro odstranění překážek vnitřního trhu přetrvávajících v oblasti volného pohybu služeb a pracovníků, včetně tzv. regulovaných povolání.
 • Budeme dbát na ochranu osobních dat Evropanů a férových pravidel v oblasti digitální ekonomiky, které zajistí dynamický a zároveň bezpečný vývoj v této oblasti.

 

Plně podporujeme tzv. Evropskou strategii pro mládež, u níž je však nutné vyhodnotit konkrétní cíle strategie, transparentnost financování a návaznost na existující (dotační) programy. Vztah mladé generace k EU považujeme za určující pro budoucnost společné Evropy a evropského projektu. Každý evropský středoškolák by měl mít právo (nikoli povinnost) prožít určitý čas na škole v jiném členském státě. Pokud jde o vysokoškolskou úroveň vzdělání, hlásíme se k myšlence, aby se součástí každého vysokoškolského studia stal jednosemestrální pobyt v zahraničí.

Podpoříme zavádění chytrých řešení na úrovni obcí, měst, regionů i států, která přinesou zkvalitnění služeb občanům. Budeme prosazovat inovativní řešení v sociální oblasti, jako je sdílená péče o děti a seniory v domácnostech, komunitní poskytování služeb, sociální podniky atd. Navážeme na dosud učiněné kroky ve vytváření jednotného digitálního trhu a podpoříme další opatření vedoucí k odstranění zeměpisného blokování v souvislosti s dostupností služeb online při pohybu uvnitř EU.

5 Evropa podporuje
rozvoj regionů

Jsme pro Evropu dodržující princip subsidiarity (tedy řešení problémů tam, kde to jde nejefektivněji, často na úrovni měst, obcí, krajů, regionů, jindy na úrovni států či Unie jako celku) a pro Evropu solidární, která pomáhá například chudším regionům se zvýšením kvality života jejich obyvatel.

 • Prosazujeme maximální využití potenciálu evropských fondů pro Česko především v oblasti podpory obcí, malých a středních podniků, zemědělců, kteří hospodaří se skutečným respektem k půdě, a v oblasti inovativních technologií.
 • Prostředky z dotací mají směřovat do oblastí s nezpochybnitelným veřejným zájmem, ke snižování rozdílů či znevýhodnění, k rozvoji a prosperitě a ne na podporu koncernů a velkopodniků.
 • Podporujeme podmíněnost čerpání evropských dotací rozpočtovou odpovědností a dodržováním principů právního státu jako nástroje proti vládním politikám poškozujícím společný evropský zájem za předpokladu, že případné pozastavení čerpání se nedotkne konečných příjemců dotací.
 • Nenárokové dotace pro podniky a podnikatele s sebou nesou riziko porušování volné hospodářské soutěže. Platí to zvláště tehdy, pokud nelze nalézt objektivní kritéria pro rozdělení prostředků. Kromě toho se zvyšuje prostor pro korupci. Z tohoto důvodu budeme prosazovat omezování takovýchto dotací a bedlivé posuzování tohoto rizika ve všech případech.

Systém čerpání dotací musí být transparentní a předvídatelný pro potenciální žadatele a čerpání prostředků EU musí být rovnoměrné v průběhu celého programového období s cílem stabilizovat, nikoliv křivit trh a ekonomický cyklus. Je nutné vytvořit objektivní a jednotný systém výběru projektů. Podpořili jsme již při přijímání nové legislativy zásadní redukci administrativy při čerpání eurofondů a jejich flexibilitu. Jsme přesvědčeni, že rozpočtová podpora méně výkonných oblastí pomáhá stimulovat jejich rozvoj a přibližování k rozvinutějším regionům EU, což je zájmem celé Unie.

Princip transparentnosti v čerpání dotací musí zahrnovat i důsledné uplatňování zákazu střetu zájmů, který má sloužit k ochraně finančních zájmů EU a řádného čerpání zajišťujícího, že se evropské zdroje, které jsou přirozeně omezené, dostanou skutečně k těm, jimž jsou určeny.

Cílem podpory EU by vedle veřejného sektoru měly být zejména regiony, obce a města, dále pak mikropodniky, malé a střední podniky a neziskový sektor. Podpora větších firem musím být vyhrazena jen na výjimečné projekty veřejného zájmu v oblasti ekologie a vědy a výzkumu.

V zájmu účinného propojení dotačně štědré společné zemědělské politiky s politikou ochrany životního prostředí jsme pro postupné zastropování přímých zemědělských plateb tak, aby nepřispívaly ke zvyšování ekonomické síly velkopodnikatelů a zemědělsko-industriálních skupin a k přímému či nepřímému vytlačování drobných zemědělců a rodinných zemědělských farem z trhu. V této souvislosti požadujeme, aby vyplácení přímých plateb bylo podmíněno transparentními a účinnými kroky příjemců ve vztahu k řádné péči o půdu a krajinu a jejich plnění pak znamenalo krácení dotací pro příjemce.

S podporou kvality zemědělské produkce úzce souvisí i ochrana tradičních regionálních výrobků, jejichž složení obsahuje i místní a specifické suroviny, ochrana spotřebitele včetně potírání praxe dvojí kvality potravin i ostatních výrobků, bezpečnost potravin, kterou chceme dále posilovat bez vytváření zbytečné zátěže pro podnikání v EU. Budeme také zkoumat možnosti důraznějšího zakročení proti stále vynalézavějším praktikám tzv. šmejdů.

Volte Spojence,
volte Evropu

Eurovolby 24.–25. května