Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Návrh programu zasedání 19. Zastupitelstva Středočeského kraje

Návrh programu zasedání 19. Zastupitelstva Středočeského kraje

17. 6. 2019

které se uskuteční dne 24. 6. 2019 od 10 hodin v zasedací místnosti Zastupitelstva Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5.

Návrh programu zasedání 19. Zastupitelstva Středočeského kraje

Návrh programu zasedání 19. Zastupitelstva Středočeského kraje

Navržený program zasedání Zastupitelstva Středočeského kraje

Název materiálu

Okruhy zařazení

Volba ověřovatelů

Procesní záležitosti

Volba mandátové a volební komise

Procesní záležitosti

Volba návrhové komise

Procesní záležitosti

Schválení zapisovatelů a skrutátorek

Procesní záležitosti

Schválení programu

Procesní záležitosti

Memorandum o spolupráci mezi Kyjevskou oblastí (Ukrajina)

a Středočeským krajem (Česká republika)

Různé

Středočeský Fond hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof

Finanční záležitosti

Poskytnutí dotace ze Středočeského Fondu hejtmana

a zmírnění následků živelních katastrof Krajské radě seniorů Středočeského kraje, Kladno

Finanční záležitosti

Závěrečný účet Středočeského kraje za rok 2018

Finanční záležitosti

Schválení účetní závěrky Středočeského kraje za rok 2018

Finanční záležitosti

Střednědobý výhled rozpočtu Středočeského kraje na roky 2020 až 2024

Finanční záležitosti

Zásobník projektů spolufinancovaných z EU/EHP a národních zdrojů – aktualizace č. 3_2019

Finanční záležitosti

Rozpočtové opatření č. 221/23/2019 – navýšení rozpočtu Středočeského kraje 2019 o splátku půjčených finančních prostředků

Finanční záležitosti

Schválení druhé realokace finančních prostředků v rámci specifického cíle 1.2 Strategie ITI Pražské metropolitní oblasti a zrušení 2 projektových záměrů telematiky

Finanční záležitosti

Návrh na schválení dodatků ke smlouvám o dotaci – prodloužení doby realizace výměny zdrojů tepla

Finanční záležitosti

Poskytnutí dotací dle Programu II 2018 pro poskytování dotací
z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu – 2. část

Finanční záležitosti

Poskytnutí dotací dle Programu 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu

Finanční záležitosti

Poskytnutí dotací dle Programu 2017 – 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova

Finanční záležitosti

Pravidla pro poskytování individuální návratné finanční výpomoci z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu návratných finančních zdrojů – Dodatek č. 1

Finanční záležitosti

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory včasné přípravy projektů EU 2021+ a NIP

Finanční záležitosti

Mimořádná účelová dotace – obec Láz, obec Drahlín a městys Jince prodloužení termínu ukončení realizace projektu

Finanční záležitosti

Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Středočeského kraje na zajištění činností v letech 2019 a 2020 a základního provozu v roce 2020 Krajským střediskům ekologické výchovy v souladu s Koncepcí environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Životní prostředí
a zemědělství

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje – změna 2019
- I. část

Životní prostředí
a zemědělství

Schválení Aktualizace koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje na období 2018-2028

Životní prostředí
a zemědělství

Zpracování koncepce udržitelného hospodaření s vodou ve Středočeském kraji

Životní prostředí
a zemědělství

Žádost Obce Ondřejov o prominutí odvodu a penále za prodlení
s odvodem za porušení rozpočtové kázně

Životní prostředí
a zemědělství

Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Starý Vestec

 

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Hostouň

 

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Beroun

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Liteň

 

 

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

Budoucí bezúplatné nabytí vyvolané investice v rámci akce

„ D 4 Milín – Lety“

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Panenské Břežany

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Chroustov

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Vinařice u Kladna

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Jesenice u Rakovníka

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Mníšek pod Brdy

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Tupadly u Čáslavi

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Zdiměřice u Prahy I.

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Zdiměřice u Prahy II.

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

Bezúplatný převod pozemků v k. ú Vraňany

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Úhonice

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Buštěhrad

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Úvaly u Prahy

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

Budoucí bezúplatný převod částí pozemků v k.ú. Chýnice

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

Úplatné nabytí pozemků pod silnicí v k. ú. Roztoky u Křivoklátu

 

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

Úplatné nabytí nemovitosti v k.ú. Kutná Hora

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

Úplatné nabytí nemovitostí v k.ú. Kamýk nad Vltavou

 

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

Úplatné nabytí pozemků v k.ú. Jesenice u Sedlčan

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

Úplatné nabytí pozemků v k.ú. Třebešice u Divišova

 

 

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

Úplatné nabytí pozemku v k.ú. Býkovice u Bořeňovic

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

Úplatné nabytí pozemků v k.ú. Lysá nad Labem

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

Prodej pozemku v k.ú. Velké Popovice

Majetek - úplatné převody nemovitostí

Prodej pozemku v k.ú. Jesenice u Rakovníka

Majetek - úplatné převody nemovitostí

Prodej pozemku v k.ú. Měchnov

Majetek - úplatné převody nemovitostí

Prodej pozemku v k.ú. Kolín

Majetek - úplatné převody nemovitostí

Prodej nemovitých věcí v areálu Hačku v k.ú. Hradec u Stříbrné Skalice

a k.ú. Černé Voděrady, výsledek výběrového řízení

Majetek - úplatné převody nemovitostí

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Husí Lhota

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Květnice

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Počepice

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

Majetkoprávní vypořádání pozemků s městem Týnec nad Sázavou

Majetek - různé

Dodatek č. 1 darovací smlouvě s obcí Kouty

Majetek - různé

Severní obchvat Jílového u Prahy - dokončení, část 1.

Majetek - různé

Severní  obchvat Jílového u Prahy – dokončení, část 2.

Majetek - různé

Stavba „II/611 x II/329 Poděbrady – Přední Lhota, okružní křižovatka“

Majetek - různé

Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví v k. ú. Rakovník

Majetek - různé

Souhlas s demolicí staveb – likvidace ekologické zátěže v k. ú. Milovice
n. Labem

Majetek - různé

Odkoupení pozemku v k. ú. Milovice nad Labem od Vojenských lesů

a statků, s. p.

Majetek - různé

Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace – odpis nedobytných pohledávek za rok 2015

Zdravotnictví

Poskytnutí investičních dotací z rozpočtu Středočeského kraje v roce 2019 nemocnicím založeným Středočeským krajem

 

Zdravotnictví

Revokace části Usnesení Zastupitelstva kraje  č. 130-16/2018/ZK ze dne 26.11.2018

Zdravotnictví

Rozpočtové opatření č. 208/06/2019 – zapojení finančních prostředků

do příjmů a výdajů kapitoly 06 – Kultura a památková péče

Kultura a památková péče

Revokace části Usnesení  č. 093-18/2019/ZK ze dne 29. 4. 2019

Kultura a památková péče

Návrh na schválení transferů z rozpočtu Středočeského kraje pro knihovny pověřené výkonem regionálních funkcí na rok 2019 a schválení dodatků
k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotací z rozpočtu Středočeského kraje

Kultura a památková péče

Návrh na změnu zřizovacích listin příspěvkových organizací z oblasti kultury

Kultura a památková péče

Poskytnutí dotací dle programu "Smart akcelerátor - Asistence 2018,
pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na podporu inovačního prostředí Středočeského kraje"

Regionální rozvoj

Program na podporu rozvoje destinačních managementů Středočeského kraje pro rok 2019

Regionální rozvoj

Program na podporu turistických informačních center Středočeského kraje pro rok 2019

Regionální rozvoj

Poskytnutí finančních prostředků spolku Středočeské vodní cesty, z.s.

Regionální rozvoj

Změna financování a rozpočtu projektu „Vltava etapa 1“

Regionální rozvoj

Schválení projektového záměru „Středočeský program mobility
pro excelentní výzkum, inovace a technologie“

Regionální rozvoj

Rozpočtové opatření č. 220/23/2019 – zapojení finančních prostředků
do rozpočtu Středočeského kraje

Regionální rozvoj

Rozpočtové opatření č.  222/08/2019 – rozpis finančních prostředků kapitoly 08, ÚZ 001, poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje

Regionální rozvoj

Rozpočtové opatření č.  223/08/2019 – rozpis finančních prostředků kapitoly 08, ÚZ 010, sportovní centra mládeže

Regionální rozvoj

Memorandum o spolupráci v oblasti rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy mezi Středočeským krajem a Hlavním městem Prahou

Regionální rozvoj

Návrh financování dopravní obslužnosti autobusovými dopravci od 1.12.2019 na území Středočeského kraje a vzorové dodatky
s autobusovými dopravci v závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě pro období od 1.11./1.12.2019-30.11.2024

Doprava

Dotace Mikroregionu Voticko na projekt Páteřní cyklostezka Voticko, projektové dokumentace

Doprava

Veřejnoprávní smlouva o spolupráci k zajištění mezikrajské dopravní obslužnosti, a o podmínkách úhrady finančního příspěvku při vzájemném zajištění dopravní obslužnosti drážní dopravou mezi Jihočeským
a Středočeským krajem

Doprava

Uzavření Smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti s firmou ŠKODA AUTO a.s.

Doprava

Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti s firmou The Prague Outlet s.r.o

Doprava

Zpevnění a osvětlení přistávacích drah na Letišti Benešov

Doprava

Informace k projektům ITI – Telematika

Doprava

Dodatek č. 24 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje

Doprava

Memorandum o spolupráci krajů při zajištění dopravní obslužnosti Středočeského kraje, hl. m. Prahy a Libereckého kraje

Doprava

Plán (zásobník) investic Středočeského kraje na rok 2019 – změna č. 3

Investice a veřejné zakázky

Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně z důvodu uhrazení neuznatelných nákladů z poskytnuté dotace Středočeského kraje
pro poskytovatele sociálních služeb a o prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně u organizace MELA, o.p.s.

Sociální věci

Vyhlášení mimořádného termínu dotačního řízení Středočeského kraje na rok 2019

Sociální věci

Průběžná aktualizace Sítě sociálních služeb ve Středočeském kraji na rok 2019 a Finanční části SPRSS ve vztahu k roku 2020

Sociální věci

Smlouvy o bezúplatném převodu movitého majetku Středočeského kraje s příspěvkovými organizacemi v sociální oblasti

Sociální věci

Smlouva na přidělení jednorázové účelové neinvestiční dotace v rámci rozpočtu kapitoly 17 – Sociální věci

Sociální věci

Smlouva o bezúplatném převodu movitých věcí na Domov seniorů Nové Strašecí v rámci programu Obnova materiálně technické základny MPSV

Sociální věci

Realizace kontaktního místa pro seniory a zdravotně postižené (POSEZ)
ve městě Slaný

Sociální věci

Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov seniorů Nové Strašecí, pss

Sociální věci

Začlenění Středočeského kraje do Evropské aliance pro učňovské vzdělávání (EAfA)

 

Školství

Poskytnutí darů organizacím, které nejsou zřizovány Středočeským krajem,

a uzavření darovacích smluv s těmito organizacemi v rámci projektu IKAP

Školství

Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Středočeským krajem

Školství

Informace o projednání problematiky dluhů, které vznikly osobám do 15 let věku

Různé

Informace k optimalizaci krajské školské soustavy

Různé

Volba přísedící Krajského soudu v Praze

Různé

Rezignace na funkci přísedící Krajského soudu v Praze

Různé

Žádost o vyjádření předsedy Krajského soudu v Praze
ke kandidátovi na funkci přísedícího u tohoto soudu

Různé

Zpráva o činnosti Rady Středočeského kraje od 25. 4. 2019
do 10. 6. 2019

Různé

Harmonogram zasedání Zastupitelstva SK na II. pololetí roku 2019

Různé

Diskuze, vystoupení občanů Středočeského kraje

 

Závěr