Hlavní stránka Třebíč Volby Komunální volby 2014

Komunální volby 2014

První odstavec

HODNOTOVÉ PATERO KANDIDÁTŮ PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY (ŘÍJEN 2014)

1. Cílem hnutí Starostové a nezávislí je vytvářet podmínky pro život občanů v právním a fungujícím státě, který se opírá o rozvinutou místní a regionální samosprávu. Stát nemá zasahovat nadbytečně a neoprávněně do činností samospráv.

2. Hnutí chápe výkon veřejných funkcí jako službu občanům s důrazem na svobodu a odpovědnost jednotlivce a solidaritu společenství občanů. Důležitou roli v řešení sociálních problémů mají mít obce a města a získávat k tomu odpovídající prostředky od státu. Sociální problémy je třeba řešit tam, kde vznikají.

3. Hnutí prosazuje průhlednost veřejného života, potírání korupce a zneužívání získané moci. Usilujeme o obnovení důvěry v právní řád, zkvalitnění zákonů a vymahatelnost práva. Odmítáme veškeré projevy národnostní, náboženské a rasové nesnášenlivosti. Nespolupracujeme s nedemokratickými a extremistickými silami.

4. Do veřejných funkcí prosazujeme osobnosti - schopné, zodpovědné a sebevědomé občany, kteří dokážou převzít odpovědnost sami za sebe, rodinu, obec, kraj, stát a život budoucích genereací a výsledky jejich práce a činnosti svědčí o takto nabytých zkušenostech.

5. K základním prioritám hnutí patří odpovědné hospodaření, kvalitní vzdělávací systém, péče o životní prostředí a zachování kulturního dědictví. Investice do vzdělání je zárukou budoucí prosperity, jež však musí být založena na zásadě šetrnosti (v nakládání s financemi, energetickými zdroji, ale i obezřetnými krajinnými zásahy).