Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Archiv voleb Volby Poslanecká sněmovna 2013

Volby Poslanecká sněmovna 2013

Volební program pro volby do Poslanecké sněmovny 2013 Od neohroženého vystoupení studentů v listopadu 1989 uběhlo 24 let. Těm, kdo tehdy začali chodit do školy, je třicet. Porovnáme-li životní možnosti této nové generace s možnostmi generací žijících v reálném socialismu nebo ve stalinských padesátých letech, poznáváme snadno a jasně, o co je demokracie lepší než totalita. Přesto jde naše společnost k předčasným volbám ostře názorově rozdělena a budeme rozhodovat o celkovém směřování našeho státu. V těchto volbách nejde o dílčí body programů, ale o způsob vlády: snadno zpět k socialismu, anebo pracně demokraticky dál? Jednotlivé konkrétní body programů, zvláště ty líbivé, by neměly odvést pozornost od pravých a hlavně dlouhodobých cílů. Proto dříve než představíme náš program na nejbližší čtyři roky, chceme ukázat principy, jimiž budeme ovlivňovat politický život teď i v budoucnosti. Vycházíme přitom z poznání, že jakási všeobecná únava či nespokojenost je způsobena tím, že jsme se nenaučili žít v demokraticky zarámované svobodě. Principy, jimiž se chceme řídit, jsou tři. Budeme usilovat o obnovení politiky, která se zabývá zájmy celku, nikoli výhradně zájmy některé části společnosti. Budeme proto hledat řešení věcná a odborná, ne taková, aby nám krátkodobě přinesla hlasy pro příští volby. Víme, že taková řešení nikdy nepřinesou každému úplnou spokojenost, ale prospějí všem a ve výsledku pomohou každému. Tohoto principu se budeme držet, ať volby dopadnou jakkoli. Nebudeme na všechno říkat ne, ale bez ztráty vlastního pohledu na věc budeme usilovat o dopracování takových zákonů navržených politickými protivníky, které budou pro život společnosti potřebné a přínosné. Budeme usilovat o vytvoření všeobecného zájmu o kultivaci života v celé společnosti, protože příčinu všech našich problémů vidíme ve svévolném zneužívání svobody. Týká se to nejen politické sféry, ale společnosti vůbec. Většina věcí, na které si lidé dnes a denně stěžují, není způsobena jedním člověkem ve funkci premiéra, ale přístupem kteréhokoli z občanů k práci a k druhým lidem. Obnova lidské cti, která stojí a padá s osobní odpovědností a rozhodne také o naší budoucnosti, je podle našeho názoru jedinou cestou ze současné krize. Budeme důsledně hájit demokratický rámec našeho státu, který nemůže být ohrožován ani populistickými a mocichtivými „spasiteli“, ani mistry právních kliček a jejich hříčkami se slovy zákona. Tím totiž může být ohrožena, a dokonce ztracena naše svoboda i samostatnost, jejichž cena se nepočítá v penězích, ale v lidském utrpení.
1. Svoboda a demokracie
 
Česká republika se v preambuli Ústavy prohlašuje za „svobodný a demokratický stát, založený na úctě k lidským právům a na zásadách občanské společnosti“. Má ambici být státem právním, v němž je každému dovoleno vše, co zákon nezakazuje, avšak stát samotný smí konat jen způsobem zákonem předvídaným. Státní moc je ta, která jako suverén může pomocí zákonů stanovit pravidla. Pak je však jako první musí ctít a dodržovat. Chce-li stát, aby občan dodržoval zákony, musí jít sám příkladem. Česká republika je státem demokratickým, ve kterém je politický systém založen na volné soutěži politických stran a kde se zvolení zástupci těchto stran na půdě Parlamentu podílejí na tvorbě zákonů této země.
 
Česká republika je republikou parlamentní, jejíž vláda je vrcholným orgánem výkonné moci a je odpovědná Poslanecké sněmovně. Bez její důvěry nemůže vládnout. Prezident je formální hlavou státu, ale nestojí v čele vlády, jak je tomu v republice prezidentské. Nevede výkonnou moc a z výkonu své funkce není ústavně odpovědný. Skutečnost, zda je volen přímo, či nikoli, na tom nic nemění. Ústava ČR si zaslouží největší úctu a respekt všech občanů ČR, zejména pak ústavních činitelů. Ústavní pořádek není dán pouze psaným textem, ale i principy, tradicemi a zvyklostmi, které spolu s psaným textem vytvářejí nedělitelný celek. Tento ústavní pořádek je TOP 09 odhodlána bránit a nedovolit jeho účelové posouvání.
 
Výkladem právních norem nelze oprávnit odstranění nebo ohrožení základů demokratického státu, zdůrazňuje devátý článek Ústavy. TOP 09 bude bojovat za to, aby se nikdy neopakovaly tragické historické zkušenosti spojené s přerodem parlamentní demokracie v autoritářský, totalitní režim. Je-li to tedy nezbytné, promítneme ducha Ústavy ČR do psaného textu. Povedeme proto intenzivní politickou diskusi napříč politickým spektrem s cílem nezpochybnitelně zajistit stabilitu ústavního pořádku.
 
TOP 09 si uvědomuje, že žádný zákon, dokonce ani Ústava sama, nemůže stoprocentně zajistit demokracii a svobodu bez aktivní účasti odpovědných občanů. Podporujeme proto všechny občanské iniciativy, které se připojují k našemu hodnocení situace a k našemu zápasu o zachování systému liberální parlamentní demokracie. Mnoho let jsme se možná velmi lehkomyslně domnívali, že svoboda, kterou jsme získali v roce 1989 je samozřejmostí a není nutné o ni každodenně pečovat a usilovat. Chceme proto oslovit všechny občany, kterým je tato hodnota natolik drahá, aby jí byli ochotni věnovat svou aktivitu a své úsilí.
 
 
2. Vzdělání, věda, výzkum a sport
 
"Vzdělání je klíčem k budoucnosti."
 
O budoucí prosperitě země se rozhoduje v našich školách už dnes. České školství má skvělou tradici a stále dobré předpoklady pro vysoce kvalitní vzdělávání. Školy i učitelé prošli během posledních dvaceti let řadou změn a pracovali v měnícím se a nepředvídatelném prostředí, ale stále chybí dlouhodobá strategie. Děti, které nastoupily letos do 1. třídy, budou opouštět školy mezi lety 2025 a 2030. Toto je horizont, který je třeba ve vzdělávání sledovat.
 
Otevřeme diskusi o roli státu v oblasti vzdělávání, která musí být jasně definovaná a musí zohledňovat následující principy:
 
transparentní financování vzdělávacích institucí
kvalita a dostupnost vzdělávání
podpora talentů a péče o znevýhodněné žáky
prostupnost a návaznost mezi jednotlivými stupni vzdělávání
standardy pro počáteční vzdělávání pedagogů a jejich kariérní rozvoj
strategie klíčových kroků vzdělávací politiky pro období 20-30 let
Předškolní vzdělání – snížení administrativních bariér pro zakládání mateřských škol
 
Nedostatečná síť předškolního vzdělávání je důsledkem nedostatečného strategického řízení. Připravíme právní normy, které usnadní zřizování mateřských škol a upraví neúměrnou zátěž pedagogů. Cílem následujícího období musí být dostupnost předškolního vzdělání pro všechny děti od 3 do 6 let.
 
Základní vzdělání – absolutní priorita vzdělávacího systému
 
Dobré základní vzdělání je vstupenkou do života, předpokladem dalšího rozvoje a prevencí před sociálním vyloučením.
 
Rozhodujícím prvkem systému jsou učitelé a jejich kvalita. Chceme posilovat prestiž a roli učitelů ve společnosti, a to ne pouze ekonomicky, ale i právně. Je nezbytné posílit postavení učitele a vyváženě rozložit odpovědnost mezi školu na straně jedné a rodiče na straně druhé. Rovněž pokládáme za potřebné postupně zvyšovat odpovědnost žáka s jeho věkem. Ve školách chceme snížit administrativu, aby pedagogové nebyli odváděni od své hlavní činnosti – výuky žáků.
 
Vytvoříme podmínky pro zachování škol i v malých obcích. Tam, kde je nedostatek dětí, mohou vzniknout společné třídy, sdílené svazkem obcí.
 
Prosadíme, aby školy skutečně obdržely finanční zdroje ze státního rozpočtu, určené normativy na žáka. Budeme motivovat školy ke zlepšení výuky matematiky a přírodovědných oborů. Jazykové znalosti žáků chceme podpořit vysíláním zahraničních filmů i v původním znění.
 
Zasadíme se, aby ve školách ubylo agrese a výskytu socio-patogenních jevů zefektivněním sítě poradenských služeb ve školství.
 
Součástí výchovného programu školy musí být i motivace ke zdravému životnímu stylu. Budeme prosazovat nahrazení automatů se slazenými minerálkami a sladkostmi produkty zdravé výživy. Posílíme fyzickou zdatnost dětí zvýšením hodinové dotace tělesné výchovy.
 
Chceme zachovat a rozvíjet ve světě ojedinělou síť základních uměleckých škol, které mají v naší zemi letitou tradici a kvalitu.
 
Rozvoj učňovského školství – spolupráce s praxí
 
Nedostatek kvalifikovaných technických řemeslníků citelně poznamenává průmyslovou výrobu. Rozvoj technických řemesel proto vyžaduje nejenom materiální podporu, ale i společenský respekt k řemeslům a manuálně pracujícím lidem. Budeme posilovat stavovskou hrdost řemeslníků. Chceme vyčlenit zdroje z evropských fondů pro rozvoj učňovského školství. Požadujeme vyšší zapojení soukromé sféry do spolupráce škol a zvýšení podílu praktické výuky. Chceme zohledňovat požadavky regionálních zaměstnavatelů a do programu zahraničních stáží více zahrnout i žáky učebních oborů.
 
Střední školy – výměnné pobyty pro středoškoláky
 
Nekoncepční rozvoj středního školství nás dostává do začarovaného kruhu. Maturita je velmi často vyžadována jako základní kvalifikační předpoklad pro uchazeče o zaměstnání, její masivní rozšíření však devalvuje její hodnotu. Chceme maturitu po roce 2015 koncipovat nově, budeme prosazovat elektronickou společnou část maturitní zkoušky ze tří předmětů od roku 2020. Zasadíme se o zlepšení počítačové gramotnosti kvalifikovanou výukou IT.
 
Chceme, aby podstatně větší část středoškoláků než dosud strávila alespoň jedno pololetí na zahraniční škole. Umožní to evropské fondy v novém programovacím období. Náš cíl – alespoň třetina vyjíždějících studentů.
 
Terciární vzdělání – zákon o finanční podpoře studentů
 
Hospodářskou politiku země je nezbytné promítat do podpory prioritních studijních oborů, tomu je třeba přizpůsobit koeficient, kterým je vysoká škola financována z veřejných rozpočtů.
 
Budeme motivovat pedagogy pro užší spolupráci s praxí. Připravíme zákon o finanční podpoře vysokoškoláků. Finanční spoluúčast studentů by měla být v kompetenci vysokých škol.
 
Zasadíme se o takovou změnu financování pedagogických studijních programů, aby mohly lépe připravovat budoucí učitele a v rámci studia jim umožnily i více praxe ve školách.
 
Chceme zabránit úniku našich nejlepších talentů ve vědě a výzkumu do zahraničí, a proto se zasadíme o podstatně lepší finanční ohodnocení doktorandů vázané na výsledky jejich práce.
 
Celoživotní vzdělávání – srovnat krok se světem
 
Oproti ekonomicky vyspělým zemím máme pouze třetinovou účast dospělých na celoživotním vzdělávání; volné pedagogické kapacity i prostory na školách přitom umožňují rozšířit nabídku celoživotního vzdělávání – k tomu je možné využít i financování z evropských fondů. Rozšíření celoživotního vzdělávání bude mít příznivý vliv na kvalifikaci pracovních sil a naši konkurenceschopnost.
 
Nízká účast občanů na politickém dění představuje dlouhodobý problém. Budeme podporovat projekty takového vzdělávání, které posílí znalosti občanů o svých právech i odpovědnosti a zároveň napomohou individuálním občanským aktivitám ve veřejném dění. Upevňování postojů demokratickým hodnotám a občanským ctnostem je celoživotní proces.
 
Budeme podporovat zahraniční stáže pedagogů, přičemž úspěšné absolvování stáže bude jedním z předpokladů kariérního růstu.
 
Podpoříme vzdělávání seniorů jako důležitou hodnotu kvalitního života.
 
Věda, výzkum, inovace - podpora excelence
 
I v dobách výrazných úspor téměř všech druhů výdajů jsme vždy dbali o to, aby výdaje na vědu a výzkum vykazovaly meziroční růst. V tomto trendu jsme odhodláni pokračovat. Vedle explicitního řešení se však chceme soustředit i na řešení implicitní, tedy na výrazné zvyšování efektivity výdajů na vědu a výzkum. Nemůžeme připustit situaci, kdy všechna badatelská pracoviště mají nedostatek prostředků. Klíčovou zásadou pro nás je podpora excelence. Špičková pracoviště musí mít prostředků dostatek, pracoviště, která nedosahují příslušných standardů, se mohou ocitnout i bez prostředků. Podpoříme proto odbornou diskusi o měřitelnosti badatelských výstupů.
 
Posílíme spolupráci vysokých škol a vědeckých ústavů s podnikovou sférou.
 
Tělovýchova a sport
 
V tělovýchově a sportu vidíme veřejně prospěšnou činnost, která doplňuje výchovu a vzdělávání, udržuje duševní a fyzické zdraví občanů, má přímý vliv na nižší náklady ve zdravotnictví a na vyšší tvůrčí aktivity a potlačuje sociálně patologické jevy. Prosadili jsme do střednědobého výhledu stabilní výdaj ze státního rozpočtu a doplnili jsme ho změnou v loterijním zákoně, takže část odvodů z kurzových a loterijních her je poskytovaná přímo sportovním svazům. Pro možnost plánování činností sportovních svazů budeme prosazovat udržení stabilního střednědobého výhledu po dobu čtyř let, abychom respektovali olympijský cyklus. Dále pak jsme přesvědčeni o užitečnosti následujících opatření:
 
prosazení zákona o podpoře sportu, který stanoví systém koordinace a financování
stanovení průhledných kritérií pro rozdělování dotací jednotlivým sportovním odvětvím, která by měla zohlednit společenský přínos, finanční náročnost provozování, velikost členské základny a reprezentační úspěchy
zamezení diskvalifikace subjektů jen pro jejich velikost, pokud splňují některé z dalších kritérií
zajištění transparentního rozdělování dotací s tím, že budou zveřejněny všechny konkrétní položky
zlepšení zdravotního dohledu nad intenzivně sportující mládeží
prosazení principu odměňování dobrovolných trenérů a cvičitelů
standardizace minimální úrovně pohybové dovednosti a vštěpování fair-play ve školách, což naplňuje skutečné poslání tělesné výchovy
 
 
3. Kultura, média a církve
 
Církve
 
TOP 09 bude vždy hájit náboženské svobody. Částečná náprava křivd, které bylo dosaženo majetkovým vyrovnáním s církvemi, otevřela cestu k novému vztahu mezi státem a církví. Namísto poručnictví a finančního zajišťování ze strany státu chceme uplatnit vztah vzájemně obohacující kooperace. Tradiční církve budou i v 21. století plnit nezastupitelnou roli jako garant kulturní kontinuity, pramen potřebného duchovního rozměru v životě společnosti a nositel staletími vyzkoušených modelů pomoci nejslabším sociálním skupinám.
 
Kultura
 
Co je kultura
Slovo kultura pochází od latinského slovesa „colere“ a má význam „pěstovat“, „zušlechťovat“, „vzdělávat“. Kultura tedy není jen účelová lidská aktivita, ale je to vše, co dělá člověka člověkem v jeho rozměru osobním, sociálním, mravním, ekonomickém, estetickém, filozofickém i právním. Každá společnost o sobě úrovní kultury v širším slova smyslu, tedy v oblasti vztahů, vzdělání i postojů k základním lidským hodnotám, vydává důležitou zprávu.
 
Kultura jako základ společnosti
Úrovní kultury jsou dány vztahy mezi jednotlivci i vztah jednotlivce ke společnosti. Kultivace těchto vztahů je předpokladem k předcházení krizím či k jejich úspěšnému překonání. Kultura proto není možnost, ale nutnost. Státní podpora kultury je tedy nepostradatelná. Přísluší jí stejná priorita, jakou přiřazujeme vzdělání, sociálnímu systému a bezpečnosti. Kultura malého národa, jako je náš, byla v minulosti – a je i dnes – základním znakem naší národní existence.
 
Kultura jako projev života
Pojetí kultury v životě společnosti je třeba změnit. Životní úroveň nespočívá totiž jen v materiálním zabezpečení, ale i v osobním svobodném přijímání sebe sama a v seberealizaci, tedy v neustálém zvyšování kulturnosti. Kultura je víc než jen umění, je to způsob pohledu na svět.
 
Základem kultury jsou etika a vzdělávání
Nezpochybnitelnou pravdu, že nezbytným předpokladem rozvoje demokratické společnosti je mravnost, nejlépe vyjadřuje citát T. G. Masaryka: „Psaná ústava, parlament, byrokracie, policie, vojsko ani průmysl a obchod nezabezpečují demokracii, a nezabezpečuje ji žádný stát, není-li mravní odpovědnosti občanů a souhlasu aspoň v hlavních názorech na svět a život.“ Pro TOP 09 není vzdělávání jen předávání informací, ale má roli socializační a sjednocující a především předává kulturní a mravní hodnoty, občanské ctnosti a osobnostní zralost.
 
Kultura jako cesta k obnově společnosti
Za nejdůležitější nástroje kulturní politiky považujeme:
 
obnovu, udržování a rozvíjení místních tradic
podporu rozvoje kreativních míst v obcích a městech (např. knihoven, kulturních zařízení, škol)
úzkou spolupráci s výukovými programy na univerzitách
vznik místních občanských „muzeí“ vytvářených z iniciativy obyvatel
vícezdrojové a víceleté financování kultury
definování odpovědnosti a kompetence státní správy a samosprávy pro vytváření prostoru pro kulturní aktivity
zákon umožňující transformaci státních a obecních kulturních institucí na veřejnoprávní instituce (bez ztráty jejich právní kontinuity)
Kultura jako investice
Jsme přesvědčení, že kultura a umění mají významnou národohospodářskou roli, ať už v odvětvích hudebního, filmového a vydavatelského průmyslu nebo v dalších odvětvích takzvaných kulturních průmyslů. Kultura je velkou příležitostí pro podnikatelskou sféru, je důležitým podněcovatelem prosperity měst či celých regionů, mimořádnou šancí pro novou ekonomiku.
 
Kultura tak umožní vytvořit otevřený prostor, kde se svobodně budou moci uplatnit kreativita a tvůrčí schopnosti obyvatel našich měst a obcí – nejen v oblasti umělecké, ale i v oblasti vzdělání, služeb a drobného podnikání. Kreativní prostor je příležitost udělat z našich měst místa, kde se dobře žije, se kterými lidé ochotně a rádi spojí své profesionální i občanské životy a s nimiž se budou identifikovat. TOP 09 se proto zavazuje, že v následujících letech prosadí každoroční nárůst výdajů na kulturu, stejně jako se jí to v minulém období podařilo u vědy a výzkumu.
 
Národní kulturní poklad
Národním kulturním pokladem jsou nejen historické budovy, ale i odkaz minulých generací shromážděný v muzeích a galeriích a zachovaný i v tradicích špičkových a mezinárodně uznávaných těles, jako jsou např. Česká filharmonie či Národní divadlo.
 
K tomuto pokladu se chceme chovat jako odpovědní správci. Je naši povinností pečovat za pomoci veřejných zdrojů o svěřené hodnoty, citlivě je využívat a tím posilovat jejich finanční soběstačnost a svědomitě je doplňovat o to nejlepší ze současné kulturní tvorby.
 
Média
 
Postavme se za nezávislá a objektivní média
TOP 09 bude chránit a prosazovat svobodu slova, politickou a názorovou nezávislost rozhlasu a televize veřejné služby. Jejím záměrem je přesněji definovat roli a cíle médií veřejné služby v oblasti kultury. Primárním zájmem je udržet veřejnoprávní média. TOP 09 však bude požadovat jejich větší odpovědnost a objektivitu. Místa v radách chce TOP 09 obsazovat profesionály nezávislými na politických tlacích nebo zájmech. Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání, zejména vymezení činnosti provozovatelů soukromých rozhlasových a televizních stanic, chce TOP 09 podrobit důkladné obsahové analýze. Po diskusi o cenách a jejich váze v rámci licenčního řízení je rozhodnuta přistoupit ke zpoplatnění licencí k provozování soukromého rozhlasového a televizního vysílání.
 
 
4. Zdravotnictví
 
Působení TOP 09 ve zdravotnictví
 
Zahájili jsme principiální reformu, která bez poklesu kvality a dostupnosti péče zvýšila efektivitu systému veřejného zdravotního pojištění, potlačila korupční příležitosti a snížila hospodářské ztráty. Byla upřesněna práva pacientů a byly definovány jejich nároky na rozsah služeb. Zřetelně se zvýšily platy lékařů.
 
Moderní veřejné zdravotnictví a zdravý způsob života
 
Moderní stát má povinnost vytvářet podmínky pro co nejvyšší úroveň zdraví populace, kterou zdaleka nezajišťuje jen poskytování zdravotní péče, ale také výchova ke zdraví, zdravý životní styl, různá preventivní a bezpečnostní opatření, zajišťování kvalitního životního a pracovního prostředí, boj proti úrazům apod. Péče o zdraví je tedy výrazně mezirezortní záležitostí, kterou musí podporovat celá vláda.
 
Nadále budeme potlačovat škodlivé vlivy kouření, konzumace alkoholu a přejídání, které se v naší zemi stávají stále většími zdravotními riziky. Těžiště těchto snah spatřujeme mnohem spíše v prevenci, než v represivních opatřeních.
 
Veřejné zdravotní pojištění a poskytování zdravotních služeb
 
V důsledku rostoucího očekávání pacientů, zrychlujícího se technologického rozvoje a stárnutí populace jsou na poskytovatele zdravotních služeb kladeny zvyšující se požadavky. Našim cílem je zvýšení spokojenosti pacientů i zdravotníků a zvýšení efektivity systému.
 
Chceme zachování plurality a zákonem řízené konkurence poskytovatelů péče i zdravotních pojišťoven. Zlepšíme dostupnost, kvalitu a bezpečí služeb pro pacienty, zvýšíme spravedlnost a předvídatelnost úhrad poskytovatelům z povinného veřejného zdravotního pojištění a podpoříme snadnější pohyb pacientů mezi zdravotními pojišťovnami.
 
K dosažení těchto cílů budeme prosazovat následující konkrétní opatření a nástroje:
 
pro lepší péči o pacienty
zachování současné vynikající úrovně veřejného zdravotnictví, zrychlení přístupu k urgentním zdravotním službám v nemocnicích a další zvyšování dostupnosti nejdražší péče ve specializovaných centrech pro všechny, kdo ji potřebují
dořešení organizace a úhrad služeb na pomezí zdravotního a sociálního systému; záměrem je, aby dlouhodobá péče o seniory, osoby se zdravotním postižením a chronicky nemocné a péče v rodinném prostředí byla čerpána pružně a dle skutečné potřeby
posilování role ambulantní péče praktických lékařů i specialistů
pro zlepšení profesní pozice a vzdělávání zdravotníků
posilování kompetence sester a dalších nelékařských pracovníků, odpovídající jejich vzdělání; zvýšíme roli zdravotních asistentek tak, aby základní ošetřovatelské výkony prováděly bez přímého dohledu a nesly za ně odpovědnost
další zvyšování průměrné mzdy zdravotníků v souladu s růstem efektivity systému
pro lepší financování systému a využití zdrojů
dopracování legislativy pro definování nároku včetně nadstandardu, což by mělo přinést další zdroje pro péči a umožnit dobrovolné připojištění
sociálně citlivé zvyšování finanční spoluúčasti na zdravotních službách tak, aby bylo možno zachovat úroveň zdravotní péče bez zvyšování povinného zdravotního pojištění; zde je třeba připomenout, že Česká republika má jednu z nejnižších spoluúčastí ze zemí OECD
pro lepší vztahy zdravotních pojišťoven a poskytovatelů služeb
zpřísnění dohledu a podmínek hospodaření zdravotních pojišťoven a posílení konkurence mezi nimi, včetně postupného zavádění prvků nominálního pojistného
posílení rovnoprávnosti smluvních vztahů mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotních služeb; zavedeme povinnost zdravotních pojišťoven zveřejňovat všechny smlouvy
pro další racionalizaci celého systému
zmocnění zdravotních pojišťoven k bonifikaci pojištěnců, kteří dodržují prevenci, zdravý způsob života nebo doporučený způsob čerpání dlouhodobé péče
rozhodování o financování nových diagnostických a léčebných metod na základě důkazů jejich vyšší medicínské účinnosti s možností nezávislého přezkoumání rozhodnutí
rozšíření funkčnosti elektronické zdravotnické dokumentace tak, aby ji v případě souhlasu pacienta mohli s patřičným zajištěním ochrany dat bez problémů sdílet poskytovatelé služeb, kteří o pacienta pečují
odstátnění ministerstvem přímo řízených nemocnic a léčeben do podoby neziskových organizací, fakultní nemocnice změníme na nemocnice univerzitní s vyrovnaným zastoupením státu a škol ve správních radách
omezení povinného členství v České lékařské komoře (ČLK) pouze na ty lékaře, kteří pracují jako samostatní poskytovatelé zdravotního služeb, či jako vedoucí zaměstnanci typu primářů; u ostatních bude povinné členství nahrazeno povinnou registrací bez poplatkové povinnosti
 
 
5. Sociální politika
 
TOP 09 respektuje rovnost občanů v oblasti práva, svobodu ve všech rovinách duchovních a solidaritu s těmi, kteří se ocitnou v nepříznivé životní situaci. Zastáváme názor, že na počátku řešení takové situace musí být vůle jednotlivce zmobilizovat vlastní síly, přirozeným zdrojem pomoci je rodina a okruh blízkých. Na dalším místě je pomoc subjektů občanské společnosti a teprve posledním zdrojem záchrany zvnějšku je stát. Takto dodržovaný princip subsidiarity ochrání celou společnost před zneužíváním plošně přidělované státní podpory. S úctou k důstojnosti každého člověka pomůžeme těm, kteří pomoc prokazatelně potřebují. Zároveň však stojíme za přesvědčením, že každý člověk nese odpovědnost za vlastní zdraví, péči o rodinu, pracovní aktivity a prozíravé zabezpečení na stáří.
 
Víc než polovinu státního rozpočtu vynakládá na sociální transfery stát, zejména na výplaty důchodů a sociálních dávek. V uplynulém období jsme provedli zásadní reformu sociálního systému, která přinesla na jedné straně přesnější zacílení pomoci státu sociálně potřebným, na straně druhé významnou úsporu veřejných prostředků odstraněním duplicitních dávek a zefektivněním systému vyplácení dávek.
 
Sociální oblast
 
„Odpovědnost začíná u každého z nás“
Naší prioritou je podpora rodiny. Odpovědná výchova dětí je základem budoucí prosperity společnosti a také základem mezigenerační solidarity. Rodinné dávky jsou jedním z důležitých faktorů v podpoře rodiny a jsou v naší zemi na nejvyšší úrovni ze všech zemí OECD.
 
Otevřeme diskusi o možnosti tzv. společného sociálního pojištění obou manželů, při kterém mohou mít oba manželé stejné nároky na finanční plnění ze sociálních systémů.
 
Budeme prosazovat, aby peněžitá pomoc v mateřství nebyla zastropována a odvíjela se od výdělku matky před nástupem na mateřskou dovolenou.
 
Budeme podporovat firemní školky a dětské skupiny prostřednictvím daňových zmírnění. Usnadníme rodičům práci na částečný úvazek s tím, že zkrácené pracovní úvazky podpoříme nižšími odvody na zdravotní pojištění, které nebudou zaměstnavatelé povinni doplácet do vyměřovacího základu z minimální mzdy. V oblasti zdravotního a sociálního pojištění zachováme významné zvýhodnění péče o děti v rodinném prostředí.
 
Reforma pěstounské péče přinesla zlepšení možností pro výchovu dětí v náhradní rodině tam, kde výchova v přirozené rodině není z objektivních důvodů možná. Budeme podporovat další rozšiřování služeb pro sociálně slabé rodiny i pro pěstouny.
 
Jednou z priorit sociálního systému je pomoc osobám se zdravotním postižením. Poté, co byl zjednodušen a zefektivněn systém podpory těchto osob, budeme prosazovat cílenou pomoc především v oblasti doprovodných služeb, které jim napomohou k plné sociální integraci.
 
Jednou z velkých bolestí naší společnosti je zadlužení části populace. Nechceme snímat zodpovědnost z dlužníků při plnění jejich závazků vůči věřitelům, zasadíme se však o výrazné snížení nákladů souvisejících s vymáháním dluhů a s tím souvisejících sociálních dopadů.
 
Zaměříme se na řešení sociálního bydlení. Při výplatě dávek na bydlení se bude důsledně posuzovat, zda společně posuzovaní příjemci dávek také bydlení skutečně užívají, a dávky na bydlení se budou vyplácet maximálně ve výši nájemného v místě obvyklého.
 
Zvláštní pozornost budeme spolu s resortem zdravotnictví věnovat potřebě dlouhodobé kombinované sociálně-zdravotní péče, která musí reagovat na demografické změny v populaci a na finanční možnosti občanů. Tato péče musí zahrnovat i posouzení zdravotního stavu a poskytnutí péče, která je hrazena ze zdravotního pojištění. Tato péče bude poskytnuta těm, kteří se v důsledku poškození zdraví ocitnou v nepříznivé sociální situaci.
 
Podpoříme paliativní a hospicovou péči, kterou pokládáme za stejně důležitou jako jakoukoliv jinou zdravotní péči a která má značný dopad na sociální stav občana. Tato péče musí být dostupná ve všech regionech. Budeme podporovat vznik mobilních hospiců tak, aby se podařilo v největší možné míře přesunout lůžkovou nemocniční péči do péče domácí.
 
Zaměstnanost
 
„Normální je pracovat“
Nezaměstnané chceme více motivovat k práci. Nechceme se smířit se situací, kdy po nálezu Ústavního soudu je možné dlouhodobě pobírat dávky v nezaměstnanosti bez vlastní aktivity nebo dokonce souběžně s prací na černo. Budeme v politické i odborné diskusi usilovně hledat ústavně konformní řešení, jak dávky provázat s povinností pracovat či vzdělávat se.
 
Rozvolníme zákoník práce a zjednodušíme ukončení pracovního poměru. Zaměstnanec si bude moci zvolit, zda chce být zaměstnán po výpovědní dobu, nebo dostat odstupné. Povede to ke zvýšení flexibility zaměstnávání a ke snížení počtu dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti a smluv na dobu určitou. Pro stát to bude znamenat vyšší daňový výnos a méně administrativy.
 
Zjednodušíme a snížíme rozsah administrativních povinností zaměstnavatelů zejména v oblasti evidence pracovní doby a nadbytečných byrokratických požadavků na poli ochrany a bezpečnosti zdraví při práci. Tyto zásady budeme prosazovat i na evropské úrovni.
 
Penzijní reforma
 
„Mysleme na své stáří“
Reforma penzijního systému, realizovaná v uplynulém období, zajistila dlouhodobou udržitelnost průběžného pilíře a umožnila mladé generaci rozložit rizika hmotného zajištění na stáří.
 
Nadále chceme zachovat možnost rozdělení povinného sociálního pojištění na solidární odvod ostatním (I. pilíř) a spoření na vlastní účet (II. pilíř). Do poslední chvíle jsme usilovali a stále chceme usilovat o penzijní reformu pro všechny. Při všech úpravách budeme proto nadále navrhovat povinnou účast ve II. pilíři, který navrhujeme zatraktivnit prostřednictvím následujících opatření:
 
dědictví nebude vázáno na spoření ve II. pilíři, ale bude možné s ním nakládat libovolně
pro možnost čerpání prostředků bude dostatečné dosažení důchodového věku bez povinnosti setrvat 35 let v systému
dosavadní možnosti čerpání – doživotní výplata a výplata po dobu dvaceti let – chceme rozšířit o další možnost výplaty po dobu patnácti let.
 
 
6. Životní prostředí
 
Životní prostředí se podařilo za posledních 25 let v mnoha směrech výrazně zlepšit. Některé problémy však přetrvávají a bohužel se v poslední době ještě prohlubují. Znečištěné ovzduší nadále ohrožuje lidské zdraví, stav české krajiny se zhoršuje a veřejná správa se málo snaží situaci zlepšit. Vláda a další instituce přitom musí být svým konkrétním jednáním vzorem pro ostatní občany.
 
Svou politiku v oblasti ochrany životního prostředí stavíme na třech základních pilířích:
 
Česká krajina
Krajina kolem nás je naším společným dědictvím. Škody je třeba napravit, kulturní i přírodní hodnoty je nutné obnovit a předat v pořádku příštím generacím. Velkým problémem dneška je hospodaření na neúměrně velkých lánech, čímž je půda extrémně poškozována a splachována vodní erozí. Je třeba lépe pečovat o lesy, chránit vodní zdroje, zvyšovat retenční schopnost krajiny a důsledně ochraňovat stále vzácnější přírodu a její biologické bohatství. Půda, která dává obživu, je národním bohatstvím, bez něhož je život nemyslitelný.
 
Za zásadní považujeme tato opatření:
 
zachovat úlohu obcí v územním plánování
změnit dotační tituly tak, aby vedly k šetrnému hospodaření v krajině, omezit pěstování energetických plodin, které podporují degradaci půd a erozi a omezují biologickou hodnotu krajiny
zabránit prudkému úbytku zemědělské půdy a přírodních ploch, zejména živelnému rozšiřování průmyslových staveb do volné krajiny místo využití zdevastovaných průmyslových areálů (brownfieldů)
klást důraz na obecnou ochranu přírody mimo vyhlášená chráněná území, zachování a rozšiřování zeleně v krajině
podporovat šetrné hospodaření v lesích, založené na pěstování smíšených lesů odolných proti patogenům i klimatickým vlivům
TOP 09 si je vědoma důležitosti využívání uhlí na výrobu elektřiny a tepla. Respektuje územní limity těžby uhlí. O jejich prolomení by bylo možné začít uvažovat pouze v případě vážného ohrožení energetické bezpečnosti státu. Toto rozhodnutí je uskutečnitelné v případě dohody na celostátní úrovni a zejména se souhlasem dotčených obcí a na základě individuálních souhlasů vlastníků nemovitostí.
 
Ochrana zdravého prostředí
Ke kvalitě života patří péče o čistotu ovzduší, potravin, vody, ochranu před hlukem, zachování čistého a příjemného městského či vesnického prostředí, nezávadné nakládání s odpady komunálními i nebezpečnými.
 
Potřebná opatření:
 
zlepšit kvalitu ovzduší zejména v mimořádně zatížených oblastech s cílem omezit emise škodlivin z průmyslových zdrojů, domácích topenišť a dopravy
zaměřit se na opatření proti znečišťování ovzduší vlivem dopravy a využít všechny nástroje na podporu ekologické hromadné, příměstské a městské dopravy a budování záchytných parkovišť a obchvatů
zvýšit povědomí obyvatelstva o dopadech znečištěného ovzduší na zdravotní stav s cílem omezit používání nevhodných druhů paliv v lokálních topeništích
zlepšit čistotu vody v tocích preventivními opatřeními u zdrojů znečištění, zvýšením kapacity stávajících čistíren a výstavbou nových a uplatněním přírodě blízkých způsobů čištění vod zejména v malých obcích
zvýšit podíl recyklace v celém systému nakládání s odpady
Česká republika v Evropě a ve světě
V ekologických opatřeních vidíme nikoliv brzdu, ale příležitost k ekonomickému rozvoji. Zároveň se hlásíme ke svému podílu na odpovědnosti při řešení naléhavých globálních problémů, jako jsou ochrana biodiverzity, zmírnění dopadů změny klimatu, ochrana hydrologického cyklu a další. Zdůrazňujeme, že je třeba zachovat současné přírodní a kulturní hodnoty nejméně na současné úrovni bez ohledu na výkyvy hospodářských cyklů.
 
 
7. Venkov, regionální rozvoj a zemědělství
 
Problematiku venkova nezužujeme jen na problematiku zemědělství. Venkov chápeme jako přirozené místo pro život, jehož kvalita by rozhodně neměla být nižší než kvalita života ve velkých městských aglomeracích. Budeme proto věnovat stálou péči zajištění nezbytné sítě veřejných služeb včetně škol, dostupné zdravotní péče a přiměřené dopravní obslužnosti.
 
Respektujeme venkov jako historický prvek území, krajiny a tradičního výrobního prostředku zemědělství, lesnictví a rybníkářství. Budeme dbát o udržitelnou rovnováhu mezi bydlením, dopravní infrastrukturou, řešením odpadového hospodářství, likvidací starých ekologických zátěží a ochranou přírody.
 
Venkov bude prosperovat, budou-li na venkově rádi žít mladí a vzdělaní lidé. Chceme proto vytvářet podmínky pro propojení zaměstnavatelů a středních i vysokých škol na regionální úrovni. Chceme víc podpořit spolupráci místních podniků s regionálními univerzitami na poli vědy, výzkumu a vývoje a zavádění jejich výsledků do praxe. V uplynulém období jsme prosadili výrazné posílení příjmů malých a středních obcí, zmírnili jsme jejich diskriminaci a umožnili tak zajistit srovnatelnou kvalitu služeb a dlouhodobý rozvoj. Systém rozpočtového určení daní chceme dále modernizovat o dvě kritéria: 1. motivaci obcí ke vzájemné spolupráci při zajišťování veřejných služeb, která vede ke zvýšení jejich efektivity; 2. zajišťování nájemních sociálních bytů pro seniory a další sociálně ohrožené skupiny.
 
K zajištění prosperity venkova chceme prosazovat následující principy:
 
cestu k dosažení konkurenceschopnosti nevidíme ve zvyšování přímých dotací, ale v podpoře investic do infrastruktury, nových technologií, výzkumu, vzdělávání a inovací
podpoříme rozvoj výroby potravin s vyšší přidanou hodnotou a místní a regionální produkci
dotační politikou a podporou bezúročných půjček podpoříme rozvoj produkce mléka a chovu skotu v horských a podhorských oblastech
přímé platby z EU chceme poskytovat těm, kteří na půdě skutečně hospodaří
Jako konzervativní strana si uvědomujeme odpovědnost, kterou máme za stav krajiny vůči budoucím generacím. Krajině jsme povinni jí věnovat takovou péči, abychom ji předali pokud možno v lepším stavu, než v jakém jsme ji převzali. Budeme proto prosazovat následující priority:
 
podpoříme další budování protipovodňových opatření, včetně opatření přírodě blízkých (např. suchých poldrů)
zasadíme se o to, aby se pozemkové úpravy prováděly nejen s cílem narovnání vlastnických vztahů, ale také s ohledem na ochranu životního prostředí a zadržení vody v krajině
zasadíme se o stabilizaci lesů v České republice, systém hospodaření v lesích se nesmí stát krátkodobým zdrojem zisku
Místní kulturu, ochranu památek a navazování na přerušené tradice a vytváření nových tradic považujeme za základní prvek rozvoje moderního venkova.
 
 
8. Hospodářská politika
 
Finanční politika
 
Základním pilířem naší hospodářské politiky bude i nadále rozpočtová odpovědnost. Jsme přesvědčeni, že nakupovat hospodářský růst na dluh našich dětí je nemravné a nebezpečné pro dlouhodobou ekonomickou i sociální stabilitu. Za cenu často i nepopulárních kroků jsme v posledních třech letech snížili veřejný deficit z 5,8 % HDP bezpečně pod 3 % HDP a na výdajích jsme přitom ušetřili 250 mld. Kč. Na úsporách se přitom rozhodující měrou podílelo snížení provozních výdajů státu – mzdové prostředky na úředníky klesly proti autonomnímu vývoji téměř o 20 % – a výsledky reformních kroků ve zdravotnictví a v sociální oblasti.
 
Díky této odpovědné politice se podařilo stabilizovat relativní výši státního dluhu a ušetřit na úrocích desítky miliard ročně.
 
Vývoj výše státního dluhu ČR v mld. Kč
 
ČR byla jedinou zemí EU, která i v době krize zvýšila svůj rating o dva stupně, a v její budoucí prosperitu důvěřují finanční trhy nejvíce ze všech zemí v regionu. Bez nezbytných úsporných opatření by se dluh vyvíjel následujícím způsobem:
 
Vývoj výše státního dluhu ČR v mld. Kč - vliv úsporných opatření
 
Díky úspěšné stabilizaci je možné v následujícím období bezpečně investovat do prorůstových programů (např. do vědy a výzkumu či infrastruktury). Veškeré investiční programy v následujícím období, které budou realizovány bez zvyšování deficitu, bude možné financovat jen díky těmto uskutečněným úsporným opatřením. To ale neznamená, že je možné rezignovat na konsolidační úsilí. TOP 09 bude usilovat o dosažení vyrovnaných rozpočtů do konce volebního období. Minimální tempo snižování deficitu, na něž jsme ochotni přistoupit, je 0,5 % HDP/rok, což odpovídá tempu uvedenému v Paktu stability a růstu EU. TOP 09 také vyvine maximální úsilí, aby Česká republika přistoupila k Evropské finanční dohodě („Fiscal Compact“) a přijala finanční ústavu. Úspor ve výdajích státu chceme dosáhnout především zvyšováním jejich efektivity a důsledným systémem jejich kontroly. Budeme pokračovat v rušení nadbytečných agend a přebujelé byrokracie. Úspěšně jsme nastartovali projekt Státní pokladny, který zpřehlednil veřejné finance a přinesl prokazatelné úspory. Navážeme na něj zavedením standardů efektivity, které bude muset splňovat každý veřejný výdaj. U infrastrukturních a stavebních investic budeme usilovat o zavedení tzv. „jednotkových cen“. Mimořádně zdrženliví budeme zejména ve mzdové oblasti. V platech ústavních činitelů zabráníme skokovému nárůstu k 1. 1. 2015.
 
Byť se dominantní část konsolidačního úsilí naší vlády odehrála na výdajové straně rozpočtu (70 %), pro dosažení cílů bylo nezbytné posílit i příjmovou stranu (30 %), zejména pohybem sazeb DPH. Jasně říkáme, že dosaženou výši přerozdělování (tj. složenou daňovou kvótu) pokládáme za maximální a nepřipustíme její zvýšení. Na druhé straně nebudeme populisticky slibovat snižování daní, neboť prioritou je pro nás dosažení vyrovnaných rozpočtů. Zde je na místě připomenout, že složená daňová kvóta (celková míra přerozdělování) je ze zemí EU devátá nejnižší. Samozřejmě však budeme prosazovat, aby vstoupily v účinnost daňové změny, které jsme předložili v roce 2011 a jež mají vstoupit v účinnost k 1. 1. 2014 a 2015. Jedná se zejména o:
 
sjednocení základů daně z příjmů fyzických osob, zdravotního a sociálního pojištění
progresivní (vyšší) odpočet výdajů na výzkum a vývoj
osvobození od daně z dividend jako opatření podporující dlouhodobé spoření drobných investorů
zvýšení a sjednocení limitu odpočtu na veřejně prospěšné účely
odpočet pohledávek pro podporu exportu mimo státy EU
zrušení řady nesystémových výjimek typu odpočtu členských příspěvků odborové organizaci
zjednodušení tvorby opravných položek k pohledávkám
zjednodušení odpisování majetku
podporu praxe studentů a žáků při výuce
zrušení daně dědické a darovací a její převedení pod daň z příjmu při zachování osvobození pro 1. a 2. příbuzenskou skupinu
Chceme vést vážnou diskusi o struktuře zdanění v rámci dané výše. Přímé odvody zatěžující cenu pracovního místa jsou stále příliš vysoké, snižují konkurenceschopnost české ekonomiky a ztěžují tak boj s nezaměstnaností. Chceme dosáhnout dohody, jak tuto zátěž částečně převést na jiné, pro ekonomický vývoj méně škodlivé daně. Nadále budeme bránit všem diskriminačním daňovým výjimkám, které zvýhodňují jedny na úkor druhých.
 
Úspěšná transformace daňové i celní správy spolu s řadou legislativních opatření zvýšila efektivitu výběru daní. Na zvyšování efektivity a zjednodušení systému se zaměříme i nadále. Maximální péči budeme věnovat dokončení projektu jednoho inkasního místa. V roce 2015 je reálné dosáhnout cíle „1 formulář, 1 platba, 1 kontrolní místo“.
 
Nová fiskální perioda EU na léta 2014–2020 nabízí možnost opravit řadu nedostatků a byrokratických překážek v čerpání prostředků EU.
 
Trváme na zásadní redukci dnešního nesmyslného počtu 24 operačních programů. Klíčovým úkolem pak je směřování výdajů na skutečné priority podporující budoucí prosperitu a konkurenceschopnost a na investice s měřitelnou efektivitou. Proces výběru a schvalování jednotlivých projektů nesmí být diskriminační pro malé obce a mikroregiony. K 1. 1. 2013 jsme zavedli jednotnou metodiku čerpání a kontroly nezávislé na správcích operačních programů. Nepřipustíme snahy o změnu tohoto trendu.
 
Jsme si vědomi závažnosti odborné i politické diskuse týkající se vstupu ČR do eurozóny. Nejedná se pouze o náš závazek z přístupové dohody. Jsme navíc přesvědčeni, že pro dlouhodobou stabilitu a prosperitu české ekonomiky je přijetí eura krokem, který přinese více užitku než nákladů. Je přitom nutné pečlivě analyzovat vhodný okamžik vstupu vzhledem k vývoji ekonomik zemí eurozóny a ČR. Při jednání o novelizovaných regulačních pravidlech eurozóny budeme důsledně hájit národní zájmy. TOP 09 bude prosazovat, aby pevný termín přijetí eura byl stanoven ještě v tomto volebním období. Za vhodný okamžik přijetí eura považujeme z dnešního pohledu roky 2018–2020.
 
Podnikatelské prostředí
 
Trvalým motorem hospodářského růstu nemohou být veřejné výdaje. Ty mohou představovat pouze krátkodobý impulz. Trvalý růst, zejména pak tvorbu nových pracovních míst, zajistí pouze soukromé investice a individuální tvořivost podnikatelských subjektů. Stát však může přispět k rozvoji ekonomiky vytvářením stabilního právního a daňového prostředí a omezením byrokratické zátěže na nezbytnou míru. Důležitou součástí snižování administrativní zátěže musí být i výrazné omezení statistických hlášení podnikatelských subjektů. Uvědomujeme si, že to nejprospěšnější, co stát může udělat pro podnikatelské prostředí, je usilovná snaha překážet mu co nejméně.
 
Jsme si současně vědomi mimořádných a specifických problémů v regionech, které jsou stále ještě zatíženy koncentrací těžkého průmyslu. Jedná se o severočeský a aktuálně zejména severomoravský region, kde vnímáme akutní nebezpečí ztráty tisíců pracovních míst a následného sociálního napětí. Pro tyto regiony navrhujeme mimořádnou a zvýšenou aktivitu státu při získávání investorů, kteří budou schopni absorbovat uvolněné pracovní síly.
 
Pro rozvoj české ekonomiky má stěžejní význam uplatnění českých podnikatelských subjektů na jednotném evropském trhu. Budeme podporovat dokončení volného pohybu zboží, služeb, pracovní síly a kapitálu a snižování byrokratických požadavků, vyplývajících z evropských předpisů.
 
Podpora exportu
Česká ekonomika je dominantně proexportní. V zájmu jejího rozvoje budeme proto vývoz českých produktů podporovat všemi dostupnými nástroji. Těmi jsou zejména poskytování zvýhodněných úvěrů do perspektivních teritorií, pojišťování úvěrových rizik a účinná diplomacie.
 
Energetika
 
Uvědomujeme si, že energetika nejenže je klíčovou oblastí ekonomiky, ale navíc přímo ovlivňuje oblast bezpečnosti a suverenity státu. Proto k ní budeme vždy přistupovat jako ke strategickému odvětví, založenému na dlouhodobém politickém konsenzu napříč politickým spektrem. Cílem je zajištění dostatečné soběstačnosti v cenově dostupných energetických zdrojích.
 
Nová státní energetická koncepce musí vymezit optimální energetický mix, ve kterém budou zastoupeny všechny druhy energetických zdrojů včetně jaderné energie i obnovitelných zdrojů. Přiměřená podpora rozvoje obnovitelných zdrojů má svoje opodstatnění, nicméně zvýhodnění jakéhokoliv energetického zdroje nesmí nepřiměřeně zatěžovat spotřebitele a veřejné rozpočty a snižovat konkurenceschopnost české ekonomiky.
 
Energetické strategické firmy (ČEZ, ČEPS, ČEPRO, MERO) chceme z bezpečnostních důvodů ponechat ve vlastnictví státu. V rámci EU pak pokládáme za důležité vyjednávat posílení diverzifikace dodávek primárních zdrojů a vybudování dostatečné kapacity přeshraničních přenosových soustav a produktovodů.
 
Doprava
 
Při budování moderní dopravní infrastruktury na evropské úrovni je nutné zásadně změnit dosavadní systém přípravy, realizace i financování dopravních staveb. Dopravní investice trpí chronickými problémy – plýtváním, klientelismem, špatnou územní a projektovou přípravou, „salámovou“ metodou realizace připravených projektů, chybami při výběru priorit. Dlouhodobě je zanedbávána běžná údržba. Zaostáváme v aplikaci nových technologií, bezpečnostních opatření i moderních systémů řízení provozu. Stále chybí systémové a dostatečně silné zapojení privátních zdrojů.
 
Ve svém rozhodování o modernizaci a rozvoji dopravní infrastruktury chceme důsledně aplikovat zásadu „3 P“ – Potřebnost, Průchodnost a Proveditelnost. S ohledem na možnosti naší země v následujících letech si můžeme dovolit pouze ekonomicky přínosné projekty, jejichž pozitivní efekt pocítí občan v rozumném čase.
 
Státní instituce, které v současnosti financují rozvoj dopravní infrastruktury výlučně z veřejných prostředků, chceme transformovat do právních forem, ve kterých se budou moci angažovat silní soukromí investoři. Uvědomujeme si, že bez masivního zapojení soukromých finančních zdrojů nejsme schopni v reálném čase dosáhnout úrovně moderní dopravní infrastruktury. Významnou vedlejší výhodou tohoto modelu je motivace investora ke snižování nákladů při zachování kvality, což bohužel často u státních institucí neplatí.
 
Za potřebné považujeme pokračování v přípravě a ve výstavbě chybějících částí republikové sítě dálnic a rychlostních silnic, obchvatů měst a obcí a v modernizaci páteřní železniční sítě.
 
Jako zásadní modernizační národní a evropský projekt chceme prosadit přípravu na vybudování tratě rychlého spojení, která naváže Českou republiku na západoevropskou síť. U vodní dopravy preferujeme menší investice, které zlepší stávající podmínky pro říční dopravu.
 
Ochrana spotřebitele
 
Svobodný trh může být opravdu svobodný pouze tehdy, je-li vymezen jasnými a přehlednými pravidly, jejichž dodržování představuje minimum nezbytné morálky, kterou by měly být vázány obě strany smluvního vztahu, strana nabídky i strana poptávky. Na spotřebním i finančním trhu se vedle poctivých obchodníků bohužel vyskytují i spekulanti a podvodníci na straně jedné, na straně druhé pak spotřebitel, který by měl být oněmi pravidly a činností státních institucí chráněn. Této oblasti věnujeme a budeme trvale věnovat pozornost.
 
V minulém období jsme prosadili řadu norem, které chrání spotřebitele proti spekulativnímu jednání na finančním trhu (zákon o spotřebitelském úvěru, směnárenský zákon, zákon o finančním arbitrovi). Rovněž v civilním právu proběhla zásadní rekodifikace spotřebitelského práva, která posiluje ochranu spotřebitelů před lichváři, před neférovým chováním mobilních operátorů a jiných dominantních korporací.
 
V kultivaci prostředí budeme pokračovat i nadále. Otevřeně však říkáme, že žádný zákon a žádný regulátor nemůže ochránit spotřebitele před chybnými kroky plynoucími z neodpovědnosti a neznalosti. Nejenom na školách, ale v celé společnosti proto budeme podporovat a realizovat programy zvyšování právního vědomí a finanční gramotnosti.
 
Na spotřebním trhu je rozhodujícím nástrojem ochrany spotřebitele dostatek přesných a neklamavých informací o původu, složení, kvalitě a ceně produktu. V koordinaci s evropskými partnery chceme tuto informační povinnost prosadit na jednotném evropském trhu.
 
Promyšlenými kroky chceme zvýšit efektivitu národních, kontrolních a regulačních institucí. Zejména chceme výrazně posílit kontrolu kvality výrobků ve velkých potravinových řetězcích.
 
 
9. Zahraniční a obranná politika
 
Zahraniční politika
 
Za základní podmínku důstojného života v prosperující společnosti bezpečí považujeme mezinárodní stabilitu a mír. Jsme přesvědčeni, že je v zájmu občanů ČR usilovat o posílení našeho hlasu v EU a směřovat v tomto integračním seskupení k jednotě, která vezme v úvahu i specifické zájmy naše. TOP 09 je přesvědčena, že české národní zájmy obhájíme mnohem lépe v těsném partnerství u společného evropského stolu než politikou, která se společné diskusi vzdaluje a má pro ni pouze slova kritiky.
 
Za stejně důležité považujeme udržování a rozvíjení euroatlantických vztahů jako zásadní podmínky bezpečnosti Evropy i celého světa. Dodržování závazků, které pro nás plynou ze členství v EU i ze členství v NATO pokládáme za samozřejmost, která garantuje především naši prosperitu a bezpečí.
 
TOP 09 podpoří postupné rozšiřování EU vždy tehdy a pouze tehdy, když kandidátské země splní bez výjimky všechny stanovené přístupové podmínky. Jsme však proti kladení podmínek dodatečných. Přístupové podmínky musí být jasné a neměnné od zahájení přístupových rozhovorů.
 
V bilaterálních vztazích klade TOP 09 na první místo udržování dobrých sousedských vztahů. Jsme si vědomi, že zejména se Slovenskem, ale i s ostatními sousedními zeměmi, nás pojí společná kultura i společné dějiny. V co nejširším měřítku budeme využívat všech možností regionálního spojenectví zemí Visegradu a usilovat o vzájemnou koordinaci postojů, zejména v jednáních týkajících se EU a evropské bezpečnosti.
 
Česká zahraničně politická aktivita v OSN má směřovat zejména k prosazování principů a vymahatelnosti mezinárodního práva. 
 
V oblasti západního Balkánu a v oblasti, kterou nazýváme východní Evropou, podpoříme kroky směřující k upevňování principů právního státu a demokracie. Jedině právně a demokraticky stabilní země mohou být nadějným prostorem pro české obchodní a ekonomické aktivity. Obecně podporujeme úsilí všech zemí západního Balkánu o vstup do EU.
 
Zvláštnímu zájmu diplomatické a obchodně ekonomické se musí těšit Ruská federace, která je potenciálně významným ekonomickým partnerem. Její politický režim se však vyznačuje určitými autoritativními rysy a ne zcela srozumitelným právním prostředím, což musí naši diplomacii vést ke zvýšené pozornosti. Významným prvkem našich vztahů k Ruské federaci musí být také schopnost porozumět důvodům, pro něž ruská veřejnost dává najevo svou snahu o posílení tamní demokracie.
 
Budeme podporovat uvážlivou rozvojovou pomoc zemím, které takovou pomoc potřebují. V rámci EU chceme podpořit omezování protekcionistických bariér, bránících dovozu produktů rozvojových zemí na evropský trh. Zároveň TOP 09 podpoří zintenzivnění našich diplomatických aktivit na africkém kontinentu a v Asii, zejména v zájmu rozvoje vzájemného obchodu.
 
Pro zvýšení efektivity české zahraniční politiky bude TOP 09 prosazovat jednotnou prezentaci zahraničně politických zájmů. Vysoká odbornost profesionálně dobře připravené diplomacie je důležitou podmínkou pro efektivní prosazování českých zájmů v zahraničí.
 
Nezbytnou součástí české zahraničněpolitické identity, diplomatické praxe a dnes již také tradice, vycházející z naší dějinné zkušenosti, je podpora demokracie a lidských práv v těch částech světa, kde jsou porušována.
 
Obranná politika
 
Obranná politika, jejímž cílem je efektivně čelit možnému ohrožení zájmů státu z vnějšku, je svou orientací na spojenectví v NATO a v EU neoddělitelná od politiky zahraniční. Směřuje k naplnění odpovědnosti vlády za vnější bezpečnost tak, jak to stanoví Ústava, zákony a závazky vůči spojencům.
 
Instrumentem naplňování obranné politiky jsou ozbrojené síly ČR. Podíleli jsme se na zpracování dokumentu Obranná strategie 2012. Nadále tento dokument podporujeme a budeme podporovat rozvoj ozbrojených sil tak, aby byl v souladu s tímto dokumentem a s proměnlivou mírou ohrožení českých zájmů.
 
TOP 09 bude usilovat o stabilizaci rozpočtů na obranu a stanovení jejich výše na takové úrovni, která zajistí faktickou a měřitelnou úroveň schopností. Dosavadní organizace ozbrojených sil vykazuje řadu nedostatků, mezi něž patří např. nevhodná autonomie jednotlivých částí, které postrádají jednotný systém řízení a velení. TOP 09 se zasadí o analýzu tohoto stavu a následující nápravu.
 
TOP 09 pokládá jak veterány druhé světové války, tak i veterány soudobých bojových operací za ty, kteří jsou symbolem občanské odpovědnosti za obranu našich bezpečnostních zájmů. Mnozí z nich jsou nepochybně hrdiny. Je proto naší povinností poskytovat jim na základě moderně formulovaného zákona účinnou pomoc v jejich životních situacích poté, co ukončí svou službu v ozbrojených silách.
 
TOP 09 bude podporovat též posilování Aktivních záloh AČR jako efektivního systému naplňování potřebných počtů vojenských jednotek v situacích růstu ohrožení. Tento systém zároveň zvýší zájem občanské společnosti o obranu země.
 
Ozbrojené síly musí být připraveny nabídnout vysoce odbornou pomoc při nejrůznějších možných katastrofách. Tuto povinnost je potřeba v platných zákonech flexibilněji upravit a rozšířit.
 
 
10. Soudnictví - justice
 
Základní práva a svobody jsou pod ochranou soudní moci. TOP 09 bude prosazovat tradiční hodnoty v justici tak, aby pomáhala navracet lidem důvěru v právní stát.
 
Za nezbytnou podmínku řádného fungování justice a účinného prosazování těchto hodnot považujeme stabilní a přehledný právní řád. Právo musí sloužit jako srozumitelný soubor pravidel, která se nemění každý den a přinášejí do běžného života občanů i společností dostatečnou právní jistotu. Zasadíme se o to, aby přechod na novou úpravu soukromého práva proběhl s co nejmenšími nepříznivými dopady na ochranu práv fyzických i právnických osob. To vyžaduje i změnu občanského soudního řádu.
 
TOP 09 trvale podporuje snahu o postupnou a koncepční reformu justice. Potřebné změny musí být připravovány dlouhodobě, nikoli nárazově s ohledem na momentální náladu ve společnosti. Za součást systematické a neukvapené reformy justice považuje TOP 09 i změny v soudnictví samém včetně zahájení vážné odborné i politické diskuse o ukončení činnosti vrchních soudů. Tři stupně soudní soustavy lze považovat vedle existence Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu za dostačující.
 
Uvědomujeme si, že předložení nového zákona o státním zastupitelství je nezbytností. Návrh, který byl stažen z Poslanecké sněmovny, však chceme obohatit o nejnovější praktické zkušenosti s fungováním Státního zastupitelství tak, aby byly vytvořeny záruky ochrany práv a svobod občanů a nestranného výkonu působnosti Státního zastupitelství. V úvahu připadá například zavedení institutu vyšetřujícího soudce. Ten bude mít nezávislou pravomoc nad procesem trestního řízení, budou před něj přestupovat všechny strany řízení a jeho úkolem bude garance důsledného vyšetřování na straně jedné a plné ochrany před možnou zvůlí výkonné moci na straně druhé. To vyžaduje provést zásadní revizi trestního řádu a zákona o Policii ČR.
 
Druhou stranou mince nemalých pravomocí svěřených soudcům a státním zástupcům musí být jejich zvýšená odpovědnost za výkon funkce. Bylo-li zjištěno jednání soudce či státního zástupce zakládající jeho kárnou či trestní odpovědnost, je nutné jej důsledně postihnout v příslušném řízení. Vznikla-li tak škoda, kterou byl stát povinen nahradit, musí být na danou osobu přenesena.
 
11. Bezpečnost, boj s kriminalitou a korupcí
 
Má-li ČR zvyšovat svoji konkurenceschopnost, nesmí vzdát důsledný boj s korupcí. Korupční prostředí zasahuje do všech sfér veřejného života. Korupce se bohužel nevyhýbá ani policii a státním zástupcům a je schopna proniknout až do soudních síní. TOP 09 chce občanům dlouhodobě vracet důvěru ve fungování právního státu, víru v to, že se slušnost vyplácí a normální je nekrást.
 
V posledních letech jsme byli svědky řady trestních stíhání, která se dotýkala nejvyšších politických sfér, ať už stran vládních nebo opozičních. Některá byla vedena profesionálně, jiná diletantsky, některá zřejmě za účelem diskreditace politických protivníků. Ať už tato řízení byla důvodná či nikoliv, měla společný jeden podstatný rys – policii a státnímu zastupitelství byl dán volný prostor je vést. To je nepochybně zásluhou naší vlády, která zbavila represivní složky politických tlaků.
 
Klíčovou institucí zajišťující ochranu života a majetku občanů je Policie České republiky. Základem policejní práce pro občana jsou místní policejní útvary. Tam proto musí směřovat hlavní rozpočtová priorita Policie ČR.
 
Budeme usilovat o to, aby se příslušníci ve služebním poměru plně věnovali pouze policejní práci. Snížíme byrokratické zatížení policie, nezbytné administrativní a logistické zázemí budou efektivněji zajišťovat civilní pracovníci.
 
Budeme prosazovat společné plány aktivit Policie ČR a obecních policií s cílem odstranění duplicit a dosažení co nejefektivnějšího využívání kapacit. V obcích bez obecní policie posílíme pravomoci samosprávy při zajišťování veřejného pořádku.
 
Budeme posilovat jednotlivé prvky Integrovaného záchranného systému. V kapitole Ministerstva vnitra chceme zřídit položku, ze které budou poskytovány granty na projekty podporující jednotky sborů dobrovolných hasičů.
 
Trváme na tom, že všichni občané mají rovná práva, ale také rovné povinnosti. Zkušenost ukazuje, že pomoc zranitelným skupinám nemůže spočívat v jejich neúměrném finančním zvýhodňování. Za nejdůležitější nástroj považujeme prevenci patologických jevů, vzdělávání znevýhodněných skupin a takové úpravy sociální politiky, které povedou znevýhodněné skupiny k potřebě zapojit se na trhu práce. Pocit rozhořčení nad neplněním povinností konkrétních občanů nesmí vyústit v jednoduchá a diskriminační řešení vůči celým skupinám. Budeme důsledně vystupovat proti všem formám extremismu a nesnášenlivosti, které se v naší společnosti projevují.
 
12. Veřejná správa
 
Transparentní a efektivní veřejná správa
 
Chceme pokračovat ve snižování nákladů a zvyšování efektivity výkonů ve veřejné správě. Budeme proto prosazovat zrušení ministerstev dopravy, ministerstva průmyslu a obchodu a ministerstva pro místní rozvoj. Vznikne ministerstvo hospodářství, které převezme většinu agend zrušených ministerstev. Vedle úspor přinese tento krok efektivnější řízení hospodářské politiky a ve vládě bude vytvořena optimální rovnováha mezi pozicemi odpovědnými za veřejné rozpočty a za rozvoj ekonomiky.
 
Občanům musí být zajištěna dostupnost a racionální fungování samospráv a státní správy. Zde prosazujeme co nejvyšší míru transparentnosti, např. povinným zveřejňováním veškeré rozpočtové dokumentace (rozklikávací rozpočty) a smluv ve veřejném sektoru (registr smluv). Zveřejnění bude podmínkou účinnosti smlouvy a veřejnost tak bude mít kontrolu nad hospodařením státu, obce či kraje. Maximální prioritu má boj proti korupci a zapojení občanů do kontroly hospodaření veřejného sektoru.
 
TOP 09 bude dále pokračovat v procesu, který vede k důslednému rozkrývání konečných vlastníků akciových společností vstupujících do veřejných zakázek a koncesních řízení. Bude prosazovat novelizaci zákona o zadávání veřejných zakázek a koncesního zákona tak, aby do těchto vztahů vstupovaly pouze korporace s průhlednou vlastnickou strukturou.
 
Uvědomujeme si nedostatky nového zákona o zadávání veřejných zakázek. Po široké diskusi s regionálními politiky proto prosadíme jeho novelu.
 
Zavedeme možnost korespondenční volby a podpoříme přípravu elektronického hlasování. Prosazujeme přímou volbu starostů jako prostředek přímé demokracie a zvýšení zájmu občanů o veřejné záležitosti. Tento krok je však třeba zavést do příslušné legislativy promyšleně, aby kompetence a odpovědnosti starostů a zastupitelů byly vyvážené.
 
Prosazujeme rozšíření kompetencí Nejvyššího kontrolního úřadu podle mezinárodních standardů tak, aby NKÚ mohl vykonávat nezávislou kontrolu v samosprávě, ve státních podnicích a v příspěvkových organizacích.
 
Budeme usilovat o přijetí takového zákona o státní službě, který by zajistil personální stabilitu a transparentní a kvalitní výběr zaměstnanců státních úřadů. Cílem přijetí tohoto zákona je výrazně omezit politický vliv na výkon státní správy. Vyšším jistotám státního úředníka musí odpovídat kvalifikovaný výkon a odpovědnost za výsledek práce. Způsobí-li úředník nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem občanovi škodu, kterou mu byl stát povinen nahradit, měl by mít stát povinnost, nikoli jen možnost, ji na tohoto úředníka přenést. Naším cílem je vybudování štíhlé, efektivní, odborné a odpovědné státní správy a snížení administrativní zátěže pro podnikatele i ostatní občany.
 
Při personálním obsazování orgánů společností s majetkovou účastí státu budeme důsledně dbát na to, aby nominace splňovaly obě klíčová kritéria, tj. kritérium odbornosti a kritérium důvěry těch, kteří nesou odpovědnost vlastníka. Budeme prosazovat schválení závazných metodik tohoto postupu platných pro celou veřejnou správu.
 
TOP 09 podpoří přijetí zákona o financování politických stran a podpoří všechny kroky, které povedou ke zvýšení veřejné kontroly financování provozu stran a jejich volebních kampaní.
 
Navrhneme rozšíření majetkových přiznání pro politiky, ústavní činitele a vysoké úředníky veřejné správy tak, aby odrážela stav jejich majetku při vstupu do funkce.
 
Prosadíme změnu jednacího řádu Poslanecké sněmovny tak, aby zamezila praxi legislativních přílepků a naopak zavedla povinné zdůvodňování pozměňovacích návrhů, hodnocení korupčních rizik (CIA) a dopadů na veřejné rozpočty.
 
Informační a komunikační technologie (ICT) – eGovernment
 
Informační technologie významně napomáhají větší transparentnosti veřejné správy.
 
Prostřednictvím eGovernmentu chceme rychlejší, spolehlivější a levnější poskytování služeb veřejné správy nejširší veřejnosti a zajištění větší otevřenosti veřejné správy ve vztahu k občanům. Jsme přesvědčeni, že tomuto odvětví pomáhá maximální otevřenost a konkurence v zakázkách.
 
Sdílení dat ve státní správě musí být zajištěno proti zneužití. Občan by měl být motivován k využívání levnější elektronické komunikace, ale nesmí docházet k jeho diskriminaci ani nesmí být nucen k dalším výdajům. Bude prosazován takový přístup, aby občané nebyli rozdělováni na ty, kteří s počítači pracovat umějí, a na ty, kterým jsou tyto technologie vzdálenější nebo kterým v jejich používání brání nějaký handicap.
 
Závěr
 
Volební program TOP 09 vychází důsledně ze základního strategického dokumentu naší konzervativní strany – Hodnotového desatera. Respektujeme, že ne každý občan musí nutně sdílet náš pohled na svět a naši vizi rozvoje společnosti. Zastupujeme občany, kteří jsou podle našeho názoru charakterizování následujícími vlastnostmi:
 
Jsou připraveni hájit svobodu a demokracii, které považují za nejdůležitější a nejcennější hodnoty.
Znají svá občanská práva stejně jako své povinnosti, kterých se nezříkají a jež jsou připraveni plnit.
Nabízejí společnosti své znalosti, píli, odvahu a široký rozhled.
Jsou sebevědomí a tolerantní, mají respekt k názorům druhých lidí.
Nenechají se ošálit falešnými sliby jednoduchých a rychlých řešení.
Znají naši minulost a nebojí se budoucnosti.
Myslí na zabezpečení sebe i své rodiny ve stáří a v horších časech.
Váží si možnosti v co nejširší míře odpovídat za zdraví a vzdělání své i svých blízkých.
Za správnou cestu k prosperitě považují soukromou iniciativu podnikatelů a poctivou práci zaměstnanců, nikoli složité přerozdělování prostřednictvím úředníků a politiků.
Vědí, že prosperitu nelze nakoupit na dluh.
Preferují dobrovolnou solidaritu před solidaritou plošně uplatňovanou a vynucenou.
Cítí odpovědnost a silnou vazbu k rodině i ke své obci.
Jsou připraveni přijímat odpovědnost za svá rozhodnutí.
Cítí odpovědnost za to, v jakém stavu zanechají naši zemi, chtějí šetrně hospodařit s přírodními zdroji a záleží jim na jejich uchování i pro následující generace.