Hlavní stránka Regiony Vysočina Nové mokřady i obnovené vodní nádrže kontrolují z výšky. V boji se suchem pomáhají drony

Nové mokřady i obnovené vodní nádrže kontrolují z výšky. V boji se suchem pomáhají drony

5. 5. 2022

Pavel Hájek, radní Kraje Vysočina pro životní prostředí a zemědělství, se dlouhodobě zasazuje o podporu biodiverzity formou obnovy, vytváření mokřadů či obnovou malých vodních nádrží. Ke kontrole a dokumentaci současného stavu už dříve upravených lokalit nyní kraj využívá nové technické prostředky – drony.

Nové mokřady i obnovené vodní nádrže kontrolují z výšky. V boji se suchem pomáhají drony

Nové mokřady i obnovené vodní nádrže kontrolují z výšky. V boji se suchem pomáhají drony

„Projekty často realizujeme v těžko přístupných lokalitách, jako jsou například podmáčená lada či slatiny, a drony se mohou podívat i tam, kam se člověk bez moderní techniky běžně nedostane,“ vyzdvihl výhodu nové techniky Pavel Hájek.

Aktuálního období předjaří využili proto, že plochy už nejsou zakryté sněhem a zároveň ještě nezarostly bujnou vegetací, takže je stav prací dobře vidět. „Průběh asanačních a regulačních prací ale budeme monitorovat i v období vegetace,“ doplnil radní.

Dokumentují tak například revitalizační zásahy nad rybníkem U Polánek v přírodní rezervaci Prameniště Jankovského potoka. „Na snímcích je vidět série neprůtočných tůní, které podpoří příznivý vývoj mokřadního ekosystému a tím bude posílena biodiverzita lokality. Dále snímky odhalují novou protierozní mez, která bude chránit řešené území před splachy půdy ze zemědělských pozemků ležících v sousedství,“ popsal Pavel Hájek.

Rovněž se podařilo zdokumentovat stav už hotových opatření stavebního charakteru v přírodní rezervaci a evropsky významné lokalitě Havranka. „Na snímcích vidíme čtyři nové mokřady, tři revitalizované úseky vlásečnicových vodotečí a zpřístupnění ploch podmáčených lad pro následnou údržbu pomocí dvou brodů,“ přiblížil Pavel Hájek. „Cílem opatření je optimalizace vodního režimu z hlediska nároků předmětu ochrany, tedy cenných bezkolencových luk s vytvořením nových vodních ploch jako mozaiky vhodných biotopů pro ptáky, bezobratlé živočichy a obojživelníky,“ dodal.

Třetím místem, nad kterým se drony prolétly, je malá vodní nádrž na území přírodní památky a evropsky významné lokality Hajnice. „Obnovou Staré Hajnice jsme podpořili jak vlastní vodní plochu, tak na ni navazující mokřadní biotopy, a tím do budoucna možné přežití rostlinných a živočišných druhů, které jsou na tyto typy biotopů vázány,“ podotkl radní.

„Výše uvedenými projekty aktivně pomáháme zmírnit dopady klimatické změny na území Kraje Vysočina,“ shrnul na závěr Pavel Hájek.

Fotoalbum