Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Program 3. Zastupitelstva Středočeského kraje, 25.1.2021

Program 3. Zastupitelstva Středočeského kraje, 25.1.2021

18. 1. 2021

Program 3. Zastupitelstva Středočeského kraje, 25.1.2021

Program 3. Zastupitelstva Středočeského kraje, 25.1.2021

Návrh programu zasedání Zastupitelstva Středočeského kraje

dne 25. 1. 2021

 

 

název materiálu

okruhy

číslo tisku

1.

Volba ověřovatelů

Procesní záležitosti

0003(2021)

2.

Volba mandátové a volební komise

Procesní záležitosti

0004(2021)

3.

Volba návrhové komise

Procesní záležitosti

0005(2021)

4.

Schválení zapisovatelů a skrutátorek

Procesní záležitosti

0006(2021)

5.

Schválení programu

Procesní záležitosti

0007(2021)

6.

Mimořádná účelová dotace – obce Křešín, obec Ohrazenice, obec Drahlín a obec Věšín - prodloužení termínu ukončení realizace projektu

Finanční záležitosti

0001(2021)

7.

Pravidla pro poskytování individuální návratné finanční výpomoci z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu návratných finančních zdrojů

Finanční záležitosti

0010(2021)

8.

Program 2021-2024 pro poskytování dotací na rozvoj obcí do 2000 obyvatel ze Středočeského Fondu obnovy venkova

Finanční záležitosti

0026(2021)

9.

Pravidla pro poskytování darů obcím
z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu na podporu participativních rozpočtů obcí a měst

Finanční záležitosti

0060(2021)

10.

Program 2021 pro poskytování dotací
z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu tematické zadání Životní prostředí

Finanční záležitosti

0061(2021)

11.

Individuální dotace na projekt Páteřní cyklostezka Voticko, projektové dokumentace – prodloužení termínu realizace

Doprava

0002(2021)

12.

Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov seniorů Vojkov, pss.

Sociální věci

0028(2021)

13.

Smlouvy o bezúplatném převodu drobného dlouhodobého nehmotného majetku Středočeského kraje s příspěvkovými organizacemi v sociální oblasti

Sociální věci

0030(2021)

14.

Doplňující změny Sítě sociálních služeb SK
ve vztahu k roku 2021

Sociální věci

0079(2021)

15.

Rozdělení dotace na poskytování sociálních služeb v roce 2021

Sociální věci

0040(2021)

16.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí individuální návratné finanční výpomoci z rozpočtu Středočeského kraje Centru sociálních služeb v Lysé nad Labem

Sociální věci

0064(2021)

17.

Žádost obce Starý Vestec o finanční příspěvek z rozpočtové rezervy Středočeského kraje

Bezpečnost

0025(2021)

18.

Žádost o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje na rok 2021 na Středočeské podnikatelské vouchery

Regionální rozvoj

0073(2021)

19.

Program PLATINN - nástroj usnadňující firmám odhalení inovačních příležitostí a realizaci změn vedoucí k růstu firmy a rozvoji regionu - žádost o dotaci pro Středočeské inovační centrum, spolek z rozpočtu Středočeského kraje

Regionální rozvoj

0074(2021)

20.

Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace zřizované Středočeským krajem

Školství

0078(2021)

21.

Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu Středočeského kraje na provoz a činnost Sportovních center mládeže v roce 2021

Školství

0065(2021)

22.

Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje na zajištění činností nehrazených z prostředků veřejného zdravotního pojištění v roce 2021

Zdravotnictví

0067(2021)

23.

Žádost ZO ČSOP Vlašim o prodloužení termínu realizace projektu na zajišťování činností naplňujících Koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Středočeského kraje v letech 2011-2020

Životní prostředí a zemědělství

0081(2021)

24.

Žádost ZO ČSOP Vlašim o změnu harmonogramu čerpání dotace na kofinancování projektů v rámci Operačního programu Životní prostředí

Životní prostředí a zemědělství

0082(2021)

25.

Žádost Spolku chatařů Radějovice a Olešky z.s. o prodloužení termínu ukončení realizace Projektu „Přeložka vodovodního řadu „B“ – L100“

Životní prostředí a zemědělství

0029(2021)

26.

Program 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu

Životní prostředí a zemědělství

0080(2021)

27.

Poskytnutí příspěvků dle schválených „Zásad pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Středočeského kraje a způsobu kontroly jejich využití“

Životní prostředí a zemědělství

0041(2021)

28.

Pověření k podepisování veřejnoprávních smluv z Programu 2018, Programu 2019
a Programu 2020 pro poskytování dotací
z rozpočtu Středočeského kraje na obnovu památek určených ke společenskému využití

Kultura a památková péče

0070(2021)

29.

Žádost Folklorního souboru "Jarošovci"
o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně

Kultura a památková péče

0039(2021)

30.

Žádost Klubu přátel vína v Kutné Hoře, z. s.,
o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně

Kultura a památková péče

0063(2021)

31.

Žádost SPOLKU PRO OBNOVU VINAŘSTVÍ NA KUTNOHORSKU o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně

Kultura a památková péče

0062(2021)

32.

Návrh na vystoupení Středočeského kraje, jako hlavního člena, ze spolku Středočeské vodní cesty, z.s.

Kultura a památková péče

0071(2021)

33.

Návrh Dodatku č. 4 Zřizovací listiny Středočeské centrály cestovního ruchu, příspěvkové organizace

Kultura a památková péče

0072(2021)

34.

Úprava podmínek projektu „Vývaziště Káraný“

Kultura a památková péče

0076(2021)

35.

Úprava podmínek projektu „Vývaziště Lázně Toušeň“

Kultura a památková péče

0077(2021)

36.

Úprava podmínek projektu s názvem „Vybudování stanoviště pro karavany a obytná auta v obci Tetín“

Kultura a památková péče

0075(2021)

37.

Úprava podmínek akce "LeaderFEST"

Kultura a památková péče

0011(2021)

38.

Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Kutná Hora

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0023(2021)

39.

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Pětihosty

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0022(2021)

40.

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Choťánky

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0021(2021)

41.

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Dolínek

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0020(2021)

42.

Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Tmáň

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0019(2021)

43.

Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Lhotky u Mladé Boleslavi

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0018(2021)

44.

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Nepoměřice

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0017(2021)

45.

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Kutná Hora

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0016(2021)

46.

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Liteň

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0015(2021)

47.

Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Bříství

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0014(2021)

48.

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Dolní Bousov

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0013(2021)

49.

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Mšeno

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

0043(2021)

50.

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Plaňany

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

0044(2021)

51.

Převod nemovitých věcí obci Lipník (okr. Ml. Bol.)

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0042(2021)

52.

Úplatné nabytí pozemku pod silnicí v k.ú. Březovice pod Bezdězem

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0012(2021)

53.

Úplatné nabytí pozemku pod silnicí v k.ú. Ledce u Stránky

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0027(2021)

54.

Úplatné nabytí pozemku v k. ú. Sazená

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0069(2021)

55.

 

„II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7-D8, II. etapa“

Majetek - různé

0066(2021)

56.

Majetkoprávní vypořádání pozemků D4 Milín - Lety

Majetek - různé

0024(2021)

57.

„II/229 Rakovník, připojení na II/237“ - dokončení

Majetek - různé

0068(2021)

58.

Dlouhodobá nájemní smlouva VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s.

Bude zveřejněno na internet. stránkách SK

Majetek - různé

0085(2021)

59.

Plán práce Finančního výboru Zastupitelstva Středočeského kraje na rok 2021

Bude zveřejněno na internet. stránkách SK

Různé

0049(2021)

60.

Plán práce Kontrolního výboru Zastupitelstva Středočeského kraje na rok 2021

Různé

0048(2021)

61.

Plán práce Výboru pro dopravu Zastupitelstva SK na rok 2021

Bude zveřejněno na internet. stránkách SK

Různé

0059(2021)

62.

Plán práce Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Středočeského kraje na rok 2021

Různé

0053(2021)

63.

Plán práce Výboru pro digitalizaci a chytrý kraj Zastupitelstva Středočeského kraje na rok 2021

Různé

0050(2021)

64.

Plán práce Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Středočeského kraje na rok 2021

Různé

0057(2021)

65.

Plán práce Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Středočeského kraje na rok 2021

Bude zveřejněno na internet. stránkách SK

Různé

0055(2021)

66.

Plán práce Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva SK na rok 2021

Různé

0058(2021)

67.

Plán práce Výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Středočeského kraje na rok 2021

Různé

0054(2021)

68.

Plán práce Výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch Zastupitelstva Středočeského kraje na rok 2021

Různé

0051(2021)

69.

Plán práce Výboru pro tělovýchovu a sport Zastupitelstva Středočeského kraje na rok 2021

Bude zveřejněno na internet. stránkách SK

Různé

0052(2021)

70.

Zpráva Výboru pro digitalizaci a chytrý kraj
k projektu „Středočeský platební portál“

Bude navrženo na zařazení do programu

Různé

0084(2021)

71.

Žádost o vyjádření předsedy Krajského soudu v Praze ke kandidátce na funkci přísedící
u tohoto soudu

Různé

0056(2021)

72.

Zpráva o činnosti Rady Středočeského kraje od 3. 12. 2020 do 7. 1. 2021

Různé

0009(2021)

73.

Diskuze

 

 

74.

Závěr

 

 

 

Odkaz na materiály

Odkaz na on-line sledováni