Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Aktuality Program 16. Zastupitelstva Středočeského kraje 30. 5. 2022

Program 16. Zastupitelstva Středočeského kraje 30. 5. 2022

23. 5. 2022

Návrh programu zasedání Zastupitelstva Středočeského kraje dne 30. 5. 2022:

Program 16. Zastupitelstva Středočeského kraje 30. 5. 2022

Program 16. Zastupitelstva Středočeského kraje 30. 5. 2022

 

 

název materiálu

okruhy

číslo tisku

 1. 1. .

Volba ověřovatelů

Procesní záležitosti

0318(2022)

 1. 2. .

Volba mandátové a volební komise

Procesní záležitosti

0319(2022)

 1. 3. .

Volba návrhové komise

Procesní záležitosti

0320(2022)

 1. 4. .

Schválení zapisovatelů a skrutátorek

Procesní záležitosti

0321(2022)

 1. 5. .

Schválení programu

Procesní záležitosti

0322(2022)

 1. 6. 6.

Změny ve složení výborů Zastupitelstva Středočeského kraje - navržené klubem ODS

Bude předloženo na stůl

Volební bod

0365(2022)

 1. 7. 6.

Poskytnutí dotací dle Pravidel 2022
pro poskytování dotací a darů z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu hejtmanky

Finanční záležitosti

0362(2022)

 1. 8. 7.

Rozpočtové opatření č. 070/23/2022 – navýšení rozpočtu Středočeského kraje
o příspěvek ze státního rozpočtu ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2022

Finanční záležitosti

0334(2022)

 1. 9. 8.

Aktualizovaný projektový záměr "Obědy
do škol ve Středočeském kraji IV" včetně výše finančních podpor pro školská zařízení

Finanční záležitosti

0359(2022)

 1. 10. 9.

Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě
o poskytnutí dotace podle Programu Smart Akcelerátor II – Kreativní vouchery pro výzkumné organizace pro poskytování dotací
z rozpočtu Středočeského kraje na podporu inovačního prostředí ve Středočeském kraji

Finanční záležitosti

0328(2022)

 1. 11. 10.

Poskytnutí dotací dle programu "Program Smart Akcelerátor II - Asistence
pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na podporu inovačního prostředí ve Středočeském kraji"

Finanční záležitosti

0330(2022)

 1. 12. 11.

Poskytnutí dotací dle Programu 2021-2024
pro poskytování dotací na rozvoj obcí do 2000 obyvatel z rozpočtu Středočeského kraje
ze Středočeského Fondu obnovy venkova

Finanční záležitosti

0349(2022)

 1. 13. 12.

Program 2020 pro poskytování dotací
z rozpočtu Středočeského kraje
ze Středočeského Fondu podpory včasné přípravy projektů EU 2021+ a NIP – město Bystřice – prodloužení termínu realizace- S-1610/ŘDP/2021

Finanční záležitosti

0351(2022)

 1. 14. 13.

Program 2020 pro poskytování dotací
z rozpočtu Středočeského kraje
ze Středočeského Fondu podpory včasné přípravy projektů EU 2021+ a NIP – město Bystřice – prodloužení termínu realizace – S-1611/ŘDP/2021

Finanční záležitosti

0354(2022)

 1. 15. 14.

Program 2020 pro poskytování dotací
z rozpočtu Středočeského kraje
ze Středočeského Fondu podpory včasné přípravy projektů EU 2021+ a NIP – městys Plaňany – prodloužení termínu realizace

Finanční záležitosti

0352(2022)

 1. 16.

Úprava přílohy č. 2 k Programu „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva ve Středočeském kraji pro nízkopříjmové domácnosti“ – Postup výpočtu čistého příjmu

Bude navrženo na zařazení do programu

Finanční záležitosti

 

 1. 17. 15.

Memorandum o vzájemné spolupráci
na projektu "Nákup bezemisních vozidel
pro veřejnou dopravu"

Doprava

0346(2022)

 1. 18. 16.

Revokace usnesení - Uzavření Smlouvy
č. 15S/2022 o poskytování finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022 - převzetí ručitelského závazku

Doprava

0358(2022)

 1. 19. 17.

Rozpočtová úprava č.  198/17/2022 – převod finančních prostředků na smlouvu o přidělení jednorázové účelové neinvestiční dotace Nadačnímu fondu Vrba v rámci rozpočtu kapitoly 17 – Sociální věci

Sociální věci

0343(2022)

 1. 20. 1.

Strategie romské integrace Středočeského kraje 2022 – 2026

Sociální věci

0327(2022)

 1. 21. 19.

Dodatek č. 1 k Vyhlášení dotačního řízení Středočeského kraje pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2022

Sociální věci

0325(2022)

 1. 22. 2.

Rozdělení dotace na poskytování sociálních služeb v roce 2022

Sociální věci

0324(2022)

 1. 23. 2.

Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Koniklec Suchomasty, pss

Sociální věci

0347(2022)

 1. 24. 2.

Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Středočeským krajem

Školství

0361(2022)

 1. 25. 23.

Poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Středočeského kraje Základní škole Rudná v rámci projektu „Podpora okresních a krajských kol soutěží
a přehlídek v zájmovém vzdělávání 2022
ve Středočeském kraji“

Školství

0348(2022)

 1. 26. .

7. Aktualizace Zásad územního rozvoje

Regionální rozvoj

0364(2022)

 1. 27. 25.

Revokace usnesení Zastupitelstva SK
č. 025-13/2022/ZK ze dne 28. 2. 2022 týkající se poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu Středočeského kraje z Programu 2022
pro poskytování dotací na podporu rozvoje destinačních managementů SK

Kultura, památková péče a cestovní ruch

0338(2022)

 1. 28. 26.

Rozpočtové opatření č. 076/06/2022 – zapojení finančních prostředků do příjmů
a výdajů kapitoly 06 – Kultura a památková péče

 

Změna názvu

 

Rozpočtové opatření č. 077/06/2022 – zapojení finančních prostředků do příjmů

a výdajů kapitoly 06 – Kultura a památková péče

Kultura, památková péče a cestovní ruch

0363(2022)

 1. 29. 27.

Úprava podmínek projektů v rámci Programu na podporu informačních center Středočeského kraje pro rok 2021

Kultura, památková péče a cestovní ruch

0335(2022)

 1. 30. 28.

Žádost o poskytnutí individuální účelové dotace na akci: „Úpravna vody Antonín
v Rakovníku a připojení vrtů u Lišanského potoka“

Životní prostředí
a zemědělství

0350(2022)

 1. 31. 2.

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Hradešín

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0316(2022)

 1. 32. 3.

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Jenichov

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0333(2022)

 1. 33. 3.

Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Mezno
a k.ú. Mitrovice

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0357(2022)

 1. 34. 3.

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Středokluky

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0353(2022)

 1. 35. 3.

Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Zahrádka
u Benešova a k.ú. Jezero

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0355(2022)

 1. 36. 3.

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Kobylí

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0356(2022)

 1. 37. 3.

Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Ratenice

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0314(2022)

 1. 38. 3.

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Žehuň

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0305(2022)

 1. 39. 3.

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Herink

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0311(2022)

 1. 40. .

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Strenice

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

0344(2022)

 1. 41. 39.

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Bukovany u Kozárovic

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

0306(2022)

 1. 42. 4.

Prodej pozemku v k.ú. Dalešice u Bakova
nad Jizerou

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0307(2022)

 1. 43. 4.

Prodej pozemků v k.ú. Chocenice u Břežan I formou výběrového řízení

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0313(2022)

 1. 44. 4.

Prodej spoluvlastnického podílu pozemku
v k.ú. Velká Víska

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0310(2022)

 1. 45. 4.

Úplatné nabytí pozemku pod silnicí
v k.ú. Třebestovice

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0315(2022)

 1. 46. 4.

Úplatné nabytí pozemků pod silnicí
v k.ú. Mnichovo Hradiště

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0360(2022)

 1. 47. 45.

Návrh na odstranění duplicitního vlastnictví
k pozemku v k. ú. Bukovany u Týnce
nad Sázavou

Majetek - různé

0312(2022)

 1. 48. 4.

Technologická lávka v Čáslavi - budoucí bezúplatný převod

Majetek - různé

0275(2022)

 1. 49. .

„II/114, II/117 Hořovice – východní obchvat“

Majetek - různé

0332(2022)

 1. 50. 4.

„II/272 Litol – Lysá nad Labem, 2. stavba“ – revokace usnesení

Majetek - různé

0340(2022)

 1. 51. 49.

Žádost obce Jivina o změnu specifikace vozidla v rámci poskytnuté dotace ze Středočeského fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS

Bezpečnost

0326(2022)

 1. 52. .

Volba přísedících Krajského soudu v Praze

Různé

0339(2022)

 1. 53. 5.

Harmonogram zasedání Zastupitelstva Středočeského kraje na 2. pololetí roku 2022

Různé

0366(2022)

 1. 54. 5.

Zpráva o činnosti Rady Středočeského kraje od 14. 4. 2022 do 12. 5. 2022

Různé

0323(2022)

 1. 55.

Diskuze

 

 

 1. 56.

Různé