Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Zastupitelstvo schválilo řadu důležitých finančních dokumentů

Zastupitelstvo schválilo řadu důležitých finančních dokumentů

28. 6. 2021

Závěrečný účet Středočeského kraje za rok 2021, schválení účetní závěrky a střednědobý výhled rozpočtu, a navýšení rozpočtu o 100 milionů korun, které půjdou na opravy silnic II. a III. třídy patří k nejdůležitějším finančním dokumentům, které dnes projednali a schválili zastupitelé kraje.  

Zastupitelstvo schválilo řadu důležitých finančních dokumentů

Zastupitelstvo schválilo řadu důležitých finančních dokumentů

Společně se závěrečným účtem za rok 2020 zastupitelé projednali i zprávu Ministerstva financí o přezkumu hospodaření. Odsouhlasili jak zprávu o celoročním hospodaření, tak vydaná nápravná opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných v dílčích přezkoumáních, jež považuje za dostatečná. K výsledkům auditu hejtmanka kraje Petra Pecková (STAN) sdělila, že audit MFČR za rok 2020 zjistil několik pochybení, mimo jiné v oblasti odměňování, v účtování tisku a distribuce časopisu Středočech, stejně jako v oblasti nevratných půjček pro podnikatele. „S výsledkem auditu jako vedení kraje souhlasíme, koneckonců jsme sami na řadu těchto pochybení upozorňovali ještě před nástupem do vedení kraje. Ihned po loňských volbách jsme přistoupili k nápravě chyb, a věřím, že většinu z nich se nám již podařilo odstranit,“ konstatovala. Přezkoumání hospodaření Středočeského kraje za rok 2020 se detailně zabývalo například kontrolou odměňování vedoucím zaměstnancům KÚSK, realizací výběrových a zadávacích řízení, procesy výběru žadatelů o dotace či hospodářských operací souvisejících s uzavřenou smlouvou o úvěru na poskytnutí návratných COVID finančních výpomocí živnostníkům. „Mrzí mně, že zejména kvůli netransparentnímu přidělování nezvykle vysokých odměn vybraným chráněncům kraje tehdy vedeného hnutím ANO, ČSSD a KSČM je hospodaření kraje hodnoceno stupněm C a kraj tak utrpěl na své finanční reputaci. Mohu všechny ujistit, že tyto praktiky na kraji definitivně skončily s odchodem minulé koalice z vedení kraje,“ uvedl k hodnocení MF ČR Věslav Michalik (STAN), náměstek hejtmanky pro finance. Krajský úřad zavedl nový systém přidělování mimořádných odměn, jejichž objem tvoří 9 % celkového objemu mzdových prostředků, což je celkem 35 milionů Kč. Celoroční objem odměn na osobu by neměl přesáhnout 25 % z ročního platu zaměstnance. Závěrečný účet bude zveřejněn 11. června 2021 na webové stránce kraje.

K navýšení rozpočtu o prostředky ze sdílených daní a poskytnutí 100 milionů korun na opravy silnic II. a III. tříd náměstek hejtmanky pro oblast financí, dotací a inovací Věslav Michalik řekl: „Jsem rád, že se podařilo zapojit do rozpočtu dalších 100 milionů Kč, které budou použity na odstraňování škod po zimě, které byly v letošním roce mnohem větší než v minulých letech. Celkově je však tato částka nedostatečná. Stále více se projevuje neudržitelnost stávajícího rozpočtového určení daní pro Středočeský kraj, které nereflektuje skutečnost, že má ze všech krajů nejdelší silniční síť s největším počtem mostů a také nejvíce obyvatel." 

Schválením střednědobého výhledu rozpočtu zastupitelé deklarují svůj cíl připravit financování evropských projektů v časovém období 2022-2026. „Naším cílem je zajistit dostatečné množství peněz na kofinancování evropských projektů, protože bez nich bychom peníze od EU nezískali a projekty by nešlo realizovat. Kraj musí mít zdroje, aby nezastavil svůj rozvoj, ať už je to doprava, školství, sociální oblast či modernizace nemocnic,“ prohlásil náměstek pro oblast financí Věslav Michalik (STAN) s tím, že kraj počítá i s dalším investičním úvěrem. Proto návrh zahrnuje všechny předpokládané zdroje a výdaje Středočeského kraje v příštích pěti letech a umožňuje zachovat relativně vysoký objem investic. „Jediným dlouhodobým řešením finančních potřeb největšího kraje v Česku je změna rozpočtového určení daní pro kraje, ke které by mělo dojít co nejdříve,“ závěrem zdůraznil náměstek V. Michalik a závěrem zdůraznil: „Celková bilance hospodaření střednědobého výhledu rozpočtu Středočeského kraje na roky 2022-2026 je v jednotlivých letech po zapojení financování vyrovnaná. V souladu se zákonem o pravidlech rozpočtové odpovědnosti hospodaří Středočeský kraj v zájmu zdravých a udržitelných financí tak, aby výše jeho dluhu nepřekročila k rozvahovému dni daného roku 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. V jednotlivých letech je sestaven tak, že výše tohoto ukazatele dosahuje nejvyšší hodnoty 27,45 % v roce 2025.“