Hlavní stránka Tuchlovice a Srby PROGRAM 2018-2022 a výhled do dalších let

PROGRAM 2018-2022 a výhled do dalších let

„I pod STANem může být dobře“

 

 Navážeme na to dobré...

 Maximální využití posledních dotačních titulů v rámci EU

Období mezi lety 2018–2022 bude s největší pravděpodobností poslední možností, jak získat z EU finanční prostředky na infrastrukturu obce (rekonstrukce komunikací, výstavba budov, dětských hřišť, cyklostezek apod.).

Proto:

 opět využijeme všechny možné dotační tituly na námi plánované záměry z  EU

 nadále budeme přes Středočeský kraj a ministerstva žádat o dotace a využívat je tak, abychom ulehčili rozpočtu obce

 Bezproblémový průběh a ukončení dotačních titulů u projektů realizovaných v letech 2015-2018 (tzv. udržitelnost projektu)

V minulém období jsme dokončili záměry, které přinášejí povinnost monitoringu a  kontroly (tzv. udržitelnost projektu), což je většinou pětileté období.

Proto:

 se budeme maximálně podílet na procesu řízení a kontroly těchto dotací tam, kde máme uzavřenou manažerskou smlouvu o řízení, abychom získané dotace obhájili

 u dotačních titulů, které jsme nastartovali sami, využijeme všech svých zkušeností pro jejich bezproblémový průběh

 Smlouvy s dodavateli a realizace staveb pod přísným dohledem obce

 budeme maximálně kontrolovat dodržování smluvních vztahů

 budeme uplatňovat sankce např. při nedodržení termínů dokončení stavby, nedodržení zajištění bezpečnosti apod.

 realizace veškerých staveb bude pod přísnou kontrolou obce

 pokud bude možnost levnější alternativní nabídky ve stejné kvalitě, uplatníme ji

 u všech rekonstrukcí využijeme zkušeností našeho technického dozoru, abychom části staveb, které budou v dobrém stavu, neopravovali (tzv. méněpráce)

 vícepráce budeme realizovat jen v nejnutnějších případech

 u všech staveb budeme „přemýšlet do budoucna“ s návazností na další stavby (příklad: při stavbě chodníku nebo silnice budeme zakládat chráničky pro budoucí uložení kabelů veřejného osvětlení apod.)

 Maximální uplatňování poskytnutých záruk od zhotovitelů staveb

 budeme maximálně dbát na uplatňování poskytnutých záruk s dodavateli staveb

 u výběrových řízení budeme navrhovat nejdelší možné záruky na dílo

 ……… umíme to!

 

 Rozvoj obce

 Výstavba nového pavilonu ZŠ

 stavba pavilonu ZŠ proběhne dle dohodnutého harmonogramu

 budeme uplatňovat alternativní řešení při realizaci stavby

 ve výběrovém řízení vybereme nejvýhodnějšího dodavatele stavby

 zajistíme bezpečný vstup předškoláků, žáků a dospělých do ZŠ a MŠ

 snížíme energetickou náročnost bytového domu v areálu ZŠ

 Vybudování parkovacích míst u MŠ a ZŠ

 vybudujeme nová parkovací stání v areálu školy pro zaměstnance ZŠ, MŠ a nájemníky bytového domu

 obnovíme a rozšíříme parkovací místa před areálem školy a v jeho blízkém okolí pro zajištění vyšší dopravní bezpečnosti

 Rozšíření kapacity MŠ včetně rekonstrukce vytápění všech pavilonů

 zajistíme kvalitní zpracování žádosti o dotaci a studii proveditelnosti

 budeme profesionálně prosazovat náš záměr s poskytovateli dotace

 při schválení dotace zajistíme kvalitního manažera na řízení projektu

 při nepřiznání dotace zmodernizujeme vytápění všech pavilonů (nahradíme akumulační kamna novými topnými tělesy, nainstalujeme plynové kotle) a

 rozšíříme v MŠ školní jídelnu z vlastních zdrojů

 Rekonstrukce komunikací (včetně chodníků)

 dokončíme projektové dokumentace na všechny zpevněné komunikace, které nejsou doposud rekonstruované (např. ulice Na Žerabách)

 každý rok zajistíme rekonstrukci minimálně jedné komunikace

 využijeme maximum z nabídky dotací na tento typ rekonstrukcí

 při přiznání dotace ročně zrekonstruujeme více komunikací

 podél místních komunikací uvnitř obce rozmístíme odpočinkové lavičky (pro starší spoluobčany a maminky s dětmi)

 zahájíme jednání s dotčenými orgány pro zřízení autobusové zastávky u nové zástavby směrem na Kamenné Žehrovice (zastávka je navržena ve změně č.1 Územního plánu)

 Dopravní a turistické značení

 na cyklostezky a cyklotrasy nainstalujeme směrové a informační tabule

 obnovíme dopravní značení a názvy ulic tam, kde je značení poškozené

 v obcích nainstalujeme směrové ukazatele k důležitým objektům

 začátek a konec obcí označíme „vítacími cedulemi“

 Modernizace veřejného osvětlení

 budeme pokračovat v rekonstrukci stávajícího a budování nového veřejného osvětlení včetně rozvodných skříní

 kabelové vedení veřejného osvětlení budeme ukládat pod zem

 Rekonstrukce inženýrských sítí

Při rekonstrukci inženýrských sítí budeme nadále spolupracovat s jejich vlastníky.

 Uložení nízkého napětí (NN) ČEZ

 • budeme koordinovat souběžné akce, tj. společně se zemním kabelovým vedením veřejného osvětlení uložíme pod povrch i NN

 Vybudování záchytných vodních ploch před obcí

 • budeme spolupracovat s Povodím Vltavy na vybudování retenčních nádrží před obcemi (zadržování vody v krajině, předcházení povodním z přívalových srážek)
 • zajistíme studii proveditelnosti na tyto projekty a záměry (předběžně domluveno se společností ENVICONS s.r.o.)
 • zajistíme dotaci na tyto záměry ve spolupráci s vlastníkem toků a  vlastníky přilehlých pozemků

 Zvýšení kapacity čističky odpadních vod

 • při zkapacitnění čističky odpadních vod (ČOV) Tuchlovice budeme spolupracovat s vlastníkem a provozovatelem ČOV a investovat vlastní prostředky do propojení přečerpávací stanice z ČOV DŘEVĚNKOV do prvního bodu splaškové kanalizace (cca 200 m)
 • dokončíme převody inženýrských sítí (vodovody a kanalizace) od soukromých vlastníků směrem k obci a poté k budoucímu vlastníkovi a provozovateli, tj. směrem k VKM a Středočeským vodárnám

 Revitalizace centrálních částí obcí (parky, náměstí)

 dokončíme rozpracované studie centrální části obce Tuchlovice (park a  náměstí)

 změníme využitelnost tuchlovického parku se zaměřením pro širší veřejnost (rodiny s dětmi a důchodci) – park „prosvětlíme“

 uděláme z parku bezpečnější místo se zaměřením na aktivní odpočinek

 zpracujeme studii pro srbecký park a zrevitalizujeme ho

 dokončíme dendrologický průzkum dřevin v Srbech

 Ochrana území obce před nekoncepčním stavebním rozvojem

 směrem k developerům budeme uplatňovat podmínky a regulativy výstavby nastavené v Územním plánu

 zpracováním kvalitních územních studií přispějeme ke koncepčnímu rozvoji obce

 od developerů budeme přebírat zcela dokončené stavby přesně podle projektových dokumentací

 dokončíme nový Program rozvoje obce (PRO) na období 2018-2022

 Více zeleně, parků a hřišť v nových lokalitách

 využijeme dotačních příležitostí pro revitalizaci stávající parkové zeleně a  realizaci zeleně nové (např. dotace přes MAS SVATOVÁCLAVSKO)

 v nových rozvojových lokalitách budeme navrhovat více zeleně, než kolik je uvedeno v Územním plánu obce

 navrhneme a vybudujeme nová hřiště (parkurová, streetoutová atd.)

 budeme pravidelně vysazovat stromy a keře v minimálním množství deseti kusů ročně

 za každý strom, který bude nutné odstranit z důvodů bezpečnosti, vysadíme dva nebo tři nové

 navrhneme nové místo k odpočinku -  „Přírodní park Salakvarda“

 Podpora podnikatelů v rámci místní akční skupiny MAS Svatováclavsko

 oslovíme a maximálně zapojíme místní podnikatele (zemědělské i  nezemědělské) do dotačních programů nabízených přes MAS Svatováclavsko

 nabídneme nové nebytové prostory k podnikání

 Dokončení převodu strategických areálů do vlastnictví obce (odval Dolu Tuchlovice a bývalý areál Správy a údržby silnic mezi Slovankou a Kačicí)

 dokončíme rozpracovaný bezúplatný převod odvalu Dolu Tuchlovice (navržený roku 2016) pro jeho další využití (více v kapitole sport)

 budeme nadále usilovat o dokončení bezúplatného převodu areálu Správy a údržby silnic mezi Slovankou a Kačicí od Středočeského kraje

 po převodu využijeme možností celého areálu

například pro zřízení:

 • parkovacích míst pro vozidla nad 3,5 t - uvolnění komunikací v obci
 • místa pro velkokapacitní sběrný dvůr
 • místa pro uložení a zpracování štěpky
 • technického zázemí obce (technické služby)

případně nabídneme:

 • místní akční skupině MAS SVATOVÁCLAVSKO  spoluúčast na plánovaných projektech (např. sběrný dvůr pro MAS)
 • obytné části areálu Policii ČR na zřízení služebny

 

 Bezpečnost a čistota obce

 Zvýšení bezpečnosti na karlovarské silnici II. třídy č.606 v návaznosti na její rekonstrukci Středočeským krajem

 dohlédneme na zhotovení staveb navazujících na rekonstrukci této silnice, které si prosadila obec, tj:

 • přejezdový „ostrůvek“ na křižovatce ulic Karlovarská a  Zemědělců pro snížení rychlosti
 • rozšíření parku (cca o 2m) k hlavní silnici od konce chodníku ke křižovatce ulic Karlovarská x Zemědělců
 • rozšíření travnatého pásu podél restaurace U Marešů (po levé straně u výjezdu od hřiště na karlovarskou silnici)

 ​obnovíme jednání se Středočeským krajem na zařazení rekonstrukce mostu do realizace stavby (bylo přislíbeno Středočeským krajem)

 při rekonstrukci komunikace

 • obnovíme čtyři přechody v Tuchlovicích
 • vystavíme nové přechody na koncích obce Tuchlovice

 Zvýšení bezpečnosti na silnici III. tř. č. 2382 v Tuchlovicích i Srbech

 zvýšíme bezpečnost na silnici u dětského hřiště v ulici Zemědělců výstavbou přechodu a zvýšeného přejezdu (např. jako v Srbech)

 zvýšíme bezpečnost přechodu v centru Srb

 zadáme studii proveditelnosti pro vybudování chodníku z Tuchlovic do Srb

 Zvýšení bezpečnosti v areálu MŠ a ZŠ (pěší zóny a přístupový systém)

 vybudujeme nový vstup do mateřské školy, který později propojíme s  novým bezpečným vchodem do prostorů MŠ a ZŠ (posuneme oplocení dovnitř areálu cca o 2 až 3 metry a vystavíme na tomto místě chodník)

 zřídíme zcela nový zajištěný vstup do základní školy

 Zvýšení aktivní činnosti městské policie v problematických lokalitách

 určíme nový harmonogram kontrol městské policie

 zajistíme četnější kontrolu problematických míst v obci

 Protidrogová prevence

 projednáme s Policií ČR nové možnosti boje proti drogové závislosti

 budeme detailněji monitorovat problematická místa v obci a předávat informace Policii ČR

 Odpadové hospodářství - revize sběrných míst a možnost zřízení podzemních (polopodzemních) kontejnerů na separovaný odpad

 provedeme revizi sběrných míst separovaného odpadu a poté:

 buď určíme a schválíme vhodná místa pro uložení podzemních (polopodzemních) kontejnerů:

 • domluvíme odkup pozemků vhodných na uložení kontejnerů
 • zajistíme dotaci na výstavbu míst separovaného odpadu
 • ukončíme provoz mobilních kontejnerů objemu 1100 l

 nebo dohodneme se společností EKOKOM dodání dalších kontejnerů do bezplatného pronájmu

 

 Sport a kultura

 Podpora nových i tradičních kulturních akcí

 nadále budeme podporovat tradiční kulturní akce (Středočeský folklorní festival - Tuchlovická pouť, Tuchlovický hudební podzim, Pivní slavnosti, projekce v Letním kině apod.)

 podpoříme dobře zpracované projekty na nové kulturní a společenské akce

 Nové aktivity pro seniory

 nadále budeme podporovat společenské akce a setkávání našich starších spoluobčanů

 dohodneme mezigenerační setkání formou besídek, představení a schůzek s našimi nejmenšími

 podpoříme a vybudujeme nové pohybové aktivity pro důchodce např. instalací cvičících prvků (strojů) v přírodě, parku

 podpoříme poznávací výjezdy seniorů do okolí např. platbou dopravy

 seznámíme naše seniory s klady a s využíváním PID (pražské integrované dopravy) a slev na dopravu

 Podpora sportovních a zájmových činností v obci

 nadále budeme podporovat organizované (soutěžní) sportovní aktivity v obci současnými objemy finančních prostředků prostřednictvím veřejnoprávních smluv

 budeme nápomocni našim sportovním oddílům při získávání dotací od Středočeského kraje, případně od ministerstev nebo Unie sportu

 podpoříme dobře zpracované projekty na nové aktivity dětí a mládeže

 Rekonstrukce stávajících a budování nových sportovišť

 zadáme studii proveditelnosti pro připojení cyklostezky po bývalé vlečce od hřbitova v Srbech k Záplavám

 zrekonstruujeme umělou plochu uvnitř lehkoatletického oválu v areálu ZŠ

 vybudujeme víceúčelové hřiště v Srbech

 Zpřístupnění a využití odvalu Dolu Tuchlovice (haldy) pro nová sportoviště a  volnočasové aktivity

 po zajištění převodu odvalu Dolu Tuchlovice do majetku obce vybudujeme na jeho vrcholu malou vyhlídku (pravděpodobně ve tvaru těžební věže) a  pomník horníkům, kteří zahynuli při těžbě uhlí

 vystavíme dráhu pro bikepark

 prostory v blízkosti odvalu navrhneme pro skatepark

 u odvalu Dolu Tuchlovice propojíme asfaltovým povrchem cyklostezky (prodloužení možných in-line tras) a nainstalujeme lavičky pro odpočinek

 

 

 

 


Soubory ke stažení