Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Aktuality Program 2. Zastupitelstva Středočeského kraje 14.12.2020

Program 2. Zastupitelstva Středočeského kraje 14.12.2020

4. 12. 2020

Program 2. Zastupitelstva Středočeského kraje 14.12.2020

Program 2. Zastupitelstva Středočeského kraje 14.12.2020

Návrh programu zasedání Zastupitelstva Středočeského kraje

dne 14. 12. 2020

 

 

název materiálu

okruhy

číslo tisku

1.

Volba ověřovatelů

Procesní záležitosti

0049(2020)

2.

Volba mandátové a volební komise

Procesní záležitosti

0050(2020)

3.

Volba návrhové komise

Procesní záležitosti

0051(2020)

4.

Schválení zapisovatelů a skrutátorek

Procesní záležitosti

0052(2020)

5.

Schválení programu

Procesní záležitosti

0053(2020)

6.

Návrh rozpočtu Středočeského kraje na rok 2021

Finanční záležitosti

0067(2020)

7.

Rozpočtové opatření č. 204/23/2020 – snížení rozpočtu Středočeského kraje o prostředky ze sdílených daní

Finanční záležitosti

0029(2020)

8.

Návrh na schválení žádostí v rámci Programu 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory včasné přípravy projektů EU 2021+ a NIP

Finanční záležitosti

0020(2020)

9.

Vyhlášení Programu Středočeského kraje pro poskytování finanční podpory na vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2

Finanční záležitosti

0069(2020)

10.

Poskytnutí dotací dle Programu 2017 - 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova

Finanční záležitosti

0031(2020)

11.

Poskytnutí daru dle Pravidel pro poskytování darů obcím z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu na podporu výsadby stromů

Finanční záležitosti

0018(2020)

12.

Zásobník projektů spolufinancovaných z EU/EHP a národních zdrojů a Zásobník akcí 2021+ – aktualizace č. 4_2020

Finanční záležitosti

0082(2020)

13.

Mimořádná účelová dotace – obec Obecnice - prodloužení termínu ukončení realizace projektu

Finanční záležitosti

0017(2020)

14.

Středočeský Fond hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof – změna žádostí

Bude navrženo na stažení z programu

 

 

15.

 

Středočeský Fond hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof - dotace obcím

Finanční záležitosti

0032(2020)

16.

Náhrada ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným členům Zastupitelstva Středočeského kraje, kteří jsou podnikajícími fyzickými osobami, nebo osobami provozujícími jinou samostatnou výdělečnou činnost

Finanční záležitosti

0084(2020)

17.

Návrh odměňování za výkon funkce členů výborů a komisí, kteří nejsou členy Zastupitelstva Středočeského kraje

Finanční záležitosti

0085(2020)

18.

Zásady poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva Středočeského kraje

Finanční záležitosti

0088(2020)

19.

Zásady poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva Středočeského kraje na zahraniční služební cesty

Finanční záležitosti

0087(2020)

20.

Pravidla hospodaření klubů zastupitelů Středočeského kraje pro rok 2021

Finanční záležitosti

0086(2020)

21.

Stanovení odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva Středočeského kraje

Finanční záležitosti

0089(2020)

22.

Žádost bývalých členů Zastupitelstva Středočeského kraje o souhlas s poskytnutím náhrady za nevyčerpanou poměrnou část dovolené za rok 2020

Bude zveřejněno na internet. stránkách

 

 

23.

Zásobník investic Středočeského kraje na rok 2020 – změna č. 4

Investice a veřejné zakázky

0081(2020)

24.

Zrušení projektu Středočeského jízdného

Doprava

0021(2020)

25.

Prominutí smluvní sankce v autobusové dopravě v systému Pražské integrované dopravy za 4. čtvrtletí 2019

Doprava

0036(2020)

26.

Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti s firmou The Prague Outlet s.r.o

Doprava

0066(2020)

27.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti mezi Středočeským krajem a ŠKODA AUTO a.s. pro rok 2020

Doprava

0070(2020)

28.

Zpráva o uzavřených Smlouvách o spolupráci při zajišťování a spolufinancování dopravní obslužnosti s obcemi a dobrovolnými svazky obcí za rok 2019 a 2020

Doprava

0071(2020)

29.

Memorandum o partnerství a spolupráci při rozvoji vodíkové mobility ve Středočeském kraji a projektový záměr v oblasti nákupu bezemisních vozidel

Doprava

0019(2020)

30.

Žádost o prodloužení termínu realizace čerpání dle darovací Smlouvy č. S-4943/OBŘ/2019 – Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Bezpečnost

0077(2020)

31.

Návrh změny stanov nemocnic založených Středočeským krajem

Zdravotnictví

0083(2020)

32.

Návrh změny stanov Nemocnice Středočeského kraje, a. s.

Bude navrženo na stažení z programu.

Duplicitní materiál viz bod 31.

 

 

33.

Investiční dotace pro Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnici Středočeského kraje (interna)

Zdravotnictví

0079(2020)

34.

Změna Zřizovací listiny Dětského centra Chocerady – centra komplexní péče, příspěvkové organizace – vyjmutí nemovitého majetku v obci a k. ú. Strančice

Zdravotnictví

0028(2020)

35.

Aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje zkráceným postupem dle § 42a stavebního zákona, včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spočívající ve vymezení veřejně prospěšné dopravní stavby

Regionální rozvoj

0040(2020)

36.

Žádost o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje na rok 2021 na provoz a činnost Středočeského inovačního centra, spolku

Regionální rozvoj

0041(2020)

37.

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na činnost Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy v roce 2021

Regionální rozvoj

0042(2020)

38.

Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací z Program podpory rozvoje meziobecní spolupráce v oblasti fungování center sdílených služeb dobrovolných svazků obcí Středočeského kraje pro rok 2020

Regionální rozvoj

0060(2020)

39.

Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Středočeským krajem

Školství

0090(2020)

40.

Rozpočtová úprava č. 588/08/2020 – rozpis finančních prostředků kapitoly 08, ÚZ 001, na poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje

Školství

0022(2020)

41.

Návrh na uzavření smlouvy o finanční spoluúčasti Středočeského kraje na organizaci Her X. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2021 v Olomouckém kraji

Školství

0024(2020)

42.

Vyjádření kraje v samostatné působnosti v procesu posuzování vlivů na životní prostředí a ve správních řízeních o vydání integrovaného povolení a ostatní vyjádření v oblasti životního prostředí a zemědělství

Životní prostředí a zemědělství

0061(2020)

43.

Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Středočeského kraje na zajištění činností a základního provozu v letech 2021-2026 Krajským střediskům ekologické výchovy v souladu s Koncepcí environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Životní prostředí a zemědělství

0065(2020)

44.

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje – změna 2020, 2. část

Životní prostředí a zemědělství

0075(2020)

45.

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Středočeského kraje – aktualizace pro roky 2021-2026

Životní prostředí a zemědělství

0047(2020)

46.

Žádost Ekocentra Koniklec, o.p.s. o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně

Životní prostředí a zemědělství

0055(2020)

47.

Aktualizace dokumentu Metodika Středočeského kraje pro vybrané druhy sociálních služeb v rámci projektu ,,Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji III. reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0014160“ na období 2020 – 2021

Sociální věci

0078(2020)

48.

Doplňující změna kapacity odlehčovací služby poskytovatele Klubíčko Beroun, z.ú., v Síti sociálních služeb Středočeského kraje na rok 2020 a návazná úprava smluvních vztahů

Sociální věci

0076(2020)

49.

Návrh na schválení dotací z rozpočtu Středočeského kraje na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v roce 2021

Kultura a památková péče

0072(2020)

50.

Návrh na přidělení individuální neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje na rok 2021 na akci „Hudební festival Antonína Dvořáka – 52. ročník“

Kultura a památková péče

0026(2020)

51.

Žádost Klubu přátel vína v Kutné Hoře, z. s., o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně

Kultura a památková péče

0073(2020)

52.

Žádost SPOLKU PRO OBNOVU VINAŘSTVÍ NA KUTNOHORSKU o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně

Kultura a památková péče

0074(2020)

53.

Návrh nové zřizovací listiny Oblastní muzeum Praha-východ, příspěvková organizace

Kultura a památková péče

0027(2020)

54.

Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací z 2. výzvy Programu na podporu rozvoje destinačních managementů Středočeského kraje pro rok 2020

Kultura a památková péče

0044(2020)

55.

Změna části předmětu projektu pro zajištění činnosti Informačního centra p. o., města Český Brod a Veřejnoprávní smlouvy S – 3357/REG/2020

Kultura a památková péče

0038(2020)

56.

Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Mladá Boleslav - revokace

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0045(2020)

57.

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Třebestovice a Sadská

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0056(2020)

58.

Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Cerhenice

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0034(2020)

59.

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Slaný

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

0062(2020)

60.

Bezúplatné nabytí a bezúplatný převod pozemků v k.ú. Čejetice u Mladé Boleslavi, Mladá Boleslav a Bezděčín u Mladé Boleslavi

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

0058(2020)

61.

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Jakub a Církvice u Kutné Hory

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

0059(2020)

62.

Budoucí bezúplatný převod části pozemku v k.ú. Vraňany

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0057(2020)

63.

Budoucí bezúplatný převod části pozemku v k.ú. Ovčáry u Dřís

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0054(2020)

64.

Úplatné nabytí pozemku v k.ú. Byšice

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0434(2020)

65.

Úplatné nabytí pozemků pod silnicí v k. ú. Poličany a k. ú. Sedlec u Kutné Hory - revokace

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0046(2020)

66.

Prodej pozemku v k. ú. Buštěhrad

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0035(2020)

67.

Prodej pozemku v k. ú. Sedlec u Votic

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0037(2020)

68.

Prodej nemovitých věcí v k.ú. Třebnice formou výběrového řízení

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0030(2020)

69.

Majetkoprávní vypořádání silnice a pozemků v k. ú. Velká Dobrá, Braškov a Pletený Újezd

Majetek - různé

0039(2020)

70.

Majetkoprávní vypořádání pozemků D4 Milín – Lety

Bude navrženo na stažení z programu

 

 

71.

Projekt „Obědy do škol ve Středočeském kraji III“ – změna partnerských organizací a výše jejich podpory

Různé

0080(2020)

72.

Žádost o vyjádření předsedy Krajského soudu v Praze ke kandidátům na funkci přísedících u tohoto soudu

Různé

0033(2020)

73.

Harmonogram jednání Zastupitelstva Středočeského kraje na 1. pololetí roku 2021

Různé

0063(2020)

74.

Zpráva o činnosti Rady Středočeského kraje od 19. 11. 2020 do 26. 11. 2020

Různé

0064(2020)

75.

Diskuze

 

 

76.

Závěr