Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj V Lysé n. L. Svět záchranářů nebude, nad Zaječovem stále visí otazník

V Lysé n. L. Svět záchranářů nebude, nad Zaječovem stále visí otazník

6. 8. 2020

Zastupitelstvo Středočeského kraje v pondělí 3. srpna odsouhlasilo na návrh Ivo Šance (STAN) doplňující usnesení, kterým jednoznačně ustoupilo od záměru vybudovat areál Svět záchranářů v Lysé nad Labem a současně udělilo radě kraje mandát k vytipování jiné lokality.

V Lysé n. L. Svět záchranářů nebude, nad Zaječovem stále visí otazník

V Lysé n. L. Svět záchranářů nebude, nad Zaječovem stále visí otazník

Středočeský kraj se původně rozhodl, že právě v mokřadu Žabák v Lysé nad Labem Svět záchranářů postaví. Mokřad je přitom významným územím pro zadržování vody v krajině a žije v něm mnoho chráněných živočichů, včetně těch kriticky ohrožených. Vyplývá to i ze stanovisek Ministerstva životního prostředí či Agentury ochrany přírody. Zajímavé je, že mokřad vytvořila v průběhu čtyř let sama příroda, když jí pomohla ucpaná odvodňovací trubka a nefunkční meliorace.

„Revokace usnesení zastupitelstva Středočeského kraje ohledně odkupu pozemků ve vlastnictví našeho města za symbolickou 1 Kč, na kterých se nachází mokřad Žabák, nám udělala velkou radost. Potvrdilo se tím, že odborné posudky a stanoviska, o které jsme se opírali, jasně dokazují, o jak cenné území se jedná, a to z hlediska botanického a zoologického, ale také z důvodu přirozeného zadržování vody v krajině. Takového území bychom si měli vážit a respektovat jeho hodnoty. Rozhodně by nemělo být zastavěno,“ okomentoval rozhodnutí zastupitelstva Karel Marek (KDU-ČSL, Lysá nás spojuje).  Právě ten patří mezi výrazné postavy uskupení Lysá nás spojuje, které o záchranu mokřadu usiluje.

„Práce našeho kandidáta Karla Marka a celého uskupení Lysá nás spojuje, kteří se dlouhodobě snaží zachránit mokřad Žabák, si nesmírně vážím a děkuji jim za jejich úsilí o zachování této cenné lokality,“ řekla Petra Pecková, starostka Mnichovic a lídryně STAN v nadcházejících krajských volbách. Sdružení Lysá nás spojuje navíc podle jejích slov při záchraně této lokality rozhodně nebojuje proti obchvatu města, jak je mu mnohými podsouváno.

„Na území našeho kraje se nachází mnoho dalších a zcela jistě vhodnějších míst pro výstavbu Světa záchranářů. V kraji jsou desítky brownfieldů, i ve veřejném vlastnictví. Například pouhých pět kilometrů od Lysé nad Labem se nacházejí rozsáhlé pozemky v bývalém vojenském prostoru Milovice, které dokonce vlastní přímo Středočeský kraj, podobně vhodný prostor je na Vrchbělé,“ uvedla Petra Pecková. „Taky mi vůbec není jasné, na co my Středočeši potřebujeme takové areály hned dva. Proto chápu, že proti vzniku megalomanského Světa záchranářů se staví i občané v Zaječově, malebné obci na úpatí Brd. Střední Čechy zkrátka potřebují změnu. I proto, aby se nestavělo v cenných přírodních lokalitách, ale obnovovala se zničená a nevyužívaná území. Svět záchranářů ano, ale jinde.“

Také krajský zastupitel Ivo Šanc rozhodnutí zastupitelstva přivítal. „Po delších diskusích v orgánech kraje, na půdě neziskového sektoru i v médiích rada kraje učinila rozhodnutí, kterým změnu záměru vybudovat v katastru města Lysá nad Labem výcvikové středisko, resp. areál Světa záchranářů, naznačila. Tímto rozhodnutím respektovala ekologické hodnoty dané lokality i její vodohospodářský význam při zadržování vody v krajině. V neposlední řadě tak kraj vyšel vstříc zájmu odborné i laické veřejnosti, které není osud mokřadu zvaného Žabák lhostejný,“ uvedl. Doplnil, že změna přístupu kraje vyšla i z odborných studií a vyjádření, které mají nebo měli krajští zastupitelé k dispozici (odborné vyjádření AOPK, expertní studie Ing. Zimové, přírodovědný průzkum Dr. Lučana, vyjádření ČSOP, vyjádření k hydrologickému významu mokřadu od FŽP Zemědělské univerzity, vyjádření Odboru ŽP Krajského úřadu). Významné argumenty shrnul i dopis Ministerstva životního prostředí, které žádalo hejtmanku Jaroslavu Pokornou-Jermanovou a starostu Lysé n. L. Karla Otavu, aby zajistili vhodnou ochranu a péči o mokřad a přehodnotili současné záměry na využití tohoto území. Dále ministerstvo navrhlo zajistit ochranu vyhlášením významného krajinného prvku nebo vyhlášením přírodní památky. Rovněž členové Výboru pro životní prostředí na svém zasedání 14. 7. 2020 doporučili vytipování jiné lokality, než původně zamýšlené území v Lysé nad Labem.

„Změnu postoje Rady kraje je tedy třeba ocenit a poděkovat za ni,“ prohlásil Ivo Šanc. „Mrzí mě, že podobné usnesení však zastupitelé nepřijali i v případě druhého areálu. Navrhoval jsem další část doplňujícího usnesení, kterým by kraj odstoupil rovněž od záměru výstavby Světa záchranářů v Zaječově a i v tomto případě začal hledat případné jiné vhodnější umístění. Byť bych vzhledem ke změněné společenské a ekonomické situaci doporučil znovu zvážit nutnost a udržitelnost výstavby a provozu dvou pracovišť Světa záchranářů,“ dodal Ivo Šanc.

V Zaječově (osada Kvaň, okres Beroun) kraj připravuje výstavbu druhého areálu Světa záchranářů. Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 54-17/2019 z 18. 2. 2019 souhlasilo s odkupem pozemků od obce Zaječov za cenu 1,- Kč a zavázalo se vybudovat areál s potřebnou infrastrukturou. Následně zastupitelstvo kraje schválilo 29. 11. 2019 další kroky směřující k realizaci záměru (schválení ideové studie, zřízení pracovní skupiny, zadání projektové dokumentace).

Lokalita se nachází v těsné blízkosti CHKO Brdy. V Zaječově dospěla situace do stádia, kdy se kraj již stal vlastníkem potřebných pozemků (cca 6,4 ha). Obec Zaječov prodala kraji pozemky za 1 Kč na základě souhlasu zastupitelstva obce z 28. 12. 2018. V současné době probíhá proces změny územního plánu, která by výstavbu areálu měla umožnit. I V Zaječově však záměr narazil na nesouhlas obyvatel. Tento nesouhlas občanů v současné době sílí a je vyjádřen mimo jiné námitkou proti navrhované změně ÚP, podpisy zhruba dvou stovek občanů Zaječova k věcně shodné připomínce k zmocnění zástupce veřejnosti a elektronickou peticí, kterou podepsalo více než tisíc lidí.

Mnozí Zaječovští rozporují vhodnost výběru lokality z důvodu záboru hodnotné zemědělské půdy a poukazují na zásadní rozpor s  Koncepcí ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje, ve které kraj deklaruje přednostní využití již zastavěných území (brownfieldů) a sám deklaruje ochranu zemědělského půdního fondu jako jednu z hlavních priorit. Dalším zásadním argumentem proti umístění areálu v Zaječově je nedostatek zdrojů vody pro případný provoz areálu i nedostatečná kapacita čistírny odpadních vod. Námitka proti změně ÚP poukazuje i na velmi problematickou dopravní dostupnost plánovaného areálu. Dalším argumentem je i zásah do krajinného rázu, kdy rozlehlý areál Světa záchranářů by rozhodně nebyl v souladu s venkovským přírodním charakterem krajiny Podbrdska.