Hlavní stránka Regiony Ústecký kraj Splavnění Labe a pokus o restart významného tématu

Splavnění Labe a pokus o restart významného tématu

21. 7. 2023

Labe, jedna z nejvýznamnějších řek v Evropě, hraje klíčovou roli v ekonomice, dopravě a životním prostředí. Bohužel, dlouhodobým problémem, který je doprovázen množstvím sporů, je otázka splavnění Labe. Setkávám se s ní celý život, jako polabský rodák, starosta a nyní i poslanec. Snad tento trojí pohled může přispět k mé snaze otevřít debatu o splavnění Labe na konstruktivním, racionálním a dlouhodobě udržitelném půdorysu.

Soutok Labe a Ploučnice

Soutok Labe a Ploučnice

Situace vyžaduje zvážení nejnovějších ekologických, ekonomických a dopravních poznatků. Jen tak můžeme najít způsob, jak umožnit šetrné a ohleduplné využití Labe jako dopravní tepny, zároveň však zachovat unikátní přírodní charakter této lokality. Oživení okolí Labe by mohlo přinést nové možnosti rozvoje sídel v jeho blízkosti. To všechno jsou potenciální výhody a zisky, které by měly stačit k tomu, abychom si sedli k pomyslnému kulatému stolu.

Splavnění Labe a jeho důsledky

Splavnění Labe má potenciálně značný dopad na ekonomiku a dopravu v regionu. Nedostatek přístupu k vnitrozemským přístavům znamená ztrátu obchodních příležitostí a omezuje konkurenceschopnost místních podniků. Doprava po silnici a železnici je charakterizována nadměrnou zátěží, což způsobuje dopravní zácpy a zvýšené náklady na přepravu zboží. Splavnění by tak mohlo přinést ekonomické výhody v podobě lepších obchodních příležitostí, snížení nákladů na dopravu a podporu hospodářského růstu v regionu.

Nicméně - a jedním dechem - budiž řečeno, že, splavnění Labe by nemělo být posuzováno bez zvážení ekologických dopadů. Labe je domovem mnoha vzácných druhů rostlin a živočichů, a jeho unikátní přírodní charakter by měl být chráněn. Při hledání konsensuálního řešení je tedy nutné dbát na to, aby jakékoli změny nepoškodily místní ekosystémy a biodiverzitu.

Pro nalezení optimálního řešení je nezbytné vyhodnotit nejnovější ekologické, ekonomické a dopravní vědomosti. Studie zabývající se ekologickými dopady splavnění Labe by měly být provedeny s důrazem na ochranu citlivých oblastí a druhů. Identifikace klíčových ekologických stanovišť a opatření na minimalizaci negativních dopadů by měly být zohledněny v jakémkoli plánu na splavnění. Současně je ale třeba takový přístup k věci, který se nestane apriorní brzdou v hledání konsenzu, jak tomu v minulosti bohužel často bývalo.

Zároveň je třeba provést důkladné ekonomické hodnocení, které zahrnuje náklady a přínosy splavnění. Je nutné zvážit investiční náklady, provozní náklady a příjmy spojené s rozvojem vodní dopravy. Kromě toho je důležité zohlednit dlouhodobé dopady na místní ekonomiku, jako je podpora zaměstnanosti, turismu a obchodu. Pouze na základě komplexního hodnocení lze vyhodnotit, zda je splavnění Labe ekonomicky životaschopné a přínosné. I zde je třeba k věci nezbytné přistoupit především racionálně. Hodnocení ekonomického efektu splavnění Labe nesmí vypadat jako pouhá kulisa ke snaze vylít do krajiny tolik pomyslného betonu, kolik je jen možné.

Jedním z možných přístupů je investovat do moderních technologií a infrastruktury, které minimalizují dopad na životní prostředí. Například ekologicky šetrné lodě s nízkými emisemi by mohly být preferovány pro vodní dopravu. Důraz by měl být kladen na prevenci úniku nebezpečných látek a snižování hluku a vibrací.

Rozvoj sídel v okolí Labe

Oživení okolí Labe přináší také možnosti pro rozvoj sídel v jeho blízkosti. Vytvoření atraktivního prostředí podél břehů řeky může přilákat investice a podporovat turismus. Plánování a rozvoj měst a obcí v blízkosti Labe by měl zohlednit ochranu přírodního prostředí a zachování kvality života obyvatel. Zelené pásy a cyklostezky podél břehů Labe by mohly přinést další rekreační a turistické možnosti.

Je však důležité brát v potaz také sociální aspekt rozvoje. Dotčené komunity by měly být zapojeny do procesu rozhodování a mít možnost vyjádřit své názory a obavy. Komunikace a dialog mezi různými zainteresovanými stranami jsou klíčové pro nalezení konsensuálního řešení, které respektuje potřeby a zájmy všech.

Přístup k problému prochází v poslední době zásadními změnami. V posledních měsících jsem vedl nebo měl možnost se účastnit jednání s německou stranou. Za nejdůležitější považuji jednání s Giselou Reetz, státní tajemnicí pro energetiku, ochranu klimatu, životní prostředí a zemědělství Svobodného státu Sasko, jehož úkolem bylo pozvat Saskou stranu k společnému jednacímu stolu, vysvětlovat si vzájemně informace a snažit se dospět ke konsensu a řešení. Saská strana obdržela informace o návrhu a rozsahu ekologických kompenzací a zodpovídali jsme řadu dotazů zejména technického charakteru. Saská strana nás informovala o obsahu programového prohlášení saské vlády, které obsahuje tezi o splavnění českého úseku řeky Labe, které především, s ohledem na politické postoje Strany Zelených, není aktivně podporováno, ale je respektován zájem české strany.

Na druhou stranu Spolková vláda se zavázala ke splavnění Labe a s Českou republikou uzavřena mezivládní dohodu, která je současně z Německé strany také ratifikována a čeká na ratifikaci ze strany českého parlamentu.

Dalším pozitivním dokladem je pak také postoj vyjádřený Spolkovým ministerstvem pro dopravu, které podpořilo zájem dospět k dohodě o splavnění Labe. Současně vyzvalo Saské ministerstvo pro hospodářství a dopravu k aktivní součinnosti s českou stranou k dosažení společného zájmu, tedy splavnění Labe na české straně, které je důležité i k zajištění ekonomických zájmů jak Spolkové vlády tak i třeba Svobodného státu Sasko, které jednak velmi investuje do vodní dopravy na Labi, ale také například má majetkový podíl ve dvou přístavech na území České republiky, jejichž ekonomika je závislá na dokončení splavnosti Labe.

Je jasné, že přišel čas na obnovení diskuze o budoucnosti Polabí. Dokážeme ji ale vést tak, aby na jejím konci byl konsenzus? Věřím, že ano.

Autor: Ing. Petr Liška, poslanec a starosta obce Malé Žernoseky