Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Program 21. Zastupitelstva Středočeského kraje dne 30.1.2023

Program 21. Zastupitelstva Středočeského kraje dne 30.1.2023

24. 1. 2023

V pondělí 30.1.2023 proběhne jednání Zastupitelstva Středočeského kraje. Návrhy materiálů najdete pod tímto odkazem.

Přímý přenos z jednání můžete od 10:00 sledovat zde.

Program 21. Zastupitelstva Středočeského kraje dne 30.1.2023

Program 21. Zastupitelstva Středočeského kraje dne 30.1.2023

 

název materiálu

okruhy

číslo tisku

1.

Volba ověřovatelů

Procesní záležitosti

0002(2023)

2.

Volba mandátové a volební komise

Procesní záležitosti

0003(2023)

3.

Volba návrhové komise

Procesní záležitosti

0004(2023)

4.

Schválení zapisovatelů a skrutátorek

Procesní záležitosti

0005(2023)

5.

Schválení programu

Procesní záležitosti

0006(2023)

6.

Zrušení Výboru pro digitalizaci a chytrý kraj

Procesní záležitosti

0074(2023)

7.

Zrušení a zřízení funkce, pro kterou je člen zastupitelstva kraje dlouhodobě uvolněn

Procesní záležitosti

0075(2023)

8.

Změny ve vedení Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Středočeského kraje

Volební bod

0044(2023)

9.

Změna ve složení Výboru sociálních věcí navržená klubem ODS

Volební bod

0092(2023)

10.

Změna ve složení Finančního výboru Zastupitelstva Středočeského kraje - navržená klubem Spojenci pro Středočeský kraj – TOP 09, Zelení

Volební bod

0055(2023)

11.

Volba místopředsedy Finančního výboru Zastupitelstva Středočeského kraje

Volební bod

0087(2023)

12.

Pravidla hospodaření klubů zastupitelů Středočeského kraje pro rok 2023

Finanční záležitosti

0047(2023)

13.

Pravidla 2023 pro poskytování individuálních účelových dotací a darů z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu hejtmanky

Finanční záležitosti

0057(2023)

14.

Poskytnutí dotací dle Pravidel 2022
pro poskytování dotací a darů z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu hejtmanky

Finanční záležitosti

0056(2023)

15.

Poskytnutí dotací dle Programu 2021-2024
pro poskytování dotací na rozvoj obcí do 2000 obyvatel z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova

Finanční záležitosti

0030(2023)

16.

Poskytnutí dlouhodobé individuální návratné finanční výpomoci obci Milý včetně rozpočtové úpravy č. 016/09/2023 – převod finančních prostředků z kapitoly 23 – Ostatní do kapitoly 09 – Evropská integrace

Finanční záležitosti

0085(2023)

17.

Návrh na schválení dodatků ke smlouvám
o dotaci – prodloužení doby realizace výměny zdrojů tepla

Finanční záležitosti

0081(2023)

18.

Návrh na schválení vzoru veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v rámci Programu 2022 na podporu provozu venkovských prodejen ve Středočeském kraji

Finanční záležitosti

0084(2023)

19.

Návrh na schválení žádostí Programu 2022
pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory včasné přípravy projektů EU 2021+
a NIP

Finanční záležitosti

0083(2023)

20.

Program 2020 pro poskytování dotací
z rozpočtu Středočeského kraje
ze Středočeského Fondu podpory včasné přípravy projektů EU 2021+ a NIP – prodloužení termínu realizace

Finanční záležitosti

0070(2023)

21.

Dodatek č. 13 ke Smlouvě o veřejných službách v drážní osobní dopravě mezi Středočeským krajem a dopravcem České dráhy, a.s.

 

Bude navrženo na stažení z programu

Doprava

0031(2023)

22.

Petice za obnovu frekvence a kvality přímého autobusového spojení Švermova a dalších okrajových částí Kladna s Prahou a Slaným
a za plnou integraci Kladna do PID

Doprava

0041(2023)

23.

Schválení změny charakteru poskytnutých prostředků PO KSÚS na projekt „II/114 Neveklov – I/3“

Doprava

0077(2023)

24.

Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením Středočeského kraje 2023–2025

Sociální věci

0019(2023)

25.

Rozpočtová úprava č. 005/17/2023 – poskytnutí individuální účelové dotace
na realizaci a provoz kontaktních míst POSEZ
na kalendářní rok 2023

Sociální věci

0024(2023)

26.

Doplňující aktualizace Sítě sociálních služeb SK na rok 2023

Sociální věci

0059(2023)

27.

Rozdělení dotace na poskytování sociálních služeb v roce 2023

Sociální věci

0071(2023)

28.

Rozdělení dotace v rámci projektu „Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji IV“ v roce 2023 financovaného z OPZ+

Sociální věci

0093(2023)

29.

Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu Středočeského kraje na provoz a činnost Sportovních center mládeže
v roce 2023

Školství

0076(2023)

30.

Poskytnutí individuální neinvestiční dotace
z rozpočtu Středočeského kraje na zajištění ankety Sportovec Středočeského kraje za rok 2022

Školství

0078(2023)

31.

Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Středočeským krajem

Školství

0054(2023)

32.

Aktualizace Strategie rozvoje územního obvodu Středočeského kraje na období 2019-2024 s výhledem do 2030

Regionální rozvoj

0001(2023)

33.

Návrh na vydání Dodatku č. 1 ke Zřizovací listině Muzea T. G. M. Rakovník, příspěvkové organizace

Kultura, památková péče a cestovní ruch

0038(2023)

34.

Zřizovací listina Středočeské centrály cestovního ruchu, p. o.

Kultura, památková péče a cestovní ruch

0069(2023)

35.

Žádost Spolku ARTO.TO o prominutí vrácení části dotace

Kultura, památková péče a cestovní ruch

0032(2023)

36.

Žádost three brothers , spol. s r.o. o individuální účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Středočeského kraje

Kultura, památková péče a cestovní ruch

0036(2023)

37.

Žádost BIO ILLUSION s.r.o. o individuální účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Středočeského kraje

Kultura, památková péče a cestovní ruch

0035(2023)

38.

Žádost HEAVEN'S GATE s.r.o. o individuální účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Středočeského kraje

Kultura, památková péče a cestovní ruch

0033(2023)

39.

Žádost Visual Riders s.r.o. o individuální účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Středočeského kraje

Kultura, památková péče a cestovní ruch

0034(2023)

40.

Žádost Enray s.r.o. o individuální účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Středočeského kraje

Kultura, památková péče a cestovní ruch

0037(2023)

41.

Poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ke kofinancování projektu „LIFE WILL - Water in Landscape and Soil“

Životní prostředí a zemědělství

0040(2023)

42.

Pravidla 2023 pro poskytování darů z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství v rámci tematického zadání Výsadba stromů

Životní prostředí a zemědělství

0011(2023)

43.

Žádost společnosti Ekologické centrum Orlov, o.p.s. o prodloužení termínu realizace projektu – Digitalizace EVVO ve Středočeském kraji
1. etapa

Životní prostředí a zemědělství

0060(2023)

44.

Žádost ZO ČSOP Vlašim o změnu harmonogramu čerpání dotace na kofinancování projektů v rámci Operačního programu Životní prostředí

Životní prostředí a zemědělství

0028(2023)

45.

Schválení Plánu dílčího povodí Horního
a středního Labe, Plánu dílčího povodí Horní Vltavy, Plánu dílčího povodí Dolní Vltavy
a Plánu dílčího povodí Berounky

Životní prostředí a zemědělství

0079(2023)

46.

Zpráva o plnění cílů Plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje za období 2020 - 2021

Životní prostředí a zemědělství

0073(2023)

47.

Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje na zajištění činností nehrazených z prostředků veřejného zdravotního pojištění v roce 2023

Zdravotnictví

0082(2023)

48.

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Úžice
u Kralup nad Vltavou

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0053(2023)

49.

Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Nehvizdy, Mochov, Hradišťko u Sadské, Třebestovice, Sadská a Poříčany

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0009(2023)

50.

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Mělník - revokace usnesení

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0018(2023)

51.

Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Kutná Hora - revokace

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0049(2023)

52.

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Horky
nad Jizerou - dodatek č. 1 ke smlouvě S-6400/MJT/2021

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0051(2023)

53.

Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Břežany
u Rakovníka

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0021(2023)

54.

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Močovice

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0016(2023)

55.

Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Kostelec nad Labem

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0026(2023)

56.

Budoucí bezúplatný převod části pozemku
v k.ú. Liblice

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0050(2023)

57.

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Straky

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

0010(2023)

58.

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Poříčí nad Sázavou

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

0014(2023)

59.

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Dolní Jirčany

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

0020(2023)

60.

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Chorušice

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

0023(2023)

61.

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Kozmice u Benešova

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

0017(2023)

62.

Prodej pozemku v k.ú. Čáslav

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0012(2023)

63.

Prodej pozemku v k.ú. Nové Zámky

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0013(2023)

64.

Prodej pozemků v k.ú. Černuc

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0025(2023)

65.

Prodej nemovitosti v k.ú. Čáslav

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0027(2023)

66.

Prodej pozemků v k.ú. Čelákovice a Mstětice - revokace usnesení

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0008(2023)

67.

Úplatné nabytí pozemků v k. ú. Trubín
a Počaply

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0042(2023)

68.

Úplatné nabytí pozemku pod silnicí
v k.ú. Drásov u Příbramě - revokace

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0052(2023)

69.

Stanovení postupu nakládání s nemovitými věcmi v k.ú. Dubno

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0015(2023)

70.

Stanovení postupu nakládání s nemovitými věcmi v k.ú. Liblice u Českého Brodu

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0022(2023)

71.

„II/272 Starý Vestec, přeložka silnice“ – konečné majetkové vypořádání

Majetek - různé

0043(2023)

72.

Demolice nemovitosti č.p. 440 v k.ú. Březnice

Majetek - různé

0029(2023)

73.

Zpřístupnění kódu Platebního portálu Středočeského kraje ve veřejném zájmu

Digitalizace

0090(2023)

74.

Vstup Středočeského kraje do spolku BISON

Digitalizace

0091(2023)

75.

Koncepce prevence kriminality Středočeského kraje na léta 2023 - 2027

Bezpečnost

0080(2023)

76.

Žádost o prodloužení termínu realizace čerpání dle darovací smlouvy č. S-4943/OBŘ/2019 – Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Bezpečnost

0086(2023)

77.

Plán práce Výboru pro tělovýchovu a sport Zastupitelstva Středočeského kraje na rok 2023

Různé

0045(2023)

78.

Plán práce Výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch Zastupitelstva SK
na rok 2023 včetně hodnocení práce výboru
za rok 2022

Různé

0072(2023)

79.

Plán práce Výboru pro životní prostředí
a zemědělství Zastupitelstva SK na rok 2023

Různé

0066(2023)

80.

Plán práce Finančního výboru Zastupitelstva SK na rok 2023

Různé

0065(2023)

81.

Plán práce Výboru pro výchovu, vzdělávání
a zaměstnanost Zastupitelstva SK na rok 2023

Různé

0089(2023)

82.

Plán práce Kontrolního výboru Zastupitelstva Středočeského kraje na rok 2023

Různé

0062(2023)

83.

Plán práce Výboru sociálních věcí  Zastupitelstva SK na 1. pololetí roku 2023 včetně Výroční zprávy Výboru sociálních věcí

Různé

0061(2023)

84.

Plán práce Výboru pro zdravotnictví na rok 2023 a hodnocení činnosti Výboru za rok 2022

Různé

0063(2023)

85.

Plán práce Výboru pro dopravu Zastupitelstva SK na rok 2023 včetně hodnocení práce Výboru pro dopravu za rok 2022

Různé

0088(2023)

86.

Hodnocení činnosti Výboru pro digitalizaci
a chytrý kraj za rok 2022

Různé

0064(2023)

87.

Volba přísedících Krajského soudu v Praze

Různé

0039(2023)

88.

Žádost o vyjádření předsedy Krajského soudu v Praze ke kandidátovi na funkci přísedícího
u tohoto soudu

Různé

0046(2023)

89.

Zpráva o činnosti Rady Středočeského kraje od 25. 11. 2022 do 12. 1. 2023

Různé

0007(2023)

90.

Stanovení odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva Středočeského kraje

Různé

0094(2023)

91.

Návrh výše peněžitých plněních spojených s výkonem funkce členů výborů a komisí, kteří nejsou členy Zastupitelstva Středočeského kraje

Různé

0058(2023)

92.

Diskuze

 

 

93.

Závěr