Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Návrh programu zasedání Zastupitelstva Středočeského kraje

Návrh programu zasedání Zastupitelstva Středočeského kraje

13. 2. 2014

na 10. zasedání Zastupitelstva Středočeského kraje, které se uskuteční dne 24. 2. 2014 od 10 hodin v zasedací místnosti Zastupitelstva Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5
Návrh programu zasedání Zastupitelstva Středočeského kraje

Návrh programu zasedání Zastupitelstva Středočeského kraje

 
 
 
 
 
 
Navržený program zasedání Zastupitelstva Středočeského kraje
 
 
1. PROCESNÍ ZÁLEŽITOSTI
Úvod, slib nového člena Zastupitelstva SK
Volba ověřovatelů
Volba mandátové a volební komise
Volba návrhové komise
Schválení zapisovatelů 
Schválení programu
2. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
Plán investic Středočeského kraje na rok 2014 – změna č. 1
Pravidla hospodaření klubů zastupitelů na rok 2014
3. MAJETEK
Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Lochovice
Budoucí bezúplatné nabytí částí pozemků v k.ú. Jílové u Prahy
Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Zvířetice
Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Malobratřice
Budoucí bezúplatné nabytí nemovitostí v k.ú. Nymburk, k.ú. Kovanice a k.ú. Chvalovice u Nymburka - revokace usnesení
Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Rožmitál pod Třemšínem         
Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Miličín
Budoucí bezúplatný převod části pozemku v k.ú. Klášter Hradiště nad Jizerou
Budoucí bezúplatný převod částí pozemků v k.ú. Jesenice u Prahy
Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Krňany – revokace usnesení              
Budoucí bezúplatný převod části pozemku v k.ú. Ostředek
Budoucí bezúplatný převod části pozemku v k.ú. Kamýk u Velkých Přílep
Budoucí bezúplatný převod části pozemku v k.ú. Srbsko u Karlštejna
Úplatné nabytí pozemků pod silnicemi v k.ú. Trhové Dušníky a k.ú. Příbram
Úplatné nabytí pozemků pod silnicí v k.ú. Jezero
Úplatné nabytí pozemku pod silnicí v k.ú. Týnec nad Labem
Úplatné nabytí pozemku pod silnicí v k.ú. Pečičky
Prodej pozemku v k.ú. Nižbor
Prodej pozemku v k.ú. Žíšov
Prodej pozemků v k.ú. Říčany u Prahy
Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Kostelec u Křížků
Směna pozemků v k.ú. Sadská
Směna pozemků v k.ú. Benešov u Prahy
III/0066 Hostouň, rekonstrukce mostu ev. č. 0066-3
Bezúplatný převod stavebních objektů v rámci akce „III/1131 Český Brod“ 
„II/605 Loděnice, rekonstrukce soumostí ev. č. 605 – 017, 018, 019“
Pronájem nemovitostí v k.ú. Staré Město formou výběrového řízení 
4. ŠKOLSTVÍ
Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Středočeským krajem
Dotace NIV pro školy a školská zařízení zřizované Středočeským krajem 
a obcemi Středočeského kraje za rok 2013 
Návrh rozpisu rozpočtu přímých NIV hrazených ze státního rozpočtu školám a školským zařízením zřizovaným Středočeským krajem a obcemi Středočeského kraje na rok 2014
Předfinancování závěrečných plateb projektů příspěvkových organizací Středočeského kraje realizovaných v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ 
„Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji za školní rok 2012/2013“ 
Rozpočtové opatření č. 19/05/2014 – rozpis finančních prostředků kapitoly 05, ÚZ 001 a ÚZ 002
5. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
Obec Podluhy –  žádost o povolení prodeje čistírny odpadních vod Podluhy
ZO ČSOP Vlašim a Městys Cerhenice ve spolupráci se záchrannou stanicí Pátek – žádost o mimořádnou účelovou dotaci ze Zásobníku projektů Středočeského kraje
6. ZDRAVOTNICTVÍ
Změna Zřizovací listiny Dětského centra Strančice, příspěvkové organizace
Rozpočtové opatření č. 009/07/2014 – přidělení dotace na ztrátové činnosti 
a na provoz nových pavilonů založených nemocnic Středočeského kraje v roce 2014
Informační zpráva - zrušení usnesení č. 052-27/2010/RK ze dne 26. 07. 2010 a návrh nových podmínek pro poskytování daru Středočeského kraje na úhradu regulačních poplatků
Rozpočtové opatření č.  006/07/2014 – přidělení dotace v roce 2014 na:
•       zajištění činností nehrazených z veřejného zdravotního pojištění  poskytovateli zdravotních služeb zřízenými 
a založenými Středočeským krajem a ostatními zařízeními
•       zajištění provozu lékařské pohotovostní služby poskytovateli zdravotních služeb zřízenými a založenými Středočeským krajem a ostatními zařízeními
7. SOCIÁLNÍ VĚCI
Schválení bezúplatného převodu užitkového automobilu VW Crafter kombi 35 na příspěvkovou organizaci Vyšší Hrádek, p.s.s.
Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb
Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov Na Hrádku, poskytovatel sociálních služeb
Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb
Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov Laguna Psáry, poskytovatel sociálních služeb
Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Centrum Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatel sociálních služeb
Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb
Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace SK Zařízení sociální intervence Kladno
Koncepce prevence kriminality Středočeského kraje na léta 2014 – 2016
Žádost o dofinancování paliativní péče – Občanské sdružení Tři
8. REGIONÁLNÍ ROZVOJ A EVROPSKÁ INTEGRACE
Fond solidarity Evropské unie – povodně červen 2013 
Zásady tvorby Fondů Středočeského kraje
SFROM 2012 – návrh na změny v rámci projektů
Aktualizace Zásobníku projektů k 31.12.2013
Zřízení Rady pro konkurenceschopnost Středočeského kraje
9. DOPRAVA
Závěrečná zpráva o čerpání finančních prostředků určených k organizaci 
a vlastní realizaci programu provádění prevence v oblasti BESIP na území Středočeského kraje v roce 2013 a návrh k zajištění prevence v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích Středočeského kraje na rok 2014
Aktualizace ceníku úhrad nájemného, náhrady za zřízení věcného břemene 
a za omezení užívání silnic II. a III. třídy ve Středočeském kraji
10. KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE
Koncepce regionálních funkcí knihoven ve Středočeském kraji na období 2014-2018
11. RŮZNÉ
Výsledky kontroly výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům Středočeského kraje provedené Ministerstvem vnitra ČR a způsob odstranění zjištěných nedostatků
Žádost o vyjádření předsedkyně Krajského soudu v Praze k navrženému kandidátovi na funkci přísedícího u tohoto soudu
Plán práce Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Středočeského kraje na rok 2014
Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost na rok 2014
Plán práce Kontrolního výboru Zastupitelstva Středočeského kraje na rok 2014
Plán práce Finančního výboru Zastupitelstva Středočeského kraje na rok 2014
Zpráva o činnosti Rady Středočeského kraje od 19. 11. 2013 do 3. 2. 2014
12. DISKUZE, VYSTOUPENÍ OBČANŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE
13. ZÁVĚR