Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Informace hnutí STAN z 10. Zastupitelstva Středočeského kraje ze dne 24. 2. 2014

Informace hnutí STAN z 10. Zastupitelstva Středočeského kraje ze dne 24. 2. 2014

24. 2. 2014

Informace hnutí STAN z 10. Zastupitelstva Středočeského kraje ze dne 24. 2. 2014 Odkaz: Návrh programu na zasedání Zastupitelstva Středočeského kraje dne 24. 2. 2014 http://kuc.cz/28matu Zastupitelé se vyjadřují nebo upozorňují na následující:
OBSAH:
 
1. Bod č. 6 regulační poplatky, tisk č. 0039
Protinávrh 
TZ – Při proplácení regulačních poplatků se mohlo podvádět 
 
2. Bod č. 8 Zásady tvorby Fondů Středočeského kraje, tisk č. 0047
Doplnění usnesení
TZ - Středočeský kraj má v úmyslu rozdat stamilióny, bude to tentokrát transparentně¬? 
 
3. Bod č. 8 Aktualizace zásobníku projektů k 31. 12. 2013, tisk č. 0040
Ústní návrh na doplnění usnesení
 
4. Bod č. 10 Koncepce regionálních funkcí knihoven ve Středočeském kraji na období 2014 – 2018, tisk č. 0054
TZ - Byla schválena nová koncepce podpory knihoven
 
5. Bod č. 11 Provádění průzkumu a těžby zlata ve středních Čechách, tisk č. 0080
Návrh na doplnění usnesení
TZ - Středočeští starostové nesouhlasí s průzkumnou těžbou zlata
 
 
 
Bod č. 6 regulační poplatky, tisk č. 0039
 
Protinávrh 
 
Důvodová zpráva:
Odbor zdravotnictví předkládá Zastupitelstvu kraje na vědomí zrušení usnesení č. 052-27/2010/RK ze dne 26. 07. 2010 a návrh nových podmínek pro poskytování darů Středočeského kraje na úhradu regulačních poplatků, který byl projednán a schválen Radou Středočeského kraje  usnesením č. 038-04/2014/RK ze dne 27. 01. 2014.
Jak vyplývá z předloženého materiálu, „Důvodem návrhu změny podmínek je předkládání žádostí zpětně (období až k 1. 8. 2010), které umožňuje žadatelům podat žádost opakovaně, bez ohledu na její předcházející kladné vyřízení. Kontrola podání duplicitních žádostí je velmi obtížná.“
Jinými slovy je v předloženém materiálu konstatováno, že Středočeský kraj pravděpodobně v některých případech obdarovává vybrané skupiny obyvatel opakovaně a bezdůvodně, navíc to není schopen zkontrolovat. Jedná se tudíž o systém zcela netransparentní, ve kterém může docházet ke zneužívání veřejných prostředků. A hovoříme o nemalých částkách.
Připomeňme, že Středočeský kraj proplácí regulační poplatky formou daru od srpna 2010 jako jediný v České republice. Do konce roku 2013 kraj vyplatil celkem 42,6 milionu Kč a vyhověl 22 525 žadatelům. Za první tři čtvrtletí roku 2013 vyplatil celkem 19,9 milionu Kč (10 471 žádostí). Tuto agendu musí zajišťovat úřednický aparát kraje, který stojí další miliony Kč ročně navíc. A zcela zbytečně.
Kraj je ve složité finanční situaci a nemá finanční prostředky na zajištění veřejných služeb, za které je zodpovědný. Jedná se například o zcela nedostatečné prostředky vynakládané na údržbu krajských silnic, které jsou ve velmi špatném stavu, nebo o nedostatečné prostředky věnované na zajištění veřejné dopravy na území kraje, nedostatečné prostředky na zajištění funkce knihoven, údržbu budov středních škol či sociálních zařízení.
Z výše uvedených důvodů navrhujeme celý systém poskytování darů na úhradu regulačních poplatků zrušit.
 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Středočeského kraje po projednání
N e s o u h l a s í:  
s poskytováním darů od Středočeského kraje na úhradu regulačních poplatků
U k l á d á:  
a) Jiřině Fialové, radní pro oblast zdravotnictví, zajistit ukončení poskytování darů Středočeského kraje na úhradu regulačních poplatků
Termín: do 28. 2. 2014
b) tiskové mluvčí Středočeského kraje zveřejnit informaci o ukončení poskytování darů Středočeského kraje na úhradu regulačních poplatků
Termín: ihned
 
Návrh nebyl přijat
 
TZ – Při proplácení regulačních poplatků se mohlo podvádět 
 
Středočeský kraj zůstal jediným krajem v republice, který stále proplácí regulační poplatky. Jak vyplývá z materiálů projednaných v radě kraje, jejich proplácení je netransparentní a mohlo při něm docházet k podvodům. 
 
Z materiálů projednaných v Radě kraje a předložených zastupitelstvu na vědomí vyplývá, že při proplácení regulačních poplatků se mohlo podvádět a kraj to v podstatě není schopen zjistit. Žadatelé totiž mohli jednou za čtvrtletí žádat o proplacení uhrazených regulačních poplatků zpětně až k 1. 8. 2010. Mohli tedy žádat opakovaně o proplacení téhož poplatku několikrát, bez ohledu na kladné vyřízení jejich předcházejících žádostí. Jak konstatuje v důvodové zprávě radní Jiřina Fialová „Kontrola podání duplicitních žádostí je velmi obtížná.“ Proto rada navrhla, aby se od ledna 2014 proplácelo jen jedno čtvrtletí zpětně.
Klub zastupitelů TOP09 a STAN navrhuje regulační poplatky úplně zrušit. „Celý systém finančních darů občanům na úhradu regulačních poplatků je špatný od samého počátku. Nejenže se ukazuje, že je špatně administrován, že zde může docházet k podvodům, ale je také administrativně nesmírně náročný. Jen za první tři čtvrtletí kraj musel zpracovat 10471 žádostí což samo o sobě stojí miliony Kč ročně. Kraj už takto na darech rozdal více než 40 milionů Kč v situaci, kdy nemá peníze na zajištění veřejných služeb, o které se má starat. Za této situace by bylo vhodné tento podivný systém darů ukončit.“ konstatuje předseda klubu TOP09 a STAN Věslav Michalik (STAN).
 
Ing. Věslav Michalik, CSc., (STAN), předseda klubu zastupitelů 
mobil: 602 352 387
e-mail: vmichalik@email.cz
 
 
Bod č. 8 Zásady tvorby Fondů Středočeského kraje, tisk č. 0047
 
Doplnění usnesení
 
Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo Středočeského kraje rozhodlo 23. 9. 2013 o vyhlášení dotačních titulů. Zároveň byla pro jednotlivé fondy schválena Pravidla pro poskytování účelových dotací  v rámci jednotlivých fondů. Vzhledem k tomu, že schválená pravidla jsou v otázce složení hodnotících komisí nejednoznačná, navrhujeme jejich upřesnění v tomto bodě.
 
Zájmem Středočeského kraje a jeho zákonnou povinností při vynákládání veřejných prostředků je zajistit co nejvyšší míru transparentnosti. Stávající pravidla pro poskytování účelových dotací ponechávají určení hodnotících kritérií na samotných hodnotících komisích. Proto je nutné pravidla vymezit tak, aby hodnotící kritéria byla transparentní, veřejná a aby hodnocení komise byla přezkoumatelná.
Proto navrhujeme upřesnění pravidel v tomto bodě.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Středočeského kraje po projednání
S c h v a l u j e:  
Změnu pravidel pro poskytování účelových dotací v rámci Středočeských Fondů
 
Fond dobrovolných hasičů a složek IZS
Článek I. Bod č. 4
Hodnotící komise se skládá ze všech členů Komise pro bezpečnost a IZS Rady Středočeského kraje a odborníků jmenovaných Radou Středočeského kraje.
Článek III. Bod č. 5
Hodnotící komise stanoví transparentní kritéria hodnocení žádostí o dotace tak, aby hodnocení komise bylo přezkoumatelné. Kritéria hodnocení budou před hodnocením zveřejněna.
 
Fond vzdělávání, sportu, volného času a primární prevence
Článek I. Bod č. 4
Hodnotící komise se skládá ze všech členů Komise pro sport Rady Středočeského kraje a odborníků jmenovaných Radou Středočeského kraje.
Článek III. Bod č. 5
Hodnotící komise stanoví transparentní kritéria hodnocení žádostí o dotace tak, aby hodnocení komise bylo přezkoumatelné. Kritéria hodnocení budou před hodnocením zveřejněna.
 
Fond kultury a obnovy památek
Článek I. Bod č. 4
Hodnotící komise se skládá ze všech členů Komise pro kulturu a památkovou péči Rady Středočeského kraje a odborníků jmenovaných Radou Středočeského kraje.
Článek III. Bod č. 5
Hodnotící komise stanoví transparentní kritéria hodnocení žádostí o dotace tak, aby hodnocení komise bylo přezkoumatelné. Kritéria hodnocení budou před hodnocením zveřejněna.
 
Humanitární fond
Článek I. Bod č. 4
Hodnotící komise se skládá ze všech členů Výboru sociálních věcí a Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Středočeského kraje a odborníků jmenovaných Radou Středočeského kraje.
Článek III. Bod č. 5
Hodnotící komise stanoví transparentní kritéria hodnocení žádostí o dotace tak, aby hodnocení komise bylo přezkoumatelné. Kritéria hodnocení budou před hodnocením zveřejněna.
 
Fond cestovního ruchu
Článek I. Bod č. 4
Hodnotící komise se skládá ze všech členů Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Středočeského kraje a odborníků jmenovaných Radou Středočeského kraje.
Článek III. Bod č. 5
Hodnotící komise stanoví transparentní kritéria hodnocení žádostí o dotace tak, aby hodnocení komise bylo přezkoumatelné. Kritéria hodnocení budou před hodnocením zveřejněna.
 
Fond podpory malého a středního podnikání
Článek I. Bod č. 4
Hodnotící komise se skládá ze všech členů Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Středočeského kraje a odborníků jmenovaných Radou Středočeského kraje.
Článek III. Bod č. 5
Hodnotící komise stanoví transparentní kritéria hodnocení žádostí o dotace tak, aby hodnocení komise bylo přezkoumatelné. Kritéria hodnocení budou před hodnocením zveřejněna.
 
Fond rozvoje obcí a měst
Článek I. Bod č. 4
Hodnotící komise se skládá ze všech členů Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Středočeského kraje a odborníků jmenovaných Radou Středočeského kraje.
Článek III. Bod č. 5
Hodnotící komise stanoví transparentní kritéria hodnocení žádostí o dotace tak, aby hodnocení komise bylo přezkoumatelné. Kritéria hodnocení budou před hodnocením zveřejněna.
 
Fond životního prostředí a zemědělství
Článek I. Bod č. 4
Hodnotící komise se skládá ze všech členů Výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Středočeského kraje a odborníků jmenovaných Radou Středočeského kraje.
Článek III. Bod č. 5
Hodnotící komise stanoví transparentní kritéria hodnocení žádostí o dotace tak, aby hodnocení komise bylo přezkoumatelné. Kritéria hodnocení budou před hodnocením zveřejněna.
 
U k l á d á:  
Radnímu Mgr. Karlovi Horčičkovi zajistit realizaci změn Pravidel pro poskytování účelových dotací v rámci Středočeských Fondů.
 
Návrh nebyl přijat
 
TZ - Středočeský kraj má v úmyslu rozdat stamilióny, bude to tentokrát transparentně¬? 
 
Středočeský kraj má rozdělit především mezi obce a města několik stovek milionů Kč. Za Rathova vedení byl způsob přidělování dotací často kritizován jako netransparentní a především starostové obcí požadovali jasná pravidla a kritéria pro hodnocení jednotlivých žádostí. Vzhledem k tomu, že převis poptávky nad nabídkou je více než desetinásobný, je otázka transparentního procesu rozhodování velmi aktuální.
 
Zastupitelé zvoleni za TOP09 a STAN navrhli na dnešním jednání zastupitelstva úpravu pravidel pro poskytování účelových dotací v rámci jednotlivých středočeských fondů. „Navrhli jsme, aby složení hodnotících komisí odpovídalo složení příslušných oborových komisí a výborů zastupitelstva. Tím bude zajištěna účast opozice na rozhodování. Dále jsme navrhli, aby hodnotící kritéria byla transparentní, veřejně známá předem a aby hodnocení komise byla přezkoumatelná.“ dodává předseda klubu Věslav Michalik (STAN). ČSSD a KSČM návrh na zavedení transparentních podmínek hodnocení žádostí o dotace ze středočeských fondů odmítli.
 
Ing. Věslav Michalik, CSc., (STAN), předseda klubu zastupitelů 
mobil: 602 352 387
e-mail: vmichalik@email.cz
 
Bod č. 8 Aktualizace zásobníku projektů k 31. 12. 2013, tisk č. 0040
 
Ústní návrh na doplnění usnesení
 
Předseda klubu Ing. Věslav Michalik požádal o aktualizaci částek u jednotlivých investic, na základě provedených výběrových řízení. Stávající zásobník nezobrazuje věrně skutečný stav požadovaných finančních zdrojů.
Na základě tohoto požadavku bylo přijato doplnění usnesení, kterým bylo Odboru regionálního rozvoje uloženo zásobník projektů aktualizovat dle skutečných výběrových řízení a předložit tuto informaci Zastupitelstvu kraje.
 
 
Bod č. 10 Koncepce regionálních funkcí knihoven ve Středočeském kraji na období 2014 – 2018, tisk č. 0054
 
TZ - Byla schválena nová koncepce podpory knihoven
 
Dne 24.2.2014 schválilo Zastupitelstvo Středočeského kraje Koncepci regionálních funkcí knihoven ve Středočeském kraji na období 2014-2015. Koncepce nahrazuje podobný dokument z roku 2005, který již byl zastaralý a neodpovídal současným potřebám českého knihovnictví. To má v našich zemích dlouhou tradici. Síť knihoven byla budována již na základě vydání Zákona o veřejných knihovnách obecních z roku 1919.
Regionální funkce pověřených knihoven spočívá v poradenské, vzdělávací, koordinační a metodické činnosti, a hlavně v nákupu, výměně a správě knižního fondu. V minulosti dosahovala výše všech prostředků, včetně státní podpory ke dvaceti milionům korun ročně, ale to již od roku 2010 není pravda. I v roce 2013 dosáhla finanční podpora knihoven jen zhruba poloviny částky z let 2006 až 2009.
„Tato koncepce je velmi kvalitně zpracována a může napravit nešťastné zásahy a podfinancování systému pověřených regionálních knihoven v letech 2011 a 2012. V budoucích rozpočtech však musí být vyčleněny dostatečné prostředky, sama koncepce stačit nebude. Bez financí může být systém, který obsluhuje více než sto třicet tisíc čtenářů opět ohrožen, ale zatím to vypadá, že je vše na dobré cestě.“ Doplňuje Petr Stříbrnský - krajský zastupitel ( TOP 09 ).
 
Ing. Petr Stříbrnský (TOP 09)
mobil:  777 145 588
e-mail: petr@stribrnsky.cz
 
 
Bod č. 11 Provádění průzkumu a těžby zlata ve středních Čechách, tisk č. 0080
 
Návrh na doplnění usnesení
 
Důvodová zpráva:
Plánovaná těžba zlata se nachází v rekreačním území, v těsném sousedství Vltavy a vodních zdrojů v zachované krajině, kde se ložiska zlata nacházejí v zalesněném území. Jedná se o způsob těžby kyanidovým loužením, který je velmi problematický z hlediska ochrany životního prostředí. Ložisko bylo prozkoumáno před rokem 1989 a bylo zjištěno, že výskyt zlata je doprovázen vysokou koncentrací jedovatého arzénu.  Ekonomický přínos těžby je pro Středočeský kraj zanedbatelný, vzhledem k relativně krátkodobému charakteru těžby (cca 10 let) a malému dopadu do regionální, ale i celostátní ekonomiky. Naopak rizika spojená s nenávratným poškozením přírody a krajiny jsou neúměrně vyšší. 
Více informací k problematice na http://www.chotilsko.cz/zlato/ds-3270
 
Návrh usnesení:
 
Zastupitelstvo Středočeského kraje po projednání
U k l á d á:  Radě Středočeského kraje jednat se všemi dotčenými orgány s cílem zamezit stanovení průzkumných území k těžbě zlata na území Středočeského kraje.
Tento návrh byl stažen na základě veřejného závazku hejtmana, že kraj v samostatné působnosti nebude ve svých jednáních vůči orgánům státní správy záměr odporovat.
 
TZ - Středočeští starostové nesouhlasí s průzkumnou těžbou zlata
 
Klub zastupitelů TOP09 a STAN navrhuje, aby zastupitelstvo Středočeského kraje na dnešním jednání projednalo postoj kraje vůči pokusům zahájit na území kraje průzkum těžby zlata. Starostové z dotčených oblastí (např. Mokrsko, Jílovsko apod.) se stanovením průzkumné těžby nesouhlasí a v tomto mají plnou podporu klubu zastupitelů TOP09 a STAN. „Plánovaná těžba zlata předpokládá těžbu kyanidovým loužením, což je z hlediska vlivu na životní prostředí velmi problematický způsob těžby. Navíc střední Čechy jsou hustě obydlené, tvoří rekreační zázemí hlavního města, jsou zde rozsáhlé zdroje pitné vody. Co se týče ekonomického přínosu těžby, tak ten je pro Středočeský kraj spíše zanedbatelný. Naopak rizika spojená s nenávratným poškozením přírody a krajiny jsou vysoká.“ konstatuje předseda klubu Věslav Michalik (STAN).  Zastupitelé zvolení za TOP09 a STAN prosazují, aby středočeské zastupitelstvo přijalo takové usnesení, které by radě kraje uložilo proti stanovení průzkumných lokalit aktivně vystupovat. „Nechceme, aby se opakovala farizejská situace s letištěm Vodochody, kdy kraj za hejtmana Ratha svým postojem mrtvého brouka vznik letiště vlastně umožnil a následně titíž zastupitelé navrhují proklamatorní usnesení, že kraj bude podporovat starosty obcí v okolí letiště v jejich aktivitách směřujících proti jeho zprovoznění.“ dodává Michalik.
 
 
Ing. Věslav Michalik, CSc.
předseda klubu krajských zastupitelů TOP 09 a STAN
mobil: 602 352 387
e-mail: vmichalik@email.cz