Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Středočeský kraj ve spolupráci se Středočeským inovačním centrem oficiálně představuje nový dotační program Věda v praxi obcí

Středočeský kraj ve spolupráci se Středočeským inovačním centrem oficiálně představuje nový dotační program Věda v praxi obcí

2. 3. 2023

Dlouhodobou snahou Středočeského kraje je podporovat rozvoj středočeských obcí a jejich dalších partnerů. Za tímto účelem připravil Středočeský kraj ve spolupráci se Středočeským inovačním centrem (SIC) nový dotační program Věda v praxi obcí.

Středočeský kraj ve spolupráci se Středočeským inovačním centrem oficiálně představuje nový dotační program Věda v praxi obcí

Středočeský kraj ve spolupráci se Středočeským inovačním centrem oficiálně představuje nový dotační program Věda v praxi obcí

Krajští zastupitelé na svém zasedání schválili, v rámci středočeského dotačního programu Smart Akcelerátor III, pilotní nasazení dotačního programu Věda v praxi obcí. Poskytne přímou finanční podporu středočeským obcím, jejich příspěvkovým organizacím a dobrovolným svazkům obcí na expertní služby realizované výzkumnými organizacemi Středočeského kraje. „Obce potřebují často řešit velmi odborné věci a mnohdy hledají experty, kteří by jim s nimi pomohli. Tento program středočeským obcím umožní využít odborné kapacity středočeských výzkumných organizací. Spolupráci mezi veřejným a výzkumným sektorem považuji za důležitou pro obě strany.  Středočeské inovační centrum je prostředníkem a supervizorem takové spolupráce,“ konstatuje Petra Pecková, hejtmanka Středočeského kraje

„V našem regionu je řada výzkumných organizací, které se věnují aplikačnímu výzkumu či expertnímu poradenství například v oblastech energetických úspor, udržitelného řešení veřejné infrastruktury nebo veřejných prostranství. Chceme tím vytvořit nová partnerství v inovačním ekosystému kraje a pomoci přinést inovace i do veřejného prostoru,“ říká ředitel Středočeského inovačního centra Pavel Jovanovič. „Ambicí programu není nahradit nebo suplovat dotační zdroje, ať už národní nebo evropské. Tomu odpovídá i celkové množství financí, tedy dva miliony korun,“ doplňuje Petra Pecková.

Detailní informace o tom, jak se mohou města a obce do programu přihlásit, najdou na webu (Program Smart Akcelerátor III - Věda v praxi obcí pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na podporu inovačního prostředí ve Středočeském kraji - Webový portál Středočeského kraje (stredoceskykraj.cz).

Program bude oficiálně vyhlášen 11. 3. 2023, příjem žádostí bude spuštěn 3. 4. 2023 a bude otevřen až do 31. 10. 2023.

Jak program funguje

Před podáním žádosti je nutné absolvovat dvoukolovou konzultaci se zaměstnancem SIC.
Detailní informace o tom, jak se může vaše obec do programu přihlásit, najdete v dokumentech výzvy (Program Smart Akcelerátor III - Věda v praxi obcí pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na podporu inovačního prostředí ve Středočeském kraji - Webový portál Středočeského kraje (stredoceskykraj.cz).
Minimální výše podpory na jeden projekt je 100.000,- Kč a maximální ​výše​ 200 000,- Kč, přičemž dotace se poskytuje ve výši až 100 % ze způsobilých výdajů. Výše celkových výdajů na projekt přitom není omezena. 

Harmonogram programu

I. výzva: program bude oficiálně vyhlášen 11.3.2023, příjem žádostí bude spuštěn 3.4.2023 a bude otevřen až do 31.10.2023

II. výzva: příjem žádostí bude spuštěn 1.4.2024 a bude otevřen až do 31.10.2024

Co vám SIC pomůže například vyřešit:

Energetika

Posouzení současného stavu obecních budov a technologií.
Zpracování koncepce rozvoje obecní energetiky.
Zpracování koncepce pro zapojení obcí do komunitní energetiky.
Příprava podkladů pro výběrová řízení.

Veřejná prostranství

Zpracování dokumentu koncepce rozvoje území
Stanovení regulativů
Konzultace řešení modrozelené infrastruktury v intravilánu obce.

Adaptace na klimatickou změnu

Studie a návrh opatření pro eliminaci nežádoucího jevu vodní eroze, zanášení a eutrofizace vodních nádrží.
Výpočet vodní bilance.
Model vodní a erozní bilance: terénní průzkum, zpracování podkladových dat modelu, jeho sestavení a výpočet.
Návrh opatření: projektová dokumentace na úrodni DUR. Výstupy: erozně odtokový model, projekt erozních opatření, součástí dat budou podklady pro další stupně přípravy záměru v digitální formě. 
Sezónní monitoring kvality povrchové vody a sedimentu.

Vodohospodářství   

Zpracování studie kapacity stávající ČOV.
Hydrogeologické posouzení lokality.
Studie proveditelnosti technického řešení.