Hlavní stránka Regiony Vysočina Revitalizace zámeckého parku v Třebíči začíná

Revitalizace zámeckého parku v Třebíči začíná

9. 5. 2024

Po obnově oblíbeného parku Hrádek se dostane péče i tomu zámeckému. Aktuálně jsou dokončeny přípravné práce v podobě kácení dřevin, které jsou na základě dendrologických posouzení nevyhovující.

Revitalizace zámeckého parku v Třebíči začíná

Revitalizace zámeckého parku v Třebíči začíná

Podrobný průzkum dřevin probíhal v květnu a červnu 2018, aktualizace pak v podzimních měsících v roce 2022. Při průzkumu bylo zhodnoceno celkem 637 dřevin, z toho 543 stromů, 62 skupin dřevin a 32 solitérních keřů. Hodnocena je vždy sadovnická hodnota, věková kategorie, perspektiva, vitalita, stabilita a zdravotní stav dřevin. Průzkum doporučuje u některých stromů pouze zdravotní, tvarovací, bezpečnostní a výchovné řezy tak, aby byla prodloužena jejich životnost, u některých radikální odstranění. Druhová skladba dřevin v zámeckém parku je rozmanitá, převažuje 151 stromů javoru mléčného a 135 stromů jasanu ztepilého, dále 33 lip, 33 jírovců, 29 habrů, 13 dubů a 12 olší. Ostatní druhy jsou zastoupeny v počtu nižším než 10 kusů. Z 543 stromů je 65 % dlouhodobě perspektivních, s horizontem dožití do 10 let je 27 %, neperspektivních pak 8 % dřevin. Ke kácení bylo navrženo dendrology 64 stromů, 3 solitérní keře a 6 skupin keřů. Části kmenů a kosterních větví z 10 pokácených stromů budou uloženy a ponechány do stadia rozpadu na tzv. broukoviště, ve spolupráci s biologickým dozorem stavby. Nová výsadba zahrnuje 20 listnatých stromů (javory, jírovce, habry, duby, jerlíny, lípy) a 72 keřů (lískovníčky, kdoulovce, ptačí zoby, pustoryly) a nové záhony, na kterých bude 1.130 trvalek a 3.600 cibulovin.

V této první etapě budou dále upraveny cesty (doplnění, zkvalitnění jejich povrchů) a přibude nové veřejné osvětlení kolem cest, bude také doplněn a obnoven některý mobiliář. Tyto práce budou probíhat zhruba od června do října letošního roku, poté proběhne výsadba stromků a keřů a budou upraveny záhony.

Účelem stavby je obnova a doplnění funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně. Zlepšení technických parametrů cest, jejich doplnění a zkvalitnění jejich povrchů pro zkvalitnění pohybu chodců i vozíčkářů. Obnova a doplnění mobiliáře. Dále doplnění pěších koridorů o venkovní osvětlení. Těmito úpravami dojde k zatraktivnění celého území pro návštěvníky památek UNESCO. Nabídne kvalitnější prostředí pro odpočinek, volnočasové aktivity pro turisty, návštěvníky města i jeho občany. Záměrem revitalizace zámeckého parku je i prodloužení turistické návštěvní doby města Třebíč. Revitalizací dále dojde k zatraktivnění zámeckého parku pro přímo navazující turistické cíle – bazilika sv. Prokopa, Valdštejnský zámek, zámecký areál v místě benediktinského kláštera s předzámčím, zámeckou ledovnou, severním příkopem s přírodním bludištěm, bylinkovou zahrádkou i rodinným zábavním parkem Labyrint.

Ve druhé a třetí etapě, které budou následovat v dalších letech, bude upravena Podzámecká niva a prostor směrem k Polance.

město Třebíč