Hlavní stránka Regiony Vysočina Aktuality Konference představila, jak v povodí Švihova udržitelně hospodařit

Konference představila, jak v povodí Švihova udržitelně hospodařit

4. 4. 2023

Unikátní odborná konference, která se konala závěrem minulého týdne v Pacově pod záštitou předsedkyně sněmovního Výboru pro životní prostředí Jany Krutákové, přiblížila starostům, zemědělcům a majitelům pozemků v povodí vodárenské nádrže Švihov na Želivce, jak do budoucna udržitelně hospodařit.

Konference představila, jak v povodí Švihova udržitelně hospodařit

Konference představila, jak v povodí Švihova udržitelně hospodařit

„To, že otočíme kohoutkem a teče nám pitná voda až domů, bereme jako samozřejmost. Do budoucna je ale velkým ohrožením sucho nebo také například znečištění našich vod,“ uvedl poslanec a člen sněmovního Výboru pro životní prostředí Lukáš Vlček důvod, proč se konferenci ve spolupráci s dalšími partnery – Povodím Vltavy, Krajem Vysočina a společností VODA Želivka – rozhodl uspořádat.

Odborníci na konferenci představili zdroje znečištění a monitoring jakosti povrchových vod a na konkrétních příkladech pro inspiraci ukázali, jaká přírodě blízká opatření pro budoucnost se v povodí již podařilo uskutečnit. Přítomní hosté se také dozvěděli o možnostech spolufinancování pro jejich projekty v povodí, které jsou naprosto zásadní pro snížení znečištění nebo třeba protierozní opatření.

Kvalitu vody v Želivce ovlivňují pesticidní látky, fosfor, dusičnany, průmyslové znečištění i farmaka a další látky denní lidské potřeby. „Fosfor je v povodí ve velkém nadbytku, zejména v toku Trnavy. Důsledkem toho jsou sinicové vodní květy a rozvoj řas,“ sdělil Marek Liška, vedoucí útvaru vodohospodářských laboratoří státního podniku Povodí Vltavy.

Velký prostor pak byl věnovaný pozemkovým úpravám pozemků, které představila ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina Silvie Hawerlandová. Jejich cílem je vytvoření podmínek pro racionální hospodaření vlastníků půdy a současně se jimi zajišťují podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny.

„Pozemkové úpravy představují nástroj pro rozvoj venkova, který komplexně řeší venkovský prostor včetně realizací veřejně prospěšných staveb. Jsou jimi vytvářeny návrhy nového uspořádání pozemků a následně realizována navržená společná zařízení sloužící k ochraně a zpřístupnění krajiny. Reagujeme jimi především na vývoj klimatu a předpovědi jeho dalšího vývoje,“ představila Hawerlandová.

Aktivity Kraje Vysočina v povodí vodárenské nádrže Švihov představil radní Pavel Hájek. „Počátkem roku 2017 byla ustavena pracovní skupina Želivka – vodárenská nádrž Švihov. V rámci ní pak byly zřízeny čtyři odborné podskupiny zabývající se zemědělstvím, monitoringem jakosti povrchových vod, vypouštěním a čištění odpadních vod a udržitelným rozvojem povodí vodárenské nádrže Švihov,“ popsal Pavel Hájek.

Přítomní hosté se také dozvěděli o možnostech spolufinancování pro jejich projekty v povodí, které jsou naprosto zásadní podporou pro snížení znečištění nebo třeba protierozní opatření. „Dotace do vodního hospodářství kraj poskytuje od roku 2002, jejich souhrnná výše je přes 1,3 miliardy korun. Jedná se o Stavby ve vodním hospodářství, Projektovou přípravu ve vodním hospodářství a Ekologickou výchovu a přírodu Vysočiny,“ představil Pavel Hájek rozdělení dotací.

Autor: Jana Kudrhaltová