Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Archiv voleb Volby 2012 Krajské volby 2012 - volební program

Krajské volby 2012 - volební program

Vážení občané Středočeského kraje, předkládáme Vám volební program politické strany TOP 09 a hnutí Starostové a nezávislí (STAN). Zavazujeme se, že pokud nám dáte svou důvěru podílet se na správě Středočeského kraje, uděláme vše pro to, abychom zlepšili a zjednodušili život obyvatelům i návštěvníkům středních Čech.

Pokud získáme Vaši důvěru, vytvoříme krajskou vládu, která:

    zavede transparentní systém při zadávání veřejných zakázek, správě majetku a rozdělování dotací
    bude bojovat s korupcí
    zlepší stav krajských silnic
    bude prosazovat kvalitní systém veřejné hromadné dopravy
    bude usilovat o vyrovnané hospodaření kraje
    nebude přijímat neinvestiční úvěry
    bude podporovat rozvoj školství a vzdělanostní společnosti
    nebude preferovat jakoukoliv skupinu občanů, obcí či společností na úkor jiných
    bude prosazovat společnost rovných příležitostí před společností rovné spotřeby
    nebude přehlížet sociálně vyloučené občany

Věříme, že díky Vám dostaneme příležitost ukázat, jak dobře dokážeme spravovat a rozvíjet náš kraj.

Preambule

Střední Čechy jsou kolébkou české státnosti a přirozeným centrem českého státu. Ze středních Čech se rozšířilo křesťanství do ostatních částí naší země a na Lužici, byly zde zakládány kláštery a vytvořila se centra vzdělanosti. Vznikla zde řada významných měst, z nichž nejvýznamnějším se stala Praha jako centrum nejen středních Čech, ale celého českého státu. Máme úctu k této tradici a jsme si vědomi odpovědnosti za její pokračování. Přestože Praha dnes není součástí Středočeského kraje, je s ním propojena řadou vazeb, institucí a komunikačních kanálů a oba celky spolu po staletí fungují v dokonalé symbióze. Přirozené vazby nesmějí být a nebudou zpřetrhány žádnými krajskými hranicemi. Chceme vytvořit či prohloubit takové vztahy, které zlepší a usnadní život všem obyvatelům středních Čech. Toho nelze dosáhnout jinak než aktivní spoluprací s Prahou i ostatními sousedními kraji na věcech, které nás spojují.

Klíčovou oblastí, která je značně zanedbána, ač zároveň úzce provázána s Prahou i ostatními kraji, je doprava. Statisíce lidí pravidelně míří ze Středočeského kraje do Prahy za prací, vzděláním či zábavou a z Prahy do Středočeského kraje za odpočinkem, rekreací, kulturou a turistikou. Vzájemné propojení existuje jak v oblasti zdravotnictví a školství, kde Středočeši navštěvují pražské nemocnice a školy, tak na poli sociálních služeb, kde střední Čechy mohou nabídnout své kapacity přeplněné Praze.

Chceme, aby Středočeský kraj jako největší a nejlidnatější kraj České republiky byl pro hlavní město Prahu rovnocenným partnerem, aby jejich dopravní systémy i další činnosti byly koordinovány a vzájemně provázány. Velké úspory může přinést společná koncepce v oblasti školství a zdravotnictví tam, kde se dnes některá zařízení zbytečně dublují a jejich kapacita pak není využita optimálně.

Prvořadým úkolem TOP 09 a Starostů je odstranit klientelismus a nekoncepčnost v dopravě, financování, sociálních službách i dalších oblastech a zastavit překotné zadlužování kraje. Hospodaření kraje je zasaženo krizí a my uděláme vše, abychom nezatížili obyvatele Středočeského kraje na další desetiletí. Rozhodně neslibujeme nové výdaje či investice do megalomanských projektů sloužících k osobní prezentaci jednotlivců. Nevyměníme šanci na dlouhodobě stabilní ekonomické a sociální prostředí za krátkodobé populistické efekty. Nepřipustíme rozvrat dopravních systémů a nastavíme taková pravidla fungování institucí, která povedou Středočeský kraj k prosperitě.

Dlouhodobého rozvoje a prosperity nelze dosáhnout bez zapojení občanské společnosti do správy kraje a bez spolupráce s neziskovými organizacemi na řešení každodenních problémů, zejména v sociální oblasti. Jsme přesvědčeni, že role neziskového sektoru je nenahraditelná nejen v oblasti sociálních služeb, ale i ve sportu, cestovním ruchu, zdravotnictví a všech sférách kulturního života. Krajem zřizované organizace nesmí mít mezi neziskovými organizacemi privilegované postavení.

Nebudeme pohrdat potenciálem našeho kraje. Nebudeme pokračovat v praxi uplynulých čtyř let, kdy Středočeský kraj jako jediný v České republice snižoval svou konkurenceschopnost a výkonností se vzdaloval od průměru EU. Kraj má výhodnou geografickou polohu, vysokou hustotu silniční a železniční sítě, mezinárodní letiště a prochází jim evropské dopravní koridory. Prostřednictvím Prahy má přístup ke špičkovým vědeckým a univerzitním pracovištím. Má obrovský potenciál. Nedopustíme, aby prosperita a rozvoj kraje byly brzděny neschopností a sobeckými zájmy jednotlivců.

Následující kapitoly popisují cesty a způsoby, které budou TOP 09 a Starostové v radě kraje  prosazovat.

01  Transparentní kraj

Jsme přesvědčeni, že nejúčinnějším nástrojem v boji proti plýtvání a korupci je prevence ve formě nastavení transparentních pravidel a zveřejnění maximálního možného rozsahu informací o všech transakcích. Proto otevřeme krajský úřad občanům, zveřejníme co nejvíc informací o jeho činnosti a hospodaření a pro zadávání veřejných zakázek nastavíme jasná a přehledná pravidla, která se budou vztahovat na všechny prostředky rozdělované z rozpočtu Středočeského kraje. Těmito pravidly se budou řídit všechny dceřiné společnosti kraje, krajem zřízené rozpočtové a příspěvkové organizace, ale i příjemci dotací. Nová pravidla pro zadávání veřejných zakázek budou předložena k projednání na jednom z prvních zastupitelstev kraje po volbách. Bezprostředně po zahájení naší činnosti v radě kraje budeme prosazovat tyto kroky:

    Pravidla pro zadávání všech zakázek ‑ budeme dbát na důsledné dodržování všech ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek, a to včetně ducha tohoto zákona. Budeme dbát na to, aby případná kvalifikační kritéria nebyla diskriminační a předem nezvýhodňovala konkrétní soutěžitele.
    Zveřejnění dodavatelů ‑ na internetových stránkách kraje zveřejníme všechny dodavatele a všechny platby za zboží a služby z krajského rozpočtu, které přesáhnou od jednoho dodavatele či poskytovatele služeb kumulovanou částku 50 tisíc korun ročně. Současně s tím zveřejníme i všechny krajem proplacené faktury včetně příloh.
    Zveřejnění platů funkcionářů kraje ‑ zveřejníme platy všech volených funkcionářů kraje včetně odměn a souhrnné údaje o platech na krajském úřadě.
    Zveřejnění zápisů ‑ na stránkách kraje budou zpřístupněny zápisy z jednání zastupitelstva, rady, výborů i komisí kraje včetně příloh a podkladových materiálů.
    Pravidla pro příjemce krajských peněz - zasadíme se, aby všechny společnosti s podílem kraje, organizace řízené krajem i příjemci dotací při zadávání zakázek nad předem stanovený finanční limit přijaly pravidla a předpisy stanovené krajem. Závazek dodržování těchto pravidel bude nutnou podmínkou čerpání peněz z krajského rozpočtu.
    Otevřená grantová řízení a rozdělování dotací ‑ kritéria pro hodnocení grantů či dotačních programů budou stanovena a zveřejněna před jejich vyhlášením a jejich dodržování bude kontrolováno. Všechny žádosti včetně hodnocení budou zveřejněny na webových stránkách kraje bezprostředně po vyhodnocení.
    Portál s informacemi o veřejných zakázkách a výběrových řízeních - všechny informace o vypsaných veřejných zakázkách a výběrových řízeních, jejich průběhu, výsledku, vysoutěžené ceně a skutečně zaplacené ceně, době realizace zakázky, datu skutečného dokončení, smluvních pokutách a uplatněných sankcích budou zveřejněny na jednom přehledném místě na stránkách krajského úřadu.
    Zveřejnění majetkových účastí kraje ‑ na webových stránkách kraje zveřejníme podrobný přehled všech společností zřízených krajem, s majetkovou účastí kraje či společností, na jejichž činnost má kraj vliv na základě uzavřených smluvních vztahů. Součástí přehledu budou jména osob, které za řízení těchto společností odpovídají, případně které kraj k jejich řízení nominoval. V případě politiků bude uvedena jejich politická příslušnost.
    Otevřenost řízených organizací ‑ všechna pravidla stanovená pro kraj budou aplikována i na jím řízené společnosti a příspěvkové a rozpočtové organizace.
    Zastoupení opozice v dozorčích radách ‑ alespoň jeden člen dozorčí rady krajských společností bude jmenován z řad opozice. Totéž platí pro členy hodnotících a grantových komisí na úrovni kraje.
    Přímý přenos jednání zastupitelstva ‑ zasadíme se, aby všechna jednání krajského zastupitelstva byla v přímém přenosu a následně i ze záznamu přístupná na internetu. To všem občanům bez vysokých nákladů usnadní přístup ke kontrole práce zastupitelů,.
    Zpřístupnění informací občanům ‑ za samozřejmé považujeme, že maximum informací o činnosti kraje bude zveřejněno na jeho webových stránkách. Vedle podkladů pro jednání zastupitelstva kraje a jeho usnesení zveřejníme rozpočet kraje v podrobné a přehledné formě a budeme pravidelně zveřejňovat informace o jeho plnění. Občané mají právo být informováni o všech smlouvách a závazkových vztazích, které kraj uzavřel. Všechny smlouvy budou zveřejněny. Při uzavírání nových smluv budeme požadovat, aby obsahovaly doložky o možnosti jejich zveřejnění. Tento přístup zavedeme i u řízených a spravovaných společností.
    Posouzení hospodárnosti investic ‑ před každou investicí nad 500 tisíc korun budeme požadovat písemné posouzení přínosu plánované investice, její návratnosti a hospodárnosti.
    Osobní odpovědnost – každý ekonomický návrh schvalovaný orgány kraje a  každou investici a nákup podepíše konkrétní osoba zodpovědná za hospodárnost a účelnost předkládaného návrhu či investici a osoba zodpovědná za soulad s platnými zákony. Místo kolektivní neodpovědnosti voleného orgánu tak zavedeme jasně vymahatelnou osobní odpovědnost.

V oblasti finanční chceme zejména zlepšit dohled nad hospodařením krajem zřízených společností i nad samotnými krajskými výdaji. Striktním dodržováním transparentních pravidel pro zadávání veřejných zakázek dosáhneme optimálnějšího využití zdrojů. Odhadujeme, že se nám podaří ušetřit minimálně 10 až 15 procent investičních nákladů. Tyto ušetřené prostředky použijeme na další investice či na splácení dluhů kraje.

Ukončíme bezhlavé zadlužování Středočeského kraje. V uplynulém období byla vedle úvěru od Evropské investiční banky ve výši 4 miliardy korun, původně určeného na opravu krajských silnic a použitého na nemocnice, nekoncepčně sjednána řada dalších úvěrů. Považujeme za nepřípustné, aby se prostřednictvím dodavatelských úvěrů v řádu miliard korun na investice krajem zřízených či vlastněných společností skrytě zvyšovalo zadlužení kraje. Jen špatný hospodář přijímá úvěry, byť směřované do zdravotnictví a silnic, bez jasného konceptu jejich splácení z rozpočtu kraje. Jen špatný hospodář přesouvá splácení obrovských dluhů na rok po volbách a riskuje tak dlouhodobé ohrožení rozvoje regionu. My jako odpovědní správci veřejných statků povedeme Středočeský kraj k prosperitě.

    Srozumitelný rozpočet ‑ sestavíme podrobný, ale přehledný rozpočet, který bude respektovat dlouhodobý rozpočtový výhled a strategické dokumenty kraje.
    Otevřené hospodaření ‑ zavedeme systémovou komunikaci mezi krajským úřadem a příspěvkovými organizacemi a zveřejníme podrobné informace o hospodaření kraje i jím zřízených rozpočtových a příspěvkových organizací.
    Hodnocení kvality práce ‑ zavedeme systém hodnocení kvality práce krajského úřadu a hodnocení kvality práce úředníků ze strany občanů a dalších klientů.
    Revize provozních výdajů ‑ činnost Krajského úřadu Středočeského kraje a krajského zastupitelstva stojí více než 500 miliónů korun ročně. Provedeme analýzu účelnosti, nutnosti a oprávněnosti těchto výdajů a prověříme možné úspory.
    Centrální nákup ‑ provedeme analýzu nákupu zboží a služeb krajským úřadem a jím zřízených organizací a tam, kde to bude účelné, zavedeme centrální nákup. K dalšímu dosažení úspor využijeme elektronických aukcí u komodit, kde je jejich využití vhodné a ekonomicky opodstatněné, např. u dodávek energií. Cílem je dosáhnout úspory ve výši minimálně 10 procent.

02  Doprava

Prioritou TOP 09 a Starostů pro činnost v radě kraje je co nejrychlejší napravení rozvratu v systému veřejné hromadné dopravy způsobeného nekompetentními kroky vedení kraje za vlády ČSSD. Jsme přesvědčeni, a naše průzkumy to potvrzují, že kvalitní, rychlá a spolehlivá hromadná doprava, jejíž páteř tvoří doprava kolejová, přináší rozvoj, prosperitu a kvalitnější i jednodušší život obyvatel.

Naším cílem je usnadnit a zrychlit náročné přesuny obyvatel za prací, studiem, lékařem či jen za nákupy nebo rekreací. Spojení mezi většinou středočeských sídel není prakticky možné bez průjezdu Prahou. S maximálním úsilím budeme prosazovat vznik jednoho integrovaného dopravního systému na území celého Středočeského kraje a hl. m. Prahy ‑ Metropolitní integrované dopravy (MID). Nahrazením tří nepropojených a nekoordinovaných systémů, které dnes na území Středočeského kraje fungují, dojde nejen k výraznému zjednodušení a zefektivnění dopravy, ale i k jejímu zlevnění. Zlepšení hromadné dopravy pomůže uvolnit silnice těm, kteří se bez individuální dopravy neobejdou. Ušetřené peníze ponecháme v dopravě a budeme jimi financovat zlepšování a zkvalitňování dopravního systému, infrastruktury a silnic. Jedině to je zodpovědné ve vztahu k budoucím generacím.

Veřejná hromadná doprava

Chceme zjednodušení, zefektivnění a zrychlení hromadné dopravy pro zákazníka ‑ cestujícího. Chceme finanční úsporu díky integraci subjektů organizujících hromadnou dopravu. Integrace odstraní přepravní duplicity a zlepší funkčnost veřejné hromadné dopravy při zpožděních a mimořádných událostech. Zavedení moderních technických prostředků zlepší informovanost cestujících. Chceme takový dopravní systém, který bude motivovat co největší počet obyvatel k využívání rychlé, pohodlné a atraktivní veřejné dopravy.

Systém integrované dopravy bude stavěn odspodu a bude vycházet z potřeb jednotlivých obcí, čehož dosáhneme díky naší znalosti místních potřeb a komunikaci se starosty. Zavedení jednotných jízdních dokladů na veškerou veřejnou dopravu v kraji zjednoduší její využití a v některých případech ji také zlevní. Rovněž budeme prosazovat zavedení tarifů, které zvýhodní využití veřejné dopravy mimo její špičky, jak je ve vyspělých zemích obvyklé.

Jsme odhodláni přistoupit k systémovým změnám řešícím příčiny dnešní neuspokojivé situace v dopravě, a proto nabízíme tato konkrétní řešení:

    Jednotný integrovaný dopravní systém ‑ okamžitě podnikneme kroky k zavedení jednotného integrovaného dopravního systému s jednoduchou možností přestupu na jakýkoliv dopravní prostředek.
    Metropolitní oblast Středočeský kraj a Praha ‑ v dalším kroku rozšíříme integrovaný dopravní systém na celé území Středočeského kraje a vytvoříme rovné příležitosti všech obyvatel v přístupu k dopravě. Spravedlivý tarif bude zaveden na celém území kraje v rámci Metropolitní integrované dopravy (MID). Nechceme vymýšlet nové neodzkoušené modely. Vycházíme ze zkušeností s integrovanou dopravou z oblastí kolem Curychu, Londýna či Paříže a chceme dosáhnout přinejmenším srovnatelné kvality.
    Jedna jízdenka na všechno ‑ sjednocení všech typů jízdenek a tarifů na celém území Středočeského kraje a Prahy přinese konec diskriminace cestujících a zlepšení komfortu cestování.
    Rovná pravidla pro dopravce ‑ nastavíme rovná a transparentní pravidla pro výběrová řízení a stanovíme povinnost dopravců obsluhovat celou oblast, nikoliv pouze lukrativní spoje. K omezení klientelismu zavedeme třístupňový model fungování dopravy:

1)            Politická úroveň ‑ kraje stanovují požadavky na dopravní obslužnost a přidělují dotace

2)           Organizační úroveň ‑ nezávislý organizátor na základě požadavků měst a obcí odborně stanovuje dopravní plán a vyhlašuje výběrová řízení na dopravce dle rovných a transparentních pravidel

3)           Dopravní úroveň ‑ dopravci provozují linky na základě obdržené licence dle pravidel a požadavků organizátora

    V Praze není konečná ‑ vlaky budou projíždět Prahou, ne v Praze končit. Jako optimální se jeví při stávající infrastruktuře zavedení průjezdných tras ze severu na jih (Kralupy ‑ Benešov) a ze západu na východ (Beroun ‑ Kolín) s přestupem mezi linkami u jednoho nástupiště v Praze. Kromě zlepšení dostupnosti jednotlivých částí Prahy (např. Smíchova z Kolína či z Lysé nad Labem) se výrazně zlepší a zrychlí dopravní spojení v rámci Středočeského kraje.
    Rychlodráha Praha ‑ Kladno ‑ naší prioritou je vyřešit dlouhodobý problém se zastaralým a nevyhovujícím spojením mezi Prahou a Kladnem zahájením výstavby rychlodráhy mezi Kladnem a Prahou-Veleslavínem, kde by byla možnost přestupu na prodlouženou linku A pražského metra. Nepřipustíme, aby realizace tohoto záměru byla neustále odkládána a prostředky z Evropské unie vyčleněné na tuto stavbu propadly. Součástí stavby bude i terminál na letišti v Ruzyni.
    Budování přestupních terminálů ‑ cílem je oživit málo užívaná nádraží či jiné dopravní terminály, využít je k přestupům a vybudovat terminály nové (např. Rajská Zahrada).
    Auto není nepřítel ‑ vytvoříme koncepci páteřního systému zrychlených spojů mezi většími městy Středočeského kraje a Prahou, založenou na zapojení rychlíků či dosud neintegrovaných autobusů. Základním požadavkem je zajistit k páteřním spojům návaznou místní dopravu. Na hlavních zastávkách zrychleného spoje vytvoříme možnost přestupu z aut vytvořením systému K+R a denního parkování P+R. Důraz bude kladen na možnost bezpečného zastřešeného odstavení kol či mopedů, B+R. Cílem je zkrátit použití individuální dopravy k dojíždění na základní úroveň.

Silnice

Podporou rozvoje rychlejší a kapacitně rozsáhlejší kolejové dopravy umožníme přesun dopravní zátěže ze silnic. Zejména ve středních Čechách je tato otázka velmi aktuální, protože stav místních komunikací je dlouhodobě zanedbaný. Přesun zátěže na železnici či tramvaj zlepší nejen propustnost silnic, ale i jejich kvalitu. Při údržbě a opravách silnic se zaměříme na zastaralé a nebezpečné úseky a úzká hrdla bránící plynulé dopravě. Budeme vyžadovat osobní odpovědnost za dodržování standardu kvality novostaveb a rekonstrukcí silnic. V úzké spolupráci s městy a obcemi sestavíme strategický plán komplexních rekonstrukcí a dílčích oprav silnic. Prověříme současný systém silniční údržby z hlediska maximální efektivity vynaložených prostředků, jeho kvality a odpovědnosti za nedostatky.

Opatření, která budeme realizovat ve Středočeském kraji v letech 2013 až 2016, případně jejich realizaci zahájíme:

    Oprava silnic ‑ opravy a rekonstrukce silnic budou naší prioritou při sestavování rozpočtu kraje. Zavedeme strategický plán komplexních rekonstrukcí a oprav silnic, aby byl jasně stanoven cíl, kdy budou krajské silnice modernizovány. Ve spolupráci s obcemi naplánujeme opravy silnic tak, aby byly prováděny efektivně a hospodárně. Za každou opravu bude zodpovědná konkrétní osoba, která bude ručit za  kvalitu a nést osobní odpovídnost za špatně odvedenou práci. S ohledem na velmi zanedbaný až havarijní stav řady silnic tento proces přesáhne jedno volební období.
    Dopravní značení ‑ ve spolupráci se starosty a dopravní policií provedeme revizi dopravního značení na silnicích prověříme přitom dostatečnost a potřebnost všech značek. Nevhodné odstraníme a chybějící doplníme. Zrevidujeme přechody pro chodce a zasadíme se, aby do budoucna byly umístěny na bezpečných místech, viditelně označeny a v případě potřeby osvětleny.
    Kamióny na dálnice ‑ omezíme provoz těžkých kamiónů nad 12 tun na objízdných trasách dálnic a ve spolupráci s dopravní policií budeme důsledně kontrolovat dodržování váhových limitů nákladní dopravy na krajských silnicích. Právě těžká nákladní doprava nejvíce poškozuje středočeské silnice.
    Bezpečné silnice ‑ věříme, že zlepšením nabídky hromadné dopravy dojde k poklesu dopravy individuální a zlepší se bezpečnost na silnicích nižšího řádu. Budeme prosazovat začlenění nejvytíženějších silnic do systému centrálního řízení dopravy pomocí nejmodernějších inteligentních technologií, urychleného dobudování Pražského dálničního okruhu a výstavby dálnice D3 na území Středočeského kraje.
    Cyklostezky – vytvoříme pravidla pro budování cyklostezek s využitím fondů EU jak pro každodenní dopravu a spojení s přestupními místy hromadné dopravy, tak pro turistické využití.

03  Kultura

Jedinečný kulturní potenciál Středočeského kraje rostl  po staletí. Zasadíme se, aby se střední Čechy neproměnily v pouhé muzeum, ukazující  někdejší rozvoj tohoto regionu, ale aby si udržely pozici oblasti s živou kulturou a místa, které umožňuje svým občanům aktivní zapojení do kulturního dění. Přirozeným a po staletí zavedeným kulturním centrem Středočeského kraje je Praha. Všechny snahy cokoliv na tom změnit jsou marné a nesmyslné. To však neznamená, že není třeba rozvíjet kulturu „kolem Prahy“, tedy v celých středních Čechách. Nejedná se jen o opravu a údržbu památek, ale ve stejné míře o podporu živé kultury a spolkového života. Jsme si vědomi, že kultura je významnou součástí života kraje, podmínkou jeho konkurenceschopnosti a udržitelného rozvoje. Jako významný faktor rozvoje konkurenceschopnosti má kultura vazbu jak na obyvatele kraje, tak na jeho návštěvníky. Má také rozměr ekonomický – finanční prostředky nejen potřebuje, ale také přináší. Přímo ze vstupného do památek a nepřímo třeba tím, že právě možnost kulturního vyžití bývá pro zahraniční investory jedním z určujících faktorů při rozhodování o umístění jejich investice.

Vedle praktických a racionálních otázek chceme myslet i na hodnoty, které nám pomáhají a obohacují náš život jiným způsobem. Síla myšlenky, krása umění a architektury, místní tradice, obřady a zvyky, to všechno je výrazem skryté energie duchovního světa, který vyvažuje materiální starosti každodenního života a dává jim smysl.

I když nikdo z nás neumí popsat, co je to duše, málokdo pochybuje o její existenci a popírá, že právě ona je nejen v umění, ale i v podnikání či osobním životě zdrojem nápadů, fantazie, intuice a správných rozhodnutí. Všichni tušíme, že bez ní by byla naše existence prázdná.

Kulturní paměť mnoha míst ve Středočeském kraji, bývalých královských měst, ale i maličkých obcí, je veliká. Vážíme si jí a chceme se jako dobří hospodáři starat o její zachování a pokračování. Uvědomujeme si, že i velcí umělci byli kdysi dětmi a brali svůj první nástroj nebo knihu do ruky nejen v rodině, ale i ve své obci, ve škole, v místní knihovně nebo v představení amatérského divadla. Víme, že kulturní a spolkový život rozvíjí dobré sousedské vztahy, stmeluje místní společenství, vytváří občanskou společnost.

V tomto smyslu budeme dbát na dobré podmínky pro práci téměř dvacítky muzeí, galerií a dalších kulturních příspěvkových organizací kraje a nezapomeneme ani na grantovou podporu městských a vesnických muzeí. Chceme podporovat regionální divadelní scény. Starat se o nemovité památky ‑ nejen o ty velké a slavné, které jsou součástí světového kulturního dědictví v Kutné Hoře, ale i o ty nejmenší, které spoluutvářejí ráz malebné středočeské krajiny. Ty potřebují naší pozornost především, dříve než nenávratně zmizí.

Nechceme konkurovat Praze, ale přispějeme k tomu, aby duch měst a obcí, které by bez vlastního kulturního a společenského života byly jen dalšími „pražskými“ sídlišti, neskomíral. Víme, že do středních Čech se stěhuje mnoho mladých rodin, které v menších městech a obcích hledají, co jim v metropoli chybí: osobní vztah k místu, kde žijí. Kulturní aktivity jsou jeho neodmyslitelnou součástí.

V civilizovaném světě je běžné, že se kulturní dění nesoustřeďuje jen do hlavního města. Budeme proto podporovat aktivní politiku kraje v podpoře rozvoje kultury na jeho území. Jedním z pozitivních případů je Galerie Středočeského kraje (GASK) v Kutné Hoře, která se stala pojmem na kulturní mapě České republiky. S rozvojem kultury jde ruku v ruce rozvoj vzdělanosti a následuje růst kvality života. Uvědomujeme si, že kvalitu života nelze hodnotit jen čistě ekonomickými měřítky. To však neznamená, že budeme tolerovat plýtvání finančními prostředky z rozpočtu kraje.

Granty

Organizace grantových řízení v oblasti kultury a památkové péče ve Středočeském kraji nebere v úvahu faktické potřeby pořadatelů akcí živé kultury a obnovy památek. Největším problémem je pozdní přidělování dotací na daný kalendářní rok, kdy o dotaci bývá rozhodnuto až v polovině roku. Pořadatelé akcí živé kultury v prvním pololetí netuší, zda dotaci obdrží, či nikoliv. Nezbývá jim, než riskovat organizaci akce bez zajištěných zdrojů či akci nepořádat, případně ji přesunout na druhé pololetí. V této souvislosti zvážíme zavedení víceletých grantů pro pravidelně se opakující akce.

U opravy památek je pozdní termín přidělení dotace brzdou zahájení stavebních prací, které pak probíhají v klimaticky méně vhodných obdobích, což opravy komplikuje a zbytečně prodražuje. Mnozí žadatelé po těchto zkušenostech na dalších žádosti o dotace rezignují a dědictví našich předků se rozpadá a mizí.

Řešení je přitom jednoduché a my ho zrealizujeme. Posuneme termín grantového řízení tak, aby granty na živou kulturu byly rozděleny nejpozději počátkem běžného roku spolu se schválením rozpočtu kraje a granty na rekonstrukci památek nejpozději do konce března, kdy začíná stavební sezóna. Rovněž nastavíme pravidla a termíny tak, aby bylo možno využít spolu s penězi kraje i dotace ministerstva kultury.

Dotace na živou kulturu i na obnovu památek regionálního významu budeme poskytovat minimálně v objemu, v jakém je kraj podporuje nyní. Po posouzení finančních možností kraje zvážíme navýšení prostředků na kulturu. Prostřednictvím grantů finančně podpoříme spolkovou činnost.

Jako správní hospodáři budeme požadovat podrobné a srozumitelné vyúčtování každé dotované akce. Není možné, aby někdo požadoval dotaci na pokrytí ztráty z kulturní akce, ale díky její úspěšnosti z ní vykázal zisk a dotaci si mohl v plné výši ponechat. Důslednou kontrolou také zamezíme snahám některých pořadatelů použít stejné doklady pro vyúčtování několika dotací.

Zasadíme se o aktualizaci, průběžný monitoring a roční evaluaci koncepčních studií na rozvoj muzeí, galerií, ale i knihoven ve středních Čechách. Návštěvnost se díky kvalitní koncepci podařilo zvýšit o stovky tisíc osob ročně, poslední dobou se však tato oblast nijak nerozvíjí, spíše skomírá a přežívá díky dřívějším krokům.


04  Vzdělávání a sport

Jsme přesvědčeni, že vzdělání je nejlepší a nejvýhodnější investicí, a proto chceme zvyšovat jeho kvalitu i dostupnost. Do kompetencí kraje patří středoškolské a speciální vzdělávání, věnujeme se však i základnímu školství, které kompetenčně přísluší obcím. Nechceme obcím cokoliv nařizovat či zakazovat. Jsme si ale vědomi faktu, že řadě menších obcí se nedostávají finanční prostředky na podporu, rozvoj a modernizaci jejich základních škol. Nemyslíme si, že malotřídní škola musí být nutně horší než moderní velká škola. V řadě menších obcí je škola jediným centrem vzdělanosti a kultury. Její zrušení pro nedostatek žáků, který může být dočasný, může tyto obce trvale poškodit. Jsme stranou rovných příležitostí, proto uděláme vše pro zachování a rozvoj základních škol v malých obcích.

Neméně důležité je pro nás propojení školních a mimoškolních aktivit. V řadě obcí se díky entuziasmu učitelů či jiných dobrovolníků daří držet při životě zájmové skupiny v oblasti mimoškolní činnosti, existují ale obce, kde tyto činnosti selhávají v důsledku nedostatku finančních zdrojů. Chceme, aby školní hřiště byla využívána nejen během vyučování, ale aby sloužila i v odpoledních hodinách. To dnes leckde nejde jen proto, že není z čeho zaplatit dozor. Chceme proto, aby z fondu na podporu mimoškolských aktivit byly financovány nejen stavby a rekonstrukce, ale také dohled či odborné vedení žáků. K tomu chceme využít programy financované ze zdrojů EU. Naším cílem je vytvoření tzv. „komunitních škol“ jako zařízení propojujících obec, rodiče, učitele a děti.

Středočeský kraj má kvalitní strukturu středních škol s dostatečnou kapacitou, která se momentálně jeví být předimenzována. Nechceme však bez rozmyslu rušit či slučovat střední školy, protože během několika let se nápor dětí z mateřských škol přesune do škol základních a poté i středních. Optimalizaci sítě středních škol budeme koordinovat s Prahou. Neexistuje důvod, proč  by studenti ze Středočeského kraje nemohli studovat v Praze. Je vysoce neefektivní otvírat na hranici Prahy pro pár studentů nové školy jen proto, aby byly na území Středočeského kraje. Jsme přesvědčeni, že je lepší, aby studenti za kvalitním vzděláním dojížděli, než aby navštěvovali nekvalitní školu doma. Naším řešením je výrazně zlepšit dopravní spojení a dostupnost veřejné dopravy tak, aby dojíždění za studiem bylo jednoduché, rychlé, časově vyhovující a levné.

Podporujeme aktivitu Středočeského kraje v rozvoji učňovského školství. Kvalitního zedníka, instalatéra či elektrikáře potřebujeme stejně jako účetního, konstruktéra či učitele. Budeme se řídit heslem „Vraťme řemeslo zpět do středních škol“. Jde nám o podporu dobrého českého řemesla. Chceme zapojit průmyslové podniky do podpory učňovských oborů, zvláště těch, po kterých je největší poptávka. Budeme motivovat jak průmyslové podniky, tak učiliště k jejich většímu propojení. Je důležité, aby učni byli vzděláváni v oblastech, ve kterých se uplatní na trhu práce a aby podnikatelé nemuseli hledat kvalifikovanou pracovní sílu v zahraničí.

    Program na podporu malotřídních škol ‑ Pomocí krajských normativů zajistíme dostupné a kvalitní základní vzdělání i v malých obcích. Využijeme všech prostředků, abychom nedovolili likvidaci malotřídních škol finančním nátlakem ze strany ministerstva školství.
    Elektronizace učebnic ‑ podpoříme elektronizaci učebnic používaných na středních školách a ve spolupráci s ministerstvem školství i na školách základních jako další krok k digitalizaci školství. Žákům bude postačovat jedna čtečka elektronických knih a nebudou zatěžování hromadou učebnic. Chceme být iniciátorem pokroku v této oblasti.
    Program výstavby základních škol ‑ ve spolupráci s Ministerstvem školství podpoříme program výstavby základních škol v těch částech kraje, které se dynamicky rozvíjejí.
    Podpora zakládání fakult vysokých škol ve Středočeském kraji ‑ na území středních Čech je několik významných měst, které by bylo vhodné využít pro rozšíření činností zavedených univerzit mimo Prahu, a podpořit tak rozvoj vzdělanosti, kultury i zaměstnanosti.
    Podpora mimoškolní činnosti – vytvoříme program s využitím fondů EU na financování mezd dohledu či odborného dozoru pro sportovní i jiné mimoškolní aktivity dětí. Školní hřiště a další zařízení jsou často v odpoledních hodinách nevyužita jen proto, že není nikdo, kdo by na jejich provoz dohlížel. Podpora pohybových aktivit v době mimo vyučování nabídne dětem přitažlivý program, vytvoří kladný vztah k pravidelné pohybové činnosti, poskytne alternativu pro volný čas, a tím přispěje k aktivní primární prevenci kriminality a zneužívání návykových látek.
    Výstavba nových sportovišť – ve všech místech, kde funguje krajem zřízená střední škola, by mělo být vybudováno víceúčelové sportoviště, využívané i mimo dobu školního vyučování.
    Podpora školních sportovních a uměleckých soutěží – podpoříme pořádání soutěží pro žáky základních a středních škol, a to jak soutěží mezitřídních v rámci jedné školy, tak meziškolních. Dáme impuls k pořádání soutěží a společných vystoupení základních uměleckých škol.
    Využití kapacity středních škol pro rekvalifikaci ‑ střední školy zřizované krajem budeme motivovat, aby prováděly nebo umožnily školení dospělých včetně seniorů pro rekvalifikaci, zlepšení počítačových dovedností,  finanční gramotnosti apod.
    Vzdělávací podpora „mladých“ důchodců – vytvoříme podmínky, aby důchodci předávali své praktické zkušenosti při výuce studentů středních škol, zejména pak v řemeslných oborech. Odchodem do důchodu dovednosti neztrácejí a je žádoucí, aby je předali dalším generacím.
    Podpora pro základní umělecké školy ‑ zlepšíme dostupnost vzdělávání na uměleckých školách i pro děti ze vzdálenějších obcí a příjmově slabších rodin. Nedostatek financí nesmí zahubit talent, neboť ten se nedá koupit.

05 Zaměstnanost

Práci považujeme nejen za prostředek obživy, ale také za důležitý prvek života každého člověka, který  přispívá k růstu zdravé společnosti, zvyšuje sebedůvěru jedince a poskytuje prostor pro uspokojení z dobře vykonané činnosti. Považujeme práci za nenahraditelný proces, který vytváří hodnoty dlouhodobého charakteru a zásadním způsobem přispívá k růstu prosperity kraje. Věříme, že většina obyvatel Středočeského kraje má zájem pracovat a chceme podporovat aktivity, které přispívají ke vzniku nových pracovních míst. Chceme pomoci všem nedobrovolným příjemcům sociálních dávek, aby se důstojně vrátili do pracovního procesu.

    Vyšší mobilita pracovní síly ‑ zlepšením a zkvalitněním systému veřejné hromadné dopravy zvýšíme mobilitu pracovních sil a současně zvýšíme atraktivitu dalších míst středočeského kraje pro podnikatele k umístění jejich podniků.
    Koordinace trhu práce se školstvím - chceme posílit vazby mezi průmyslovými podniky a vzdělávacími institucemi na území kraje, aby absolventi škol a učilišť našli uplatnění v praxi a podnikatelé nebyli nuceni importovat kvalifikované pracovní síly z jiných regionů.
    Podpora osob zapojených do komunitních projektů - finanční podporou projektů komunitních škol a uvolněním prostředků na finanční ohodnocení osob zapojených v mimoškolních aktivitách pro děti a mládež přispějeme k rozšíření možností kratších a částečných pracovních úvazků.
    Rozšíření pracovních možností pro osoby s vyšší kvalifikací - posilováním vztahů se zavedenými českými univerzitami a aktivit s vazbou na vysoké školství chceme přispět k rozšíření nabídky pracovních míst pro obyvatele Středočeského kraje s vyšší kvalifikací.
    Podpora rekvalifikačních služeb - aktivní podporou rekvalifikačních programů, kurzů počítačové gramotnosti a dalších doškolovacích služeb chceme přispět ke zvýšení šancí nezaměstnaných na získání pracovního místa.
    Podpora nových zakázek odstraňováním ekologických zátěží - podporou programů na odstraňování starých ekologických zátěží a náhrad neekologických topných zařízení v domácnostech přispějeme k vytváření nových zakázek, které umožní aktivní zapojení místním podnikům a firmám a uchování stávajících či vznik nových pracovních míst.

06  Sociální věci

Jsme přesvědčeni, že kvalitní a efektivně fungující sociální systém nelze vytvořit bez významné účasti neziskových organizací, církví a rodinných příslušníků sociálně potřebných. Zejména u osob se zdravotním postižením se domníváme, že jsou to v prvé řadě ony či jejich opatrovníci, kdo ví nejlépe, jakou službu potřebují a chtějí čerpat. Nabídka sociálních služeb musí odpovídat poptávce. Není dlouhodobě možné nutit postižené, aby čerpali služby, jež nepotřebují, ale které systém nabízí. Abychom tohoto cíle dosáhli, zajistíme spravedlivý přístup k prostředkům na sociální služby placené krajem pro všechny poskytovatele. Krajem zřizované organizace nesmí být nadřazeny ostatním neziskovým organizacím.

Dáváme přednost individuální péči před péči ústavní všude tam, kde je to možné. Jsme přesvědčeni, že individuální péče je dlouhodobě efektivnější, dosahuje lepších výsledků a i když je nákladná, v konečném důsledku je levnější než péče ústavní. Uvědomujeme si, že ne ve všech případech lze ústavní péči nahradit. Našim cílem je snížit počet ústavních zařízení pečujících o děti a mladistvé na nejnižší možnou úroveň a uvolněná zařízení využít pro jiné vhodné sociální služby, např. pro seniory.

Hlavním kritériem při poskytování sociálních služeb musí být jejich kvalita a efektivita, ne jejich poskytovatel. Myslíme si, že v této oblasti by neziskový sektor měl hrát ještě významnější roli. Kraj nemusí organizovat poskytování sociálních služeb, stačí, když jejich poskytování hradí.

Při správě kraje se budeme řídit těmito body:

    Klademe důraz na preferenci individuální péče před péčí ústavní.
    Zaměříme se na snižování počtu dětí v ústavních zařízeních a rozšíření dlouhodobé pěstounské péče.
    Zajistíme koordinaci komunitního plánování kraje, měst a obcí.
    V sociální oblasti budeme prosazovat především individuální přístup, každý potřebný občan má své specifické problémy a potíže.
    Budeme pokračovat v podpoře pěstounské péče o batolata, která je ve Středočeském kraji na velmi vysoké úrovni.
    Podpoříme rozšíření pěstounské péče na přechodnou dobu.
    Podpoříme zřízení sociálních služeb na podporu rodiny nabízejících denní terénní služby.
    Integrace činnosti zdravotních a sociálních služeb je v našem státě dlouhodobě popelkou. Chceme převzít iniciativu v této oblasti.
    V oblasti sociálních služeb budeme spolupracovat s MPSV a společně stanovíme jasná a transparentní pravidla pro jejich financování s důrazem na kompetence a neměnnost pravidel v delším časovém horizontu.
    Podpoříme rozvoj Středisek výchovné péče, která se zabývají dětmi a mládeži s rizikem poruch chování a s již rozvinutými poruchami chování. Tato střediska budou také poskytovat metodickou podporu profesionálním pěstounským rodinám pečujícím o děti se specifickými poruchami učení.
    Zavedeme mikrobus na zavolání pro seniory, osoby se zdravotním postižením a se sníženou schopností pohybu, kteří nemohou využít standardních linek veřejné dopravy. Služba je poskytována na zavolání či po objednávce přes internet a slouží k dopravě k lékaři či na úřad. Rozšíření do celého Středočeského kraje bude záviset na finančních možnostech krajského rozpočtu.
    Zlepšením systému veřejné dopravy zvýšíme mobilitu sociálně potřebných a sociálně slabých, kteří nemají možnost využívat dopravu individuální.

07  Zdravotnictví

Nesmírně důležitou součástí života každého z nás je péče o zdraví a kvalita poskytované zdravotní péče obecně. Žijeme v technicistní době a máme pocit, že vše za nás vyřeší stále dokonalejší technika, výkonnější počítače a nebývalý technologický rozvoj. Často proto zapomínáme, že žádný sebedokonalejší přístroj nás nevyléčí, ani nám nezachrání život. Moderní technika a nové léky mohou výrazně přispět k našemu uzdravení, zlepšení zdravotního stavu či ulehčení komplikací spojenými s nemocí, nejdříve ale musí někdo říci, co nám schází a jakým způsobem problém odstranit. I ten sebedokonalejší přístroj někdo obsluhuje nebo programuje. Často zapomínáme, že nejdůležitější a nejcennější součástí zdravotního systému jsou lidé – lékaři, zdravotní sestry, ale i řidiči sanitek a pomocný personál. Můžeme investovat stamilióny do nových budov a moderního vybavení, bez kvalitního personálu však nevyléčí nikoho.

Jsme si vědomi, že obyvatelé středních Čech mohou těžit z výhod kvalitních lékařů a zdravotníků, kteří působí v pražských nemocnicích, ve velké míře na specializovaných odděleních. Často však mnohem důležitější než tato vysoce odborná specializovaná péče je činnost praktických lékařů. Jsou to právě oni, kdo musí správně rozpoznat nemoc, která nás trápí, a stanovit správnou léčbu. Bez této základní péče zdravotnictví nikdy dobře fungovat nebude.

Cílem TOP 09 a STAN je vytvořit fungující síť základní lékařské služby blízké občanům v místě jejich bydliště a podpořit kvalitní a kvalifikovaný personál v lůžkových zařízeních. Chceme investice navrátit od staveb a přístrojů k lidem, kteří poskytují zdravotní péči. Naším programem jsou rovné příležitosti, proto nebudeme upřednostňovat krajské zařízení před ostatními. Rozhodujícím a jediným kritériem musí být kvalita poskytované péče, nikoli zřizovatel.

V oblasti nemocniční péče podporujeme specializaci jednotlivých pracovišť na léčbu diagnóz, ve kterých budou dosahovat excelentních výsledků. Pro pacienta je důležité, aby jeho diagnózu správně odhalil praktický lékař v místě jeho bydliště, případně aby ho poslal na správné odborné vyšetření, není však nezbytně nutné, aby mu specializovaný zákrok provedli v nejbližší nemocnici. Naopak je důležité, aby dostal nejlepší péči, za kterou může v rámci kraje dojet.

Páteřní síť nemocnic ve spolupráci se záchrannou službou musí zajistit kvalitní, život zachraňující péči. K tomu je vedle moderního vybavení nutný především vynikající zdravotnický personál. Řada nemocnic je vybavena velmi drahými a kvalitními přístroji, které ne vždy jsou optimálně využity. Zasadíme se o to, aby využití těchto přístrojů bylo co nejvyšší a aby byly využívány po celý den, v případě potřeby i o víkendech. Abychom toho dosáhli, opět je třeba mít kvalitní a vzdělaný zdravotnický personál. Investice do lidských zdrojů jsou tak jednoznačnou prioritou TOP 09 a STAN.

Předmětem zdravotnictví není jenom nemocniční péče, ale také péče ústavní, a dostupnost lékařských služeb. Konkrétní kroky, které učiníme, jsou:

    V krajských nemocnicích zavedeme stejný systém transparentního hospodaření a zadávání veřejných zakázek jako na krajském úřadě (viz kapitola 2).
    Provedeme audit hospodaření krajských nemocnic.
    Provedeme průzkum dostupnosti primární péče a tam, kde zjistíme nedostatečné pokrytí, ve spolupráci s obcemi a zdravotními pojišťovnami zajistíme nápravu.
    Podpoříme rozšíření sítě krajských zařízení poskytujících služby pro seniory a dlouhodobě nemocné.
    Rozšíříme síť zařízení poskytujících péči o pacienty v terminální fázi onemocnění (hospiců), včetně možnosti krátkodobých respitních pobytů.
    Inicializujeme vznik denních stacionářů i dlouhodobých zařízení poskytujících služby v situacích, kdy rodinná péče přestává být účinná (např. při Alzheimerově chorobě).
    Při zajišťování sociálních a zdravotních služeb budeme jako objednatel přistupovat ke všem poskytovatelům stejně, bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou zřízeni krajem. Rozhodující bude, kdo poskytne poptávanou službu v požadované kvalitě a za nejvýhodnějších podmínek.

08  Venkov a regionální rozvoj

Středočeský venkov je atypický. Vyznačuje se vysokou hustotou malých obcí s podprůměrnou infrastrukturou, ve kterých však žije téměř polovina obyvatel kraje. Současně je středočeský venkov rozsáhlým rekreačním zázemím pro hlavní město. S postupně se zlepšující dopravní infrastrukturou dochází k rozšiřování území, která jsou v každodenním pravidelném styku s Prahou. Dnes již není výjimkou, že za prací do Prahy dojíždějí lidé třeba z Čáslavi či Rakovnicka. Intenzifikaci vztahů s Prahou proto můžeme očekávat i pro dříve periferní části kraje. Přístup ke středočeskému venkovu musí tyto vývojové tendence respektovat. Na středočeský venkov je potřeba pohlížet jako na zázemí celého metropolitního regionu. Budeme klást důraz na kvalitu venkovského bydlení a života na venkově vůbec, na konkurenceschopné zemědělství pečující o neopakovatelný krajinný ráz, na ochranu půdního fondu, protipovodňová opatření, trvale udržitelné hospodaření v lesích a rozvoj cestovního ruchu. Ve všech oblastech budeme podporovat taková opatření, která budou napomáhat zvyšování kvality života na venkově. Naším programem je:

    Zlepšit kvalitu života obyvatel venkovských obcí (doprava, škola, primární zdravotní péče, inženýrské sítě).
    Vytvářet na venkově nová pracovní místa. Jednou z forem je pomoc při regeneraci a využití zemědělských staveb, které chátrají či jsou jinak zanedbané. Pomůžeme s využitím grantů ministerstva průmyslu a CzechInvestu.
    Podporovat konkurenceschopnost zemědělství a rozvíjet lesnictví.

Výhodou, ze které může Středočeský kraj těžit v oblasti regionálního rozvoje, je příznivá poloha, hustá silniční a železniční síť a mezinárodní letiště. Blízkost špičkových vědeckých a univerzitních pracovišť, umístěných v sousedící Praze, vytváří pro středočeský region neopakovatelné příležitosti rozvoje lehkého průmyslu a znalostní ekonomiky, rozvoje aktivit spojených s novými technologiemi, výzkumem, vývojem, inovacemi a vzděláním. Středočeský kraj je však také nejvíce postižen fenoménem suburbanizace, tedy rozsáhlým zastavováním volné krajiny v širším okolí Prahy a podél dálničních tahů. Proto budeme podporovat vyvážený, trvale udržitelný územní rozvoj Středočeského kraje. Naším programem je:

    Podporovat rozvoj znalostně náročnějšího průmyslu, vytvářet podmínky pro umisťování nových výzkumných a vědeckých pracovišť na území kraje.
    Zavést pravidla pro regulaci živelné urbanizace středočeské krajiny.
    Projednávat s veřejností otázky územního plánování.

Podpoříme rozvoj a vybavení jednotek Sboru dobrovolných hasičů, které tvoří významnou součást záchranného systému nejen při požárech, ale i při haváriích. Návštěva většiny požárních zbrojnic připomíná spíše návštěvu muzea než zařízení moderního záchranného systému. A přitom jsou to často právě místní dobrovolní hasiči, kteří jako první zasahují na místě neštěstí a zachraňují životy i majetek. Zprovoznění některé techniky je na hranici možného a často se blíží spíše zázraku. Zintenzívníme spolupráci s Armádou ČR a Hasičským záchranným sborem při vyřazování nepotřebné techniky pro využití v záchranném systému kraje či jednotek dobrovolných hasičů.
08  Životní prostředí a průmysl

Ochranu životního prostředí považujeme za významnou konzervativní hodnotu, která hluboce souzní s myšlenkovými pilíři, na kterých jsou TOP 09 a STAN postaveny. Chceme transparentně používat zásadu: „Chránit cenné, ale zbytečně neomezovat.“ Ochrana přírody a krajiny se musí stát běžnou součástí našeho života a přirozeným regulátorem vztahů mezi vlastníky a uživateli ochranou dotčených pozemků a odbornou veřejností, bez nutnosti represivních zásahů.

Středočeský kraj má svou polohou kolem Prahy oproti ostatním krajům v České republice konkurenční výhodu. Jedná se o vhodnost umístění průmyslu a služeb, které nelze z různých důvodů umístit v Praze. Složení průmyslu je v současné době spíše příznivé, neboť těžkého průmyslu a ekologicky nevhodných provozů je v kraji málo.

Budeme podporovat vyvážený, trvale udržitelný a s dotčenou veřejností široce diskutovaný územní rozvoj Středočeského kraje, napojení nově budovaných průmyslových, obchodních i bytových areálů na veřejnou dopravu, řešení veřejného prostranství a služeb, likvidaci starých ekologických zátěží a ochranu zdraví obyvatel před nežádoucími environmentálními vlivy.

Nedovolíme průzkum ani těžbu ložisek břidlicového plynu na území Středočeského kraje ani zplynování zásob uhlí ve slojích.

Naším cílem je podporovat ve Středočeském kraji lehký a znalostně náročnější průmysl, který krásné životní prostředí neničí. Naší prioritou je pomoci s využitím připravených průmyslových zón převážně v oblastech s vyšší nezaměstnaností a zaměřit se na revitalizací brownfieldů (starých průmyslových areálů). Jejich revitalizace není možná bez využití veřejných zdrojů. Rozsah těchto území a jejich rizikovost pro životní prostředí odrazuje soukromý kapitál od investic do jejich nového využití. Zároveň je žádoucí tyto oblasti využít, neboť představují značnou část zastavěné plochy v centrech nebo okrajích středočeských měst. Je pro nás nepřijatelné a dlouhodobě neudržitelné, aby nové průmyslové areály vznikaly na zemědělské půdě na periferiích, zatímco části měst po desetiletí určené k průmyslovému využití a s vybudovanou infrastrukturou chátrají a stávají se vředem na tváři středních Čech.

Velký důraz klademe na vyřešení staré ekologické zátěže a na oživení průmyslových oblastí měst. Naším programem je:

    Provést revizi ekologických závazků podnikatelských subjektů.
    Důsledně vymáhat plnění všech ekologických závazků a důrazně trvat na dodržování podmínek, za kterých byly průmyslové provozy povoleny.
    Zabránit prudkému úbytku zemědělské půdy a přírodních ploch a živelnému rozšiřování skladových a jiných ploch do volné krajiny.

V oblasti krajiny a přirozeného životního prostředí se zasadíme o ochranu významných přírodních prvků a uchování přírodního dědictví pro další generace. Cílem je obnova takové krajiny, která bude plnit svou zemědělskou, rekreační, lesní, průmyslovou i sídelní funkci, a přitom se bude vyznačovat velkou druhovou rozmanitostí. Podstatná část Středočeského kraje je cenná svou přírodou a plní významnou rekreační funkci. Naše cíle v této oblasti jsou následující:

    Zvýšíme ochranu stávajících vodních zdrojů, zejména výstavbou dalších ČOV a přesnými pravidly pro čerpání podzemních  vod. Zavedeme transparentní pravidla pro poskytování dotací na vodohospodářskou infrastrukturu z poplatků za odběr vody.
    Podporujeme současný stav CHKO Křivoklátsko jakožto příkladu funkčního souladu přírody a člověka.
    Zachováme celistvost přírodního parku Střed Čech a podpoříme jeho turistický a rekreační potenciál se zachováním jeho krajinné a ekologické hodnoty.
    Jsme pro zajištění nejvhodnější ochrany brdské přírody a krajiny v souladu se zachováním kvality života v obcích, včetně posouzení možnosti zřízení CHKO Brdy.
    Zasadíme se o vytváření zelených prstenců kolem měst, které snižují exhalace a hluk a jsou útočištěm rostlinných i živočišných druhů, včetně člověka.
    Prosadíme ucelenou koncepci prevence proti následkům živelných pohrom, přičemž budeme vycházet ze stávajících opatření.
    Zasadíme se o zvýšenou ochranu půdního fondu v nejúrodnější a zemědělsky nejvyužívanější oblasti středních Čech - Polabí.

Zdravé životní prostředí je tradiční hodnotou, kterou ctíme. Proto učiníme následující kroky vedoucí k jeho zlepšování ve městech i na vesnicích:

    Podpoříme program na podporu financování výměny starých nevyhovujících kotlů na vytápění domácností tuhými palivy z prostředků SFŽP. Nedokonalé spalování tuhých paliv a odpadů výrazně znečišťuje ovzduší v řadě oblastí středních Čech. Nechceme tyto neduhy pouze represivně potlačovat, chceme finančně podpořit přechod na ušlechtilejší paliva a moderní kotle s nižšími emisemi a srovnatelným ekonomickým provozem.
    Prosadíme výsadbu zeleně podél krajských komunikací a jejich údržbu.
    Budeme preferovat železniční nákladní přepravu zboží s podporou intermodální přepravy.
    Převedeme tranzitní kamionovou dopravu mimo centra měst a obytné zóny, na obchvatové komunikace.
    Využijeme fondy EÚ k úsporám energie díky zateplování budov škol, nemocnic i dalších budov ve vlastnictví kraje a obcí.

Dnes je tradičním způsobem likvidace odpadů skládkování. Množství odpadu přesahuje kapacitní možnosti skládek. Přesto je recyklace odpadů stále nedostatečná.

    Zasadíme se o informační podporu budování obecních kompostáren z prostředků SFŽP a systému svozu bioodpadu.
    Budeme podporovat třídění odpadu včetně budování provozů na třídění. Obce a občané nesmějí doplácet na to, že dobře třídí odpad.
    Posílíme ekologickou výchovu ve školkách a školách.

09  Cestovní ruch

Střední Čechy mají nesmírný potenciál pro rozvoj domácího i zahraničního cestovního ruchu, v řadě míst však nejsou tyto možnosti plně využívány. Největšími turistickými lákadly jsou Kutná Hora, Karlštejn, Křivoklát či Konopiště. Ostatní oblasti zůstávají neprávem ve stínu. Turistický potenciál není využit k delšímu pobytu a většímu nákupu služeb. Toto lze jen obtížně zlepšit bez spolupráce a řízení na krajské úrovni. Problémem Středočeského kraje a České republiky obecně je nedostatek kvalitního ubytování mimo Prahu.

    Vytvoříme turistický pas „Srdce Čech“ ‑ po vzoru Rakouska zavedeme turistický pas pro individuální turisty i pro rodiny. Tento pas umožní návštěvu památek, muzeí, galerií, jeskyní či kostelů, ale také využití veřejné dopravy, lodní dopravy či dalších atrakcí na území Středočeského kraje. Pokusíme se vytvořit společný pas s Prahou.
    Podpora zákona o rozvoji cestovního ruchu ‑ zamezíme duplicitám v řízení a marketingu turistických destinací v rámci Středočeského kraje a zajistíme účelné směřování financí do rozvoje a řízení cestovního ruchu v koordinaci se státem a kraji.
    Prezentace a propagace všech aktivit v cestovním ruchu ‑ velké množství památek doplácí na nedostatečnou propagaci. V těchto místech nejsou zřejmé kompetence organizací cestovního ruchu, a tím ani odpovědnost.
    Podpora podnikání v turistickém ruchu ‑ turistický ruch živí řadu obyvatel kraje a přispívá k rozvoji regionu. Investovat do podpory podnikání nejsou vyhozené peníze, a to ani v čistě komerčních aktivitách. Zde chceme pozornost zaměřit na zahraniční turisty, kteří by jinak do České republiky nepřijeli, a vytvořit jim atraktivní nabídku komplexních služeb.
    Zaměření i na domácí turisty ‑ chceme zlepšit propagaci atraktivních míst ve Středočeském kraji, podpořit vznik publikací s informacemi o památkách, aktivitách a atrakcích kraje.
    Parní linky ‑ ve spolupráci s ostatními kraji chceme zavést pravidelné historické vlaky, které dovezou turisty do atraktivních lokalit. Za pilotní považujeme projekt Praha ‑ Kutná Hora, případně Praha ‑ Beroun ‑ Křivoklát ‑ Lužná u Rakovníka ‑ Bečov nad Teplou ‑ Karlovy Vary. Pravidelnost považujeme za nutnou proto, aby cestovní kanceláře mohly tyto linky zařadit do nabídky, zejména pro japonské a německé turisty. Předpokládáme vysokou úroveň služeb, dokonalý servis a gastronomii.
    Zprostředkování a prezentace možností ubytování a stravování ‑ touto aktivitou míříme zejména na domácí individuální turisty, jimž chceme pobyt ve středních Čechách nabídnout také jako základnu pro návštěvy Prahy. V současné době návštěvníci bydlí v Praze a odtud cestují i po jednotlivých památkách v jejím okolí. Proč by to nemohlo být také naopak?
    Zlepšení využití turistických atrakcí ‑ máme za to, že autobus, který turisty vyloží na parkovišti pod hradem a po prohlídce je odveze zpátky do hotelu, nemá pro obec téměř žádný přínos. Zvýšení nabídky navazujících aktivit v jedné lokalitě vyvolá poptávku po dalších službách, minimálně po stravování.
    Vytváření plánů aktivit na více dní ‑ střední Čechy mají potenciál stát se cílem turistických cest, ne pouze zdrojem turistů.
    Větší propojení s Prahou ‑ Praha je hlavním zdrojem turistů ve středních Čechách jak díky svým návštěvníkům, tak díky svým obyvatelům. Obojí potenciál je nevyužit.

Vize 2030

Budoucnost Středočeského kraje má dva pilíře ‑ znalostní ekonomiku a rozvoj venkova.

Znalostní ekonomika, na ní založený lehký průmysl a aktivity spojené s novými technologiemi, výzkumem, vývojem, inovacemi a vzděláním jsou hybnou silou rozvoje středních Čech. Na území Středočeského kraje vyrostou s podporou Evropské unie špičková výzkumná a inovační centra, ve kterých bude ve spolupráci s univerzitami a firmami probíhat výzkum a vývoj, z velké části aplikovaný přímo do výroby. Konkurenceschopnost budeme udržovat díky kvalitnímu vzdělávání a špičkovým technologiím, ne díky levné pracovní síle. Maximálně využit bude synergický efekt ze spolupráce se šestým nejbohatším regionem EU ‑ Prahou. Kvalitním vzděláním není pouze univerzitní studium, ale také dobré řemeslo. Nepotřebujeme vymýšlet nic nového a převratného. Stačí, když úspěšně využijeme zkušeností ze zemí, kde to dělají dobře.

Druhým pilířem je rozvoj venkova jako zázemí celého regionu, s důrazem na kvalitu venkovského bydlení a cestovní ruch. Není možné, aby se oblasti kolem Prahy živelně rozvíjely a současně oblasti při vnějších hranicích kraje zaostávaly. Na venkově budeme pracovat v moderních zemědělských farmách a značná část zemědělské produkce se bude zpracovávat a spotřebovávat v místě svého vzniku. Krajina bude udržovaná, další stavební rozvoj v krajině bude přísně regulován.

Nebudeme trávit hodiny na přecpaných silnicích cestou do práce či k lékaři, ale pohodlně tam dorazíme veřejnou dopravou, která bude jezdit včas a dostatečně často. Ať vyrazíme z jakéhokoliv místa Středočeského kraje či Prahy, na jízdu veřejnou dopravou kamkoliv nám bude stačit jedna jízdenka. Ve všech prostředcích hromadné dopravy bude fungovat připojení k internetu. Pokud pojedeme z Kladna do Prahy či budeme cestovat na letiště do Ruzyně, doveze nás tam rychlá elektrická železnice, vybrané lokality budou s Prahou spojeny vlakotramvají. Na každém uzlovém nádraží budou zřízena odstavná parkoviště pro automobily P+R, na ostatních pro kola a mopedy B+R. Pro vzdálenější cíle využijeme vysokorychlostní železnici. Středočeské silnice budou komunikace s dobře provedeným povrchem a kvalitním značením, na území kraje bude dostavěná páteřní síť dálnic.

Díky kvalitní veřejné dopravě a dobré dopravní infrastruktuře budou pro Středočechy dobře dostupná špičková zdravotnická, vzdělávací a kulturní zařízení nejen v Praze, ale kdekoli na území kraje. Kvalitní dopravní infrastruktura umožní rozvoj cestovního ruchu, významně zvýší kvalitu a dostupnost bydlení na venkově a zmnoží pracovní příležitosti. Střední Čechy se stanou symbolem kraje špičkových technologií, dobře udržované krajiny a kvalitního života v zázemí metropole. Budou regionem, kde bude radost žít, kam se budou lidé rádi stěhovat a kam se budou vracet špičkoví odborníci žijící v zahraničí.

Vaše středočeská TOP 09 a Starostové

„Slibujeme, že budeme pracovat usilovně a čestně ku prospěchu společnosti svobodných a sebevědomých občanů tohoto krásného koutu naší země.“