Hlavní stránka Regiony Vysočina Informace z krajského úřadu

Informace z krajského úřadu

21. 5. 2013

V následujícím článku přinášíme informace o činnosti hodnotící komise zabývající se žádostmi o dotace na podporu projektů pomáhajících osobám závislým na pomoci další osoby, jejíž členkou byla členka krajského výboru hnutí STAN Věra Bartůňková. Dále 1. místopředseda krajské organizace STAN František Dvořák informuje o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina.
Informace z krajského úřadu

Informace z krajského úřadu

 

Hodnotící komise

Komise ve složení Mgr. et Bc. Petr Krčál, Ing. Marie Černá, Věra Bartuňková a Mgr. Jiří Bína se zabývala žádostmi o dotace na podporu projektů v oblast dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby. Jednání hodnotící komise bylo zahájeno 29. dubna 2013 ve 13 hodin, na Krajském úřadě Kraje Vysočina. Doručené žádosti byly předloženy hodnotící komisi, která posoudila, zda byly splněny podmínky pro poskytnutí dotace.

V dotačním řízení bylo podáno celkem 11 žádostí, z nichž 1 žádost nesplnila podmínky pro poskytnutí dotace stanovené výzvou (počet dobrovolnických hodin v roce 2012 nedosahuje 2000 a dobrovolníci nejsou vysíláni alespoň do 3 registrovaných sociálních služeb) a nebyla proto dále hodnocena. Zbývajících 10 projektů schválila hodnotící komise pro podpoření dotací z rozpočtu kraje v požadované výši.

Z doporučení hodnotící komise byl zpracován návrh na poskytnutí dotací na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby. Tato částka v letošním roce by měla být 2 676 300 korun. Tyto peníze budou využity na rozvoj neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby především v oblasti pečovatelských služeb a sociálního poradenství.

Věra Bartuňková, členka krajského výboru STAN

starostka obce Zvěrkovice

Kontrolní výbor

Ve čtvrtek 21. března 2013 se konalo zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2013. V úvodu jsme byli seznámeni s aktuálními informacemi představitelem Rady Kraje Vysočina a představitelem Krajského úřadu Kraje Vysočina, kdy Zdeněk Kadlec informoval o aktualitách z činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Pohovořil o hodnocení odborů před radou kraje. Jedná se o každoroční činnost, jejíž součástí je strukturovaná, písemná příprava. Výsledkem je zhodnocení dosavadní činnosti odboru a zamyšlení se nad tím, co by bylo možno zlepšit, případně dělat jinak. Informoval také o kontrole výkonu přenesené působnosti, kterou realizují ústřední správní orgány, koordinátorem a garantem těchto kontrol je Ministerstvo vnitra ČR. Dále soustavně probíhají i veřejnosprávní kontroly dotací poskytnutých Kraji Vysočina.

Vyskytuje se častá chybovost ze strany kontrolních orgánů při realizaci kontrol

V letošním roce se již uskutečnila veřejnosprávní kontrola na odboru školství, mládeže a sportu a kontrola výkonu přenesené působnosti proběhla u odboru sekretariátu hejtmana. Proběhl workshop interních auditorů. Interní audit je zřízen pouze u některých příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina. U příspěvkových organizací, kde interní audit zřízen není, nahrazuje jeho činnost veřejnosprávní kontrola krajského úřadu. Účastníci workshopu se dohodli, že bude vytvořen tzv. manuál interního auditora, což bude přímý metodický materiál pro příspěvkové organizace. Dále Zdeněk Kadlec pohovořil o preauditu zřizovatelských funkcí. Vít Kaňkovský sdělil, že na základě usnesení přijatého na posledním zasedání kontrolního výboru, byl předložen do rady kraje materiál, týkající se podnětu k provedení kontrol na základě požadavku politického klubu ODS. Rada kraje na svém zasedání č. 10/2013 dne 19. 3. 2013 vzala tento podnět na vědomí a vyjádřila souhlas se zařazením požadavku do programu dubnového zasedání zastupitelstva kraje. Materiál předkládaný radě i zastupitelstvu kraje dostali členové výboru k dispozici.

Michal Ňachaj, vedoucí odboru kontroly, zhodnotil kontrolní činnost odboru za 2. pololetí roku 2012. Podal informaci, že odbor je rozdělen na dvě oddělení, oddělení přezkoumání hospodaření obcí (přenesená působnost) a oddělení veřejnosprávní kontroly (samostatná působnost). Odbor provádí kontrolu hospodaření příspěvkových organizací kraje a kontrolu příjemců dotací z rozpočtu kraje nebo z Fondu Vysočiny. Jedná se o následné kontroly, to znamená kontroly účetního roku, který byl již uzavřen.

Dle vnitřních předpisů jsou stanoveny pololetní plány kontrol, které schvaluje ředitel krajského úřadu a které jsou také pololetně vyhodnocovány. Rada kraje na svém jednání dne 19. 3. 2013 projednala Zprávu o výsledcích veřejnosprávních kontrol za rok 2012. Odbor kontroly provedl v roce 2012 46 kontrol, z nich 19 kontrol bylo komplexních. Dále probíhaly tematické kontroly, zaměřené na určité oblasti. V 1. pololetí 2012 se jednalo o kontroly majetku a inventarizace (kontrola proběhla v 10 příspěvkových organizacích) a ve 2. pololetí 2012 se jednalo o oblast vnitřního kontrolního systému a dodržování smluvních vztahů (7 kontrol). V loňském roce se uskutečnily také dvě mimořádné kontroly, které probíhají většinou na základě stížností. V roce 2012 bylo provedeno 41 kontrol dotací z Fondu Vysočiny a 44 kontrol dotací z rozpočtu kraje. Pouze ve třech případech bylo zjištěno porušení rozpočtové kázně a příjemcům dotací byl nařízen odvod za porušení rozpočtové kázně. Na základě dotazu popsal Michal Ňachaj vypořádání případných námitek proti protokolu o provedení kontroly. Dalšími body jednání byly Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva a Rady Kraje Vysočina – rozpracování systému provádění kontrol, ustanovení kontrolní skupiny a průběžná informace o prováděné kontrole Nemocnici Jihlava předsedou kontrolní skupiny.

Další zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 4/2013 se konalo 25. 4. 2013.

V úvodu Vít Kaňkovský sdělil, že dne 2. 4. 2013 byl zastupitelstvu kraje předložen materiál týkající se podnětu k provedení kontrol na základě požadavku politického klubu ODS. Konkrétně se jednalo o prověření okolností stavby kruhové křižovatky v obci Bransouze a dále o požadavek, aby se kontrolní výbor zabýval postupy při odstraňování pochybení, která byla zjištěna v rámci veřejnosprávní kontroly na Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny v roce 2012. Předložený materiál nebyl zastupitelstvem kraje schválen, takže požadované kontroly není kontrolní výbor z tohoto titulu pověřen provádět. Informoval také o rezignaci Miloše Vystrčila na funkci člena kontrolního výboru, která byla adresována Jiřímu Běhounkovi, hejtmanovi Kraje Vysočina. Náhradník nebyl politickým klubem ODS prozatím nominován.

Informace o aktualitách z činnosti samosprávy Kraje Vysočina.

Vladimír Novotný nejprve pohovořil o vývoji daňových příjmů, který je po první dubnové tranši poměrně příznivý. V současné době je plnění daňových příjmů téměř o 117 mil. Kč vyšší než alikvotní plnění z plánovaného rozpočtu na rok 2013. Vladimír Novotný také hovořil o uživatelsky originální podobě rozpočtu Kraje Vysočina. Jedná se o novou webovou aplikaci, která má poukázat na transparentnost hospodaření kraje v jednoduchém a srozumitelném členění. K aktualizaci dat dochází pravidelně každý den, takže občané mohou sledovat změny v reálném čase. Novinkou krajského „rozklikávacího“ rozpočtu je i tzv. bublinová aplikace, která umožňuje jednoduché balancování rozpočtu mezi zdroji a výdaji kraje.

Dalším bodem byl přehled o řešení obdržených peticí a stížností za rok 2012, kdy Eva Rydvalová popsala zákonnou úpravu řešící problematiku stížností a okomentovala podkladový materiál vyhodnocující stav vyřizování peticí a stížností za rok 2012, v souladu s příslušnými Pravidly Rady Kraje Vysočina.

Materiál je každoročně předkládán radě kraje ve stejné struktuře. Stížnosti jsou v evidenci členěny do 4 kategorií:

1.       Stížnosti, které jsou vyřizovány v režimu pravidel rady kraje

2.       Stížnosti, které jsou vyřizovány podle ustanovení správního řádu,

3.       Stížnosti, které jsou vyřizovány podle ustanovení zákona o informacích

4.       Od 1. 4. 2012 samostatně stížnosti, které jsou vyřizovány podle ustanovení zákona o zdravotních službách.

V roce 2012 došlo k nárůstu počtu stížností, což bylo způsobeno především situací v Ústavu sociální péče Těchobuz, kde bylo doručeno přes 20 jednotlivých stížností od zaměstnanců a občanů obce. Součástí průvodní zprávy je statistický přehled dle jednotlivých oblastí s vyhodnocením důvodnosti, nedůvodnosti, případně jiného způsobu řešení. Jednotlivé petice jsou členům výboru zasílány v elektronické podobě ihned po doručení a následně je jim podána také informace o jejím vyřízení. Podkladový materiál popisuje vývoj počtu peticí evidovaných v jednotlivých letech od vzniku Kraje Vysočina. Byli jsme seznámeni s výsledem kontroly zaměřené na dodržování Pravidel rady kraje o zadávání veřejných zakázek v Nemocnici Jihlava.

Dalšími body jednání kontrolního výboru byly předběžná informace o kontrole zaměřené na dodržování Pravidel rady kraje o zadávání veřejných zakázek v Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny a kontrola plnění usnesení RK a ZK příspěvkovými organizacemi Kraje Vysočina za II. pololetí 2012.

Ing. František Dvořák, 1. místopředseda krajské organizace STAN

starosta obce Radňovice

člen Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina

Autor: Věra Bartůňková, František Dvořák