Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Program 19. Zastupitelstva Středočeského kraje dne 28.11.2022

Program 19. Zastupitelstva Středočeského kraje dne 28.11.2022

20. 11. 2022

 V pondělí 28.11.2022 proběhne jednání Zastupitelstva Středočeského kraje. Návrhy materiálů najdete pod tímto odkazem.

Přímý přenos z jednání můžete sledovat zde.

Program 19. Zastupitelstva Středočeského kraje dne 28.11.2022

Program 19. Zastupitelstva Středočeského kraje dne 28.11.2022

Návrh programu zasedání Zastupitelstva Středočeského kraje dne 28. 11. 2022: 

 

název materiálu

okruhy

číslo tisku

1.

Volba ověřovatelů

Procesní záležitosti

0666(2022)

2.

Volba mandátové a volební komise

Procesní záležitosti

0667(2022)

3.

Volba návrhové komise

Procesní záležitosti

0668(2022)

4.

Schválení zapisovatelů a skrutátorek

Procesní záležitosti

0669(2022)

5.

Schválení programu

Procesní záležitosti

0670(2022)

6.

Schválení zasedacího pořádku

Procesní záležitosti

0754(2022)

7.

Změna ve vedení Výboru pro životní prostředí a zemědělství – navržená klubem ODS

Volební bod

0701(2022)

8.

Změny ve složení výborů Zastupitelstva Středočeského kraje - navržených klubem PIRÁTI

Volební bod

0753(2022)

9.

Veřejnoprávní smlouva na spolufinancování projektu „Středočeský program mobility pro excelentní výzkum, inovace a technologie“

Finanční záležitosti

0679(2022)

10.

Informace o změně Stanov Středočeského inovačního centra, spolku

Finanční záležitosti

0681(2022)

11.

Návrh rozpočtu Středočeského kraje na rok 2023

Finanční záležitosti

0713(2022)

12.

Rozpočtové opatření č. 165/23/2022 – navýšení rozpočtu Středočeského kraje o prostředky ze sdílených daní

Finanční záležitosti

0700(2022)

13.

Zásobník projektů spolufinancovaných z EU/EHP a národních zdrojů a Zásobník akcí 2021+ – aktualizace č. 5.2022

Finanční záležitosti

0739(2022)

14.

Aktualizace výše finančního zapojení partnerských organizací v rámci realizace projektu Obědy do škol ve Středočeském kraji IV

Finanční záležitosti

0685(2022)

15.

Program 2023 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory včasné přípravy projektů EU 2021+ a NIP

Finanční záležitosti

0703(2022)

16.

Program 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory včasné přípravy projektů EU 2021+ a NIP – prodloužení termínu realizace

Finanční záležitosti

0699(2022)

17.

Poskytnutí dotací dle Programu 2021-2024 pro poskytování dotací na rozvoj obcí do 2000 obyvatel z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova

Finanční záležitosti

0677(2022)

18.

Poskytnutí daru dle Pravidel 2022 pro poskytování darů obcím z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu na podporu výsadby stromů

Finanční záležitosti

0673(2022)

19.

Poskytnutí dotací dle Programu 2022 po poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu – část IV.

Finanční záležitosti

0687(2022)

20.

Zásobník investic Středočeského kraje na rok 2022 – změna č. 5

Investice a veřejné zakázky

0705(2022)

21.

Zpráva o uzavřených Smlouvách o spolupráci při zajišťování a spolufinancování dopravní obslužnosti a jejich ukončení s obcemi a dobrovolnými svazky obcí za rok 2021 a 2022

Doprava

0725(2022)

22.

Smlouva o veřejných službách ve veřejné drážní osobní dopravě s dopravcem ARRIVA vlaky s.r.o.

Doprava

0726(2022)

23.

Dodatek č. 13 ke Smlouvě o veřejných službách v drážní osobní dopravě mezi Středočeským krajem a dopravcem České dráhy, a.s.

Doprava

0729(2022)

24.

Smlouva o uznávání Tarifu PID a úhradě protarifovací ztráty se společností RegioJet a.s.

Doprava

0727(2022)

25.

Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti se společností GMF AQUAPARK PRAGUE, a.s.

Doprava

0728(2022)

26.

Úprava tarifu Pražské integrované dopravy ve vnějších pásmech na území Středočeského kraje

Doprava

0723(2022)

27.

Plán rozvoje a zajištění financování veřejné dopravy ve Středočeském kraji v budoucím období

Doprava

0738(2022)

28.

Programy 2023 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního fondu – Podpora sociálních služeb a Podpora sociálních aktivit

Sociální věci

0746(2022)

29.

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Středočeského kraje na období 2023 – 2025

Sociální věci

0737(2022)

30.

Doplňující aktualizace Sítě sociálních služeb SK od 1. 1. 2023

Sociální věci

0735(2022)

31.

Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Centrum 83, pss

Sociální věci

0686(2022)

32.

Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov seniorů Vojkov, pss.

Sociální věci

0689(2022)

33.

Smlouva o bezúplatném převodu drobného hmotného majetku Středočeského kraje příspěvkové organizaci Centrum 83, pss - vybavení „Druhá domácnost DOZP“

Sociální věci

0690(2022)

34.

Poskytnutí návratných finančních výpomocí z rozpočtu Středočeského kraje – Sociální oblast

Sociální věci

0707(2022)

35.

Rozpočtová úprava č.  707/17/2022 – převod finančních prostředků na smlouvu o přidělení jednorázové účelové neinvestiční dotace organizaci Proxima Sociale o.p.s. v rámci rozpočtu kapitoly 17 – Sociální věci

Sociální věci

0694(2022)

36.

Vypořádání vzájemných práv a povinností souvisejících se zrušením a převodem činností základních uměleckých škol zřizovaných Středočeským krajem

Školství

0733(2022)

37.

Vypořádání vzájemných práv a povinností souvisejících se zrušením a převodem činnosti příspěvkové organizace zřizované Středočeským krajem

Školství

0734(2022)

38.

Program 2023 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu sportu a volného času 2023

Školství

0682(2022)

39.

Návrh na uzavření smlouvy o finanční spoluúčasti Středočeského kraje na organizaci Her X. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2023 v Královéhradeckém kraji

Školství

0750(2022)

40.

Poskytnutí individuálních účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Středočeského kraje na organizaci 15. ročníku Florbalového turnaje žáků 4. a 5. tříd ZŠ Středočeského kraje 2022

Školství

0743(2022)

41.

Poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace na podporu rozvoje meziobecní spolupráce Dobrovolnému svazku obcí Ladův kraj z rozpočtu Středočeského kraje

Regionální rozvoj

0684(2022)

42.

Program na podporu vzdělávacích programů v oblasti podnikání v hospodářsky a sociálně ohrožených obcích s rozšířenou působností ve Středočeském kraji

Regionální rozvoj

0683(2022)

43.

Vymezení nižších a malých center osídlení pro potřeby strategického plánování

Regionální rozvoj

0748(2022)

44.

Schválení dotací z rozpočtu Středočeského kraje na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v roce 2023

Kultura, památková péče a cestovní ruch

0675(2022)

45.

Návrhy na přidělení individuálních účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Středočeského kraje

Kultura, památková péče a cestovní ruch

0692(2022)

46.

Žádost fondu Sedmikráska, nadační fond o prodloužení termínu realizace projektu – Vzdělávací programy EVVO: bezpečně, moderně a hravě

Životní prostředí a zemědělství

0676(2022)

47.

Program 2023 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu

Životní prostředí a zemědělství

0718(2022)

48.

Program 2023 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství

Životní prostředí a zemědělství

0731(2022)

49.

Programy 2023 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu

Životní prostředí a zemědělství

0732(2022)

50.

Schválení Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe 2022 - 2027

Životní prostředí a zemědělství

0747(2022)

51.

Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace - odpis nedobytných pohledávek za rok 2017

Zdravotnictví

0691(2022)

52.

Investiční dotace pro Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnici Středočeského kraje

Zdravotnictví

0740(2022)

53.

Program 2023 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního fondu v rámci tematického zadání „Zdravotnictví“

Zdravotnictví

0710(2022)

54.

Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Jirny a Šestajovice u Prahy

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0704(2022)

55.

Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Dobšice u Žehuně, Žehuň a Polní Chrčice

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0714(2022)

56.

Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Bělá pod Bezdězem

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0649(2022)

57.

Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Malý Újezd a k.ú. Jelenice u Mělníka

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0664(2022)

58.

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Ovčáry u Kolína

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0688(2022)

59.

Bezúplatné nabytí nemovité věci v k.ú. Kolín - revokace usnesení

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0671(2022)

60.

Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Nová Telib

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0648(2022)

61.

Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Dymokury

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0650(2022)

62.

Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Svatá Kateřina u Svatého Mikuláše

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0715(2022)

63.

Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Odřepsy

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0716(2022)

64.

Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Hřiměždice

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0717(2022)

65.

Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Přelíc

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0719(2022)

66.

Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Keblov

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0720(2022)

67.

Budoucí bezúplatný převod části pozemku v k.ú. Hořín

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0697(2022)

68.

Budoucí bezúplatný převod částí pozemku v k.ú. Polerady u Prahy

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0708(2022)

69.

Budoucí bezúplatný převod části pozemku v k.ú. Úherce

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0709(2022)

70.

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Dolínek

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

0721(2022)

71.

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Sluhy

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

0651(2022)

72.

Prodej pozemků v k.ú. Koleč

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0696(2022)

73.

Prodej pozemku v k.ú. Řisuty u Slaného

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0698(2022)

74.

Prodej pozemku v k.ú. Radovesnice II - Čepková

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0665(2022)

75.

Prodej pozemků v k.ú. Poříčí nad Sázavou

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0672(2022)

76.

Prodej pozemků v k.ú. Staňkovice u Uhlířských Janovic

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0674(2022)

77.

Prodej pozemku v k.ú. Kamenný Přívoz

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0693(2022)

78.

Úplatné nabytí pozemků pod silnicí v k.ú. Mnichovo Hradiště

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0752(2022)

79.

Úplatné nabytí pozemku pod silnicí v k. ú. Jiřice u Kostelce nad Labem

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0749(2022)

80.

Úplatné nabytí pozemků pod silnicí v k.ú. Sedlec u Kutné Hory

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0741(2022)

81.

Úplatné nabytí pozemků pod silnicí v k.ú. Dobrovice

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0742(2022)

82.

Úplatné nabytí pozemků pod silnicemi v k.ú. Bakov nad Jizerou, k.ú. Sány, k.ú. Divišov u Benešova, k.ú. Příčina, k.ú. Poříčany, k.ú. Kamenice, k.ú. Kolín, k.ú. Rynholec, k.ú. Český Brod a k.ú. Těptín

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0711(2022)

83.

Majetkoprávní vypořádání silnice v k. ú. Jesenice u Rakovníka

Majetek - různé

0722(2022)

84.

„III/27938 Obrubce - Dolní Bousov, rekonstrukce“

Majetek - různé

0695(2022)

85.

Stanovení postupu nakládání s nemovitými věcmi v k.ú. Sadská

Majetek - různé

0661(2022)

86.

Poskytnutí finančního daru Krajskému ředitelství Policie Středočeského kraje– navýšení rozpočtu Středočeského kraje, rozpočtové opatření č. 160/25/2022

Bezpečnost

0736(2022)

87.

Program 2023 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS

Bezpečnost

0751(2022)

88.

Program 2023 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu prevence

Bezpečnost

0730(2022)

89.

Změna žadatelů poskytnutých dotací z Fondu prevence 2022

Bezpečnost

0724(2022)

90.

Žádost o vyjádření předsedy Krajského soudu v Praze ke kandidátům na funkci přísedících u tohoto soudu

Různé

0706(2022)

91.

Zpráva o činnosti Rady Středočeského kraje od 19. 10. 2022 do 10. 11. 2022

Různé

0678(2022)

92.

Stanovisko Kontrolního výboru Zastupitelstva SK k podnětu statutárního města Kladna k návrhu smlouvy o dopravní obslužnosti

Různé

0544(2022)

93.

Návrh výše peněžitých plněních spojených s výkonem funkce členů výborů a komisí, kteří nejsou členy Zastupitelstva Středočeského kraje

Různé

0702(2022)

94.

Diskuze

   

95.

Závěr