Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Středočeská autobusová doprava - ROPID vybízí ke spolupráci

Středočeská autobusová doprava - ROPID vybízí ke spolupráci

9. 1. 2011

Organizace ROPID je nucena reagovat na záměr Středočeského kraje zastavit spolupráci s organizací ROPID a považujeme za nutné uvést některé zásadní ekonomické parametry financování systému PID.

 

 1) Přehled podílu dotací PID
Financování provozu příměstských linek PID    2010    2011
Hlavní město Praha    174 mil. Kč (45,9%)    201 mil. Kč (53,6%)
Obce    77,4 mil. Kč (20,4%)    77,4 mil. Kč (20,6%)
Středočeský kraj    128,2 mil. Kč (33,7%)    96,7 mil. Kč (25,8%)
 
2) Ekonomické zajištění systému PID na území Středočeského kraje v roce 2011
    Zvýšené finanční potřeby    Zvýšené výnosy
Zkrácení dotace ZDO od kraje o cca 24%    31,5 mil. Kč    -
Navržené maximální zvýšení nákladů dopravců (2 Kč/km)    23,5 mil. Kč    -
Nárůst tržeb z realizovaného zdražení    -    55 mil. Kč
 
300 obcí s cca třetinou obyvatel Středočeského kraje zapojených v PID odčerpává pouze 17,69 % finančních prostředků Středočeského kraje určených na dopravní obslužnost celého kraje. Z toho vyplývá, že o provozu těchto linek zdaleka nemůže rozhodovat pouze Středočeský kraj, neboť v roce 2010 hradil v PIDu na svém území pouze 66% rozsahu dopravy a 34% hradily obce v rámci ostatní dopravní obslužnosti. Po započtení snížení dotace ZDO v roce 2011 vzroste podíl obcí na úhradě dopravní obslužnosti dokonce na 44,5%. V rámci celého systému PID (včetně Prahy) bude kraj hradit pouze 25,8%.
ROPID je příspěvkovou organizací hl. m. Prahy a nikoli dopravcem, jejímž úkolem je koordinace jednotlivých dopravců v systému PID a jejich dopravně-provozní a tarifní provázání s hlavním městem Prahou. Snahou organizace ROPID od jejího založení v roce 1993 je rozvíjet moderní integrovaný systém hromadné dopravy osob v hlavním městě Praze a jeho okolí. Cílem tohoto systému je nabídnout atraktivní a důstojnou hromadnou dopravu osob pro všechny skupiny cestujících a vytvořit tak alternativu stoupající intenzitě automobilového provozu.
 
Hlavní rozdíly Pražské (PID) a Středočeské integrované dopravy (SID):
- SID nezahrnuje železniční dopravu, která tvoří páteř veřejné dopravy v řadě oblastí 
- SID nezahrnuje městskou hromadnou dopravu v Praze, kam dojíždí většina obyvatel Středočeského kraje (za stejný úsek je nutné platit dvakrát) - dochází k neefektivním souběhům
- SID má stanoveny výrazně nižší kvalitativní požadavky na úroveň cestování než PID
- SID nemá vlastního koordinátora, jízdní řády sestavují sami dopravci - není zaručena jejich vzájemná koordinace
- Tarif SID neumožňuje neomezenou přestupnost v rámci jednotlivých jízdenek ani plné využití nabídky cestování mezi společnými body, ale po různých trasách
- SID není plnohodnotným integrovaným dopravním systémem, jedná se o tarifní unii vybraných středočeských autobusových dopravců bez dopravní koordinace, vazby na jádrové město a na železnici
 Možné důsledky rozvázání spolupráce Středočeského kraje se systémem PID
- zdražení cestování do Prahy kvůli nutnosti platit za cestu na území Prahy dvakrát
- výrazné omezení dopravní nabídky díky nekoordinovanosti se železnicí a MHD v Praze
- zpřetrhání tarifní návaznosti mezi autobusovou a železniční dopravou
- výrazná redukce příměstských linek z titulu nulových dotací Hlavním městem Prahou na tyto linky
- zhoršení standardů kvality, na které jsou cestující zvyklí
 
Je tedy patrné, že převedení linek PID do systému SID by znamenalo dalekosáhlé důsledky pro většinu obyvatel Středočeského kraje i hlavního města Prahy spojené s plýtváním veřejných finančních prostředků v obou krajích. 
Do dnešního dne proběhly schůzky se všemi obcemi v rámci PID, kde byly obcím předloženy ekonomické kalkulace, ze kterých vyplývá, že není třeba přistupovat k žádným redukcím rozsahu dopravy. Obce s tímto návrhem souhlasí. Zástupci oddělení veřejné dopravy KÚ Středočeského kraje se nejen těchto jednání nezúčastnili, ale i nadále požadují zpracovat po dopravcích PID bez vědomí obcí i ROPIDu návrh redukce spojů o 25%. Organizace ROPID však vidí úspory nikoli v omezování dopravní obslužnosti, ale ve sjednocení obou systémů SID a PID do jednoho funkčního celku. 
ROPID zaslal v průběhu posledních tří měsíců na oddělení veřejné dopravy KÚ Středočeského kraje řadu podkladů a informací, avšak většinou bez zpětné odezvy. Nechceme však věřit, že se jedná o cílenou snahu poškodit systém Pražské integrované dopravy na území Středočeského kraje, a to proti vůli měst a obcí, které jsou do tohoto systému zapojeny a jejichž požadavek zachovat systém PID byl vyjádřen na dosavadních jednáních. Ukvapené poškození funkčního systému, který zajišťuje mobilitu ve velmi dopravně zatíženém území, by velmi zkomplikovalo život mnoha obyvatelům Středočeského kraje při jejich každodenních cestách do Prahy.
ROPID byl a je připraven k jednání a spolupráci s odbornými útvary Krajského úřadu Středočeského kraje, avšak za předpokladu přímého, korektního a odborného jednání. Jsme připraveni diskutovat i problém adresného přidělování tržeb na spoj, který vyžaduje Středočeský kraj. Zároveň je ale nutné vyřešit i požadavek ROPIDu na stanovení výše provozních nákladů, kde Středočeský kraj v rámci ZDO nerozlišuje kapacitu autobusů při stanovení ceny za dopravní výkon, což nemotivuje k dopravní optimalizaci.
I přes současné narušení dříve korektních vztahů v posledních měsících vypracoval ROPID ve spolupráci s Fakultou dopravní ČVUT v Praze návrh pilotního projektu „Jednotného elektronického jízdního dokladu“, který by umožnil vytvořit jednotný integrovaný systém na území Středočeského kraje a Prahy při respektování požadavku Středočeského kraje na adresný výběr tržeb na svém území. Další rozvoj tohoto projektu je v současné době plně závislý na přístupu odborných útvarů Krajského úřadu Středočeského kraje.
 
Filip Drápal, tiskový mluvčí ROPID 

Autor: Tisková zpráva ROPID