Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Zůstatek hospodaření Středočeského kraje ve výši 761,4 milionů míří do dopravy či na energie

Zůstatek hospodaření Středočeského kraje ve výši 761,4 milionů míří do dopravy či na energie

26. 4. 2022

Zastupitelstvo Středočeského kraje na svém zasedání schválilo zprávu o čerpání rozpočtu Středočeského kraje za rok 2021. Ten v loňském roce disponoval příjmy po konsolidaci ve výši přesahující 42,0 miliard korun. Zastupitelé současně souhlasili s rozdělením zůstatku hospodaření z minulého roku ve výši 761,4 milionů Kč.

Zůstatek hospodaření Středočeského kraje ve výši 761,4 milionů míří do dopravy či na energie

Zůstatek hospodaření Středočeského kraje ve výši 761,4 milionů míří do dopravy či na energie

Rozpočet Středočeského kraje na rok 2021 byl schválen usnesením Zastupitelstva v polovině prosince roku 2020 s příjmy ve výši 31,9 miliard Kč a výdaji ve výši 33,1 miliard Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji byl kryt financováním, a to zapojením bankovních úvěrů. Po zapojení financování byla tím pádem zdrojová a výdajová část ve výši 33,4 miliard korun. V průběhu roku 2021 došlo na základě rozpočtových opatření k úpravě příjmové i výdajové části rozpočtu. „Jednalo se zejména zapojení zůstatku hospodaření z roku 2020, navýšení o prostředky ze sdílených daní a úpravy rozpočtu z titulu dotací přijatých ze státního rozpočtu, státních fondů a ostatních veřejných rozpočtů. Také docházelo k úpravě rozpočtů týkajících se projektů spolufinancovaných z Evropské unie a národních zdrojů a v neposlední řadě jsme prováděli operativní přesuny mezi jednotlivými rozpočtovými kapitolami,“ vysvětluje náměstek hejtmanky pro oblast financí, dotací a inovací Věslav Michalik.

Rozpočet Středočeského kraje po úpravách činil v roce 2021 v příjmové části 42,4 miliard a ve výdajové části 46,7 miliard Kč. Financování upraveného rozpočtu kraje, tedy rozdílu mezi příjmy a výdaji ve výši 4,3 miliard bylo kryto finančními prostředky z minulých let a čerpáním bankovních úvěrů. „Díky zodpovědnému nakládání s finančními prostředky se nám však podařilo v minulém roce dosáhnout kladného výsledku hospodaření,“ doplňuje Michalik.  

Zastupitelstvo Středočeského kraje dále vzalo na vědomí rozdělení zůstatku hospodaření z minulého roku ve výši 761,4 milionů Kč. Největší objem prostředků byl navržen alokovat do oblasti dopravy, a to 200,00 mil. Kč na úhradu odstraňování škod po zimě na silnicích II. a III. tříd, 25,0 mil. Kč na prodloužení životnosti kobercových úprav pro záruce (nátěry, mikrokoberce), a 170,00 mil. Kč na navýšení prostředků na dopravní obslužnost v autobusové dopravě.

Zastupitelstvo také souhlasilo s posílením prostředků na úhradu navýšení cen energií (pro krajský úřad i zřízené příspěvkové organizace) o 250,0 mil. Kč. V oblasti sociálních věcí bude o částku 12,00 mil. Kč navýšen příspěvek příspěvkovým organizacím na odvoz odpadu. V oblasti životního prostřední a zemědělství bude posílen o 10,0 mil. Kč Středočeský Infrastrukturní fond: Tematické zadání Životní prostředí a 3,0 mil. Kč budou alokovány do Programu na podporu biodiverzity.

V oblasti projektů spolufinancovaných z Evropské unie budou prostředky navýšeny o 30,6 mil. Kč z důvodu navýšení cen staveb z důvodu inflace. Dále návrh obsahoval rozdělení těchto prostředků například do oblasti školství - Juniorní centrum kybernetické bezpečnosti při SOŠIS a SOU Kolín, na stavební opravy a renovaci budovy krajského úřadu na navýšení splátek úroků z přijatých úvěrů z důvodu zvýšení úrokových sazeb na bankovním trhu, na vybavení budovy krajského úřadu, apod.

Středočeský kraj byl v roce 2021 zřizovatelem 269 příspěvkových organizací působících v různých oblastech. Ty od kraje obdržely příspěvky ve výši 5,2 miliard Kč, v porovnání s rokem 2020 se jedná o nárůst o 6,1 %. Dále poskytl Středočeský kraj jako zřizovatel příspěvkovým organizacím návratné finanční výpomoci na předfinancování projektů spolufinancovaných z EU/EHP nebo z národních zdrojů v oblasti dopravy, školství, kultury a sociálních věcí ve výši 617,3 milionů. „Hospodaření našich příspěvkových organizací je pro efektivní chod kraje velmi důležité. Velice mě proto těší, že v roce 2021 vykázalo celkem 254 příspěvkových organizací, tedy téměř 95 %, kladný nebo vyrovnaný hospodářský výsledek. V porovnání s rokem 2020 je to o 11 příspěvkových organizací více,“ uvedl náměstek Michalik.