Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Rada schválila závěrečný účet Středočeského kraje za rok 2020

Rada schválila závěrečný účet Středočeského kraje za rok 2020

10. 6. 2021

Rada Středočeského kraje na dnešním zasedání schválila závěrečný účet za rok 2020 včetně zprávy Ministerstva financí o přezkumu hospodaření. Odsouhlasila jak zprávu o celoročním hospodaření, tak vydaná nápravná opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných v dílčích přezkoumáních, jež považuje za dostatečná.

Rada schválila závěrečný účet Středočeského kraje za rok 2020

Rada schválila závěrečný účet Středočeského kraje za rok 2020


 
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Středočeského kraje za rok 2020 byla projednána hejtmankou Středočeského kraje a zástupci Ministerstva financí ČR dne 8. 6. 2021. Zpráva konstatuje, že během přezkoumání byly zjištěny chyby a nedostatky dle § 10 odst. 3 písm. c) bodu 4 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků, spočívající v porušení povinností nebo překročení působnosti územního samosprávného celku stanovených zvláštními právními předpisy. Částečná náprava zjištěných chyb a nedostatků byla provedena ještě v roce 2020 a pokračuje se v ní i v roce 2021. Zpráva o výsledku hospodaření Středočeského kraje za rok 2020 konstatuje, že zjištěné nedostatky nejsou považovány za neodstraněné a že krajem vydaná opatření směřující k jejich nápravě jsou dostatečná. 
”Audit MFČR za rok 2020 zjistil několik pochybení, mimo jiné v oblasti odměňování, v účtování tisku a distribuce časopisu Středočech, stejně jako v oblasti nevratných půjček pro podnikatele,“ komentuje hejtmanka Petra Pecková (STAN), a doplňuje: „S výsledkem auditu jako vedení kraje souhlasíme, koneckonců jsme sami na řadu těchto pochybení upozorňovali ještě před nástupem do vedení kraje. Ihned po loňských volbách jsme přistoupili k nápravě chyb, a věřím, že většinu z nich se nám již podařilo odstranit.“
Přezkoumání hospodaření Středočeského kraje za rok 2020 se detailně zabývalo například kontrolou odměňování vedoucím zaměstnancům KÚSK, realizací výběrových a zadávacích řízení, procesy výběru žadatelů o dotace či hospodářských operací souvisejících s uzavřenou smlouvou o úvěru na poskytnutí návratných COVID finančních výpomocí živnostníkům.
 „Mrzí mně, že zejména kvůli netransparentnímu přidělování nezvykle vysokých odměn vybraným chráněncům kraje tehdy vedeného hnutím ANO, ČSSD a KSČM je hospodaření kraje hodnoceno stupněm C a kraj tak utrpěl na své finanční reputaci. Mohu všechny ujistit, že tyto praktiky na kraji definitivně skončily s odchodem minulé koalice z vedení kraje.“, říká Věslav Michalik (STAN), náměstek hejtmanky pro finance.  
Přezkoumání zjistilo nedostatky vnitřního kontrolního systému odměňování, kdy bylo zjištěno, že v řadě případů byly zaměstnancům přiznány a vypláceny nadstandardně vysoké odměny, a to bez odpovídajícího zdůvodnění. Obdobná situace byla zaznamenána při stanovování výše osobního ohodnocení. Objem prostředků týkající se těchto transakcí přesáhl 11 milionů korun. 
„Pochybení minulého vedení odstranit nemůžeme, co však můžeme a musíme, je přijmout taková opatření, která zamezí obdobným excesům,“ říká ředitel Krajského úřadu SK, Jan Louška a dodává: „V tomto roce jsme mj. zavedli nový systém transparentního přidělování mimořádných odměn, jejichž objem tvoří 9 % celkového objemu mzdových prostředků - celkem 35 milionů Kč. Celoroční objem odměn na osobu by neměl přesáhnout 25 % z ročního platu zaměstnance.“
Kraj na svých stránkách informuje transparentně nejen o odměňování vedoucích pracovníků, ale zveřejňuje i dohody o provedení práce a pracovní činnosti, stejně tak jako odměny zastupitelům.  
MF také zjistilo nesoulad mezi objednávkami a fakturami jednotlivých vydání časopisu Středočech, nicméně konstatovalo, že zjištění nemá dopad do hospodaření kraje, neboť hodnota celkového plnění odpovídá hodnotě plněné obdrženého. Chybně fakturovaná částka za distribuci říjnového vydání magazínu, kdy kraji vznikla škoda ve výši přesahující 93.000 Kč, byla v roce 2021 dodavatelem dobropisována, a nedostatek tak byl odstraněn.
Kraj smlouvy na výrobu a distribuci magazínu letos vypověděl a v současné době připravuje zadání výběrového řízení na obdobné periodikum, jehož cílem je zajistit službu efektivněji.
Dílčí nedostatky při zveřejňování smluv s Registru smluv již byly také odstraněny a v roce 2021 byla implementována interní opatření, jejichž cílem je minimalizovat individuální pochybení v této oblasti. Od dubna 2021 pak kraj zveřejňuje i smlouvy s plněním nad 10.000 Kč. 
Závěrečný účet bude zveřejněn 11. června 2021 na webové stránce kraje a materiál bude předložen k projednání finančnímu výboru a zastupitelstvu kraje.